Γλωσσάρι

Μάθετε σχετικά για τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον το Matomo analytics.

Μετρικές

% έξοδοι από αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Έξοδοι


exit_nb_visits (API)

Έξοδοι


nb_exits (API)

Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο


nb_interactions (API)

Αναζητήσεις


nb_searches (API)

Αναζητήσεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Αναπηδήσεις


entry_bounce_count (API)

Βαθμός εξόδου


exit_rate (API)

Βαθμός εξόδου (Δραστηριότητες)


exit_rate (API)

Βαθμός μετατροπής


conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή


nb_events_with_value (API)

Δραστηριότητες


nb_actions (API)

Δραστηριότητες ανά επίσκεψη


nb_actions_per_visit (API)

Είσοδοι


entry_nb_visits (API)

Ελάχιστη Τιμή Συμβάντος


min_event_value (API)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_outlinks (API)

Επισκέψεις


nb_visits (API)

Κέρδος First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Κέρδος Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Κέρδος Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Κέρδος Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Κέρδος Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Κέρδος Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Λήψεις


nb_downloads (API)

Μέγιστη Τιμή Συμβάντος


max_event_value (API)

Μέση Διάρκεια Επισκέψεων (σε δευτερόλεπτα)


avg_time_on_site (API)

Μέσος χρόνος επεξεργασίας DOM


avg_time_dom_processing (API)

Μέσος χρόνος στη σελίδα


avg_time_on_page (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας


avg_time_generation (API)

Μέσος όρος χρόνου διακομιστή


avg_time_server (API)

Μέσος όρος χρόνου δικτύου


avg_time_network (API)

Μέσος όρος χρόνου μεταφοράς


avg_time_transfer (API)

Μέσος όρος χρόνου ολοκλήρωσης DOM


avg_time_dom_completion (API)

Μέσος όρος χρόνου φόρτωσης


avg_time_on_load (API)

Μέσος όρος χρόνου φόρτωσης σελίδας


avg_page_load_time (API)

Μετατροπές First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Μετατροπές Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Μετατροπές Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Μετατροπές Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Μετατροπές Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Μετατροπές Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Μοναδικά κλικ (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές λήψεις


nb_uniq_downloads (API)

Μοναδικές λήψεις (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων


nb_uniq_pageviews (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων (Δραστηριότητες)


nb_visits (API)

Μοναδικοί Εξωτερικοί σύνδεσμοι


nb_uniq_outlinks (API)

Μοναδικοί επισκέπτες


nb_uniq_visitors (API)

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός


avg_event_value (API)

Πατήθηκε στα αποτελέσματα αναζήτησης


nb_hits_following_search (API)

Προβολές σελίδων


nb_hits (API)

Προβολές σελίδων


nb_pageviews (API)

Ρυθμός αλληλεπίδρασης


interaction_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης


bounce_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης (Δραστηριότητες)


bounce_rate (API)

Σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης


nb_pages_per_search (API)

Συμβάντα


nb_events (API)

Τιμή συμβάντος


sum_event_value (API)

Χρήστες


nb_users (API)

Αναφορές

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

SEO Web Vitals (Παραπομπείς)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Έκδοση φυλλομετρητή (Επισκέπτες)

Ήπειρος (Επισκέπτες)

Όλα τα Κανάλια (Παραπομπείς)

Όνομα Περιεχομένου (Δραστηριότητες)

Αναγνωριστικά χρηστών (Επισκέπτες)

Αναλύσεις οθόνης (Επισκέπτες)

Βασικές μετρήσεις (API)

Γλώσσα προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Διάρκεια επισκέψεων (Δραστηριότητες)

Διευθύνσεις σελίδων (Δραστηριότητες)

Δραστηριότητες - Βασικές μετρήσεις (Δραστηριότητες)

Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων (Επισκέπτες)

Ενέργειες Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά αριθμό επίσκεψης (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά ημέρα της εβδομάδας (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα (Επισκέπτες)

Επισκέψεις ανά ώρα στην ώρα ζώνης του ιστοτόπου (Επισκέπτες)

Επισκέψεις για Μετατροπή (Στόχοι)

Επισκόπηση Παραπομπών (Παραπομπείς)

Επισκόπηση στόχων (Στόχοι)

Επισκόπηση στόχων - Επισκέψεις για Μετατροπή (Στόχοι)

Επισκόπηση στόχων - Ημέρες για Μετατροπή (Στόχοι)

Επιστρεφόμενες επισκέψεις (Δραστηριότητες)

Ημέρες για Μετατροπή (Στόχοι)

Ιστοτόποι (Παραπομπείς)

Κατηγορίες Αναζήτησης (Δραστηριότητες)

Κατηγορίες Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Κεντρικός Πίνακας Μονής Ιστοσελίδας (Όλοι οι ιστοτόποι)

Κεντρικός πίνακας όλων των ιστοσελίδων (Όλοι οι ιστοτόποι)

Κοινωνικά Δίκτυα (Παραπομπείς)

Κομμάτι Περιεχομένου (Δραστηριότητες)

Κωδικός γλώσσας (Επισκέπτες)

Λέξεις κλειδιά (Παραπομπείς)

Λέξεις-κλειδιά Αναζήτησης Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Λέξεις-κλειδιά Χωρίς Αποτελέσματα (Δραστηριότητες)

Λήψεις (Δραστηριότητες)

Λίστα προσθέτων (Επισκέπτες)

Μάρκα συσκευής (Επισκέπτες)

Μηχανές αναζήτησης (Παραπομπείς)

Μηχανές προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Μοντέλο συσκευής (Επισκέπτες)

Οικογένειες Λειτουργικών Συστημάτων (Επισκέπτες)

Ονόματα Συμβάντος (Δραστηριότητες)

Πάροχος (Επισκέπτες)

Περίληψη επισκέψεων (Επισκέπτες)

Περιοχή (Επισκέπτες)

Προσαρμοσμένες Μεταβλητές (Επισκέπτες)

Πόλη (Επισκέπτες)

Ρυθμίσεις (Επισκέπτες)

Σελίδες ανά επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Σελίδες εισόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες εξόδου (Δραστηριότητες)

Σελίδες που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Στόχοι (Στόχοι)

Σύνοψη απόδοσης (Δραστηριότητες)

Τίτλοι Σελίδων που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εισόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδας εξόδου (Δραστηριότητες)

Τίτλοι σελίδων (Δραστηριότητες)

Τύπος Καναλιού (Παραπομπείς)

Τύπος συσκευής (Επισκέπτες)

Φυλλομετρητές (Επισκέπτες)

Χώρα (Επισκέπτες)

Διαχειριστής Σημάνσεων

AddThis Tag

Bugsnag Tag

Cookie Πρώτου-Επιπέδου Variable

DOM Έτοιμο Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Google Analytics (Καθολικό) Tag

Honeybadger Tag

ID Περιέκτη Variable


{⁣{ContainerId}}

ID Φόρμας Variable


{⁣{FormId}}

Livezilla Συζητήσεις / Παρακολούθηση Tag

Matomo Analytics Tag