Γλωσσάρι

Μάθετε σχετικά με τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον το Matomo Analytics.

Μετρήσεις

% έξοδοι από αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Έξοδοι


nb_exits (API)

Έξοδοι


exit_nb_visits (API)

Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο


nb_interactions (API)

Αναζητήσεις


nb_searches (API)

Αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Αναπηδήσεις


entry_bounce_count (API)

Βαθμός εξόδου


exit_rate (API)

Βαθμός εξόδου (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Βαθμός μετατροπής


conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή


nb_events_with_value (API)

Δραστηριότητες


nb_actions (API)

Δραστηριότητες ανά επίσκεψη


nb_actions_per_visit (API)

Είσοδοι


entry_nb_visits (API)

Ελάχιστη Τιμή Συμβάντος


min_event_value (API)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_outlinks (API)

Επισκέψεις


nb_visits (API)

Λήψεις


nb_downloads (API)

Μέγιστη Τιμή Συμβάντος


max_event_value (API)

Μέση Διάρκεια Επισκέψεων (σε δευτερόλεπτα)


avg_time_on_site (API)

Μέσος χρόνος στη σελίδα


avg_time_on_page (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας


avg_time_generation (API)

Μετατροπές First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Μετατροπές Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Μετατροπές Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Μετατροπές Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Μετατροπές Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Μετατροπές Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Μοναδικά κλικ (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές λήψεις


nb_uniq_downloads (API)

Μοναδικές λήψεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων


nb_uniq_pageviews (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικοί Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_uniq_outlinks (API)

Μοναδικοί επισκέπτες


nb_uniq_visitors (API)

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός


avg_event_value (API)

Πατημένο στα αποτελέσματα αναζήτησης


nb_hits_following_search (API)

Προβολές σελίδων


nb_pageviews (API)

Προβολές σελίδων


nb_hits (API)

Πρόσοδος First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Πρόσοδος Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Πρόσοδος Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Πρόσοδος Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Πρόσοδος Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Πρόσοδος Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Ρυθμός αλληλεπίδρασης


interaction_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης


bounce_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης (Δραστηριότητες)


bounce_rate (API)

Σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης


nb_pages_per_search (API)

Συμβάντα


nb_events (API)

Τιμή συμβάντος


sum_event_value (API)

Χρήστες


nb_users (API)

Αναφορές

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Ήπειρος (Επισκέπτες)

Όλα τα Κανάλια (Παραπομπείς)

Γλώσσα φυλλομετρητή (Επισκέπτες)

Διάρκεια επισκέψεων (Δραστηριότητες)

Διευθύνσεις σελίδων (Δραστηριότητες)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά Ημέρα της Εβδομάδας (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά αριθμό επίσκεψης (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά ώρα διακομιστή (Επισκέπτες)

Ιστοτόποι (Παραπομπείς)

Κατηγορίες Αναζήτησης (Δραστηριότητες)

Κοινωνικά Δίκτυα (Παραπομπείς)

Κωδικός γλώσσας (Επισκέπτες)

Λέξεις κλειδιά (Παραπομπείς)

Λέξεις-κλειδιά Αναζήτησης Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Λέξεις-κλειδιά Χωρίς Αποτελέσματα (Δραστηριότητες)

Λήψεις (Δραστηριότητες)

Λίστα προσθέτων (Επισκέπτες)

Μηχανές αναζήτησης (Παραπομπείς)

Μηχανές προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Πάροχος (Επισκέπτες)

Περιοχή (Επισκέπτες)

Προσαρμοσμένες Μεταβλητές (Επισκέπτες)

Πόλη (Επισκέπτες)

Ρυθμίσεις (Επισκέπτες)

Σελίδες ανά επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Σελίδες εισόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες εξόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Τίτλοι Σελίδων που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εισόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εξόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδων (Δραστηριότητες)

Τύπος Καναλιού (Παραπομπείς)

Φυλλομετρητές (Επισκέπτες)

Χώρα (Επισκέπτες)

Διαχειριστής Σημάνσεων

AddThis Tag

Bugsnag Tag

Cookie Πρώτου-Επιπέδου Variable

DOM Έτοιμο Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Google Analytics (Καθολικό) Tag

Honeybadger Tag

ID Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerId}}

ID Φόρμας Variable


{⁣{FormId}}

Livezilla Συζητήσεις / Παρακολούθηση Tag

Matomo Analytics Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

URL σελίδας Variable


{⁣{PageUrl}}

Visual Website Optimizer Tag

Zendesk Chat (γνώστο προηγουμένως ως Zopim) Tag

Έκδοση Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Έκταση Κύλισης Trigger

Όνομα Έκδοσης Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Όνομα Διακομιστή Σελίδας Variable


{⁣{PageHostname}}

Όνομα Κόμβου Κλικ Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Όνομα Περιβάλλοντος Variable


{⁣{Environment}}

Όνομα Προβολής Στοιχείου Κόμβου Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Όνομα Φόρμας Variable


{⁣{FormName}}

Ύψος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Αναγνωριστικό Κλικ Variable


{⁣{ClickId}}

Αναγνωριστικό Προβολής Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Αποφόρτωση Παραθύρου Trigger

Αποχώρηση Παραθύρου Trigger

Αριθμός των στοιχείων H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Αριθμός των στοιχείων H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Γλώσσα φυλλομετρητή Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Γραμμή Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorLine}}

Διαδρομή Σελίδας Variable


{⁣{PagePath}}

Διαθέσιμο Ύψος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Διαθέσιμο Πλάτος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Διεύθυνση URL Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable


{⁣{Referrer}}

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable

Διεύθυνση URL προορισμού κλικ Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Διεύθυνση Προορισμού URL Ορατού Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Εικονοστοιχεία Κορυφής Κύλισης Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Εικονοστοιχείο Αριστερής Κύλισης Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Επίπεδο-Δεδομένων Variable

Ημέρα εβδομάδας Variable


{⁣{Weekday}}

Ημερομηνία ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Ημερομηνία UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Ιστορικό Αλλαγών Trigger

Ιστορικό Πηγής Variable


{⁣{HistorySource}}

Κανονικοποιημένη Διεύθυνση URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Κατάσταση Προεπισκόπησης Variable


{⁣{PreviewMode}}

Κατακερματισμός Σελίδας Variable


{⁣{PageHash}}

Κείμενο Κλικ Variable


{⁣{ClickText}}

Κείμενο Ορατού Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Κλάσεις Προβολής Στοιχείου Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Κλάσεις Φόρμας Variable


{⁣{FormClasses}}

Κλάσεις κλικ Variable


{⁣{ClickClasses}}

Κλικ Για Όλα Τα Στοιχεία Trigger

Κλικ για Όλες τις Μεταφορτώσεις Trigger

Κλικ για Όλους του Συνδέσμους Trigger

Μήνυμα Σφάλματος Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Μετα Περιεχόμενο Σελίδας Variable

Μεταβλητή JavaScript Variable

Μεταβλητή διεύθυνσης URL Variable

Ορατότητα Στοιχείου Trigger

Παράμετρος διεύθυνσης URL Variable

Παραμετροποίηση του Matomo Variable

Πηγή Κύλισης Variable


{⁣{ScrollSource}}

Πλάτος Οθόνης Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Πλήρης οθόνη Trigger

Ποσοστό Κάθετης Κύλισης Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ποσοστό Οριζόντιας Κύλισης Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Προέλευση Σελίδας Variable


{⁣{PageOrigin}}

Προβολή σελίδας Trigger

Προσαρμοσμένη HTML Tag

Προσαρμοσμένη Εικόνα Tag

Προσαρμοσμένο JavaScript Variable

Προσαρμοσμένο Συμβάν Trigger

Πρόγραμμα πελάτη Variable


{⁣{UserAgent}}

Πρώτος κατάλογος URL Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Σήμανση Bing Ads UET Tag

Σήμανση LinkedIn Insight Tag

Σταθερή Variable

Στοιχείο DOM Variable

Στοιχείο Κλικ Variable


{⁣{ClickElement}}

Στοιχείο Φόρμας Variable


{⁣{FormElement}}

Σφάλμα JavaScript Trigger

Σύνολο Χρόνου Φόρτωσης Σελίδας Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Τίτλος Σελίδας Variable


{⁣{PageTitle}}

Τοπική Ώρα Variable


{⁣{LocalHour}}

Τοπική Ώρα Variable


{⁣{LocalTime}}

Τοπική Ημερομηνία Variable


{⁣{LocalDate}}

Τυχαίος Αριθμός Variable


{⁣{RandomNumber}}

Υποβολή Φόρμας Trigger

Φόρτωση Παραθύρου Trigger

Χρονόμετρο Trigger

Χρόνος Δημιουργίας Σελίδας Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Χρόνος Επίλυσης DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Χρόνος από την φόρτωση της σελίδας Variable

Χρώμα Θεματικής Παραλλαγής Tag

ανάλυση ιστού etracker Tag

Custom Reports

Avg. Completion

Μέτρηση


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

Μέτρηση


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Μέτρηση


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Μέτρηση


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Μέτρηση


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

Μέτρηση


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

Μέτρηση


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

Μέτρηση


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Μέτρηση


avg_time_transfer (API)

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Finish Rate

Μέτρηση


media_finish_rate (API)

Finishes

Μέτρηση


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Μέτρηση


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Μέτρηση


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Μέτρηση


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Μέτρηση


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Μέτρηση


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Μέτρηση


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Μέτρηση


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Μέτρηση


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Μέτρηση


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Μέτρηση


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Μέτρηση


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submitters

Μέτρηση


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Μέτρηση


nb_form_viewers (API)

Form Views

Μέτρηση


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Μέτρηση


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Μέτρηση


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Μέτρηση


nb_media_uniq_impressions (API)

IP Επισκέπτη

Dimension


CoreHome.VisitIp

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Pageviews With DOM Completion Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Μέτρηση


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

Μέτρηση


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Μέτρηση


nb_media_plays (API)

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Server Time

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Time Spent

Μέτρηση


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Μέτρηση


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

URL Σελίδας Εισαγωγής

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Σελίδας Εξαγωγής

Dimension


Actions.ExitPageUrl

URL λήψης

Dimension


Actions.DownloadUrl

URL σελίδας

Dimension


Actions.PageUrl

URL συμβάντος

Dimension


Events.EventUrl

Visitor_Fingerprint

Μέτρηση


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Έκδοση φυλλομετρητή

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Έκπτωση

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Ήπειρος

Dimension


UserCountry.Continent

Όνομα Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Όνομα Περιεχομένου

Dimension


Contents.ContentName

Όνομα Προϊόντος

Dimension


Ecommerce.ProductName

Όνομα Προϊόντος που είδατε

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Όνομα Συμβάντος

Dimension


Events.EventName

Ώρα διακομιστή - έτος (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Ώρα διακομιστή - δευτερόλεπτο (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Ώρα διακομιστή - εβδομάδα του έτους (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Ώρα διακομιστή - ημέρα της εβδομάδας (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Ώρα διακομιστή - ημέρα του έτους (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Ώρα διακομιστή - ημέρα του μήνα (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Ώρα διακομιστή - λεπτό

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Ώρα διακομιστή - μήνας (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Ώρα διακομιστή - τρίμηνο (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Ώρα διακομιστή - ώρα

Dimension


CoreHome.ServerTime

Ώρα διακομιστή - ώρα (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Ώρα διακομιστή - ώρα (Χρον. στιγμή τελευταίας ενέργειας)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Αλληλεπίδραση σε Περιεχόμενο

Dimension


Contents.ContentInteraction

Ανάλυση

Dimension


Resolution.Resolution

Αναγνωριστικό Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Αναγνωριστικό παραγγελίας

Dimension


Ecommerce.Order

Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


nb_uniq_orders (API)

Αναγνωριστικό χρήστη

Dimension


CoreHome.UserId

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο δημιουργίας

Μέτρηση


pageviews_with_generation_time (API)

Αναπηδήσεις

Μέτρηση


bounce_count (API)

Αξία παραγγελίας

Dimension


Ecommerce.Revenue

Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Dimension


Ecommerce.Items

Αριθμός επισκέψεων

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Βαθμός μετατροπής

Μέτρηση


visits_conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή

Μέτρηση


events_with_event_value (API)

Γεωγραφικό Πλάτος

Dimension


UserCountry.Latitude

Γεωγραφικό μήκος

Dimension


UserCountry.Longitude

Γλώσσα

Dimension


UserLanguage.Language

Δαχτυλικό αποτύπωμα

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Δευτερόλεπτα από την πρώτη επίσκεψη

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Δευτερόλεπτα από την τελευταία επίσκεψη

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Δευτερόλεπτα πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Διεύθυνση URL ενέργειας

Dimension


Actions.ActionUrl

Διεύθυνση URL παραπομπού

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Ελάχιστο DOM Completion Time

Μέτρηση


min_time_dom_completion (API)

Ελάχιστο DOM Processing Time

Μέτρηση


min_time_dom_processing (API)

Ελάχιστο Network Time

Μέτρηση


min_time_network (API)

Ελάχιστο On Load Time

Μέτρηση


min_time_on_load (API)

Ελάχιστο Server Time

Μέτρηση


min_time_server (API)

Ελάχιστο Transfer Time

Μέτρηση


min_time_transfer (API)

Ελάχιστο Τιμή συμβάντος

Μέτρηση


min_events_eventvalue (API)

Εμφάνιση λέξης κλειδιού (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension


Actions.SearchCount

Ενέργεια Συμβάντος

Dimension


Events.EventAction

Εξωτερικός σύνδεσμος με κλικ

Dimension


Actions.ClickedUrl

Επίσκεψη που εκπλήρωσε τουλάχιστον ένα Στόχο

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Επισκέψεις

Μέτρηση


nb_visits (API)

Επισκέψεις

Μέτρηση


hits (API)

Επισκέψεις με Μετατροπές

Μέτρηση


nb_visits_converted (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Cookie)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Flash)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Java)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (PDF)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (QuickTime)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (RealPlayer)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Silverlight)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Επισκέψεις με Πρόσθετο (Windows Media)

Μέτρηση


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Η επίσκεψη μετέτρεψε μια συγκεκριμένη Ταυτότητα Στόχου

Dimension


Goals.IdGoal

Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Θέση Όψης Σελίδων

Dimension


Actions.PageViewPosition

Κατηγορία Αναζήτησης

Dimension


Actions.SearchCategory

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Κατηγορία Συμβάντος

Dimension


Events.EventCategory

Κομμάτι Περιεχομένου

Dimension


Contents.ContentPiece

Κωδικός Επισκέπτη

Dimension


CoreHome.VisitorId

Λέξη Κλειδί Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Λέξη κλειδί (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Λέξη-κλειδί

Dimension


Referrers.Keyword

Μάρκα συσκευής

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Μέγιστο DOM Completion Time

Μέτρηση


max_time_dom_completion (API)

Μέγιστο DOM Processing Time

Μέτρηση


max_time_dom_processing (API)

Μέγιστο Form Views

Μέτρηση


max_form_views (API)

Μέγιστο Hesitation Time

Μέτρηση


max_form_time_hesitation (API)

Μέγιστο Media Length (in Seconds)

Μέτρηση


max_media_length (API)

Μέγιστο Network Time

Μέτρηση


max_time_network (API)

Μέγιστο On Load Time

Μέτρηση


max_time_on_load (API)

Μέγιστο Server Time

Μέτρηση


max_time_server (API)

Μέγιστο Time Spent

Μέτρηση


max_form_time_spent (API)

Μέγιστο Time Spent Playing Media (in Seconds)

Μέτρηση


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Μέγιστο Time To First Submit

Μέτρηση


max_form_time_to_first_submission (API)

Μέγιστο Time To Initial Media Play (in Seconds)

Μέτρηση


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Μέγιστο Transfer Time

Μέτρηση


max_time_transfer (API)

Μέγιστο Έκπτωση

Μέτρηση


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Μέγιστο Αξία παραγγελίας

Μέτρηση


max_ecommerce_revenue (API)

Μέγιστο Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Μέτρηση


max_actions_visittotalinteractions (API)

Μέγιστο Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Μέτρηση


max_actions_visittotalsearches (API)

Μέγιστο Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Μέτρηση


max_ecommerce_items (API)

Μέγιστο Δευτερόλεπτα από την πρώτη επίσκεψη

Μέτρηση


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Μέγιστο Δευτερόλεπτα από την τελευταία επίσκεψη

Μέτρηση


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Μέγιστο Δευτερόλεπτα πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Μέτρηση


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Μέγιστο Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Μέτρηση


max_corehome_visittotaltime (API)

Μέγιστο Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Μέτρηση


max_actions (API)

Μέγιστο Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Μέτρηση


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Μέγιστο Ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Μέτρηση


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Μέγιστο Θέση Όψης Σελίδων

Μέτρηση


max_actions_pageviewposition (API)

Μέγιστο Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Μέτρηση


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Μέγιστο Μεταφορικά

Μέτρηση


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Μέγιστο Ποσότητα προϊόντων

Μέτρηση


max_ecommerce_productquantity (API)

Μέγιστο Συμβάντα

Μέτρηση


max_events_totalevents (API)

Μέγιστο Συνολικό κέρδος

Μέτρηση


max_goals_revenue (API)

Μέγιστο Τιμή Προϊόντος που είδατε

Μέτρηση


max_ecommerce_productviewprice (API)

Μέγιστο Τιμή προϊόντων

Μέτρηση


max_ecommerce_productprice (API)

Μέγιστο Τιμή συμβάντος

Μέτρηση


max_events_eventvalue (API)

Μέγιστο Υποσύνολο

Μέτρηση


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Μέγιστο Φόρος

Μέτρηση


max_ecommerce_revenuetax (API)

Μέγιστο Χρόνος δημιουργίας σελίδας

Μέτρηση


max_actions_pagegenerationtime (API)

Μέγιστο Χρόνος που δαπανήθηκε σε Ενέργεια Αναφορών

Μέτρηση


max_actions_timespentrefaction (API)

Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Μέση τιμή

Μέτρηση


avg_event_value (API)

Μέσο Καμπάνιας

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Μέσος όρος Profilable ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Μέσος όρος Έκπτωση ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Αξία παραγγελίας ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Αριθμός Αλληλεπιδράσεων ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Μέσος όρος Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Μέσος όρος Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Δευτερόλεπτα από την πρώτη επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Μέσος όρος Δευτερόλεπτα από την τελευταία επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Μέσος όρος Δευτερόλεπτα πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Μέσος όρος Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα) ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Μέσος όρος Δραστηριότητες στην επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_actions_per_visits (API)

Μέσος όρος Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Μέσος όρος Ημέρες από την τελευταία επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Μέσος όρος Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Μέσος όρος Μεταφορικά ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Συμβάντα ανά Επίσκεψη

Μέτρηση


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Μέσος όρος Υποσύνολο ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Φόρος ανά Αναγνωριστικό παραγγελίας

Μέτρηση


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας

Μέτρηση


avg_page_generation_time (API)

Μεταφορικά

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Μηχανή προγράμματος πλοήγησης

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Μοναδικοί επισκέπτες

Μέτρηση


nb_uniq_visitors (API)

Μοναδικό Grouped Resources

Μέτρηση


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Μοναδικό Media Titles

Μέτρηση


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Μοναδικό Player Names

Μέτρηση


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Μοναδικό Resources

Μέτρηση


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Μοναδικό SKU προϊόντων

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Μοναδικό URL για μεταφορτώσεις

Μέτρηση


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Μοναδικό URL παραπομπών

Μέτρηση


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Μοναδικό URL σελίδων εισόδου

Μέτρηση


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Μοναδικό URL σελίδων εξόδου

Μέτρηση


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Μοναδικό URL συμβάντων

Μέτρηση


nb_uniq_events_eventurl (API)

Μοναδικό Video Resolutions

Μέτρηση


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Μοναδικό Ήπειροι

Μέτρηση


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Μοναδικό Όνομα Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Μοναδικό Όνομα Προϊόντος που είδατε

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Μοναδικό Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο

Μέτρηση


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Μοναδικό Αναγνωριστικά χρηστών

Μέτρηση


nb_uniq_corehome_userid (API)

Μοναδικό Αναγνωριστικό Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Μοναδικό Αναλύσεις οθόνης

Μέτρηση


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Μοναδικό Γεωγραφικά μήκη

Μέτρηση


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Μοναδικό Γεωγραφικά πλάτη

Μέτρηση


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Μοναδικό Γλώσσες

Μέτρηση


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Μοναδικό Διευθύνσεις IP επισκεπτών

Μέτρηση


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Μοναδικό Διευθύνσεις σελίδων

Μέτρηση


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Μοναδικό Διεύθυνση URL ενέργειας

Μέτρηση


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Μοναδικό Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Μοναδικό Εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Μοναδικό Εμφανίσεις λέξεων κλειδιών (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Μέτρηση


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Μοναδικό Ενέργειες Συμβάντος

Μέτρηση


nb_uniq_events_eventaction (API)

Μοναδικό Εξωτερικοί σύνδεσμοι με κλικ

Μέτρηση


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Μοναδικό Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης

Μέτρηση


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Μοναδικό Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 1

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Μοναδικό Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 2

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Μοναδικό Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 3

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Μοναδικό Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 4

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Μοναδικό Κατηγορία Προϊόντος που είδατε 5

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Μοναδικό Κατηγορίες (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Μέτρηση


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Μοναδικό Κατηγορίες Συμβάντος

Μέτρηση


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Μοναδικό Λέξεις κλειδιά

Μέτρηση


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Μοναδικό Λέξεις κλειδιά (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Μέτρηση


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Μοναδικό Λέξη Κλειδί Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Μοναδικό Λειτουργικά συστήματα

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Μοναδικό Μάρκες συσκευής

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Μοναδικό Μέσο Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Μοναδικό Μηχανές προγράμματος πλοήγησης

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Μοναδικό Μοντέλα συσκευής

Μέτρηση


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Μοναδικό Μπορούν να μετρηθούν

Μέτρηση


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Μοναδικό Ομάδα Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Μοναδικό Ονόματα Συμβάντος

Μέτρηση


nb_uniq_events_eventname (API)

Μοναδικό Ονόματα αναφορών

Μέτρηση


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Μοναδικό Ονόματα περιεχομένου

Μέτρηση


nb_uniq_contents_contentname (API)

Μοναδικό Ονόματα προϊόντων

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Μοναδικό Πάροχοι

Μέτρηση


nb_uniq_provider_provider (API)

Μοναδικό Περιεχόμενο Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Μοναδικό Περιοχές

Μέτρηση


nb_uniq_usercountry_region (API)

Μοναδικό Πηγή Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Μοναδικό Προϊόν SKU που είδατε

Μέτρηση


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Μοναδικό Πόλεις

Μέτρηση


nb_uniq_usercountry_city (API)

Μοναδικό Στόχοι περιεχομένου

Μέτρηση


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδας Εισόδου

Μέτρηση


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδας Εξόδου

Μέτρηση


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδων

Μέτρηση


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Μοναδικό Τεμάχια περιεχομένου

Μέτρηση


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Μοναδικό Τοποθέτηση Καμπάνιας

Μέτρηση


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)