Γλωσσάρι

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data. About.

Δείτε περισσότερα σχετικά με συχνά χρησιμοποιούμενους όρους για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το Matomo Analytics: Μετρήσεις και Αναφορές.

% έξοδοι από αναζητήσεις (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που άφησαν την ιστοσελίδα μετά την αναζήτηση για αυτή τη λέξη-κλειδί στην μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας σας.
exit_rate (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Total number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Total number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Total number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Total number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Total time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Έξοδοι

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Έξοδοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που τελείωσαν σε αυτή τη σελίδα.
exit_nb_visits (API)

Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο

Ο αριθμός αλληλεπιδράσεων σε ένα μπλοκ περιεχομένου (πχ. ένα 'κλικ' σε μια εικόνα ή διαφήμιση).
nb_interactions (API)

Αναζητήσεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που αναζήτησαν για αυτή τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας σας.
nb_searches (API)

Αναζητήσεις (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που αναζήτησαν για αυτή τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας σας.
nb_visits (API)

Αναπηδήσεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που ξεκίνησαν και τελείωσαν σε αυτή τη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα αφού είδε μόνο αυτή τη σελίδα.
entry_bounce_count (API)

Βαθμός εξόδου

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Βαθμός εξόδου (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που άφησαν την ιστοσελίδα αφού είδαν αυτή τη σελίδα
exit_rate (API)

Βαθμός μετατροπής

Το ποσοστό των επισκέψεων που εκπλήρωσαν μια μετατροπή στόχου.
conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή

Αριθμός γεγονότων στα οποία έχει οριστεί μια τιμή
nb_events_with_value (API)

Δραστηριότητες

Ο αριθμός των δραστηριοτήτων που έγιναν από τους επισκέπτες σας. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι προβολές σελίδων, λήψεις ή εξωτερικοί σύνδεσμοι.
nb_actions (API)

Δραστηριότητες ανά επίσκεψη

Ο μέσος αριθμός δραστηριοτήτων (προβολές σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι) που έγιναν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
nb_actions_per_visit (API)

Είσοδοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που ξεκίνησαν σε αυτή τη σελίδα.
entry_nb_visits (API)

Ελάχιστη Τιμή Συμβάντος

Ελάχιστη τιμή για το συμβάν
min_event_value (API)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι φορές που πατήθηκε αυτός ο σύνδεσμος.
nb_outlinks (API)

Επισκέψεις

Αν ένας επισκέπτης έρχεται στον ιστοτόπο σας για πρώτη φορά ή επισκέπτεται μια σελίδα αφού περάσουν 30 λεπτά από την τελευταία επίσκεψη, αυτό μετράει ως νέα επίσκεψη.
nb_visits (API)

Λήψεις

Οι φορές που πατήθηκε αυτός ο σύνδεσμος.
nb_downloads (API)

Μέγιστη Τιμή Συμβάντος

Μέγιστη τιμή για το συμβάν
max_event_value (API)

Μέση Διάρκεια Επισκέψεων (σε δευτερόλεπτα)

Η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης.
avg_time_on_site (API)

Μέσος χρόνος στη σελίδα

Ο μέσος χρόνος που ξοδεύουν οι επισκέπτες σε αυτή τη σελίδα (μόνο η σελίδα, όχι ολόκληρη η ιστοσελίδα).
avg_time_on_page (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας

Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί η σελίδα. Η μετρική περιλαμβάνει το χρόνο που χρειάστηκε ο διακομιστής για να δημιουργήσει τη σελίδα, συν το χρόνο που χρειάστηκε ο επισκέπτης για να λάβει την απάντηση από το διακομιστή. Μια χαμηλότερη τιμή για το 'Μέσο χρόνο δημιουργίας' σημαίνει ένα πιο γρήγορο ιστοτόπο για τους επισκέπτες σας!
avg_time_generation (API)

Μετατροπές First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Μετατροπές Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Μετατροπές Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Μετατροπές Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Μετατροπές Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Μετατροπές Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Μοναδικά κλικ (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικές λήψεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_uniq_downloads (API)

Μοναδικές λήψεις (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιελάμβαναν αυτή την σελίδα. Αν μια σελίδα προβλήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, καταγράφεται μόνο μια φορά.
nb_uniq_pageviews (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιελάμβαναν αυτή την σελίδα. Αν μια σελίδα προβλήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, καταγράφεται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικοί Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_uniq_outlinks (API)

Μοναδικοί επισκέπτες

Ο αριθμός των μη διπλότυπων επισκεπτών που έρχονται στον ιστοτόπο σας. Κάθε χρήστης μετράει μία φορά, ακόμη και αν επισκέπτεται τον ιστοτόπο πολλές φορές μέσα στην ημέρα.
nb_uniq_visitors (API)

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός
avg_event_value (API)

Πατημένο στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ο αριθμός των επισκέψεων σε αυτή τη σελίδα, έπειτα από αναζήτηση ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα σας και αφού στη συνέχεια έκανε κλικ σε αυτή τη σελίδα από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
nb_hits_following_search (API)

Προβολές σελίδων

Οι επισκέψεις αυτής της σελίδας.
nb_pageviews (API)

Προβολές σελίδων

Οι επισκέψεις αυτής της σελίδας.
nb_hits (API)

Πρόσοδος First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Πρόσοδος Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Πρόσοδος Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Πρόσοδος Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Πρόσοδος Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Πρόσοδος Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Ρυθμός αλληλεπίδρασης

Ο λόγος Εμφανίσεων περιεχομένου προς Αλληλεπιδράσεις.
interaction_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης

Το ποσοστό των επισκεπτών που είχαν μόνο μια προβολή σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα άμεσα από την αρχική σελίδα.
bounce_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που ξεκίνησαν σε αυτή τη σελίδα και άφησαν την ιστοσελίδα αμέσως.
bounce_rate (API)

Σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης

Οι επισκέπτες θα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα σας και μερικές φορές θα πατήσουν «επόμενο» για να δουν περισσότερα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο μέσος αριθμός των σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης που προβάλλονται για αυτή τη λέξη-κλειδί.
nb_pages_per_search (API)

Συμβάντα

Συνολικός αριθμός συμβάντων
nb_events (API)

Τιμή συμβάντος

άθροισμα των τιμών συμβάντων
sum_event_value (API)

Χρήστες

Ο αριθμός χρηστών που έχουν κάνει είσοδο στον ιστοτόπο σας. Είναι ο αριθμός των μοναδικών ενεργών χρηστών που έχουν καθορισμένο αναγνωριστικό χρήστη (μέσω της συνάρτησης παρακολούθησης 'setUserId').
nb_users (API)

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form staters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Ήπειρος (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά δείχνει σε ποια ήπειρο βρίσκονταν οι επισκέπτες σας ήταν όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.

Όλες οι Παραπομπές (Παραπομπείς)

Αυτή η έκθεση δείχνει όλες τις συστάσεις σε μια ενιαία αναφορά, απαριθμώντας όλες τις ιστοσελίδες, τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης και τις καμπάνιες που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες σας για να βρουν την ιστοσελίδα σας.

Διάρκεια επισκέψεων (Επισκέπτες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψεις είχαν μια συγκεκριμένη συνολική διάρκεια. Αρχικά, η αναφορά φαίνεται ως σύννεφο ετικετών όπου οι πιο συχνές διάρκειες φαίνονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Διευθύνσεις σελίδων (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επισκεφθείσες διευθύνσεις σελίδων.
Ο πίνακας ταξινομείται ιεραρχικά, οι διευθύνσεις σελίδων εμφανίζονται με δομή φακέλου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά δείχνει μια ιεραρχημένη λίστα με εξωτερικούς συνδέσμους διευθύνσεων ιστοσελίδων που πατήθηκαν από τους επισκέπτες σας. Ένας εξωτερικός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί τον επισκέπτη εκτός της ιστοσελίδας (σε άλλη).
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Επισκέψεις ανά Ημέρα της Εβδομάδας (Επισκέπτες)

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των επισκέψεων που είχε η ιστοσελίδα σας κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Επισκέψεις ανά αριθμό επίσκεψης (Επισκέπτες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των επισκέψεων που ήταν η Νστή επίσκεψη, π.χ. οι επισκέπτες που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα σας τουλάχιστον Ν φορές.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη (Επισκέπτες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψειες ήταν από επισκέπτες των οποίων η τελευταία επίσκεψη ήταν πριν από συγκεκριμένο αριθμό ημερών.

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα (Επισκέπτες)

Το γράφημα δείχνει την ακριβή ώρα στην ώρα ζώνης των επισκεπτών κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους.

Επισκέψεις ανά ώρα διακομιστή (Επισκέπτες)

Το γράφημα δείχνει την ακριβή ώρα στην ώρα ζώνης του διακομιστή κατά την διάρκεια των επισκέψεων.

Ιστοτόποι (Παραπομπείς)

Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες ιστοσελίδες ανέφεραν επισκέπτες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες διευθύνσεις είχαν συνδέσμους για την ιστοσελίδα.

Κατηγορίες Αναζήτησης (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά δημιουργεί λίστα με τις Κατηγορίες που οι επισκέπτες επέλεξαν όταν έκαναν μια Αναζήτηση στην ιστοσελίδα σας.
Για παράδειγμα, οι ιστοσελίδες Ηλεκτρονικού Εμπορίου τυπικά έχουν έναν επιλογέα «Κατηγορίας» ώστε οι επισκέπτες μπορούν να περιορίσουν τις αναζητήσεις τους από όλα τα προϊόντα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Κοινωνικά Δίκτυα (Παραπομπείς)

Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες ιστοσελίδες ανέφεραν επισκέπτες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες διευθύνσεις είχαν συνδέσμους για την ιστοσελίδα.

Λέξεις κλειδιά (Παραπομπείς)

Αυτή η αναφορά δείχνει ποιες λέξεις-κλειδιά αναζήτησαν οι χρήστες πριν έρθουν στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε την κατανομή των μηχανών αναζήτησης που ερωτήθηκαν για τη λέξη-κλειδί.

Λέξεις-κλειδιά Αναζήτησης Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Η παρούσα αναφορά απαριθμεί τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που έψαξαν οι επισκέπτες στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης σας.

Η παρακολούθηση των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για το τί ενδιαφέρει το κοινό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ιδέες για νέο περιεχόμενο, νέα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου για τα οποία οι πιθανοί πελάτες θα μπορούσαν να ψάχνουν και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.

Μάθετε περισσότερα για την Καταγραφή και στο πως οι επισκέπτες σας χρησιμοποιούν την μηχανή Αναζήτησης.

Λέξεις-κλειδιά Χωρίς Αποτελέσματα (Δραστηριότητες)

Η παρακολούθηση των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για το τί ενδιαφέρει το κοινό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ιδέες για νέο περιεχόμενο, νέα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου για τα οποία οι πιθανοί πελάτες θα μπορούσαν να ψάχνουν και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.

Η παρούσα αναφορά παραθέτει τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που δεν επιστρέψαν κανένα αποτέλεσμα αναζήτησης: ίσως ο αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης μπορεί να βελτιωθεί ή ίσως οι επισκέπτες σας ψάχνουν για περιεχόμενο που δεν είναι (ακόμη) στην ιστοσελίδα σας;

Λήψεις (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε ποια αρχεία κατέβασαν οι επισκέπτες σας.
Αυτό που μετράει το Matomo ως λήψη είναι το πάτημα σε σύνδεσμο λήψης. Αν η λήψη ολοκληρώθηκε ή όχι δεν είναι γνωστό στο Matomo.

Λίστα προσθέτων (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει ποια πρόσθετα φυλλομετρητή έχουν ενεργά οι επισκέπτες σας. Αυτή η πληροφορία ίσως είναι σημαντική για την επιλογή του πιο σωστού τρόπου απόδοσης του περιεχομένου σας.

Μηχανές αναζήτησης (Παραπομπείς)

αυτή η αναφορά δείχνει ποιες μηχανές αναζήτησης ανάφεραν χρήστες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε τι αναζητούσαν οι χρήστες χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης.

Μηχανές προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Η αναφορά αυτή δείχνει τα προγράμματα πλοήγησης των επισκεπτών σας ταξινομημένα με την εσωτερική τους μηχανή.
Η πιο κρίσιμη πληροφορία για τους προγραμματιστές ιστοσελίδων είναι το είδος της μηχανής απεικόνισης που χρησιμοποιούν τα προγράμματα πλοήγησης των επισκεπτών τους. Οι ετικέτες περιέχουν τα ονόματα των μηχανών ακολουθούμενα σε αγκύλες από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα πλοήγησης που χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή.

Πάροχος (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά εμφανίζει ποιος Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες σας για να προσπελάσουν την ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να πατήσετε σε ένα όνομα Παρόχου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Αν το Matomo δεν μπορεί να ανιχνεύσει τον πάροχο του επισκέπτη, χαρακτηρίζεται ως IP.

Περιοχή (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά δείχνει σε ποιά περιοχή ήταν οι επισκέπτες σας όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.
Για για να δείτε τα δεδομένα για αυτή την αναφορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε το GeoIP στην καρτέλα διαχειριστή Geolocation. Οι εμπορικές Maxmind βάσεις δεδομένων GeoIP είναι πιο ακριβείς από τις ελεύθερες. Για να δείτε πόσο ακριβείς είναι, κάντε κλικ στο here.

Προσαρμοσμένες Μεταβλητές (Επισκέπτες)

Η αναφορά αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις Προσαρμοσμένες Μεταβλητές. Κάντε κλικ σε μια μεταβλητή για να δείτε την διασπορά των τιμών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσαρμοσμένες Μεταβλητές γενικότερα, διαβάστε την σχετική τεκμηρίωση στο piwik.org

Πόλη (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις πόλεις στις οποίες οι επισκέπτες σας βρίσκονταν όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.
Για για να δείτε τα δεδομένα για αυτή την αναφορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε το GeoIP στην καρτέλα διαχειριστή Geolocation. Οι εμπορικές Maxmind βάσεις δεδομένων GeoIP είναι πιο ακριβείς από τις ελεύθερες. Για να δείτε πόσο ακριβείς είναι, κάντε κλικ στο here.

Ρυθμίσεις (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει τις πιο συχνές καθολικές ρυθμίσεις που έχουν οι επισκέπτες σας. Μια ρύθμιση είναι ο συνδυασμός του λειτουργικού συστήματος, του τύπου φυλλομετρητή και της ανάλυσης οθόνης.

Σελίδες ανά επίσκεψη (Επισκέπτες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψεις αφορούν συγκεκριμένο αριθμό προβολών σελίδων. Αρχικά, η αναφορά φαίνεται ως σύννεφο ετικετών όπου οι πιο συχνοί αριθμοί φαίνονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Σελίδες εισόδου (Δραστηριότητες)

Η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τις σελίδες εισόδου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια σελίδα εισόδου είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει ο χρήστης κατά την επίσκεψή του.
Παρακάτω εμφανίζονται με δομή φακέλων οι διευθύνσεις URL εισόδου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Σελίδες εξόδου (Δραστηριότητες)

Η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τις σελίδες εξόδου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια σελίδα εξόδου είναι η τελευταία σελίδα που βλέπει ένας χρήστης κατά την επίσκεψή του.
Παρακάτω εμφανίζονται με δομή φακέλων οι διευθύνσεις URL εξόδου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Σελίδες που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Όταν οι επισκέπτες αναζητούν στην ιστοσελίδα σας, αναζητούν μια συγκεκριμένη σελίδα, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η αναφορά δημιουργεί μια λίστα με τις σελίδες που επιλέχθηκαν περισσότερο μετά από μια εσωτερική αναζήτηση. Με άλλα λόγια, η λίστα των σελίδων που αναζητήθηκαν περίσσότερο από τους επισκέπτες που ήταν ήδη στην ιστοσελίδα σας.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι Σελίδων που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Όταν οι επισκέπτες αναζητούν στην ιστοσελίδα σας, αναζητούν μια συγκεκριμένη σελίδα, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η αναφορά δημιουργεί μια λίστα με τις σελίδες που επιλέχθηκαν περισσότερο μετά από μια εσωτερική αναζήτηση. Με άλλα λόγια, η λίστα των σελίδων που αναζητήθηκαν περίσσότερο από τους επισκέπτες που ήταν ήδη στην ιστοσελίδα σας.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδας εισόδου (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τους τίτλους των σελίδων εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ορισμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδας εξόδου (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληφορορίες για τους τίτλους των σελίδων εξόδου που συνέβησαν κατά την ορισμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδων (Δραστηριότητες)

Η αναφορά αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους των σελίδων που επισκέφθηκαν οι χρήστες.
Ο τίτλος της σελίδας είναι η σήμανση HTML <title> που τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης δείχνουν στον τίτλο του παραθύρου τους.

Τύπος αναφορέα (Παραπομπείς)

Αυτός ο πίνακας περιέχει πληροφορίες για την κατανομή των τύπων αναφορέων.
Απευθείας είσοδος: Ένας επισκέπτης εισήγαγε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα πλοήγησής του και ξεκίνησε την πλοήγηση στον ιστοτόπο σας - επισκέφθηκε απευθείας τον ιστοτόπο.
Μηχανές αναζήτησης: Ένας επισκέπτης οδηγήθηκε στον ιστοτόπο σας από μηχανή αναζήτησης.
Δείτε την αναφορά "Μηχανές αναζήτησης & λέξεις-κλειδιά" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ιστοτόποι: Ο επισκέπτης ακολούθησε ένα σύνδεσμο από άλλο ιστοτόπο που οδήγησε στον δικό σας.
Δείτε την αναφορά "Ιστοσελίδες" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Καμπάνιες: Επισκέπτες που ήρθαν στον ιστοτόπο σας ως αποτέλεσμα μιας καμπάνιας.
Δείτε την αναφορά "Καμπάνιες" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φυλλομετρητές (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες για το φυλλομετρητή που χρησιμοποιούσαν οι επισκέπτες. Κάθε έκδοση φυλλομετρητή κατατάσσεται διαφορετικά.

Χώρα (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει σε ποιά χώρα ήταν οι επισκέπτες σας όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 54 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.