Γλωσσάρι

Μάθετε σχετικά με τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους όρους για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον το Matomo Analytics.

Μετρήσεις

% έξοδοι από αναζητήσεις (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που άφησαν την ιστοσελίδα μετά την αναζήτηση για αυτή τη λέξη-κλειδί στην μηχανή Αναζήτησης της Ιστοσελίδας σας.
exit_rate (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Έξοδοι

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Έξοδοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που τελείωσαν σε αυτή τη σελίδα.
exit_nb_visits (API)

Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο

Ο αριθμός αλληλεπιδράσεων σε ένα μπλοκ περιεχομένου (πχ. ένα 'κλικ' σε μια εικόνα ή διαφήμιση).
nb_interactions (API)

Αναζητήσεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που αναζήτησαν για αυτή τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας σας.
nb_searches (API)

Αναζητήσεις (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που αναζήτησαν για αυτή τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας σας.
nb_visits (API)

Αναπηδήσεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που ξεκίνησαν και τελείωσαν σε αυτή τη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα αφού είδε μόνο αυτή τη σελίδα.
entry_bounce_count (API)

Βαθμός εξόδου

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Βαθμός εξόδου (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που άφησαν την ιστοσελίδα αφού είδαν αυτή τη σελίδα
exit_rate (API)

Βαθμός μετατροπής

Το ποσοστό των επισκέψεων που εκπλήρωσαν μια μετατροπή στόχου.
conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή

Αριθμός γεγονότων στα οποία έχει οριστεί μια τιμή
nb_events_with_value (API)

Δραστηριότητες

Ο αριθμός των δραστηριοτήτων που έγιναν από τους επισκέπτες σας. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι προβολές σελίδων, λήψεις ή εξωτερικοί σύνδεσμοι.
nb_actions (API)

Δραστηριότητες ανά επίσκεψη

Ο μέσος αριθμός δραστηριοτήτων (προβολές σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι) που έγιναν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
nb_actions_per_visit (API)

Είσοδοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που ξεκίνησαν σε αυτή τη σελίδα.
entry_nb_visits (API)

Ελάχιστη Τιμή Συμβάντος

Ελάχιστη τιμή για το συμβάν
min_event_value (API)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι φορές που πατήθηκε αυτός ο σύνδεσμος.
nb_outlinks (API)

Επισκέψεις

Αν ένας επισκέπτης έρχεται στον ιστοτόπο σας για πρώτη φορά ή επισκέπτεται μια σελίδα αφού περάσουν 30 λεπτά από την τελευταία επίσκεψη, αυτό μετράει ως νέα επίσκεψη.
nb_visits (API)

Λήψεις

Οι φορές που πατήθηκε αυτός ο σύνδεσμος.
nb_downloads (API)

Μέγιστη Τιμή Συμβάντος

Μέγιστη τιμή για το συμβάν
max_event_value (API)

Μέση Διάρκεια Επισκέψεων (σε δευτερόλεπτα)

Η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης.
avg_time_on_site (API)

Μέσος χρόνος στη σελίδα

Ο μέσος χρόνος που ξοδεύουν οι επισκέπτες σε αυτή τη σελίδα (μόνο η σελίδα, όχι ολόκληρη η ιστοσελίδα).
avg_time_on_page (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας

Ο μέσος χρόνος που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί η σελίδα. Η μετρική περιλαμβάνει το χρόνο που χρειάστηκε ο διακομιστής για να δημιουργήσει τη σελίδα, συν το χρόνο που χρειάστηκε ο επισκέπτης για να λάβει την απάντηση από το διακομιστή. Μια χαμηλότερη τιμή για το 'Μέσο χρόνο δημιουργίας' σημαίνει ένα πιο γρήγορο ιστοτόπο για τους επισκέπτες σας!
avg_time_generation (API)

Μετατροπές First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Μετατροπές Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Μετατροπές Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Μετατροπές Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Μετατροπές Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Μετατροπές Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Μοναδικά κλικ (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικές λήψεις

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_uniq_downloads (API)

Μοναδικές λήψεις (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιελάμβαναν αυτή την σελίδα. Αν μια σελίδα προβλήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, καταγράφεται μόνο μια φορά.
nb_uniq_pageviews (API)

Μοναδικές προβολές σελίδων (Δραστηριότητες)

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιελάμβαναν αυτή την σελίδα. Αν μια σελίδα προβλήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, καταγράφεται μόνο μια φορά.
nb_visits (API)

Μοναδικοί Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο αριθμός των επισκέψεων που περιλαμβάνουν ένα πάτημα σε αυτό το σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος πατήθηκε πολλές φορές σε μια επίσκεψη, μετριέται μόνο μια φορά.
nb_uniq_outlinks (API)

Μοναδικοί επισκέπτες

Ο αριθμός των μη διπλότυπων επισκεπτών που έρχονται στον ιστοτόπο σας. Κάθε χρήστης μετράει μία φορά, ακόμη και αν επισκέπτεται τον ιστοτόπο πολλές φορές μέσα στην ημέρα.
nb_uniq_visitors (API)

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός

Ο μέσος όρος τιμών για το γεγονός
avg_event_value (API)

Πατημένο στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ο αριθμός των επισκέψεων σε αυτή τη σελίδα, έπειτα από αναζήτηση ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα σας και αφού στη συνέχεια έκανε κλικ σε αυτή τη σελίδα από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
nb_hits_following_search (API)

Προβολές σελίδων

Οι επισκέψεις αυτής της σελίδας.
nb_pageviews (API)

Προβολές σελίδων

Οι επισκέψεις αυτής της σελίδας.
nb_hits (API)

Πρόσοδος First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Πρόσοδος Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Πρόσοδος Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Πρόσοδος Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Πρόσοδος Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Πρόσοδος Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Ρυθμός αλληλεπίδρασης

Ο λόγος Εμφανίσεων περιεχομένου προς Αλληλεπιδράσεις.
interaction_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης

Το ποσοστό των επισκεπτών που είχαν μόνο μια προβολή σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα άμεσα από την αρχική σελίδα.
bounce_rate (API)

Ρυθμός αναπήδησης (Δραστηριότητες)

Το ποσοστό των επισκέψεων που ξεκίνησαν σε αυτή τη σελίδα και άφησαν την ιστοσελίδα αμέσως.
bounce_rate (API)

Σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης

Οι επισκέπτες θα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα σας και μερικές φορές θα πατήσουν «επόμενο» για να δουν περισσότερα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο μέσος αριθμός των σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης που προβάλλονται για αυτή τη λέξη-κλειδί.
nb_pages_per_search (API)

Συμβάντα

Συνολικός αριθμός συμβάντων
nb_events (API)

Τιμή συμβάντος

άθροισμα των τιμών συμβάντων
sum_event_value (API)

Χρήστες

Ο αριθμός χρηστών που έχουν κάνει είσοδο στον ιστοτόπο σας. Είναι ο αριθμός των μοναδικών ενεργών χρηστών που έχουν καθορισμένο αναγνωριστικό χρήστη (μέσω της συνάρτησης παρακολούθησης 'setUserId').
nb_users (API)

Αναφορές

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Cohorts (Cohorts)

Cohorts_GetCohortsDocumentation

Combined keywords (Παραπομπείς)

Report combining all keywords detected by Matomo and imported from search engines. This report only includes the visit metric. You can switch to one of the related report to get detailed metrics.

Crawling errors for desktop on Google (Παραπομπείς)

The Crawling errors for desktop on Google report allows you to see crawling errors report from GoogleBot for desktop devices.

Crawling errors for smartphone on Google (Παραπομπείς)

The Crawling errors for smartphone on Google report allows you to see crawling errors report from GoogleBot for mobile devices.

Crawling errors on Google (Δραστηριότητες)

The report show crawling errors recently reported by GoogleBot. It does not provide any historical data. Last updated Ποτέ

Crawling errors on Google (Παραπομπείς)

The Crawling errors on Google report allows you to see crawling errors report from GoogleBot.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form starters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Keywords (including not defined) (Παραπομπείς)

Αυτή η αναφορά δείχνει ποιες λέξεις-κλειδιά αναζήτησαν οι χρήστες πριν έρθουν στην ιστοσελίδα.

Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε την κατανομή των μηχανών αναζήτησης που ερωτήθηκαν για τη λέξη-κλειδί.

Σημείωση: Η αναφορά εμφανίζει τις λέξεις κλειδιά ως μη ορισμένες, επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης δεν στέλνουν την ακριβή λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται σε αυτήν.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Ήπειρος (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά δείχνει σε ποια ήπειρο βρίσκονταν οι επισκέπτες σας ήταν όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.

Όλα τα Κανάλια (Παραπομπείς)

Αυτή η έκθεση δείχνει όλες τις συστάσεις σε μια ενιαία αναφορά, απαριθμώντας όλες τις ιστοσελίδες, τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης και τις καμπάνιες που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες σας για να βρουν την ιστοσελίδα σας.

Διάρκεια επισκέψεων (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψεις είχαν μια συγκεκριμένη συνολική διάρκεια. Αρχικά, η αναφορά φαίνεται ως σύννεφο ετικετών όπου οι πιο συχνές διάρκειες φαίνονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Διευθύνσεις σελίδων (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επισκεφθείσες διευθύνσεις σελίδων.
Ο πίνακας ταξινομείται ιεραρχικά, οι διευθύνσεις σελίδων εμφανίζονται με δομή φακέλου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά δείχνει μια ιεραρχημένη λίστα με εξωτερικούς συνδέσμους διευθύνσεων ιστοσελίδων που πατήθηκαν από τους επισκέπτες σας. Ένας εξωτερικός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί τον επισκέπτη εκτός της ιστοσελίδας (σε άλλη).
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Επισκέψεις ανά Ημέρα της Εβδομάδας (Επισκέπτες)

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των επισκέψεων που είχε η ιστοσελίδα σας κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Επισκέψεις ανά αριθμό επίσκεψης (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των επισκέψεων που ήταν η Νστή επίσκεψη, π.χ. οι επισκέπτες που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα σας τουλάχιστον Ν φορές.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψειες ήταν από επισκέπτες των οποίων η τελευταία επίσκεψη ήταν πριν από συγκεκριμένο αριθμό ημερών.

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα (Επισκέπτες)

Το γράφημα δείχνει την ακριβή ώρα στην ώρα ζώνης των επισκεπτών κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους.

Επισκέψεις ανά ώρα διακομιστή (Επισκέπτες)

Το γράφημα δείχνει την ακριβή ώρα στην ώρα ζώνης του διακομιστή κατά την διάρκεια των επισκέψεων.

Ιστοτόποι (Παραπομπείς)

Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες ιστοσελίδες ανέφεραν επισκέπτες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες διευθύνσεις είχαν συνδέσμους για την ιστοσελίδα.

Κατηγορίες Αναζήτησης (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά δημιουργεί λίστα με τις Κατηγορίες που οι επισκέπτες επέλεξαν όταν έκαναν μια Αναζήτηση στην ιστοσελίδα σας.
Για παράδειγμα, οι ιστοσελίδες Ηλεκτρονικού Εμπορίου τυπικά έχουν έναν επιλογέα «Κατηγορίας» ώστε οι επισκέπτες μπορούν να περιορίσουν τις αναζητήσεις τους από όλα τα προϊόντα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Κοινωνικά Δίκτυα (Παραπομπείς)

Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες ιστοσελίδες ανέφεραν επισκέπτες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες διευθύνσεις είχαν συνδέσμους για την ιστοσελίδα.

Λέξεις-κλειδιά Αναζήτησης Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Η παρούσα αναφορά απαριθμεί τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που έψαξαν οι επισκέπτες στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης σας.

Η παρακολούθηση των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για το τί ενδιαφέρει το κοινό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ιδέες για νέο περιεχόμενο, νέα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου για τα οποία οι πιθανοί πελάτες θα μπορούσαν να ψάχνουν και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.

Μάθετε περισσότερα για την Καταγραφή και στο πως οι επισκέπτες σας χρησιμοποιούν την μηχανή Αναζήτησης.

Λέξεις-κλειδιά Χωρίς Αποτελέσματα (Δραστηριότητες)

Η παρακολούθηση των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για το τί ενδιαφέρει το κοινό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ιδέες για νέο περιεχόμενο, νέα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου για τα οποία οι πιθανοί πελάτες θα μπορούσαν να ψάχνουν και γενικά τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας σας.

Η παρούσα αναφορά παραθέτει τις λέξεις-κλειδιά αναζήτησης που δεν επιστρέψαν κανένα αποτέλεσμα αναζήτησης: ίσως ο αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης μπορεί να βελτιωθεί ή ίσως οι επισκέπτες σας ψάχνουν για περιεχόμενο που δεν είναι (ακόμη) στην ιστοσελίδα σας;

Λήψεις (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε ποια αρχεία κατέβασαν οι επισκέπτες σας.
Αυτό που μετράει το Matomo ως λήψη είναι το πάτημα σε σύνδεσμο λήψης. Αν η λήψη ολοκληρώθηκε ή όχι δεν είναι γνωστό στο Matomo.

Λίστα προσθέτων (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει ποια πρόσθετα φυλλομετρητή έχουν ενεργά οι επισκέπτες σας. Αυτή η πληροφορία ίσως είναι σημαντική για την επιλογή του πιο σωστού τρόπου απόδοσης του περιεχομένου σας.

Μηχανές αναζήτησης (Παραπομπείς)

αυτή η αναφορά δείχνει ποιες μηχανές αναζήτησης ανάφεραν χρήστες στην ιστοσελίδα.
Πατώντας σε μια γραμμή στον πίνακα, μπορείτε να δείτε τι αναζητούσαν οι χρήστες χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης.

Μηχανές προγράμματος πλοήγησης (Επισκέπτες)

Η αναφορά αυτή δείχνει τα προγράμματα πλοήγησης των επισκεπτών σας ταξινομημένα με την εσωτερική τους μηχανή.
Η πιο κρίσιμη πληροφορία για τους προγραμματιστές ιστοσελίδων είναι το είδος της μηχανής απεικόνισης που χρησιμοποιούν τα προγράμματα πλοήγησης των επισκεπτών τους. Οι ετικέτες περιέχουν τα ονόματα των μηχανών ακολουθούμενα σε αγκύλες από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα πλοήγησης που χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή.

Πάροχος (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά εμφανίζει ποιος Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες σας για να προσπελάσουν την ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να πατήσετε σε ένα όνομα Παρόχου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Αν το Matomo δεν μπορεί να ανιχνεύσει τον πάροχο του επισκέπτη, χαρακτηρίζεται ως IP.

Περιοχή (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά δείχνει σε ποιά περιοχή ήταν οι επισκέπτες σας όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.
Για για να δείτε τα δεδομένα για αυτή την αναφορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε το GeoIP στην καρτέλα διαχειριστή Geolocation. Οι εμπορικές Maxmind βάσεις δεδομένων GeoIP είναι πιο ακριβείς από τις ελεύθερες. Για να δείτε πόσο ακριβείς είναι, κάντε κλικ στο here.

Προσαρμοσμένες Μεταβλητές (Επισκέπτες)

Η αναφορά περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις Προσαρμοσμένες Μεταβλητές. Κάντε κλικ στο όνομα μιας μεταβλητής για να δείτε την κατανομή των τιμών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσαρμοσμένες Μεταβλητές γενικά, διαβάστε την τεκμηρίωση για τις Προσαρμοσμένες Μεταβλητές στο matomo.org

Πόλη (Επισκέπτες)

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις πόλεις στις οποίες οι επισκέπτες σας βρίσκονταν όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.
Για για να δείτε τα δεδομένα για αυτή την αναφορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε το GeoIP στην καρτέλα διαχειριστή Geolocation. Οι εμπορικές Maxmind βάσεις δεδομένων GeoIP είναι πιο ακριβείς από τις ελεύθερες. Για να δείτε πόσο ακριβείς είναι, κάντε κλικ στο here.

Ρυθμίσεις (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει τις πιο συχνές καθολικές ρυθμίσεις που έχουν οι επισκέπτες σας. Μια ρύθμιση είναι ο συνδυασμός του λειτουργικού συστήματος, του τύπου φυλλομετρητή και της ανάλυσης οθόνης.

Σελίδες ανά επίσκεψη (Δραστηριότητες)

Σε αυτή την αναφορά, μπορείτε να δείτε πόσες επισκέψεις αφορούν συγκεκριμένο αριθμό προβολών σελίδων. Αρχικά, η αναφορά φαίνεται ως σύννεφο ετικετών όπου οι πιο συχνοί αριθμοί φαίνονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε την αναφορά με άλλους τρόπους εκτός από σύννεφο ετικετών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί στο κάτω μέρος της αναφοράς για αυτό.

Σελίδες εισόδου (Δραστηριότητες)

Η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τις σελίδες εισόδου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια σελίδα εισόδου είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει ο χρήστης κατά την επίσκεψή του.
Παρακάτω εμφανίζονται με δομή φακέλων οι διευθύνσεις URL εισόδου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Σελίδες εξόδου (Δραστηριότητες)

Η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τις σελίδες εξόδου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια σελίδα εξόδου είναι η τελευταία σελίδα που βλέπει ένας χρήστης κατά την επίσκεψή του.
Παρακάτω εμφανίζονται με δομή φακέλων οι διευθύνσεις URL εξόδου.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Σελίδες που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Όταν οι επισκέπτες αναζητούν στην ιστοσελίδα σας, αναζητούν μια συγκεκριμένη σελίδα, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η αναφορά δημιουργεί μια λίστα με τις σελίδες που επιλέχθηκαν περισσότερο μετά από μια εσωτερική αναζήτηση. Με άλλα λόγια, η λίστα των σελίδων που αναζητήθηκαν περίσσότερο από τους επισκέπτες που ήταν ήδη στην ιστοσελίδα σας.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι Σελίδων που Ακολουθούν μια Αναζήτηση Ιστοσελίδας (Δραστηριότητες)

Όταν οι επισκέπτες αναζητούν στην ιστοσελίδα σας, αναζητούν μια συγκεκριμένη σελίδα, περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η αναφορά δημιουργεί μια λίστα με τις σελίδες που επιλέχθηκαν περισσότερο μετά από μια εσωτερική αναζήτηση. Με άλλα λόγια, η λίστα των σελίδων που αναζητήθηκαν περίσσότερο από τους επισκέπτες που ήταν ήδη στην ιστοσελίδα σας.
Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδας εισόδου (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες για τους τίτλους των σελίδων εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ορισμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδας εξόδου (Δραστηριότητες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληφορορίες για τους τίτλους των σελίδων εξόδου που συνέβησαν κατά την ορισμένη περίοδο. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια + και - στα αριστερά για πλοήγηση.

Τίτλοι σελίδων (Δραστηριότητες)

Η αναφορά αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους των σελίδων που επισκέφθηκαν οι χρήστες.
Ο τίτλος της σελίδας είναι η σήμανση HTML <title> που τα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης δείχνουν στον τίτλο του παραθύρου τους.

Τύπος Καναλιού (Παραπομπείς)

Ο πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των τύπων καναλιών.
Απευθείας είσοδος: Ένας επισκέπτης εισήγαγε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα πλοήγησής του και ξεκίνησε την πλοήγηση στον ιστοτόπο σας - επισκέφθηκε απευθείας τον ιστοτόπο.
Μηχανές αναζήτησης: Ένας επισκέπτης οδηγήθηκε στον ιστοτόπο σας από μηχανή αναζήτησης.
Δείτε την αναφορά "Μηχανές αναζήτησης & λέξεις-κλειδιά" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ιστοτόποι: Ο επισκέπτης ακολούθησε ένα σύνδεσμο από άλλο ιστοτόπο που οδήγησε στον δικό σας.
Δείτε την αναφορά "Ιστοτόποι" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Καμπάνιες: Επισκέπτες που ήρθαν στον ιστοτόπο σας ως αποτέλεσμα μιας καμπάνιας.
Δείτε την αναφορά "Καμπάνιες" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φυλλομετρητές (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες για το φυλλομετρητή που χρησιμοποιούσαν οι επισκέπτες. Κάθε έκδοση φυλλομετρητή κατατάσσεται διαφορετικά.

Χώρα (Επισκέπτες)

Αυτή η αναφορά δείχνει σε ποιά χώρα ήταν οι επισκέπτες σας όταν επισκεύθηκαν την ιστοσελίδα σας.

Διαχειριστής Σημάνσεων

All Downloads Click Trigger

Συμβαίνει όταν γίνεται κλικ σε σύνδεσμο που οδηγεί σε μεταφόρτωση αρχείου.

Cookie Πρώτου-Επιπέδου Variable

Διαβάζει μια τιμή από ένα cookie

DOM Έτοιμο Trigger

Συμβαίνει αφού έχει ληφθεί το HTML και έχει γίνει συντακτική επεξεργασία του.

Facebook Pixel Tag

Το Facebook Pixel είναι μια υπηρεσία αναλυτικών ιστού και παροχής διαφημίσεων που παρέχει το Facebook.

Google Analytics (Καθολικό) Tag

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία αναλυτικών ιστού που παρέχει η Google.

ID Περιέκτη Variable

Επιστρέφει το ID του περιέκτη, για παράδειγμα "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

ID Φόρμας Variable

Η τιμή του ID μιας ιδιότητας μιας υποβληθείσας φόρμας.
{⁣{FormId}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Adds the LinkedIn Insight Tag so you can apply conversion tracking to your LinkedIn ad campaigns.

Matomo Analytics Tag

Το Matomo, πρόσφατα γνωστό ως Piwik, είναι η κορυφαία πλατφόρμα αναλυτικών ανοικτού κώδικα.

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) lets you collect performance data from actual visitors to your site.

Scroll Reach Trigger

Εκτελείται με το που ο χρήστης κάνει κύλιση σε συγκεκριμένη θέση.

Sentry.io Raven.js Tag

Sentry.io is an Open-Source error tracking tool that allows you to detect errors that happen on your website.

Tawk.to Tag

Tawk.to lets you monitor and chat with visitors on your website.

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

URL Parameter Variable

Gets the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Gets the value of the current page URL.

URL Προορισμού Φόρμας Variable

Η τιμή του URL ενέργειας φόρμας μιας υποβληθείσας φόρμας.
{⁣{FormDestionation}}

URL σελίδας Variable

Επιστρέφει την πλήρη διεύθυνση URL μιας σελίδας
{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Weekday Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Reach your customers, instantly via web, mobile, and messaging.

Έκδοση Περιέκτη Variable

Επιστρέφει την έκδοση του περιέκτη, για παράδειγμα "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Όνομα Έκδοσης Περιέκτη Variable

Επιστρέφει την έκδοση του περιέκτη.
{⁣{ContainerVersion}}

Όνομα Διακομιστή Σελίδας Variable

Επιστρέφει το όνομα διακομιστή της τρέχουσας διεύθυνσης URL.
{⁣{PageHostname}}

Όνομα Κόμβου Κλικ Variable

Το όνομα ενός στοιχείου όταν εκτελείται ένα έναυσμα για κλικ. Για παράδειγμα "P" ή "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Όνομα Περιβάλλοντος Variable

Επιστρέφει το τρέχον περιβάλλον.
{⁣{Environment}}

Όνομα Φόρμας Variable

Η τιμή της ιδιότητας ονόματος μιας υποβληθείσας φόρμας.
{⁣{FormName}}

Ύψος Οθόνης Variable

Το πλήρες ύψος οθόνης της τρέχουσας συσκευής.
{⁣{ScreenHeight}}

Αναγνωριστικό Κλικ Variable

Η τιμή του γνωρίσματος ID ενός στοιχείου όταν εκτελείται ένα έναυσμα για κλικ.
{⁣{ClickId}}

Αριθμός των στοιχείων H1 Variable

Ο αριθμός των στοιχείων H1 που υπάρχουν στην τρέχουσα σελίδα. Χρήσιμο για την Παρακολούθηση SEO.
{⁣{SeoNumH1}}

Αριθμός των στοιχείων H2 Variable

Ο αριθμός των στοιχείων H2 που υπάρχουν στην τρέχουσα σελίδα. Χρήσιμο για την Παρακολούθηση SEO.
{⁣{SeoNumH2}}

Γλώσσα φυλλομετρητή Variable

Λαμβάνει την προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη, που συνήθως είναι η γλώσσα της διεπαφής του προγράμματος φυλλομέτρησης. Για παράδειγμα "en" ή "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Γραμμή Σφάλματος Variable

Επιστρέφει την γραμμή του σφάλματος, όταν έχει συμβεί προηγούμενα ένα σφάλμα.
{⁣{ErrorLine}}

Διαδρομή Σελίδας Variable

Επιστρέφει την διαδρομή της τρέχουσας διεύθυνσης URL
{⁣{PagePath}}

Διαθέσιμο Ύψος Οθόνης Variable

Το ύψος οθόνης που είναι διαθέσιμο μέσα στο παράθυρο του φυλλομετρητή (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Διαθέσιμο Πλάτος Οθόνης Variable

Το πλάτος οθόνης που είναι διαθέσιμο μέσα στο παράθυρο του φυλλομετρητή (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Διεύθυνση URL Σφάλματος Variable

Επιστρέφει τη διεύθυνση url του σφάλματος, όταν συνέβη προηγουμένως κάποιο σφάλμα.
{⁣{ErrorUrl}}

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable

Επιστρέφει την πλήρη διεύθυνση URL του αναφορέα.
{⁣{Referrer}}

Διεύθυνση URL παραπομπής Variable

Επιστρέφει την τιμή μιας διεύθυνσης URL Αναφορέα.

Διεύθυνση URL προορισμού κλικ Variable

Η τιμή της διεύθυνσης URL (href) του στοιχείου όταν συνέβη το κλικ.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Εικονοστοιχεία Κορυφής Κύλισης Variable

Πόσο ο χρήστης έχει αυτή τη στιγμή κάνει κάθετη κύλιση σε εικονοστοιχεία, για παράδειγμα "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Εικονοστοιχείο Αριστερής Κύλισης Variable

Πόσο ο χρήστης έχει αυτή τη στιγμή κάνει οριζόντια κύλιση σε εικονοστοιχεία, για παράδειγμα "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Επίπεδο-Δεδομένων Variable

Διαβάζει μια προσαρμοσμένη τιμή από το Επίπεδο-Δεδομένων.

Ημερομηνία ISO Variable

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε μορφή ISO, για παράδειγμα "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

Ιστορικό Αλλαγών Trigger

Εκτελείται όταν αλλάζει η τοποθεσία του παραθύρου.

Ιστορικό Πηγής Variable

Για παράδειγμα "popstate", "historychange", "pushState", ή "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

Κανονικοποιημένη Διεύθυνση URL Variable

Επιστρέφει την κανονικοποιημένη διεύθυνση URL, αν υπάρχει.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Κατάσταση Προεπισκόπησης Variable

Επιστρέφει "1" ή "0" ανάλογα με το αν η κατάσταση προεπισκόπησης είναι αυτή τη στιγμή ενεργή.
{⁣{PreviewMode}}

Κατακερματισμός Σελίδας Variable

Επιστρέφει το κατακερματισμένο τμήμα της τρέχουσας διεύθυνσης URL χωρίς το σύμβολο δίεσης μπροστά.
{⁣{PageHash}}

Κείμενο Κλικ Variable

Η τιμή του περιεχομένου κειμένου ενός στοιχείου κατά την εκτέλεση του εναύσματος του κλικ.
{⁣{ClickText}}

Κλάσεις Φόρμας Variable

Η τιμή όλων των ονομάτων κλάσεων CSS της υποβληθείσας φόρμας.
{⁣{FormClasses}}

Κλάσεις κλικ Variable

Η τιμή των CSS ονομάτων κλάσεων ενός στοιχείου όταν συμβαίνει ένα έναυσμα κλικ.
{⁣{ClickClasses}}

Κλικ Για Όλα Τα Στοιχεία Trigger

Εκτελείται όταν γίνεται κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο.

Κλικ για Όλους του Συνδέσμους Trigger

Εκτελείται όταν γίνεται κλικ σε ένα σύνδεσμο.

Μήνυμα Σφάλματος Variable

Επιστρέφει το μήνυμα του σφάλματος, όταν έχει συμβεί προηγούμενα ένα σφάλμα.
{⁣{ErrorMessage}}

Μετα Περιεχόμενο Σελίδας Variable

Διαβάζει μια τιμή από ένα "meta" στοιχείο HTML.

Μεταβλητή JavaScript Variable

Διαβάζει την τιμή μιας καθολικής μεταβλητής σε JavaScript.

Ορατότητα Στοιχείου Trigger

Εκτελείται όταν ένα συγκεκριμένο στοιχείο γίνεται ορατό.

Παραμετροποίηση του Matomo Variable

Καθορίζει την παραμετροποίηση για το Matomo Analytics.

Πηγή Κύλισης Variable

Όταν η θέση κύλισης προέρχεται από κύλιση του χρήστη ή αλλαγή μεγέθους παραθύρου. Η τιμή είναι είτε "κύλιση" είτε "αλλαγή μεγέθους".
{⁣{ScrollSource}}

Πλάτος Οθόνης Variable

Το πλήρες πλάτος οθόνης της τρέχουσας συσκευής.
{⁣{ScreenWidth}}

Πλήρης οθόνη Trigger

Εκτελείται όταν το παράθυρο μεταβαίνει σε ή αφήνει την κατάσταση πλήρους οθόνης.

Ποσοστό Κάθετης Κύλισης Variable

Πόσο ο χρήστης έχει κάνει οριζόντια κύλιση, για παράδειγμα "75.59" για "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ποσοστό Οριζόντιας Κύλισης Variable

Πόσο ο χρήστης έχει κάνει αυτή τη στιγμή οριζόντια κύλιση, για παράδειγμα "75.59" για "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Προέλευση Σελίδας Variable

Επιστρέφει το όνομα χώρου της τρέχουσας διεύθυνσης URL μαζί με το πρωτόκολλο.
{⁣{PageOrigin}}

Προβολή σελίδας Trigger

Εκτελείται με το που ο Διαχειριστής Σημάνσεων εκτελείται στην σελίδα.

Προσαρμοσμένη HTML Tag

Σας επιτρέπει να ενσωματώνετε οποιοιδήποτε HTML, για παράδειγμα JavaScript ή στυλ CSS.

Προσαρμοσμένη Εικόνα Tag

Επιτρέπει την ενσωμάτωση οποιασδήποτε εικόνας, για παράδειγμα ενός εικονοστοιχείου παρακολούθησης.

Προσαρμοσμένο JavaScript Variable

Εκτελεί μια προσαρμοσμένη από το χρήστη συνάρτηση JavaScript για να γίνει λήψη της τιμής.

Προσαρμοσμένο Συμβάν Trigger

Συμβαίνει όταν ένα προσαρμοσμένο συμβάν ωθείται στο Επίπεδο-Δεδομένων.

Πρώτος κατάλογος URL Variable

Επιστρέφει τον πρώτο κατάλογο από την τρέχουσα σελίδα του URL.
{⁣{FirstDirectory}}

Σταθερή Variable

Η μεταβλητή έχει οριστεί σε μια σταθερή τιμή.

Στοιχείο DOM Variable

Διαβάζει την τιμή από ένα στοιχείο του DOM.

Σφάλμα JavaScript Trigger

Εκτελείται όταν συμβαίνει ένα σφάλμα σε JavaScript.

Σύνολο Χρόνου Φόρτωσης Σελίδας Variable

Ο συνολικός χρόνος φόρτωσης της σελίδας.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Τίτλος Σελίδας Variable

Επιστρέφει τον τίτλο της τρέχουσας σελίδας.
{⁣{PageTitle}}

Τοπική Ώρα Variable

Η τρέχουσα τοπική ώρα του χρήστη, για παράδειγμα "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Τοπική Ώρα Variable

Η τρέχουσα τοπική ώρα, για παράδειγμα "8" ή "11".
{⁣{LocalHour}}

Τοπική Ημερομηνία Variable

Η τρέχουσα τοπική ώρα του χρήστη, για παράδειγμα "Δευ Μαρ 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Τυχαίος Αριθμός Variable

Επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό κάθε φορά που ανακτάται η τιμή μιας μεταβλητής.
{⁣{RandomNumber}}

Υποβολή Φόρμας Trigger

Εκτελείται όταν υποβάλλεται οποιαδήποτε φόρμα.

Χρόνος Δημιουργίας Σελίδας Variable

Ο χρόνος που χρειάστηκε για να σχηματιστεί η σελίδα στον φυλλομετρητή σε χιλιοστά δευτερολέπτου.
{⁣{PageRenderTime}}

Χρόνος Επίλυσης DNS Variable

Ο χρόνος που χρειάστηκε να γίνει επίλυση DNS σε χιλιοστά δευτερολέπτου.
{⁣{DnsLookupTime}}

Custom Reports

Avg. Completion

Μέτρηση

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Μέτρηση

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Μέτρηση

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_spent_time (API)

Fingerprint

Dimension

Finish Rate

Μέτρηση

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
media_finish_rate (API)

Finishes

Μέτρηση

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Μέτρηση

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form.
avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Μέτρηση

The average time a visitor spent on a form.
avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Μέτρηση

The average time it took a visitor to submit this form for the first time.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Μέτρηση

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Μέτρηση

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Μέτρηση

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Μέτρηση

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Μέτρηση

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once.
nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Μέτρηση

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it.
form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension

Form Starts

Μέτρηση

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it.
nb_form_starts (API)

Form Submissions

Μέτρηση

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

Μέτρηση

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Μέτρηση

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Μέτρηση

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Dimension

Hesitation Time

Μέτρηση

The time a visitor waited before starting to interact with a form.
nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension

Impressions

Μέτρηση

The number of times a visitor viewed a page where this media was included.
nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Μέτρηση

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_media_uniq_impressions (API)

IP Επισκέπτη

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Play Rate

Μέτρηση

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Μέτρηση

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_media_plays (API)

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Time Spent

Μέτρηση

The total time all visitors spent on a form in total.
nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Μέτρηση

The time it took the visitor to submit a form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

URL Σελίδας Εισαγωγής

Dimension

URL Σελίδας Εξαγωγής

Dimension

URL επιλογής

Dimension

URL λήψης

Dimension

URL σελίδας

Dimension

URL συμβάντος

Dimension

Visitor_Fingerprint

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Επισκέπτες
nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Έκδοση φυλλομετρητή

Dimension

Έκπτωση

Dimension

Ήπειρος

Dimension

Όνομα

Dimension

Όνομα Περιεχομένου

Dimension

Όνομα Προϊόντος

Dimension

Όνομα Συμβάντος

Dimension

Ώρα διακομιστή - λεπτό

Dimension

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension

Ώρα διακομιστή - λεπτό (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Ώρα διακομιστή - ώρα

Dimension

Ώρα διακομιστή - ώρα (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension

Ώρα διακομιστή - ώρα (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Αλληλεπίδραση σε Περιεχόμενο

Dimension

Ανάλυση

Dimension

Αναγνωριστικό Καμπάνιας

Dimension

Αναγνωριστικό χρήστη

Dimension

Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο δημιουργίας

Μέτρηση

Ο αριθμός των εγγραφών που έχουν καθορισμένη τιμή για Χρόνος δημιουργίας σελίδας
pageviews_with_generation_time (API)

Αναπηδήσεις

Μέτρηση

Ο αριθμός των επισκέψεων που ξεκίνησαν και τελείωσαν σε αυτή τη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα αφού είδε μόνο αυτή τη σελίδα.
bounce_count (API)

Αξία παραγγελίας

Dimension

Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Dimension

Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Dimension

Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Dimension

Αριθμός επισκέψεων

Dimension

Βαθμός μετατροπής

Μέτρηση

Το ποσοστό των επισκέψεων που εκπλήρωσαν μια μετατροπή στόχου.
visits_conversion_rate (API)

Γεγονότα με τιμή

Μέτρηση

Αριθμός γεγονότων στα οποία έχει οριστεί μια τιμή
events_with_event_value (API)

Γλώσσα

Dimension

Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Dimension

Διεύθυνση URL παραπομπού

Dimension

Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Dimension

Ελάχιστο Τιμή συμβάντος

Μέτρηση

Ελάχιστη τιμή για το συμβάν
min_events_eventvalue (API)

Ενέργεια Συμβάντος

Dimension

Επίσκεψη που εκπλήρωσε τουλάχιστον ένα Στόχο

Dimension

Επισκέψεις

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Δραστηριότητες
hits (API)

Επισκέψεις

Μέτρηση

Αν ένας επισκέπτης έρχεται στον ιστοτόπο σας για πρώτη φορά ή επισκέπτεται μια σελίδα αφού περάσουν 30 λεπτά από την τελευταία επίσκεψη, αυτό μετράει ως νέα επίσκεψη.
nb_visits (API)

Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Dimension

Επισκέψεις με Μετατροπές

Μέτρηση


nb_visits_converted (API)

Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης

Dimension

Εύρος ζώνης

Dimension

Η επίσκεψη μετέτρεψε μια συγκεκριμένη Ταυτότητα Στόχου

Dimension

Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Dimension

Θέση Αλληλεπίδρασης

Dimension

Κατηγορία (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension

Κατηγορία Συμβάντος

Dimension

Κομμάτι Περιεχομένου

Dimension

Λέξη κλειδί

Dimension

Λέξη κλειδί (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Dimension

Λέξη-κλειδί

Dimension

Μάρκα συσκευής

Dimension

Μέγιστο Form Views

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Form views
max_form_views (API)

Μέγιστο Hesitation Time

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Hesitation time
max_form_time_hesitation (API)

Μέγιστο Media Length (in Seconds)

Μέτρηση


max_media_length (API)

Μέγιστο Time Spent

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Time spent
max_form_time_spent (API)

Μέγιστο Time Spent Playing Media (in Seconds)

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Time spent playing media (in seconds)
max_mediaanalytics_spenttime (API)

Μέγιστο Time To First Submit

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Time to first submit
max_form_time_to_first_submission (API)

Μέγιστο Time To Initial Media Play (in Seconds)

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Time to initial media play (in seconds)
max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Μέγιστο Έκπτωση

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Έκπτωση
max_ecommerce_revenuediscount (API)

Μέγιστο Αξία παραγγελίας

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Αξία παραγγελίας
max_ecommerce_revenue (API)

Μέγιστο Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Αριθμός Αλληλεπιδράσεων
max_actions_visittotalinteractions (API)

Μέγιστο Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων
max_actions_visittotalsearches (API)

Μέγιστο Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι
max_ecommerce_items (API)

Μέγιστο Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)
max_corehome_visittotaltime (API)

Μέγιστο Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Δραστηριότητες στην επίσκεψη
max_actions (API)

Μέγιστο Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη
max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Μέγιστο Εύρος ζώνης

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Εύρος ζώνης
max_bandwidth_bandwidth (API)

Μέγιστο Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη
max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Μέγιστο Θέση Αλληλεπίδρασης

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Θέση Αλληλεπίδρασης
max_actions_interactionposition (API)

Μέγιστο Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία
max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Μέγιστο Μεταφορικά

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Μεταφορικά
max_ecommerce_revenueshipping (API)

Μέγιστο Ποσότητα προϊόντων

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Ποσότητα προϊόντων
max_ecommerce_productquantity (API)

Μέγιστο Συμβάντα

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Συμβάντα
max_events_totalevents (API)

Μέγιστο Συνολικό κέρδος

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Συνολικό κέρδος
max_goals_revenue (API)

Μέγιστο Τιμή προϊόντων

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Τιμή προϊόντων
max_ecommerce_productprice (API)

Μέγιστο Τιμή συμβάντος

Μέτρηση

Μέγιστη τιμή για το συμβάν
max_events_eventvalue (API)

Μέγιστο Υποσύνολο

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Υποσύνολο
max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Μέγιστο Φόρος

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Φόρος
max_ecommerce_revenuetax (API)

Μέγιστο Χρόνος δημιουργίας σελίδας

Μέτρηση

Η μέγιστη τιμή για Χρόνος δημιουργίας σελίδας
max_actions_pagegenerationtime (API)

Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Dimension

Μέση τιμή

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Τιμή συμβάντος" ανά "Γεγονότα με τιμή".
avg_event_value (API)

Μέσο

Dimension

Μέσος όρος Έκπτωση ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Έκπτωση" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Αξία παραγγελίας ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Αξία παραγγελίας" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Αριθμός Αλληλεπιδράσεων ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Αριθμός Αλληλεπιδράσεων" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Μέσος όρος Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Μέσος όρος Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα) ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Μέσος όρος Δραστηριότητες στην επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Δραστηριότητες στην επίσκεψη" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_actions_per_visits (API)

Μέσος όρος Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Μέσος όρος Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Μέσος όρος Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Μέσος όρος Μεταφορικά ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Μεταφορικά" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Συμβάντα ανά Επίσκεψη

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Συμβάντα" ανά "Επισκέψεις".
avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Μέσος όρος Υποσύνολο ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Υποσύνολο" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος Φόρος ανά Παραγγελία

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Φόρος" ανά "Μοναδικό Παραγγελίες".
avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Μέσος όρος χρόνου δημιουργίας

Μέτρηση

Μέση τιμή από "Χρόνος δημιουργίας σελίδας" ανά "Αναγνώσεις σελίδων με χρόνο δημιουργίας".
avg_page_generation_time (API)

Μεταφορικά

Dimension

Μηχανή προγράμματος πλοήγησης

Dimension

Μοναδικοί επισκέπτες

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Επισκέπτες
nb_uniq_visitors (API)

Μοναδικό Grouped Resources

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Grouped Resources
nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Μοναδικό Media Titles

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Media Titles
nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Μοναδικό Player Names

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Player Names
nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Μοναδικό Resources

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Resources
nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Μοναδικό SKU προϊόντων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για SKU προϊόντων
nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Μοναδικό URL για μεταφορτώσεις

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL για μεταφορτώσεις
nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Μοναδικό URL με κλικ

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL με κλικ
nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Μοναδικό URL παραπομπών

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL παραπομπών
nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Μοναδικό URL σελίδων εισόδου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL σελίδων εισόδου
nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Μοναδικό URL σελίδων εξόδου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL σελίδων εξόδου
nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Μοναδικό URL συμβάντων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για URL συμβάντων
nb_uniq_events_eventurl (API)

Μοναδικό Video Resolutions

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Video Resolutions
nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Μοναδικό Ήπειροι

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ήπειροι
nb_uniq_usercountry_continent (API)

Μοναδικό Όνομα

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Όνομα
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Μοναδικό Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Αλληλεπιδράσεις σε Περιεχόμενο
nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Μοναδικό Αναγνωριστικά χρηστών

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Αναγνωριστικά χρηστών
nb_uniq_corehome_userid (API)

Μοναδικό Αναγνωριστικό Καμπάνιας

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Αναγνωριστικό Καμπάνιας
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Μοναδικό Αναλύσεις οθόνης

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Αναλύσεις οθόνης
nb_uniq_resolution_resolution (API)

Μοναδικό Γεωγραφικά μήκη

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Γεωγραφικά μήκη
nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Μοναδικό Γεωγραφικά πλάτη

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Γεωγραφικά πλάτη
nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Μοναδικό Γλώσσες

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Γλώσσες
nb_uniq_userlanguage_language (API)

Μοναδικό Διευθύνσεις IP επισκεπτών

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Διευθύνσεις IP επισκεπτών
nb_uniq_corehome_visitip (API)

Μοναδικό Διευθύνσεις σελίδων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Διευθύνσεις σελίδων
nb_uniq_actions_pageurl (API)

Μοναδικό Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων
nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Μοναδικό Εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης
nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Μοναδικό Ενέργειες Συμβάντος

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ενέργειες Συμβάντος
nb_uniq_events_eventaction (API)

Μοναδικό Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Επισκεφθείτε την κατάσταση του Ecommerce στο τέλος της επίσκεψης
nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Μοναδικό Κατηγορίες Συμβάντος

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Κατηγορίες Συμβάντος
nb_uniq_events_eventcategory (API)

Μοναδικό Λέξεις κλειδιά

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Λέξεις κλειδιά
nb_uniq_referrers_keyword (API)

Μοναδικό Λέξεις κλειδιά (Αναζήτηση ιστοτόπου)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Λέξεις κλειδιά (Αναζήτηση ιστοτόπου)
nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Μοναδικό Λέξη κλειδί

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Λέξη κλειδί
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Μοναδικό Λειτουργικά συστήματα

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Λειτουργικά συστήματα
nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Μοναδικό Μάρκες συσκευής

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Μάρκες συσκευής
nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Μοναδικό Μέσο

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Μέσο
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Μοναδικό Μηχανές προγράμματος πλοήγησης

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Μηχανές προγράμματος πλοήγησης
nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Μοναδικό Μοντέλα συσκευής

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Μοντέλα συσκευής
nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Μοναδικό Μπορούν να μετρηθούν

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Μπορούν να μετρηθούν
nb_uniq_corehome_idsite (API)

Μοναδικό Ονόματα Συμβάντος

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ονόματα Συμβάντος
nb_uniq_events_eventname (API)

Μοναδικό Ονόματα αναφορών

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ονόματα αναφορών
nb_uniq_referrers_referrername (API)

Μοναδικό Ονόματα περιεχομένου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ονόματα περιεχομένου
nb_uniq_contents_contentname (API)

Μοναδικό Ονόματα προϊόντων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Ονόματα προϊόντων
nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Μοναδικό Πάροχοι

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Πάροχοι
nb_uniq_provider_provider (API)

Μοναδικό Παραγγελίες

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Παραγγελίες
nb_uniq_orders (API)

Μοναδικό Περιεχόμενο

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Περιεχόμενο
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Μοναδικό Περιοχές

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Περιοχές
nb_uniq_usercountry_region (API)

Μοναδικό Προέλευση

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Προέλευση
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Μοναδικό Πόλεις

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Πόλεις
nb_uniq_usercountry_city (API)

Μοναδικό Στόχοι περιεχομένου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Στόχοι περιεχομένου
nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδας Εισόδου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τίτλοι Σελίδας Εισόδου
nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδας Εξόδου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τίτλοι Σελίδας Εξόδου
nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Μοναδικό Τίτλοι Σελίδων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τίτλοι Σελίδων
nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Μοναδικό Τεμάχια περιεχομένου

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τεμάχια περιεχομένου
nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (επίσκεψη σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (εύρος μετατροπής)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (σελίδα σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (επίσκεψη σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (εύρος μετατροπής)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (σελίδα σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (επίσκεψη σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (εύρος μετατροπής)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (σελίδα σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (επίσκεψη σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (εύρος μετατροπής)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (σελίδα σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (επίσκεψη σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (επίσκεψη σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (εύρος μετατροπής)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (εύρος μετατροπής)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Μοναδικό Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (σελίδα σκοπού)

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (σελίδα σκοπού)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Μοναδικό Τύποι Καναλιών

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τύποι Καναλιών
nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Μοναδικό Τύποι επισκέψεων

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τύποι επισκέψεων
nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Μοναδικό Τύποι συσκευής

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Τύποι συσκευής
nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Μοναδικό Φυλλομετρητές

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Φυλλομετρητές
nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Μοναδικό Χώρες

Μέτρηση

Ο μοναδικός αριθμός για Χώρες
nb_uniq_usercountry_country (API)

Μοντέλο συσκευής

Dimension

Μπορεί να μετρηθεί

Dimension

Οικογένεια Λειτουργικού Συστήματος

Dimension

Ονομασία Παραπομπού

Dimension

Πάροχος

Dimension

Περιεχόμενο

Dimension

Ποσότητα προϊόντων

Dimension

Προέλευση

Dimension

Προβολές σελίδων

Μέτρηση

Οι επισκέψεις αυτής της σελίδας.
pageviews (API)

Προϊόν SKU

Dimension

Πόλη

Dimension

Ρυθμός αναπήδησης

Μέτρηση

Το ποσοστό των επισκεπτών που είχαν μόνο μια προβολή σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης άφησε την ιστοσελίδα άμεσα από την αρχική σελίδα.
bounce_rate (API)

Στόχος Περιεχομένου

Dimension

Συμβάντα

Dimension

Συνολικό κέρδος

Dimension

Σύνολο Media Length (in Seconds)

Μέτρηση


sum_media_length (API)

Σύνολο Time Spent Playing Media (in Seconds)

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Time spent playing media (in seconds)
sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Σύνολο Time To Initial Media Play (in Seconds)

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Time to initial media play (in seconds)
sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Σύνολο Έκπτωση

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Έκπτωση
sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Σύνολο Αξία παραγγελίας

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Αξία παραγγελίας
sum_ecommerce_revenue (API)

Σύνολο Αριθμός Αλληλεπιδράσεων

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Αριθμός Αλληλεπιδράσεων
sum_actions_visittotalinteractions (API)

Σύνολο Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Αριθμός Εσωτερικών Αναζητήσεων
sum_actions_visittotalsearches (API)

Σύνολο Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Αριθμός αντικειμένων στο καλάθι
sum_ecommerce_items (API)

Σύνολο Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Διάρκεια επίσκεψης (σε δευτερόλεπτα)
sum_corehome_visittotaltime (API)

Σύνολο Δραστηριότητες στην επίσκεψη

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Δραστηριότητες στην επίσκεψη
sum_actions (API)

Σύνολο Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Επισκέψεις ανά ημέρες από την τελευταία επίσκεψη
sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Σύνολο Εύρος ζώνης

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Εύρος ζώνης
sum_bandwidth_bandwidth (API)

Σύνολο Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Ημέρες από την πρώτη επίσκεψη
sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Σύνολο Θέση Αλληλεπίδρασης

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Θέση Αλληλεπίδρασης
sum_actions_interactionposition (API)

Σύνολο Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Μέρες πριν την τελευταία ηλεκτρονική παραγγελία
sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Σύνολο Μεταφορικά

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Μεταφορικά
sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Σύνολο Ποσότητα προϊόντων

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Ποσότητα προϊόντων
sum_ecommerce_productquantity (API)

Σύνολο Συμβάντα

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Συμβάντα
sum_events_totalevents (API)

Σύνολο Συνολικό κέρδος

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Συνολικό κέρδος
sum_goals_revenue (API)

Σύνολο Τιμή προϊόντων

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Τιμή προϊόντων
sum_ecommerce_productprice (API)

Σύνολο Τιμή συμβάντος

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Τιμή συμβάντος
sum_events_eventvalue (API)

Σύνολο Υποσύνολο

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Υποσύνολο
sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Σύνολο Φόρος

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Φόρος
sum_ecommerce_revenuetax (API)

Σύνολο Χρόνος δημιουργίας σελίδας

Μέτρηση

Ο συνολικός αριθμός (άθροισμα) για Χρόνος δημιουργίας σελίδας
sum_actions_pagegenerationtime (API)

Τίτλος Σελίδας

Dimension

Τίτλος Σελίδας Εισαγωγής

Dimension

Τίτλος Σελίδας Εξαγωγής

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (επίσκεψη σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (εύρος μετατροπής)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 1 (σελίδα σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (επίσκεψη σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (εύρος μετατροπής)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 2 (σελίδα σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (επίσκεψη σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (εύρος μετατροπής)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 3 (σελίδα σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (επίσκεψη σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (εύρος μετατροπής)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 4 (σελίδα σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (επίσκεψη σκοπού)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (εύρος μετατροπής)

Dimension

Τιμή Προσαρμοσμένης Μεταβλητής 5 (σελίδα σκοπού)

Dimension

Τιμή προϊόντων

Dimension

Τιμή συμβάντος

Dimension

Τοπική ώρα - λεπτό (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension

Τοπική ώρα - ώρα (Έναρξη επίσκεψης)

Dimension

Τύπος Καναλιού

Dimension

Τύπος επίσκεψης

Dimension

Τύπος συσκευής

Dimension

Υποσύνολο

Dimension

Φυλλομετρητής

Dimension

Φόρος

Dimension

Χρόνος δημιουργίας σελίδας

Dimension

Χρόνος διακομιστή - έτος (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - δευτερόλεπτο (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - εβδομάδα του έτους (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - ημέρα της εβδομάδας (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - ημέρα του έτους (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - ημέρα του μήνα (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - ημερομηνία (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - μήνας (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χρόνος διακομιστή - τρίμηνο (Τέλος επίσκεψης)

Dimension

Χώρα

Dimension

Διαθέσιμες συντομεύσεις

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy