Речник

Научете за често използвани термини, за да се възползвате максимално от анализа на Matomo.

Метрики

% Изходи за търсене (Действия)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Взаимодействия със съдържание


nb_interactions (API)

Входове


entry_nb_visits (API)

Входящи прегледи


nb_hits (API)

Входящи прегледи


nb_pageviews (API)

Действия


nb_actions (API)

Действия при посещение


nb_actions_per_visit (API)

Избран от резултатите при търсене


nb_hits_following_search (API)

Изходен процент


exit_rate (API)

Изходен процент (Действия)


exit_rate (API)

Изходи


exit_nb_visits (API)

Изходи


nb_exits (API)

Изходящи


nb_outlinks (API)

Конверсия First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Конверсия Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Конверсия Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Конверсия Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Конверсия Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Конверсия Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Максимална стойност на събитието


max_event_value (API)

Минимална стойност на събитието


min_event_value (API)

Посещения


nb_visits (API)

Потребители


nb_users (API)

Приход First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Приход Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Приход Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Приход Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Приход Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Приход Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Процент


bounce_rate (API)

Процент (Действия)


bounce_rate (API)

Процент на реализации


conversion_rate (API)

Сваляния


nb_downloads (API)

Скокове


entry_bounce_count (API)

Ср. време за завършване на DOM


avg_time_dom_completion (API)

Ср. време за зареждане


avg_time_on_load (API)

Ср. време за обработка на DOM


avg_time_dom_processing (API)

Ср. време за трансфер


avg_time_transfer (API)

Ср. мрежово време


avg_time_network (API)

Ср. сървърно време


avg_time_server (API)

Средната стойност на всички стойности за това събитие


avg_event_value (API)

Средно време за зареждане на страница


avg_page_load_time (API)

Средно време на страница


avg_time_on_page (API)

Средно времетраене за обработка на заявката


avg_time_generation (API)

Средно времетраене на посещението (в секунди)


avg_time_on_site (API)

Стойност на събитието


sum_event_value (API)

Страници с резултати от търсене


nb_pages_per_search (API)

Събития


nb_events (API)

Събития със стойност


nb_events_with_value (API)

Търсачки


nb_searches (API)

Търсачки (Действия)


nb_visits (API)

Уникални входящи прегледи


nb_uniq_pageviews (API)

Уникални входящи прегледи (Действия)


nb_visits (API)

Уникални изтегляния


nb_uniq_downloads (API)

Уникални изтегляния (Действия)


nb_visits (API)

Уникални изходящи


nb_uniq_outlinks (API)

Уникални кликове (Действия)


nb_visits (API)

Уникални посетители


nb_uniq_visitors (API)

Честота на взаимодействие


interaction_rate (API)

Доклади

Audio Resource URLs (Медия)

Audio Resources URLs Grouped (Медия)

Audio Titles (Медия)

Audio per hour in website's timezone (Медия)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Медия)

Media Summary (Медия)

SEO Web Vitals (Референции)

URLs страница (Действия)

Video Resolutions (Медия)

Video Resource URLs (Медия)

Video Resource URLs Grouped (Медия)

Video Titles (Медия)

Videos per hour in website's timezone (Медия)

Браузъри (Посетители)

Браузърни енджини (Посетители)

Версия на браузъра (Посетители)

Версия на операционната система (Посетители)

Вид операционна система (Посетители)

Вид устройство (Посетители)

Всички канали (Референции)

Входни заглавия (Действия)

Входни страници (Действия)

Върнали се посетители (Действия)

Главни метрики (API)

Град (Посетители)

Действия - Главни метрики (Действия)

Действия на събитието (Действия)

Дни към Конверсии (Цели)

Държава (Посетители)

Език на браузъра (Посетители)

Заглавия на страници (Действия)

Заглавия на страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Изходни заглавия (Действия)

Изходни страници (Действия)

Изходящи (Действия)

Име на съдържанието (Действия)

Имена на събития (Действия)

Импресии/Посещения (Действия)

Интернет доставчик (Посетители)

Категории на събитията (Действия)

Ключови думи (Референции)

Ключови думи търсени от сайта (Действия)

Код на езика (Посетители)

Континент (Посетители)

Конфигурации (Посетители)

Марка на устройството (Посетители)

Модел на устройството (Посетители)

Общ преглед на производителността (Действия)

Общ преглед на целите (Цели)

Общ преглед на целите - Дни към Конверсии (Цели)

Общ преглед на целите - Посещения към Конверсии (Цели)

Плъгини за браузър (Посетители)

Посещения към Конверсии (Цели)

Посещения на ден от последното посещение (Действия)

Посещения на час в часовата зона на сайта (Посетители)

Посещения по брой на посещенията (Действия)

Посещения по ден от седмицата (Посетители)

Посещения по локално време (Посетители)

Потребители (Посетители)

Преглед на препоръчителите (Референции)

Продължителност на посещенията (Действия)

Променливи (Посетители)

Разделителна способност (Посетители)

Регион (Посетители)

Резюме на посещенията (Посетители)

Сайтове (Референции)

Сваляния (Действия)

Социални мрежи (Референции)

Страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Табло за всички сайтове (Всички сайтове)

Табло за единична страница (Всички сайтове)

Тип канал (Референции)

Търсачки (Референции)

Търсене по ключови думи без резултати (Действия)

Търси категории (Действия)

Цели (Цели)

Част от съдържанието (Действия)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL Референции Variable

URL Референции Variable


{⁣{Referrer}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Език на браузъра Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Заглавие на страница Variable


{⁣{PageTitle}}

Страница URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Персонализирани отчети

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Avg. Completion

Метрика


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Метрика


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Метрика


avg_spent_time (API)

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Name

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Finish Rate

Метрика


media_finish_rate (API)

Finishes

Метрика


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Метрика


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Метрика


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Метрика


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Метрика


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Метрика


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Метрика


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Метрика


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Метрика


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Метрика


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Метрика


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Метрика


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Метрика


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Метрика


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Метрика


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Метрика


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

ID на поръчка

Dimension


Ecommerce.Order

ID на поръчка

Метрика


nb_uniq_orders (API)

ID на посетител

Dimension


CoreHome.VisitorId

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Метрика


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Метрика


nb_media_uniq_impressions (API)

IP на посетител

Dimension


CoreHome.VisitIp

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Play Rate

Метрика


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Метрика


nb_media_plays (API)

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

SKU на продукта

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Метрика


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Метрика


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

URL Референции

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

URL адрес на действие

Dimension


Actions.ActionUrl

URL адрес на събитието

Dimension


Events.EventUrl

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Браузър и версия

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Браузър и версия

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Брой артикули в кошницата

Dimension


Ecommerce.Items

Брой взаимодействия

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Брой вътрешни търсения

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Брой ключови думи (търсене в сайта)

Dimension


Actions.SearchCount

Брой посетители

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Версия на браузъра

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Взаимодействие със съдържание

Dimension


Contents.ContentInteraction

Вид устройство

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Време в UTC - секунда (Време на последно действие)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Време за генериране на страницата

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Време за завършване на DOM

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

Време за обработка на DOM

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Време за трансфер

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Време на зареждане

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Време на сайта - час

Dimension


CoreHome.ServerTime

Време на сайта - час (Време на последно действие)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Време на сайта - час (Начало на посещението)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Време, прекарано в препращащо действие

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Входна страница

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Входно заглавие

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Входящи прегледи

Метрика


pageviews (API)

Географска дължина

Dimension


UserCountry.Longitude

Географска ширина

Dimension


UserCountry.Latitude

Град

Dimension


UserCountry.City

Данък

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Действие на събитието

Dimension


Events.EventAction

Действия при посещение

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Дни след последната поръчка от електронен магазин

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Дни след последното посещение

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Дни след първото посещение

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Доставка

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Държава

Dimension


UserCountry.Country

Език

Dimension


UserLanguage.Language

Заглавие на страница

Dimension


Actions.PageTitle

Изходна страница

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Изходно заглавие

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Име на продукт

Dimension


Ecommerce.ProductName

Име на референт

Dimension


Referrers.ReferrerName

Име на събитие

Dimension


Events.EventName

Име на съдържанието

Dimension


Contents.ContentName

Интернет доставчик

Dimension


Provider.Provider

Категория на събитие

Dimension


Events.EventCategory

Кликвания

Метрика


hits (API)

Кликната препратка

Dimension


Actions.ClickedUrl

Ключова дума (Търсене на сайта)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Ключови думи

Dimension


Referrers.Keyword

Количество продукт

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Континент

Dimension


UserCountry.Continent

Максимално Form Views

Метрика


max_form_views (API)

Максимално Hesitation Time

Метрика


max_form_time_hesitation (API)

Максимално Media Length (in Seconds)

Метрика


max_media_length (API)

Максимално Time Spent

Метрика


max_form_time_spent (API)

Максимално Time Spent Playing Media (in Seconds)

Метрика


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Максимално Time To First Submit

Метрика


max_form_time_to_first_submission (API)

Максимално Time To Initial Media Play (in Seconds)

Метрика


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Максимално Брой артикули в кошницата

Метрика


max_ecommerce_items (API)

Максимално Брой взаимодействия

Метрика


max_actions_visittotalinteractions (API)

Максимално Брой вътрешни търсения

Метрика


max_actions_visittotalsearches (API)

Максимално Време за генериране на страницата

Метрика


max_actions_pagegenerationtime (API)

Максимално Време за завършване на DOM

Метрика


max_time_dom_completion (API)

Максимално Време за обработка на DOM

Метрика


max_time_dom_processing (API)

Максимално Време за трансфер

Метрика


max_time_transfer (API)

Максимално Време на зареждане

Метрика


max_time_on_load (API)

Максимално Време, прекарано в препращащо действие

Метрика


max_actions_timespentrefaction (API)

Максимално Данък

Метрика


max_ecommerce_revenuetax (API)

Максимално Действия при посещение

Метрика


max_actions (API)

Максимално Дни след последната поръчка от електронен магазин

Метрика


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Максимално Дни след последното посещение

Метрика


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Максимално Дни след първото посещение

Метрика


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Максимално Доставка

Метрика


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Максимално Количество продукт

Метрика


max_ecommerce_productquantity (API)

Максимално Междинна сума

Метрика


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Максимално Мрежово време

Метрика


max_time_network (API)

Максимално Общи приходи

Метрика


max_goals_revenue (API)

Максимално Отстъпка

Метрика


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Максимално Позиция на прегледа на страницата

Метрика


max_actions_pageviewposition (API)

Максимално Продължителност на посещение (в секунди)

Метрика


max_corehome_visittotaltime (API)

Максимално Секунди от последната поръчка в Ecommerce

Метрика


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Максимално Секунди от последното посещение

Метрика


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Максимално Секунди от първото посещение

Метрика


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Максимално Стойност на поръчката

Метрика


max_ecommerce_revenue (API)

Максимално Стойност на събитието

Метрика


max_events_eventvalue (API)

Максимално Събития

Метрика


max_events_totalevents (API)

Максимално Сървърно време (на сървъра)

Метрика


max_time_server (API)

Максимално Цена на продукта

Метрика


max_ecommerce_productprice (API)

Максимално Цена на разгледан продукт

Метрика


max_ecommerce_productviewprice (API)

Марка на устройството

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Междинна сума

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Местно време - минута (Начало на посещението)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Местно време - час (Начало на посещението)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Минимално Време за завършване на DOM

Метрика


min_time_dom_completion (API)

Минимално Време за обработка на DOM

Метрика


min_time_dom_processing (API)

Минимално Време за трансфер

Метрика


min_time_transfer (API)

Минимално Време на зареждане

Метрика


min_time_on_load (API)

Минимално Мрежово време

Метрика


min_time_network (API)

Минимално Стойност на събитието

Метрика


min_events_eventvalue (API)

Минимално Сървърно време (на сървъра)

Метрика


min_time_server (API)

Модел на устройството

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Мрежово време

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Номер на кампания

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Общи приходи

Dimension


Goals.Revenue

Общо Media Length (in Seconds)

Метрика


sum_media_length (API)

Общо Time Spent Playing Media (in Seconds)

Метрика


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Общо Time To Initial Media Play (in Seconds)

Метрика


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Общо Брой артикули в кошницата

Метрика


sum_ecommerce_items (API)

Общо Брой взаимодействия

Метрика


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Общо Брой вътрешни търсения

Метрика


sum_actions_visittotalsearches (API)

Общо Време за генериране на страницата

Метрика


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Общо Време за завършване на DOM

Метрика


sum_time_dom_completion (API)

Общо Време за обработка на DOM

Метрика


sum_time_dom_processing (API)

Общо Време за трансфер

Метрика


sum_time_transfer (API)

Общо Време на зареждане

Метрика


sum_time_on_load (API)

Общо Време, прекарано в препращащо действие

Метрика


sum_actions_timespentrefaction (API)

Общо Данък

Метрика


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Общо Действия при посещение

Метрика


sum_actions (API)

Общо Дни след последната поръчка от електронен магазин

Метрика


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Общо Дни след последното посещение

Метрика


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Общо Дни след първото посещение

Метрика


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Общо Доставка

Метрика


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Общо Количество продукт

Метрика


sum_ecommerce_productquantity (API)

Общо Междинна сума

Метрика


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Общо Мрежово време

Метрика


sum_time_network (API)

Общо Общи приходи

Метрика


sum_goals_revenue (API)

Общо Отстъпка

Метрика


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Общо Позиция на прегледа на страницата

Метрика


sum_actions_pageviewposition (API)

Общо Продължителност на посещение (в секунди)

Метрика


sum_corehome_visittotaltime (API)

Общо Профилируеми

Метрика


sum_corehome_profilable (API)

Общо Секунди от последната поръчка в Ecommerce

Метрика


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Общо Секунди от последното посещение

Метрика


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Общо Секунди от първото посещение

Метрика


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Общо Стойност на поръчката

Метрика


sum_ecommerce_revenue (API)

Общо Стойност на събитието

Метрика


sum_events_eventvalue (API)

Общо Събития

Метрика


sum_events_totalevents (API)

Общо Сървърно време (на сървъра)

Метрика


sum_time_server (API)

Общо Цена на продукта

Метрика


sum_ecommerce_productprice (API)

Общо Цена на разгледан продукт

Метрика


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Отпечатък

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Отпечатък

Метрика


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Отстъпка

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Плъгин (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Плъгин (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Плъгин (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Плъгин (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Плъгин (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Плъгин (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Плъгин (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Плъгин (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Позиция на прегледа на страницата

Dimension


Actions.PageViewPosition

Показвания на страници с време за завършване на DOM

Метрика


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Показвания на страници с време за зареждане

Метрика


pageviews_with_time_on_load (API)

Показвания на страници с време за обработка на DOM

Метрика


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Показвания на страници с време за трансфер

Метрика


pageviews_with_time_transfer (API)

Показвания на страници с мрежово време

Метрика


pageviews_with_time_network (API)

Показвания на страници със сървърно време

Метрика


pageviews_with_time_server (API)

Посещение, което се счита като Id на специална цел

Dimension


Goals.IdGoal

Посещението се превръща в най-малко една цел

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Посещения

Метрика


nb_visits (API)

Посещения с Конверсия

Метрика


nb_visits_converted (API)

Посещения с Плъгин (Cookie)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Посещения с Плъгин (Flash)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Посещения с Плъгин (Java)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Посещения с Плъгин (PDF)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Посещения с Плъгин (QuickTime)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Посещения с Плъгин (RealPlayer)

Метрика


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)