Glossary

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Метрики

% Search Exits (Действия)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Входовете


entry_nb_visits (API)

Входящи прегледи


nb_pageviews (API)

Входящи прегледи


nb_hits (API)

Действия


nb_actions (API)

Действия при посещение


nb_actions_per_visit (API)

Избран от резултатите при търсене


nb_hits_following_search (API)

Изходен процент


exit_rate (API)

Изходен процент (Действия)


exit_rate (API)

Изходи


exit_nb_visits (API)

Изходи


nb_exits (API)

Изходящи


nb_outlinks (API)

Конверсия First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Конверсия Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Конверсия Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Конверсия Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Конверсия Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Конверсия Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Посещения


nb_visits (API)

Потребители


nb_users (API)

Приход First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Приход Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Приход Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Приход Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Приход Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Приход Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Процент


bounce_rate (API)

Процент (Действия)


bounce_rate (API)

Процент на реализации


conversion_rate (API)

Сваляния


nb_downloads (API)

Скокове


entry_bounce_count (API)

Средно време на страница


avg_time_on_page (API)

Средно времетраене за обработка на заявката


avg_time_generation (API)

Средно времетраене на посещението (в секунди)


avg_time_on_site (API)

Страници с резултати от търсене


nb_pages_per_search (API)

Събития


nb_events (API)

Търсачки


nb_searches (API)

Търсачки (Действия)


nb_visits (API)

Уникални входящи прегледи


nb_uniq_pageviews (API)

Уникални входящи прегледи (Действия)


nb_visits (API)

Уникални изходящи


nb_uniq_outlinks (API)

Уникални кликове (Действия)


nb_visits (API)

Уникални посетители


nb_uniq_visitors (API)

Уникални сваляния


nb_uniq_downloads (API)

Уникални сваляния (Действия)


nb_visits (API)

Честота на взаимодействие


interaction_rate (API)

Доклади

All Channels (Референции)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (Посетители)

Channel Type (Референции)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

URLs страница (Действия)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Браузъри (Посетители)

Входни заглавия (Действия)

Входни страници (Действия)

Град (Посетители)

Добавки (Посетители)

Държава (Посетители)

Заглавия на страници (Действия)

Заглавия на страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Изходни заглавия (Действия)

Изходни страници (Действия)

Изходящи (Действия)

Импресии/Посещения (Действия)

Интернет доставчик (Посетители)

Ключови думи (Референции)

Ключови думи търсени от сайта (Действия)

Континент (Посетители)

Конфигурации (Посетители)

Посещения на ден от последното посещение (Действия)

Посещения по брой на посещенията (Действия)

Посещения по ден от седмицата (Посетители)

Посещения по локално време (Посетители)

Посещения по сървърно време (Посетители)

Продължителност на посещенията (Действия)

Променливи (Посетители)

Регион (Посетители)

Сайтове (Референции)

Сваляния (Действия)

Социални мрежи (Референции)

Страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Търсачки (Референции)

Търсене по ключови думи без резултати (Действия)

Търси категории (Действия)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL Референции Variable


{⁣{Referrer}}

URL Референции Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Заглавие на страница Variable


{⁣{PageTitle}}

Страница URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Avg. Actions In Visit Per Посещение

Метрика


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Completion

Метрика


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Метрика


avg_media_length (API)

Avg. Number Of Interactions Per Посещение

Метрика


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Time Spent

Метрика


avg_spent_time (API)

Avg. Брой вътрешни търсения Per Посещение

Метрика


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Данък Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Дни след последната поръчка от електронен магазин Per Посещение

Метрика


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Дни след първото посещение Per Посещение

Метрика


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Доставка Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Междинна сума Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Отстъпка Per Order ID

Метрика


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Avg. Посещения на ден от последното посещение Per Посещение

Метрика


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Продължителност на посещение (в секунди) Per Посещение

Метрика


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Събития Per Посещение

Метрика


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Campaign Name

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Campaign Name

Dimension


Advertising.CampaignName

Category (Site Search)

Dimension


CustomVariables.SearchCategory

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Click ID

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Click ID

Dimension


Advertising.AdClickId

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Piece

Dimension


Contents.ContentPiece

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Events With A Value

Метрика


events_with_event_value (API)

Fingerprint

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Finish Rate

Метрика


media_finish_rate (API)

Finishes

Метрика


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Метрика


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Метрика


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Метрика


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Метрика


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Метрика


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Метрика


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Метрика


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Метрика


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Метрика


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Метрика


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Метрика


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Метрика


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Метрика


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Метрика


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Метрика


nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Метрика


hits (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

ID на посетител

Dimension


CoreHome.VisitorId

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Метрика


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Метрика


nb_media_uniq_impressions (API)

Interaction Position

Dimension


Actions.InteractionPosition

IP на посетител

Dimension


CoreHome.VisitIp

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Max Actions In Visit

Метрика


max_actions (API)

Max Event Value

Метрика


max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Метрика


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Метрика


max_form_time_hesitation (API)

Max Interaction Position

Метрика


max_actions_interactionposition (API)

Max Media Length (in Seconds)

Метрика


max_media_length (API)

Max Number Of Interactions

Метрика


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Number Of Items In Cart

Метрика


max_ecommerce_items (API)

Max Order Value

Метрика


max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Метрика


max_goals_revenue (API)

Max Page Generation Time

Метрика


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Product Price

Метрика


max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Метрика


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Time Spent

Метрика


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Метрика


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Метрика


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Метрика


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Брой вътрешни търсения

Метрика


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Данък

Метрика


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Дни след последната поръчка от електронен магазин

Метрика


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Дни след първото посещение

Метрика


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Доставка

Метрика


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Междинна сума

Метрика


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Отстъпка

Метрика


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Посещения на ден от последното посещение

Метрика


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Продължителност на посещение (в секунди)

Метрика


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Събития

Метрика


max_events_totalevents (API)

Max Трафик

Метрика


max_bandwidth_bandwidth (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min Event Value

Метрика


min_events_eventvalue (API)

Number Of Interactions

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

Order ID

Метрика


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Page Generation Time

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Pageviews With Generation Time

Метрика


pageviews_with_generation_time (API)

Play Rate

Метрика


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Метрика


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Provider

Dimension


Advertising.AdProvider

Provider

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Server Time - Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Server Time - Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

SKU на продукта

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Метрика


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Метрика


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Actions In Visit

Метрика


sum_actions (API)

Total Event Value

Метрика


sum_events_eventvalue (API)

Total Interaction Position

Метрика


sum_actions_interactionposition (API)

Total Media Length (in Seconds)

Метрика


sum_media_length (API)

Total Number Of Interactions

Метрика


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Number Of Items In Cart

Метрика


sum_ecommerce_items (API)

Total Order Value

Метрика


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Метрика


sum_goals_revenue (API)

Total Page Generation Time

Метрика


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Product Price

Метрика


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Метрика


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Метрика


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Метрика


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Брой вътрешни търсения

Метрика


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Данък

Метрика


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Дни след последната поръчка от електронен магазин

Метрика


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Дни след първото посещение

Метрика


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Доставка

Метрика


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Междинна сума

Метрика


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Отстъпка

Метрика


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Посещения на ден от последното посещение

Метрика


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Total Продължителност на посещение (в секунди)

Метрика


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Събития

Метрика


sum_events_totalevents (API)

Total Трафик

Метрика


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Unique Browser Engines

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Campaign Name

Метрика


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Unique Campaign Name

Метрика


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unique Channel Types

Метрика


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Click ID

Метрика


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Unique Click ID

Метрика


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unique Clicked Outlinks

Метрика


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Content Interactions

Метрика


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Метрика


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Метрика


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Метрика


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Метрика


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Device Brands

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Метрика


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page URLs

Метрика


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Метрика


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Categories

Метрика


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Event Names

Метрика


nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Метрика


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page URLs

Метрика


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Метрика


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Keywords (Site Search)

Метрика


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Languages

Метрика


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Latitudes

Метрика


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Метрика


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Media Titles

Метрика


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Player Names

Метрика


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Product Names

Метрика


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Метрика


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Provider

Метрика


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Unique Provider

Метрика


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unique Referrer Names

Метрика


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer URLs

Метрика


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Resources

Метрика


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique URLs страница

Метрика


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique User IDs

Метрика


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Метрика


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Visit Types

Метрика


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Метрика


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unique Браузъри

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Версии на браузъра

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Версия на операционната система

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Входящо заглавие на страницата

Метрика


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Градове

Метрика


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Доставчици

Метрика


nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Държави

Метрика


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Заглавия на страниците

Метрика


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Измерими

Метрика


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Източник

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unique Изходящо заглавие на страницата

Метрика


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique Име

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Ключова дума

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Ключови думи

Метрика


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Номер на кампания

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Операционни системи

Метрика


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique Разделителна способност

Метрика


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Региони

Метрика


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Региони

Метрика


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unique Средно

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Статус на посещението на електронен магазин в неговия край

Метрика


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Съдържание

Метрика


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Съдържание на променлива 1 (scope Conversion)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Съдържание на променлива 1 (Разгледай посещение)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Съдържание на променлива 1 (Разгледай страница)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Съдържание на променлива 2 (scope Conversion)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Съдържание на променлива 2 (Разгледай посещение)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Съдържание на променлива 2 (Разгледай страница)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Съдържание на променлива 3 (scope Conversion)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Съдържание на променлива 3 (Разгледай посещение)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Съдържание на променлива 3 (Разгледай страница)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Съдържание на променлива 4 (scope Conversion)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Съдържание на променлива 4 (Разгледай посещение)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Съдържание на променлива 4 (Разгледай страница)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Съдържание на променлива 5 (scope Conversion)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Съдържание на променлива 5 (Разгледай посещение)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Съдържание на променлива 5 (Разгледай страница)

Метрика


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

URL Референции

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Visit Type

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Visitor_Fingerprint

Метрика


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Браузър и версия

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Браузър и версия

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Брой вътрешни търсения

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Брой посетители

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Версия на браузъра

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Вид устройство

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Входна страница

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Входно заглавие

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Входящи прегледи

Метрика


pageviews (API)

Географска дължина

Dimension


UserCountry.Longitude

Географска ширина

Dimension


UserCountry.Latitude

Град

Dimension


UserCountry.City

Данък

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Действие на събитието

Dimension


Events.EventAction

Дни след последната поръчка от електронен магазин

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Дни след първото посещение

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Доставка

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Държава

Dimension


UserCountry.Country

Език

Dimension


UserLanguage.Language

Заглавие на страница

Dimension


Actions.PageTitle

Измерим

Dimension


CoreHome.IdSite

Източник

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Изходна страница

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Изходно заглавие

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Име

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Име на продукт

Dimension


Ecommerce.ProductName

Име на референт

Dimension


Referrers.ReferrerName

Име на събитие

Dimension


Events.EventName

Име на съдържанието

Dimension


Contents.ContentName

Интернет доставчик

Dimension


Provider.Provider

Категория на събитие

Dimension


Events.EventCategory

Ключова дума

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Ключова дума (Търсене на сайта)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Ключови думи

Dimension


Referrers.Keyword

Континент

Dimension


UserCountry.Continent

Марка на устройството

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Междинна сума

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Модел на устройството

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Номер на кампания

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Отстъпка

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Посещение, което се счита като Id на специална цел

Dimension


Goals.IdGoal

Посещението се превръща в най-малко една цел

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Посещения

Метрика


nb_visits (API)

Посещения на ден от последното посещение

Dimension


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Посещения с Конверсия

Метрика


nb_visits_converted (API)

Потребителски идентификационен номер

Dimension


CoreHome.UserId

Продължителност на посещение (в секунди)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Процент

Метрика


bounce_rate (API)

Процент на реализации

Метрика


visits_conversion_rate (API)

Разделителна способност на екрана

Dimension


Resolution.Resolution

Свален URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Семейство на оперативната система

Dimension


DevicesDetection.Os

Скокове

Метрика


bounce_count (API)

Средна стойност

Метрика


avg_event_value (API)

Средно

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Средно времетраене за обработка на заявката

Метрика


avg_page_generation_time (API)

Статус на посещението на електронен магазин в неговия край

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Страница URL

Dimension


Actions.PageUrl

Събития

Dimension


Events.TotalEvents

Съдържание

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Съдържание на променлива 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Съдържание на променлива 1 (Разгледай посещение)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Съдържание на променлива 1 (Разгледай страница)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Съдържание на променлива 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Съдържание на променлива 2 (Разгледай посещение)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Съдържание на променлива 2 (Разгледай страница)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Съдържание на променлива 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Съдържание на променлива 3 (Разгледай посещение)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Съдържание на променлива 3 (Разгледай страница)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Съдържание на променлива 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Съдържание на променлива 4 (Разгледай посещение)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Съдържание на променлива 4 (Разгледай страница)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Съдържание на променлива 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Съдържание на променлива 5 (Разгледай посещение)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Съдържание на променлива 5 (Разгледай страница)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Трафик

Dimension


Bandwidth.Bandwidth

Уникални посетители

Метрика


nb_uniq_visitors (API)

Целево съдържание

Dimension


Contents.ContentTarget

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy