Ordliste

Forstå de hyppigst anvendte ord for at få mest muligt ud af Matomo.

Målinger

% søgeafslutninger (Handlinger)


exit_rate (API)

Afvisninger


entry_bounce_count (API)

Afvisnings %


bounce_rate (API)

Afvisnings % (Handlinger)


bounce_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Besøg


nb_visits (API)

Brugere


nb_users (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Downloads


nb_downloads (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gennemsnitlig genereringstid


avg_time_generation (API)

Gennemsnittet af alle værdier for denne hændelse


avg_event_value (API)

Gns. besøgsvarighed (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Gns. tid på siden


avg_time_on_page (API)

Handlinger


nb_actions (API)

Handlinger pr. besøg


nb_actions_per_visit (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hændelser


nb_events (API)

Hændelser med en værdi


nb_events_with_value (API)

Hændelsesværdi


sum_event_value (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Indgange


entry_nb_visits (API)

Indtægter First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Indtægter Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Indtægter Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Indtægter Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Indtægter Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Indtægter Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaktion med indhold


nb_interactions (API)

Interaktionsfrekvens


interaction_rate (API)

Klikkede i søgeresultater


nb_hits_following_search (API)

Konverteringer First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverteringer Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverteringer Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverteringer Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverteringer Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverteringer Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverteringsfrekvens


conversion_rate (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maks. hændelsesværdi


max_event_value (API)

Min. hændelsesværdi


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidevisninger


nb_hits (API)

Sidevisninger


nb_pageviews (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Søgeresultatssider


nb_pages_per_search (API)

Søgninger


nb_searches (API)

Søgninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Udgange


nb_exits (API)

Udgange


exit_nb_visits (API)

Udgangs-%


exit_rate (API)

Udgangs-% (Handlinger)


exit_rate (API)

Udgående links


nb_outlinks (API)

Unikke besøgende


nb_uniq_visitors (API)

Unikke downloads


nb_uniq_downloads (API)

Unikke downloads (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke klik (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke sidevisninger


nb_uniq_pageviews (API)

Unikke sidevisninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke udgående links


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

Alle kanaler (Henvisninger)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besøg af besøg antal (Handlinger)

Besøg efter ugedag (Besøgende)

Besøg pr. lokaltid (Besøgende)

Besøg pr. servertid (Besøgende)

Besøgende pr. dage siden sidste besøg. (Handlinger)

Besøgslængde (Handlinger)

Browsere (Besøgende)

Browsermotorer (Besøgende)

Brugerdefinerede variabler (Besøgende)

By (Besøgende)

Downloads (Handlinger)

Forms Overview (Forms)

Indgangssider (Handlinger)

Indgangssidetitler (Handlinger)

Indstillinger (Besøgende)

Kanaltype (Henvisninger)

Kontinent (Besøgende)

Land (Besøgende)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Region (Besøgende)

Side-URL'er (Handlinger)

Sider efter en webstedssøgning (Handlinger)

Sidetitler (Handlinger)

Sidetitler efter en webstedssøgning (Handlinger)

Sidevisninger pr. besøg (Handlinger)

Sociale netværk (Henvisninger)

Søge kategorier (Handlinger)

Søgemaskiner (Henvisninger)

Søgeord (Henvisninger)

Søgeord uden nogen resultater (Handlinger)

Udbyder (Besøgende)

Udgangssider (Handlinger)

Udgangssidetitler (Handlinger)

Udgående links (Handlinger)

Udvidelsesmoduler (Besøgende)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Websted søgeord (Handlinger)

Websteder (Henvisninger)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Henvisning netadresse Variable


{⁣{Referrer}}

Henvisning netadresse Variable

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Side URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

sidetitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Custom Reports

Afvisninger

Måling


bounce_count (API)

Afvisnings %

Måling


bounce_rate (API)

Antal Besøg

Dimension

Antal Elementer I Indkøbskurv

Dimension

Antal Interaktioner

Dimension

Antal Interne Søgninger

Dimension

Avg. Completion

Måling


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Måling


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Måling


avg_spent_time (API)

Besøg

Måling


nb_visits (API)

Besøg Konverteres Til Bestemt Mål-Id

Dimension

Besøg Med Konverteringer

Måling


nb_visits_converted (API)

Besøg Omregnet Mindst Et Mål

Dimension

Besøgende Pr. Dage Siden Sidste Besøg.

Dimension

Besøgendes ID

Dimension

Besøgendes IP

Dimension

Besøgstype

Dimension

Besøgsvarighed (i Sekunder)

Dimension

Breddegrad

Dimension

Browser

Dimension

Browser

Dimension

Browserversion

Dimension

Bruger-id

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (scope Conversion)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Besøg)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Side)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (scope Conversion)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Besøg)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Side)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (scope Conversion)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Besøg)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Side)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (scope Conversion)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Besøg)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Side)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (scope Conversion)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Besøg)

Dimension

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Side)

Dimension

By

Dimension

Båndbredde

Dimension

Campaign Name

Dimension

Click ID

Dimension

Clicked Outlink

Dimension

Dage Siden Første Besøg

Dimension

Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Dimension

E-handel Status Ved Afslutningen Af ​​besøget

Dimension

Enhedsmodel

Dimension

Enhedsmærke

Dimension

Enhedstypen

Dimension

Fingeraftryk

Dimension

Finish Rate

Måling


media_finish_rate (API)

Finishes

Måling


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Måling


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Måling


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Måling


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Måling


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Måling


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension

Form Re-submitter Rate

Måling


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Måling


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Måling


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Måling


form_starters_rate (API)

Form Starts

Måling


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Måling


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

Måling


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Måling


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Måling


nb_form_views (API)

Forsendelse

Dimension

Gennemsnitlig Genereringstid

Måling


avg_page_generation_time (API)

Gennemsnitsværdi

Måling


avg_event_value (API)

Gns. Antal Elementer I Indkøbskurv Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gns. Antal Interaktioner Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gns. Antal Interne Søgninger Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gns. Besøgende Pr. Dage Siden Sidste Besøg. Pr. Besøg

Måling


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Gns. Besøgsvarighed (i Sekunder) Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gns. Dage Siden Første Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gns. Dage Siden Sidste E-handel Ordre Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gns. Forsendelse Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gns. Handlinger I Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_per_visits (API)

Gns. Hændelser Pr. Besøg

Måling


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gns. Moms Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gns. Ordreværdi Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gns. Rabat Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gns. Subtotal Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Grouped Resource

Dimension

Handlinger I Besøg

Dimension

Hentet URL

Dimension

Henvisning Netadresse

Dimension

Henvisningsnavn

Dimension

Hesitation Time

Måling


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hits

Måling


hits (API)

Hour

Dimension

Hændelser

Dimension

Hændelser Med En Værdi

Måling


events_with_event_value (API)

Hændelses-URL

Dimension

Hændelsesaktion

Dimension

Hændelseskategori

Dimension

Hændelsesnavn

Dimension

Hændelsesværdi

Dimension

Impressions

Måling


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Måling


nb_media_uniq_impressions (API)

Indgangsside-URL

Dimension

Indgangssidetitel

Dimension

Indhold

Dimension

Indholdsmål

Dimension

Indholdsnavn

Dimension

Indholdsstykke

Dimension

Interaktion Med Indhold

Dimension

Kampagne Id

Dimension

Kanaltype

Dimension

Kategori (Sitesøgning)

Dimension

Kilde

Dimension

Kontinent

Dimension

Konverteringsfrekvens

Måling


visits_conversion_rate (API)

Land

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Længdegrad

Dimension

Maks. Antal Elementer I Indkøbskurv

Måling


max_ecommerce_items (API)

Maks. Antal Interaktioner

Måling


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Antal Interne Søgninger

Måling


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Besøgende Pr. Dage Siden Sidste Besøg.

Måling


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks. Besøgsvarighed (i Sekunder)

Måling


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Båndbredde

Måling


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks. Dage Siden Første Besøg

Måling


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Måling


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Form Views

Måling


max_form_views (API)

Maks. Forsendelse

Måling


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Handlinger I Besøg

Måling


max_actions (API)

Maks. Hesitation Time

Måling


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Hændelser

Måling


max_events_totalevents (API)

Maks. Hændelsesværdi

Måling


max_events_eventvalue (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Måling


max_media_length (API)

Maks. Moms

Måling


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Ordreværdi

Måling


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Position For Interaktion

Måling


max_actions_interactionposition (API)

Maks. Produktantal

Måling


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Produktpris

Måling


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Rabat

Måling


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Samlet Omsætning

Måling


max_goals_revenue (API)

Maks. Sidegenereringstid

Måling


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Subtotal

Måling


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Time Spent

Måling


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måling


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Måling


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måling


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medie

Dimension

Min. Hændelsesværdi

Måling


min_events_eventvalue (API)

Moms

Dimension

Målbar

Dimension

Navn

Dimension

Operativsystemsfamilie

Dimension

Opløsning

Dimension

Ordre ID

Måling


nb_uniq_orders (API)

Ordre ID

Dimension

Ordreværdi

Dimension

Play Rate

Måling


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Måling


nb_media_plays (API)

Position For Interaktion

Dimension

Produkt-SKU

Dimension

Produktantal

Dimension

Produktnavn

Dimension

Produktpris

Dimension

Provider

Dimension

Rabat

Dimension

Region

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Samlet Omsætning

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Side-URL

Dimension

Sidegenereringstid

Dimension

Sidetitel

Dimension

Sidevisninger

Måling


pageviews (API)

Sidevisninger Med Produktionstid

Måling


pageviews_with_generation_time (API)

Sprog

Dimension

Subtotal

Dimension

Søgeord

Dimension

Søgeord

Dimension

Søgeord (intern Søgning)

Dimension

Time Spent

Måling


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Måling


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Total Antal Elementer I Indkøbskurv

Måling


sum_ecommerce_items (API)

Total Antal Interaktioner

Måling


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Antal Interne Søgninger

Måling


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Besøgende Pr. Dage Siden Sidste Besøg.

Måling


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Total Besøgsvarighed (i Sekunder)

Måling


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Båndbredde

Måling


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Total Dage Siden Første Besøg

Måling


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Måling


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Forsendelse

Måling


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Handlinger I Besøg

Måling


sum_actions (API)

Total Hændelser

Måling


sum_events_totalevents (API)

Total Hændelsesværdi

Måling


sum_events_eventvalue (API)

Total Media Length (in Seconds)

Måling


sum_media_length (API)

Total Moms

Måling


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Ordreværdi

Måling


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Position For Interaktion

Måling


sum_actions_interactionposition (API)

Total Produktantal

Måling


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Produktpris

Måling


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Rabat

Måling


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Samlet Omsætning

Måling


sum_goals_revenue (API)

Total Sidegenereringstid

Måling


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Subtotal

Måling


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måling


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måling


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Udbyder

Dimension

Udgangsside-URL

Dimension

Udgangssidetitel

Dimension

Unikke Besøgende

Måling


nb_uniq_visitors (API)

Unikke Besøgendes IP

Måling


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikke Besøgstyper

Måling


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikke Breddegrader

Måling


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikke Browsere

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikke Browsermotorer

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikke Browserversioner

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikke Bruger-id’er

Måling


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikke Byer

Måling


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikke Campaign Name

Måling


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unikke Click ID

Måling


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unikke Clicked Outlinks

Måling


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikke E-handel Status Ved Afslutningen Af ​​besøget

Måling


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikke Enhedsmodeller

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikke Enhedsmærker

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikke Enhedstyper

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikke Grouped Resources

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikke Hent URLer

Måling


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikke Hændelses-URL’er

Måling


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikke Hændelsesforløb

Måling


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikke Hændelseskategorier

Måling


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikke Hændelsesnavn

Måling


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikke Indgangsside-URL’er

Måling


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikke Indgangssidetitler

Måling


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikke Indhold

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikke Indholdsmål

Måling


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikke Indholdsnavne

Måling


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikke Indholdsstykker

Måling


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikke Interaktion Med Indhold

Måling


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikke Kampagne Id

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikke Kanaltyper

Måling


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikke Kilde

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikke Kontinenter

Måling


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikke Lande

Måling


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikke Længdegrader

Måling


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikke Media Titles

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikke Medie

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikke Målbare

Måling


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikke Navn

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikke Nøgleord (Sitesøgning)

Måling


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikke Operativsystemer

Måling


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikke Operativsystemversioner

Måling


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikke Opløsninger

Måling


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikke Player Names

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikke Produkt Varenummer

Måling


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikke Produktnavne

Måling


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikke Provider

Måling


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unikke Referrer Names

Måling


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikke Referrer URLs

Måling


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikke Regioner

Måling


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikke Regioner

Måling


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unikke Resources

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikke Side-URL'er

Måling


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikke Sidetitler

Måling


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikke Sprog

Måling


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikke Søgeord

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikke Søgeord

Måling


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikke Udbydere

Måling


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikke Udgangsside-URL’er

Måling


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikke Udgangssidetitler

Måling


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikke Video Resolutions

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Visitor_Fingerprint

Måling


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Tilgængelige genveje

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy