Речник

Научете за често използвани термини, за да се възползвате максимално от анализа на Matomo.

Метрики

% Изходи за търсене (Действия)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Взаимодействия със съдържание


nb_interactions (API)

Входове


entry_nb_visits (API)

Входящи прегледи


nb_hits (API)

Входящи прегледи


nb_pageviews (API)

Действия


nb_actions (API)

Действия при посещение


nb_actions_per_visit (API)

Избран от резултатите при търсене


nb_hits_following_search (API)

Изходен процент


exit_rate (API)

Изходен процент (Действия)


exit_rate (API)

Изходи


exit_nb_visits (API)

Изходи


nb_exits (API)

Изходящи


nb_outlinks (API)

Конверсия First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Конверсия Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Конверсия Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Конверсия Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Конверсия Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Конверсия Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Максимална стойност на събитието


max_event_value (API)

Минимална стойност на събитието


min_event_value (API)

Посещения


nb_visits (API)

Потребители


nb_users (API)

Приход First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Приход Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Приход Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Приход Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Приход Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Приход Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Процент


bounce_rate (API)

Процент (Действия)


bounce_rate (API)

Процент на реализации


conversion_rate (API)

Сваляния


nb_downloads (API)

Скокове


entry_bounce_count (API)

Ср. време за завършване на DOM


avg_time_dom_completion (API)

Ср. време за зареждане


avg_time_on_load (API)

Ср. време за обработка на DOM


avg_time_dom_processing (API)

Ср. време за трансфер


avg_time_transfer (API)

Ср. мрежово време


avg_time_network (API)

Ср. сървърно време


avg_time_server (API)

Средната стойност на всички стойности за това събитие


avg_event_value (API)

Средно време за зареждане на страница


avg_page_load_time (API)

Средно време на страница


avg_time_on_page (API)

Средно времетраене за обработка на заявката


avg_time_generation (API)

Средно времетраене на посещението (в секунди)


avg_time_on_site (API)

Стойност на събитието


sum_event_value (API)

Страници с резултати от търсене


nb_pages_per_search (API)

Събития


nb_events (API)

Събития със стойност


nb_events_with_value (API)

Търсачки


nb_searches (API)

Търсачки (Действия)


nb_visits (API)

Уникални входящи прегледи


nb_uniq_pageviews (API)

Уникални входящи прегледи (Действия)


nb_visits (API)

Уникални изтегляния


nb_uniq_downloads (API)

Уникални изтегляния (Действия)


nb_visits (API)

Уникални изходящи


nb_uniq_outlinks (API)

Уникални кликове (Действия)


nb_visits (API)

Уникални посетители


nb_uniq_visitors (API)

Честота на взаимодействие


interaction_rate (API)

Доклади

Audio Resource URLs (Медия)

Audio Resources URLs Grouped (Медия)

Audio Titles (Медия)

Audio per hour in website's timezone (Медия)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Медия)

Media Summary (Медия)

SEO Web статистики (Референции)

URLs страница (Действия)

Video Resolutions (Медия)

Video Resource URLs (Медия)

Video Resource URLs Grouped (Медия)

Video Titles (Медия)

Videos per hour in website's timezone (Медия)

Браузъри (Посетители)

Браузърни енджини (Посетители)

Версия на браузъра (Посетители)

Версия на операционната система (Посетители)

Вид операционна система (Посетители)

Вид устройство (Посетители)

Всички канали (Референции)

Входни заглавия (Действия)

Входни страници (Действия)

Върнали се посетители (Действия)

Главни метрики (API)

Град (Посетители)

Действия - Главни метрики (Действия)

Действия на събитието (Действия)

Дни към Конверсии (Цели)

Държава (Посетители)

Език на браузъра (Посетители)

Заглавия на страници (Действия)

Заглавия на страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Изходни заглавия (Действия)

Изходни страници (Действия)

Изходящи (Действия)

Име на съдържанието (Действия)

Имена на събития (Действия)

Импресии/Посещения (Действия)

Интернет доставчик (Посетители)

Категории на събитията (Действия)

Ключови думи (Референции)

Ключови думи търсени от сайта (Действия)

Код на езика (Посетители)

Континент (Посетители)

Конфигурации (Посетители)

Марка на устройството (Посетители)

Модел на устройството (Посетители)

Общ преглед на производителността (Действия)

Общ преглед на целите (Цели)

Общ преглед на целите - Дни към Конверсии (Цели)

Общ преглед на целите - Посещения към Конверсии (Цели)

Плъгини за браузър (Посетители)

Посещения към Конверсии (Цели)

Посещения на ден от последното посещение (Действия)

Посещения на час в часовата зона на сайта (Посетители)

Посещения по брой на посещенията (Действия)

Посещения по ден от седмицата (Посетители)

Посещения по локално време (Посетители)

Потребители (Посетители)

Преглед на препоръчителите (Референции)

Продължителност на посещенията (Действия)

Променливи (Посетители)

Разделителна способност (Посетители)

Регион (Посетители)

Резюме на посещенията (Посетители)

Сайтове (Референции)

Сваляния (Действия)

Социални мрежи (Референции)

Страници следящи търсенията на сайтове (Действия)

Табло за всички сайтове (Всички сайтове)

Табло за единична страница (Всички сайтове)

Тип канал (Референции)

Търсачки (Референции)

Търсене по ключови думи без резултати (Действия)

Търси категории (Действия)

Цели (Цели)

Част от съдържанието (Действия)

Tag Manager

AddThis Tag

Bing Ads UET таг Tag

Bugsnag Tag

DOM елемент Variable

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Google Analytics (универсален) Tag

Honeybadger Tag

ID на клик Variable


{⁣{ClickId}}

ID на контейнер Variable


{⁣{ContainerId}}

ID на формуляра Variable


{⁣{FormId}}

ISO Дата Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript грешка Trigger

JavaScript променлива Variable

LinkedIn Insight таг Tag

Matomo Analytics Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

URL Референции Variable

URL Референции Variable


{⁣{Referrer}}

URL адрес на видимия елемент Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

URL за грешка Variable


{⁣{ErrorUrl}}

URL параметър Variable

URL променлива Variable

UTC Дата Variable


{⁣{UtcDate}}

Zendesk чат (бивш Zopim) Tag

etracker уеб анализ Tag

Бисквитка на първа страна Variable

Брой H1 елементи Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Брой H2 елементи Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Видими класове елементи Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Видимост на елемента Trigger

Визуален оптимизатор на уебсайтове Tag

Височина на екрана Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Време за изобразяване на страница Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Време за търсене на DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Време от зареждане на страницата Variable

Всички изтегляния (клик) Trigger

Готовност за DOM Trigger

Делничен ден Variable


{⁣{Weekday}}

Език на браузъра Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Елемент на формуляр Variable


{⁣{FormElement}}

Заглавие на страница Variable


{⁣{PageTitle}}

Идентификатор на видимия елемент Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Източник на историята Variable


{⁣{HistorySource}}

Източник на скролиране Variable


{⁣{ScrollSource}}

Име на версията на контейнера Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Име на възел на видимия елемент Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Име на средата Variable


{⁣{Environment}}

Име на формуляра Variable


{⁣{FormName}}

Име на хост на страницата Variable


{⁣{PageHostname}}

История Стар път Variable


{⁣{HistoryHashOldPath}}

История на Нов URL Variable


{⁣{HistoryHashNewUrl}}

История на Нов път Variable


{⁣{HistoryHashNewPath}}

История на Нов хеш Variable


{⁣{HistoryHashNew}}

История на Ново търсене Variable


{⁣{HistoryHashNewSearch}}

История на Стар URL адрес Variable


{⁣{HistoryHashOldUrl}}

История на Стар хеш Variable


{⁣{HistoryHashOld}}

История на Старо търсене Variable


{⁣{HistoryHashOldSearch}}

Каноничен URL адрес Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Класове за кликвания Variable


{⁣{ClickClasses}}

Кликване върху Всички елементи Trigger

Кликнете върху URL на целта Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Кликнете върху бутона Variable


{⁣{ClickButton}}

Кликнете върху елемент Variable


{⁣{ClickElement}}

Кликнете върху име на възел Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Кликнете върху текста Variable


{⁣{ClickText}}

Кликове по всички връзки Trigger

Константа Variable

Конфигурация на Matomo Variable

Местен час Variable


{⁣{LocalHour}}

Местна дата Variable


{⁣{LocalDate}}

Местно време Variable


{⁣{LocalTime}}

Мета съдържание на страницата Variable

Налична височина на екрана Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Налична ширина на екрана Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Напускане на прозорец Trigger

Обхват на скролиране Trigger

Общо време за зареждане на страницата Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Персонализиран HTML Tag

Персонализиран JavaScript Variable

Персонализирано изображение Tag

Персонализирано събитие Trigger

Подаване на формуляр Trigger

Потребителски агент Variable


{⁣{UserAgent}}

Преглед на страница Trigger

Прозорецът е зареден Trigger

Произход на страницата Variable


{⁣{PageOrigin}}

Промяна в историята Trigger

Процент на вертикално скролиране Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Процент на хоризонтално скролиране Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Първа URL директория Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Път на страницата Variable


{⁣{PagePath}}

Разтоварване на прозореца Trigger

Ревизия на контейнера Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Ред за грешка Variable


{⁣{ErrorLine}}

Режим на предварителен преглед Variable


{⁣{PreviewMode}}

Скролиране на горен пиксел Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Скролиране на ляв пиксел Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Слой данни Variable

Случайно число Variable


{⁣{RandomNumber}}

Страница URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Съобщение за грешка Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Таймер Trigger

Текст на видимия елемент Variable