Γλωσσάρι

Μάθετε σχετικά για τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον το Matomo analytics.

Μετρικές

% έξοδοι από αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Έξοδοι


exit_nb_visits (API)

Έξοδοι


nb_exits (API)

Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο


nb_interactions (API)

Αναζητήσεις


nb_searches (API)

Αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Αναπηδήσεις


entry_bounce_count (API)

Βαθμός εξόδου


exit_rate (API)

Βαθμός εξόδου (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Βαθμός μετατροπής


conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή


nb_events_with_value (API)

Δραστηριότητες


nb_actions (API)

Δραστηριότητες ανά επίσκεψη


nb_actions_per_visit (API)

Είσοδοι


entry_nb_visits (API)

Ελάχιστη Τιμή Συμβάντος


min_event_value (API)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_outlinks (API)

Επισκέψεις


nb_visits (API)

Κέρδος First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Κέρδος Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Κέρδος Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Κέρδος Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Κέρδος Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Κέρδος Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Λήψεις


nb_downloads (API)

Μέγιστη Τιμή Συμβάντος


max_event_value (API)

Μέση Διάρκεια Επισκέψεων (σε δευτερόλεπτα)


avg_time_on_site (API)

Μέσος χρόνος επεξεργασίας DOM


avg_time_dom_processing (API)

Μέσος χρόνος στη σελίδα


avg_time_on_page (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας


avg_time_generation (API)

Μέσος όρος χρόνου διακομιστή


avg_time_server (API)

Μέσος όρος χρόνου δικτύου


avg_time_network (API)

Μέσος όρος χρόνου μεταφοράς


avg_time_transfer (API)

Μέσος όρος χρόνου ολοκλήρωσης DOM


avg_time_dom_completion (API)

Μέσος όρος χρόνου φόρτωσης


avg_time_on_load (API)

Μέσος όρος χρόνου φόρτωσης σελίδας


avg_page_load_time (API)

Μετατροπές First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Μετατροπές Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Μετατροπές Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Μετατροπές Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Μετατροπές Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Μετατροπές Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Μοναδικά κλικ (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές λήψεις


nb_uniq_downloads (API)

Μοναδικές λήψεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων


nb_uniq_pageviews (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικοί Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_uniq_outlinks (API)

Μοναδικοί επισκέπτες


nb_uniq_visitors (API)

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός


avg_event_value (API)

Πατήθηκε στα αποτελέσματα αναζήτησης


nb_hits_following_search (API)

Προβολές σελίδων


nb_hits (API)

Προβολές σελίδων


nb_pageviews (API)

Ρυθμός αλληλεπίδρασης


interaction_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης


bounce_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης (Δραστηριότητες)


bounce_rate (API)

Σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης


nb_pages_per_search (API)

Συμβάντα


nb_events (API)

Τιμή συμβάντος


sum_event_value (API)

Χρήστες


nb_users (API)

Αναφορές

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

SEO Web Vitals (Παραπομπείς)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Έκδοση φυλλομετρητή (Επισκέπτες)

Ήπειρος (Επισκέπτες)

Όλα τα Κανάλια (Παραπομπείς)

Όνομα Περιεχομένου (Δραστηριότητες)

Αναγνωριστικά χρηστών (Επισκέπτες)

Αναλύσεις οθόνης (Επισκέπτες)

Βασικές μετρήσεις (API)

Γλώσσα φυλλομετρητή (Επισκέπτες)

Διάρκεια επισκέψεων (Δραστηριότητες)

Διευθύνσεις σελίδων (Δραστηριότητες)

Δραστηριότητες - Βασικές μετρήσεις (Δραστηριότητες)

Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων (Επισκέπτες)

Ενέργειες Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά Ημέρα της Εβδομάδας (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά αριθμό επίσκεψης (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά ώρα διακομιστή (Επισκέπτες)

Επισκέψεις για Μετατροπή (Στόχοι)

Επισκόπηση Παραπομπών (Παραπομπείς)

Επισκόπηση στόχων (Στόχοι)

Επισκόπηση στόχων - Επισκέψεις για Μετατροπή (Στόχοι)

Επισκόπηση στόχων - Ημέρες για Μετατροπή (Στόχοι)

Επιστρεφόμενες επισκέψεις (Δραστηριότητες)

Ημέρες για Μετατροπή (Στόχοι)

Ιστοτόποι (Παραπομπείς)

Κατηγορίες Αναζήτησης (Δραστηριότητες)

Κατηγορίες Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Κεντρικός Πίνακας Μονής Ιστοσελίδας (Όλοι οι ιστοτόποι)

Κεντρικός πίνακας όλων των ιστοσελίδων (Όλοι οι ιστοτόποι)

Κοινωνικά Δίκτυα (Παραπομπείς)

Κομμάτι Περιεχομένου (Δραστηριότητες)

Κωδικός γλώσσας (Επισκέπτες)

Λέξεις κλειδιά (Παραπομπείς)

Λέξεις-κλειδιά Αναζήτησης Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Λέξεις-κλειδιά Χωρίς Αποτελέσματα (Δραστηριότητες)

Λήψεις (Δραστηριότητες)

Λίστα προσθέτων (Επισκέπτες)

Μάρκα συσκευής (Επισκέπτες)

Μηχανές αναζήτησης (Παραπομπείς)

Μηχανές προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Μοντέλο συσκευής (Επισκέπτες)

Οικογένειες Λειτουργικών Συστημάτων (Επισκέπτες)

Ονόματα Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Πάροχος (Επισκέπτες)

Περίληψη επισκέψεων (Επισκέπτες)

Περιοχή (Επισκέπτες)

Προσαρμοσμένες Μεταβλητές (Επισκέπτες)

Πόλη (Επισκέπτες)

Ρυθμίσεις (Επισκέπτες)

Σελίδες ανά επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Σελίδες εισόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες εξόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Στόχοι (Στόχοι)

Σύνοψη απόδοσης (Δραστηριότητες)

Τίτλοι Σελίδων που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εισόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εξόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδων (Δραστηριότητες)

Τύπος Καναλιού (Παραπομπείς)

Τύπος συσκευής (Επισκέπτες)

Φυλλομετρητές (Επισκέπτες)

Χώρα (Επισκέπτες)

Διαχειριστής Σημάνσεων

AddThis Tag

Bugsnag Tag

Cookie Πρώτου-Επιπέδου Variable

DOM Έτοιμο Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Google Analytics (Καθολικό) Tag

Honeybadger Tag

ID Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerId}}

ID Φόρμας Variable


{⁣{FormId}}

Livezilla Συζητήσεις / Παρακολούθηση Tag

Matomo Analytics Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

URL σελίδας Variable


{⁣{PageUrl}}

Zendesk Chat (γνώστο προηγουμένως ως Zopim) Tag

Έκδοση Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Έκταση Κύλισης Trigger

Όνομα Έκδοσης Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Όνομα Διακομιστή Σελίδας Variable


{⁣{PageHostname}}

Όνομα Κόμβου Κλικ Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Όνομα Περιβάλλοντος Variable


{⁣{Environment}}

Όνομα Προβολής Στοιχείου Κόμβου Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Όνομα Φόρμας Variable


{⁣{FormName}}

Ύψος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Αναγνωριστικό Κλικ Variable


{⁣{ClickId}}

Αναγνωριστικό Προβολής Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Αποφόρτωση Παραθύρου Trigger

Αποχώρηση Παραθύρου Trigger

Αριθμός των στοιχείων H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Αριθμός των στοιχείων H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Γλώσσα φυλλομετρητή Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Γραμμή Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorLine}}

Διαδρομή Σελίδας Variable


{⁣{PagePath}}

Διαθέσιμο Ύψος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Διαθέσιμο Πλάτος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Διεύθυνση URL Προορισμού Φόρμας Variable


{⁣{FormDestination}}

Διεύθυνση URL Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable


{⁣{Referrer}}

Διεύθυνση URL προορισμού κλικ Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Διεύθυνση Προορισμού URL Ορατού Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Εικονοστοιχεία Κορυφής Κύλισης Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Εικονοστοιχείο Αριστερής Κύλισης Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Επίπεδο-Δεδομένων Variable

Ημέρα εβδομάδας Variable


{⁣{Weekday}}

Ημερομηνία ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Ημερομηνία UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Ιστορικό Αλλαγών Trigger

Ιστορικό Πηγής Variable


{⁣{HistorySource}}

Κανονικοποιημένη Διεύθυνση URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Κατάσταση Προεπισκόπησης Variable


{⁣{PreviewMode}}

Κατακερματισμός Σελίδας Variable


{⁣{PageHash}}

Κείμενο Κλικ Variable


{⁣{ClickText}}

Κείμενο Ορατού Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Κλάσεις Προβολής Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Κλάσεις Φόρμας Variable


{⁣{FormClasses}}

Κλάσεις κλικ Variable


{⁣{ClickClasses}}

Κλικ Για Όλα Τα Στοιχεία Trigger

Κλικ για Όλες τις Μεταφορτώσεις Trigger

Κλικ για Όλους του Συνδέσμους Trigger

Κλικ σε Πλήκτρο Variable


{⁣{ClickButton}}

Μήνυμα Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Μετα Περιεχόμενο Σελίδας Variable

Μεταβλητή JavaScript Variable

Μεταβλητή διεύθυνσης URL Variable

Οπτικός Βελτιστοποιητής Ιστοτόπου Tag

Ορατότητα Στοιχείου Trigger

Παράμετρος διεύθυνσης URL Variable

Παραμετροποίηση του Matomo Variable

Πηγή Κύλισης Variable


{⁣{ScrollSource}}

Πλάτος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Πλήρης οθόνη Trigger

Ποσοστό Κάθετης Κύλισης Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ποσοστό Οριζόντιας Κύλισης Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Προέλευση Σελίδας Variable


{⁣{PageOrigin}}

Προβολή σελίδας Trigger

Προσαρμοσμένη HTML Tag

Προσαρμοσμένη Εικόνα Tag

Προσαρμοσμένο JavaScript Variable

Προσαρμοσμένο Συμβάν Trigger

Πρόγραμμα πελάτη Variable


{⁣{UserAgent}}

Πρώτος κατάλογος URL Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Σήμανση Bing Ads UET Tag

Σήμανση LinkedIn Insight Tag

Σταθερή Variable

Στοιχείο DOM Variable

Στοιχείο Κλικ Variable


{⁣{ClickElement}}

Στοιχείο Φόρμας Variable


{⁣{FormElement}}

Σφάλμα JavaScript Trigger

Σύνολο Χρόνου Φόρτωσης Σελίδας Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Τίτλος Σελίδας Variable


{⁣{PageTitle}}

Τοπική Ώρα Variable


{⁣{LocalTime}}

Τοπική Ώρα Variable


{⁣{LocalHour}}

Τοπική Ημερομηνία Variable


{⁣{LocalDate}}

Τυχαίος Αριθμός Variable


{⁣{RandomNumber}}

Υποβολή Φόρμας Trigger

Φόρτωση Παραθύρου Trigger

Χρονόμετρο Trigger

Χρόνος Δημιουργίας Σελίδας Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Χρόνος Επίλυσης DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Χρόνος από την φόρτωση της σελίδας Variable

Χρώμα Θεματικής Παραλλαγής Tag

ανάλυση ιστού etracker Tag

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Avg. Completion

Μετρική


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Μετρική


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Μετρική


avg_spent_time (API)

Finish Rate

Μετρική


media_finish_rate (API)

Finishes

Μετρική


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Μετρική


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Μετρική


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Μετρική


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Μετρική


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Μετρική


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Μετρική


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Μετρική


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Μετρική


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Μετρική


form_starters_rate (API)

Form Starts

Μετρική


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Submissions

Μετρική


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submitters

Μετρική


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Μετρική


nb_form_viewers (API)

Form Views

Μετρική


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Μετρική


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Μετρική


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Μετρική


nb_media_uniq_impressions (API)

IP Επισκέπτη

Dimension


CoreHome.VisitIp

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Play Rate

Μετρική


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Μετρική


nb_media_plays (API)

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Μετρική


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Μετρική


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

URL Σελίδας Εισαγωγής

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Σελίδας Εξαγωγής

Dimension


Actions.ExitPageUrl

URL λήψης

Dimension


Actions.DownloadUrl

URL σελίδας

Dimension


Actions.PageUrl

URL συμβάντος

Dimension


Events.EventUrl

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Έκδοση φυλλομετρητή

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Έκπτωση

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Ήπειρος

Dimension


UserCountry.Continent

Όνομα Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Όνομα Περιεχομένου

Dimension


Contents.ContentName

Όνομα Προϊόντος

Dimension


Ecommerce.ProductName

Όνομα Προϊόντος που είδατε

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Όνομα Συμβάντος

Dimension


Events.EventName

Ώρα διακομιστή - έτος (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Ώρα διακομιστή - δευτερόλεπτο (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Ώρα διακομιστή - εβδομάδα του έτους (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Ώρα διακομιστή - ημέρα της εβδομάδας (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Ώρα διακομιστή - ημέρα του έτους (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Ώρα διακομιστή - ημέρα του μήνα (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Ώρα διακομιστή - λεπτό

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Ώρα διακομιστή - μήνας (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Ώρα διακομιστή - τρίμηνο (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Ώρα διακομιστή - ώρα

Dimension


CoreHome.ServerTime

Ώρα διακομιστή - ώρα (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Ώρα διακομιστή - ώρα (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Αλληλεπίδραση σε Περιεχόμενο

Dimension


Contents.ContentInteraction

Ανάλυση

Dimension


Resolution.Resolution

Αναγνωριστικό Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μετρική


nb_uniq_orders (API)

Αναγνωριστικό παραγγελίας

Dimension


Ecommerce.Order

Αναγνωριστικό χρήστη

Dimension


CoreHome.UserId

Αναγνώσεις σελίδας με χρόνο δικτύου

Μετρική


pageviews_with_time_network (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο δημιουργίας

Μετρική


pageviews_with_generation_time (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο διακομιστή

Μετρική


pageviews_with_time_server (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο επεξεργασίας DOM

Μετρική


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο μεταφοράς

Μετρική


pageviews_with_time_transfer (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο ολοκλήρωσης DOM

Μετρική


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο φόρτωσης

Μετρική


pageviews_with_time_on_load (API)

Αναπηδήσεις

Μετρική


bounce_count (API)

Αξία παραγγελίας

Dimension


Ecommerce.Revenue

Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Dimension


Ecommerce.Items

Αριθμός επισκέψεων

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Βαθμός μετατροπής

Μετρική


visits_conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή

Μετρική


events_with_event_value (API)

Γεωγραφικό Πλάτος

Dimension


UserCountry.Latitude

Γεωγραφικό μήκος

Dimension


UserCountry.Longitude

Γλώσσα

Dimension


UserLanguage.Language

Δαχτυλικό αποτύπωμα

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Δαχτυλικό αποτύπωμα

Μετρική


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Δευτερόλεπτα από την πρώτη επίσκεψη

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Δευτερόλεπτα από την τελευταία επίσκεψη

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Δευτερόλεπτα πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Διεύθυνση URL ενέργειας

Dimension


Actions.ActionUrl

Διεύθυνση URL παραπομπού

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Ελάχιστο Στο χρόνο φόρτωσης

Μετρική


min_time_on_load (API)

Ελάχιστο Τιμή συμβάντος

Μετρική


min_events_eventvalue (API)

Ελάχιστο Χρόνος διακομιστή

Μετρική


min_time_server (API)

Ελάχιστο Χρόνος δικτύου

Μετρική


min_time_network (API)

Ελάχιστο Χρόνος επεξεργασίας DOM

Μετρική


min_time_dom_processing (API)

Ελάχιστο Χρόνος μεταφοράς

Μετρική


min_time_transfer (API)

Ελάχιστο Χρόνος ολοκλήρωσης του DOM

Μετρική


min_time_dom_completion (API)

Εμφάνιση λέξης κλειδιού (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension


Actions.SearchCount

Ενέργεια Συμβάντος

Dimension


Events.EventAction

Εξωτερικός σύνδεσμος με κλικ

Dimension


Actions.ClickedUrl

Επίσκεψη που εκπλήρωσε τουλάχιστον ένα Στόχο

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Επισκέψεις

Μετρική


hits (API)

Επισκέψεις

Μετρική


nb_visits (API)

Επισκέψεις με Μετατροπές

Μετρική


nb_visits_converted (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Cookie)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Flash)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Java)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (PDF)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (QuickTime)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (RealPlayer)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Silverlight)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Windows Media)

Μετρική


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Η επίσκεψη εκπλήρωσε μια συγκεκριμένη Ταυτότητα Στόχου

Dimension


Goals.IdGoal

Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Θέση Όψης Σελίδων

Dimension


Actions.PageViewPosition

Κατηγορία Αναζήτησης

Dimension


Actions.SearchCategory

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Κατηγορία Συμβάντος

Dimension


Events.EventCategory

Κομμάτι Περιεχομένου

Dimension


Contents.ContentPiece

Κωδικός Επισκέπτη

Dimension


CoreHome.VisitorId

Λέξη Κλειδί Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Λέξη κλειδί (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Λέξη-κλειδί

Dimension


Referrers.Keyword

Μάρκα συσκευής

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Μέγιστο Form Views

Μετρική