Ordliste

Forstå de hyppigst anvendte ord for at få mest muligt ud af Matomo.

Målinger

% søgeafslutninger (Handlinger)


exit_rate (API)

Afvisninger


entry_bounce_count (API)

Afvisnings %


bounce_rate (API)

Afvisnings % (Handlinger)


bounce_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

Besøg


nb_visits (API)

Brugere


nb_users (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Downloads


nb_downloads (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gennemsnitlig genereringstid


avg_time_generation (API)

Gennemsnittet af alle værdier for denne hændelse


avg_event_value (API)

Gns. besøgsvarighed (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Gns. tid på siden


avg_time_on_page (API)

Handlinger


nb_actions (API)

Handlinger pr. besøg


nb_actions_per_visit (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hændelser


nb_events (API)

Hændelser med en værdi


nb_events_with_value (API)

Hændelsesværdi


sum_event_value (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Indgange


entry_nb_visits (API)

Indtægter First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Indtægter Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Indtægter Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Indtægter Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Indtægter Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Indtægter Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaktion med indhold


nb_interactions (API)

Interaktionsfrekvens


interaction_rate (API)

Klikkede i søgeresultater


nb_hits_following_search (API)

Konverteringer First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverteringer Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverteringer Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverteringer Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverteringer Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverteringer Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverteringsfrekvens


conversion_rate (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maks. hændelsesværdi


max_event_value (API)

Min. hændelsesværdi


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidevisninger


nb_hits (API)

Sidevisninger


nb_pageviews (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Søgeresultatssider


nb_pages_per_search (API)

Søgninger


nb_searches (API)

Søgninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Udgange


exit_nb_visits (API)

Udgange


nb_exits (API)

Udgangs-%


exit_rate (API)

Udgangs-% (Handlinger)


exit_rate (API)

Udgående links


nb_outlinks (API)

Unikke besøgende


nb_uniq_visitors (API)

Unikke downloads


nb_uniq_downloads (API)

Unikke downloads (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke klik (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke sidevisninger


nb_uniq_pageviews (API)

Unikke sidevisninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unikke udgående links


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

Alle kanaler (Henvisninger)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besøg af besøg antal (Handlinger)

Besøg efter ugedag (Besøgende)

Besøg pr. lokaltid (Besøgende)

Besøg til konvertering (Mål)

Besøgende pr. dage siden sidste besøg. (Handlinger)

Besøgslængde (Handlinger)

Browsere (Besøgende)

Browsermotorer (Besøgende)

Browsersprog (Besøgende)

Browserversion (Besøgende)

Bruger-id’er (Besøgende)

Brugerdefinerede variabler (Besøgende)

By (Besøgende)

Dage til konvertering (Mål)

Downloads (Handlinger)

Enhedsmodel (Besøgende)

Enhedsmærke (Besøgende)

Enhedstypen (Besøgende)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Handlinger - Hovedmålinger (Handlinger)

Henvisningsoversigt (Henvisninger)

Hovedmålinger (API)

Hændelsesforløb (Handlinger)

Hændelseskategorier (Handlinger)

Hændelsesnavn (Handlinger)

Indgangssider (Handlinger)

Indgangssidetitler (Handlinger)

Indholdsnavn (Handlinger)

Indholdsstykke (Handlinger)

Indstillinger (Besøgende)

Kanaltype (Henvisninger)

Kontinent (Besøgende)

Kontrolpanel for alle hjemmesider (Alle hjemmesider)

Kontrolpanel for en hjemmeside (Alle hjemmesider)

Land (Besøgende)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Mål (Mål)

Måloversigt (Mål)

Måloversigt - Besøg til konvertering (Mål)

Måloversigt - Dage til konvertering (Mål)

Operativsystem familier (Besøgende)

Operativsystemversioner (Besøgende)

Performance overview (Handlinger)

Region (Besøgende)

Resumé af besøg (Besøgende)

SEO Web Vitals (Henvisninger)

Side-URL'er (Handlinger)

Sider efter en webstedssøgning (Handlinger)

Sidetitler (Handlinger)

Sidetitler efter en webstedssøgning (Handlinger)

Sidevisninger pr. besøg (Handlinger)

Skærmopløsninger (Besøgende)

Sociale netværk (Henvisninger)

Sprogkode (Besøgende)

Søge kategorier (Handlinger)

Søgemaskiner (Henvisninger)

Søgeord (Henvisninger)

Søgeord uden nogen resultater (Handlinger)

Tilbagevendende besøg (Handlinger)

Udbyder (Besøgende)

Udgangssider (Handlinger)

Udgangssidetitler (Handlinger)

Udgående links (Handlinger)

Udvidelsesmoduler (Besøgende)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Besøgende)

Websted søgeord (Handlinger)

Websteder (Henvisninger)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browsersprog Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Henvisning netadresse Variable

Henvisning netadresse Variable


{⁣{Referrer}}

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Side URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

sidetitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Afvisninger

Måling


bounce_count (API)

Afvisnings %

Måling


bounce_rate (API)

Antal Besøg

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Antal Elementer I Indkøbskurv

Dimension


Ecommerce.Items

Antal Interaktioner

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Antal Interne Søgninger

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Avg. Completion

Måling


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

Måling


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Måling


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Måling


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Måling


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

Måling


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

Måling


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

Måling


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Måling


avg_time_transfer (API)

Besøg

Måling


nb_visits (API)

Besøg Konverteres Til Bestemt Mål-Id

Dimension


Goals.IdGoal

Besøg Med Konverteringer

Måling


nb_visits_converted (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (Cookie)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (Flash)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (Java)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (PDF)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (QuickTime)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (RealPlayer)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (Silverlight)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Besøg Med Udvidelsesmodul (Windows Media)

Måling


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Besøg Omregnet Mindst Et Mål

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Besøgendes ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Besøgendes IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Besøgstype

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Besøgsvarighed (i Sekunder)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Breddegrad

Dimension


UserCountry.Latitude

Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Browserversion

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Bruger-id

Dimension


CoreHome.UserId

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Besøg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Besøg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Besøg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Besøg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Besøg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

By

Dimension


UserCountry.City

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Name

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Dage Siden Første Besøg

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dage Siden Sidste Besøg

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

E-handel Status Ved Afslutningen Af Besøget

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Enhedsmodel

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Enhedsmærke

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Enhedstypen

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Fingeraftryk

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingeraftryk

Måling


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Måling


media_finish_rate (API)

Finishes

Måling


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Måling


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Måling


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Måling


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Måling


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Måling


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Måling


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Måling


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Måling


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Måling


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Måling


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Måling


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Måling


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Måling


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Måling


nb_form_views (API)

Forsendelse

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Gennemsnitlig Genereringstid

Måling


avg_page_generation_time (API)

Gennemsnitsværdi

Måling


avg_event_value (API)

Gns. Antal Elementer I Indkøbskurv Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gns. Antal Interaktioner Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gns. Antal Interne Søgninger Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gns. Besøgsvarighed (i Sekunder) Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gns. Dage Siden Første Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gns. Dage Siden Sidste Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Gns. Dage Siden Sidste E-handel Ordre Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gns. Forsendelse Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gns. Handlinger I Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_actions_per_visits (API)

Gns. Hændelser Pr. Besøg

Måling


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gns. Moms Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gns. Ordreværdi Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gns. Profilérbar Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Gns. Rabat Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gns. Sekunder Siden Første Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Gns. Sekunder Siden Sidste Besøg Pr. Besøg

Måling


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Gns. Sekunder Siden Sidste E-handelsordre Pr. Besøg

Måling


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Gns. Subtotal Pr. Ordre ID

Måling


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Handlinger I Besøg

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Handlings-URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Hentet URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Henvisning Netadresse

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Henvisningsnavn

Dimension


Referrers.ReferrerName

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Måling


nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Måling


hits (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Hændelser

Dimension


Events.TotalEvents

Hændelser Med En Værdi

Måling


events_with_event_value (API)

Hændelses-URL

Dimension


Events.EventUrl

Hændelsesaktion

Dimension


Events.EventAction

Hændelseskategori

Dimension


Events.EventCategory

Hændelsesnavn

Dimension


Events.EventName

Hændelsesværdi

Dimension


Events.EventValue

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Måling


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Måling


nb_media_uniq_impressions (API)

Indgangsside-URL

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Indgangssidetitel

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Indholdsmål

Dimension


Contents.ContentTarget

Indholdsnavn

Dimension


Contents.ContentName

Indholdsstykke

Dimension


Contents.ContentPiece

Interaktion Med Indhold

Dimension


Contents.ContentInteraction

Kampagne Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kanaltype

Dimension


Referrers.ReferrerType

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Konverteringsfrekvens

Måling


visits_conversion_rate (API)

Land

Dimension


UserCountry.Country

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Længdegrad

Dimension


UserCountry.Longitude

Maks. Antal Elementer I Indkøbskurv

Måling


max_ecommerce_items (API)

Maks. Antal Interaktioner

Måling


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Antal Interne Søgninger

Måling


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Besøgsvarighed (i Sekunder)

Måling


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Dage Siden Første Besøg

Måling


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dage Siden Sidste Besøg

Måling


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maks. Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Måling


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. DOM Completion Time

Måling


max_time_dom_completion (API)

Maks. DOM Processing Time

Måling


max_time_dom_processing (API)

Maks. Form Views

Måling


max_form_views (API)

Maks. Forsendelse

Måling


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Handlinger I Besøg

Måling


max_actions (API)

Maks. Hesitation Time

Måling


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Hændelser

Måling


max_events_totalevents (API)

Maks. Hændelsesværdi

Måling


max_events_eventvalue (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Måling


max_media_length (API)

Maks. Moms

Måling


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Network Time

Måling


max_time_network (API)

Maks. On Load Time

Måling


max_time_on_load (API)

Maks. Ordreværdi

Måling


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Pageview Position

Måling


max_actions_pageviewposition (API)

Maks. Produktantal

Måling


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Produktpris

Måling


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Rabat

Måling


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Samlet Omsætning

Måling


max_goals_revenue (API)

Maks. Sekunder Siden Første Besøg

Måling


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maks. Sekunder Siden Sidste Besøg

Måling


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maks. Sekunder Siden Sidste E-handelsordre

Måling


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maks. Servertid

Måling


max_time_server (API)

Maks. Sidegenereringstid

Måling


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Subtotal

Måling


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Time Spent

Måling


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent In Referring Action

Måling


max_actions_timespentrefaction (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måling


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Måling


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måling


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Transfer Time

Måling


max_time_transfer (API)

Maks. Viewed Product Price

Måling


max_ecommerce_productviewprice (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min. DOM Completion Time

Måling


min_time_dom_completion (API)

Min. DOM Processing Time

Måling


min_time_dom_processing (API)

Min. Hændelsesværdi

Måling


min_events_eventvalue (API)

Min. Network Time

Måling


min_time_network (API)

Min. On Load Time

Måling


min_time_on_load (API)

Min. Servertid

Måling


min_time_server (API)

Min. Transfer Time

Måling


min_time_transfer (API)

Moms

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Operativsystemsfamilie

Dimension


DevicesDetection.Os

Opløsning

Dimension


Resolution.Resolution

Ordre ID

Dimension


Ecommerce.Order

Ordre ID

Måling


nb_uniq_orders (API)

Ordreværdi

Dimension


Ecommerce.Revenue

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Måling


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Måling


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Måling


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Måling


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Måling


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Måling


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

Måling


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Måling


nb_media_plays (API)

Produkt-SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Produktantal

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Produktnavn

Dimension


Ecommerce.ProductName

Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Profilérbar

Dimension


CoreHome.Profilable

Rabat

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Samlet Omsætning

Dimension


Goals.Revenue

Sekunder Siden Første Besøg

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Sekunder Siden Sidste Besøg

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Sekunder Siden Sidste E-handelsordre

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Servertid

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Side-URL

Dimension


Actions.PageUrl

Sidegenereringstid

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Sidetitel

Dimension


Actions.PageTitle

Sidevisninger

Måling


pageviews (API)

Sidevisninger Med Produktionstid

Måling


pageviews_with_generation_time (API)

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Sprog

Dimension


UserLanguage.Language

Subtotal

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Søgekategori

Dimension


Actions.SearchCategory

Søgeord

Dimension


Referrers.Keyword

Søgeord (intern Søgning)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Måling


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Måling


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Antal Elementer I Indkøbskurv

Måling


sum_ecommerce_items (API)

Total Antal Interaktioner

Måling


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Antal Interne Søgninger

Måling


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Besøgsvarighed (i Sekunder)

Måling


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Dage Siden Første Besøg

Måling


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Dage Siden Sidste Besøg

Måling


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Total Dage Siden Sidste E-handel Ordre

Måling


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total DOM Completion Time

Måling


sum_time_dom_completion (API)

Total DOM Processing Time

Måling


sum_time_dom_processing (API)

Total Forsendelse

Måling


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Handlinger I Besøg

Måling


sum_actions (API)

Total Hændelser

Måling


sum_events_totalevents (API)

Total Hændelsesværdi

Måling


sum_events_eventvalue (API)

Total Media Length (in Seconds)

Måling


sum_media_length (API)

Total Moms

Måling


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Network Time

Måling


sum_time_network (API)

Total On Load Time

Måling


sum_time_on_load (API)

Total Ordreværdi

Måling


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Pageview Position

Måling


sum_actions_pageviewposition (API)

Total Produktantal

Måling


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Produktpris

Måling


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Profilérbar

Måling


sum_corehome_profilable (API)

Total Rabat

Måling


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Samlet Omsætning

Måling


sum_goals_revenue (API)

Total Sekunder Siden Første Besøg

Måling


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Total Sekunder Siden Sidste Besøg

Måling


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Total Sekunder Siden Sidste E-handelsordre

Måling


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Total Servertid

Måling


sum_time_server (API)

Total Sidegenereringstid

Måling


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Subtotal

Måling


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Time Spent In Referring Action

Måling


sum_actions_timespentrefaction (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måling


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måling


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Transfer Time

Måling


sum_time_transfer (API)

Total Viewed Product Price

Måling


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Udbyder

Dimension


Provider.Provider

Udgangsside-URL

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Udgangssidetitel

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Udvidelsesmodul (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Udvidelsesmodul (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Udvidelsesmodul (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Udvidelsesmodul (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Udvidelsesmodul (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Udvidelsesmodul (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Udvidelsesmodul (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Udvidelsesmodul (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Unikke Ad Click ID

Måling


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unikke Ad Provider

Måling


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unikke Besøgende

Måling


nb_uniq_visitors (API)

Unikke Besøgendes IP

Måling


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikke Besøgstyper

Måling


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikke Breddegrader

Måling


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikke Browsere

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikke Browsermotorer

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikke Browserversioner

Måling


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikke Bruger-id’er

Måling


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 1 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 2 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 3 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 4 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (scope Conversion)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Besøg)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikke Brugerdefineret Variabelværdi 5 (virkefelt Side)

Måling


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikke Byer

Måling


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikke Campaign Content

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikke Campaign Group

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unikke Campaign Keyword

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikke Campaign Medium

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikke Campaign Name

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikke Campaign Placement

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unikke Campaign Source

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikke Clicked Outlinks

Måling


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikke Client Types

Måling


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unikke E-handel Status Ved Afslutningen Af Besøget

Måling


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikke Enhedsmodeller

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikke Enhedsmærker

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikke Enhedstyper

Måling


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikke Grouped Resources

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikke Handlings-URL

Måling


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unikke Hent URLer

Måling


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikke Hændelses-URL’er

Måling


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikke Hændelsesforløb

Måling


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikke Hændelseskategorier

Måling


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikke Hændelsesnavn

Måling


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikke Indgangsside-URL’er

Måling


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikke Indgangssidetitler

Måling


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikke Indholdsmål

Måling


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikke Indholdsnavne

Måling


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikke Indholdsstykker

Måling


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikke Interaktion Med Indhold

Måling


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikke Kampagne Id

Måling


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikke Kanaltyper

Måling


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikke Kategorier (Sitesøgning)

Måling


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unikke Keyword Counts (Site Search)

Måling


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unikke Kontinenter

Måling


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikke Lande

Måling


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikke Længdegrader

Måling


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikke Media Titles

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikke Målbare

Måling


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikke Nøgleord (Sitesøgning)

Måling


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikke Operativsystemer

Måling


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikke Operativsystemversioner

Måling


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikke Opløsninger

Måling


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikke Player Names

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikke Produkt Varenummer

Måling


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikke Produktnavne

Måling


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikke Referrer Names

Måling


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikke Referrer URLs

Måling


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikke Regioner

Måling


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikke Resources

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikke Side-URL'er

Måling


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikke Sidetitler

Måling


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikke Sprog

Måling


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikke Søgeord

Måling


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikke Udbydere

Måling


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikke Udgangsside-URL’er

Måling


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikke Udgangssidetitler

Måling


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikke Video Resolutions

Måling


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikke Viewed Product Category 1

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unikke Viewed Product Category 2

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unikke Viewed Product Category 3

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unikke Viewed Product Category 4

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unikke Viewed Product Category 5

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unikke Viewed Product Name

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unikke Viewed Product SKU

Måling


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Tilgængelige genveje

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy