Ordbok

Lär dig mer om de vanligaste termerna för att få ut mest av Matomo Analytics.

Variabler

% Sökutgångar (Händelser)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Andel interaktioner


interaction_rate (API)

Användare


nb_users (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avvisningar


entry_bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens


bounce_rate (API)

Avvisningsfrekvens (Händelser)


bounce_rate (API)

Besök


nb_visits (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Genomsnittlig besökstid (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Genomsnittlig tid för generering


avg_time_generation (API)

Genomsnittlig tid på sidan


avg_time_on_page (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Händelse värde


sum_event_value (API)

Händelser


nb_events (API)

Händelser


nb_actions (API)

Händelser med ett värde


nb_events_with_value (API)

Händelser per besök


nb_actions_per_visit (API)

Högsta händelse värde


max_event_value (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Ingångar


entry_nb_visits (API)

Innehållsinteraktioner


nb_interactions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Intäkt First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Intäkt Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Intäkt Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Intäkt Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Intäkt Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Intäkt Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Klickade i sökresultaten


nb_hits_following_search (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Medelvärdet för alla värden för denna händelse


avg_event_value (API)

Minsta händelse värde


min_event_value (API)

Nedladdningar


nb_downloads (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Omvandlingar First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Omvandlingar Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Omvandlingar Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Omvandlingar Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Omvandlingar Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Omvandlingar Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Omvandlingsgrad


conversion_rate (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidvisningar


nb_pageviews (API)

Sidvisningar


nb_hits (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Sökningar


nb_searches (API)

Sökningar (Händelser)


nb_visits (API)

Sökresultatsidor


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unika besökare


nb_uniq_visitors (API)

Unika klick (Händelser)


nb_visits (API)

Unika nedladdningar


nb_uniq_downloads (API)

Unika nedladdningar (Händelser)


nb_visits (API)

Unika sidvisningar


nb_uniq_pageviews (API)

Unika sidvisningar (Händelser)


nb_visits (API)

Unika utlänkar


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Utflöde


exit_rate (API)

Utflöde (Händelser)


exit_rate (API)

Utgångar


exit_nb_visits (API)

Utgångar


nb_exits (API)

Utlänkar


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

All Channels (Hänvisningar)

Anpassade variabler (Besökare)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besök efter besöksnummer (Händelser)

Besök efter dagar sedan senaste besöket (Händelser)

Besök efter lokal tid (Besökare)

Besök efter servertid (Besökare)

Besök efter veckodag (Besökare)

Besökets längd (Händelser)

Channel Type (Hänvisningar)

Forms Overview (Forms)

Internetleverantör (Besökare)

Konfiguration (Besökare)

Kontinent (Besökare)

Land (Besökare)

Lista över plugins (Besökare)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Målsidor (Händelser)

Målsidors titel (Händelser)

Nedladdningar (Händelser)

Nyckelord (Hänvisningar)

Nyckelord från webbplatssökningar (Händelser)

Nyckelord utan resultat (Händelser)

Region (Besökare)

Sidor från en webbplatssökning (Händelser)

Sidor per besök (Händelser)

Sidtitlar (Händelser)

Sidtitlar från en webbplatssökning (Händelser)

Sociala Nätverk (Hänvisningar)

Stad (Besökare)

Sök kategorier (Händelser)

Sökmotorer (Hänvisningar)

Utgångssidor (Händelser)

Utgångssidors titel (Händelser)

Utlänkar (Händelser)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Webbadresser (Händelser)

Webbläsare (Besökare)

Webbläsarmotorer (Besökare)

Webbsidor (Hänvisningar)

Tagghanterare

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

Alla klick på element Trigger

Alla länkklick Trigger

Ankartext Variable


{⁣{ClickText}}

Anpassad Bild Tag

Anpassad HTML Tag

Anpassat JavaScript Variable

Bing Ads UET Tagg Tag

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Datalager Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

Felmeddelande Variable


{⁣{ErrorMessage}}

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Förstaparts-cookies Variable

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

Hänvisningsadress Variable


{⁣{Referrer}}

Hänvisningsadress Variable

ISO datum Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

Klick-ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klicka Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klicka Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Konstant Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Lokal tid Variable


{⁣{LocalTime}}

Lokalt datum Variable


{⁣{LocalDate}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Konfiguration Variable

Måladressen för klicket Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Sidans URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Sidtitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Sidvisning Trigger

Slumpmässigt nummer Variable


{⁣{RandomNumber}}

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC datum Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Veckodag Variable


{⁣{Weekday}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Webbläsarspråk Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Aktiviteter Under Besök

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Antal Artiklar I Varukorgen

Dimension


Ecommerce.Items

Antal Interaktioner

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Antal Interna Sökningar

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Antalet Besök

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Användar-ID

Dimension


CoreHome.UserId

Avg. Completion

Variabel


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Variabel


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Variabel


avg_spent_time (API)

Avvisningar

Variabel


bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens

Variabel


bounce_rate (API)

Avvisningssidans Titel

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Avvisningssidans URL

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Bandbredd

Dimension


Bandwidth.Bandwidth

Besök

Variabel


nb_visits (API)

Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Dimension


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Besök Med Omvandlingar

Variabel


nb_visits_converted (API)

Besök Omvandlat Till åtminstone Ett Mål

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Besök Som Omvandlade Ett Specifikt Mål-id

Dimension


Goals.IdGoal

Besökarens IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Besöks-ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Besökstid (i Sekunder)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Besökstyp

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Campaign Name

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Campaign Name

Dimension


Advertising.CampaignName

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Click ID

Dimension


Advertising.AdClickId

Click ID

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Dagar Sedan Första Besöket

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Delsumma

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Fingeravtryck

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Finish Rate

Variabel


media_finish_rate (API)

Finishes

Variabel


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Variabel


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Variabel


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Variabel


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Variabel


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Variabel


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Variabel


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Variabel


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Variabel


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Variabel


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Variabel


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Variabel


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Variabel


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Variabel


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Variabel


nb_form_views (API)

Frakt

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Genomsnittlig Aktiviteter Under Besök Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Artiklar I Varukorgen Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Antal Interaktioner Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Interna Sökningar Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Genomsnittlig Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Genomsnittlig Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Genomsnittlig Besökstid (i Sekunder) Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Genomsnittlig Dagar Sedan Första Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Genomsnittlig Delsumma Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Frakt Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Händelser Per Besök

Variabel


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Genomsnittlig Moms Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Ordervärde Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Rabatt Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Tid För Generering

Variabel


avg_page_generation_time (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Variabel


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Händelse Värde

Dimension


Events.EventValue

Händelsekategori

Dimension


Events.EventCategory

Händelsens Adress

Dimension


Events.EventUrl

Händelsens Namn

Dimension


Events.EventName

Händelser

Dimension


Events.TotalEvents

Händelser Med Ett Värde

Variabel


events_with_event_value (API)

Hänvisningsadress

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Hänvisningsadress Namn

Dimension


Referrers.ReferrerName

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Variabel


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Variabel


nb_media_uniq_impressions (API)

Innehåll

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Innehållsdel

Dimension


Contents.ContentPiece

Innehållsinteraktion

Dimension


Contents.ContentInteraction

Innehållsmål

Dimension


Contents.ContentTarget

Interaktionsplats

Dimension


Actions.InteractionPosition

Internetleverantör

Dimension


Provider.Provider

Kampanj-ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kategori (Sajtsökning)

Dimension


CustomVariables.SearchCategory

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Källa

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Land

Dimension


UserCountry.Country

Latitud

Dimension


UserCountry.Latitude

Lokal Tid - Minut (Början Av Besöket)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Lokal Tid - Timme (Början Av Besöket)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Longitud

Dimension


UserCountry.Longitude

Max Aktiviteter Under Besök

Variabel


max_actions (API)

Max Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel


max_ecommerce_items (API)

Max Antal Interaktioner

Variabel


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Antal Interna Sökningar

Variabel


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Bandbredd

Variabel


max_bandwidth_bandwidth (API)

Max Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Besökstid (i Sekunder)

Variabel


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Dagar Sedan Första Besöket

Variabel


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Delsumma

Variabel


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Form Views

Variabel


max_form_views (API)

Max Frakt

Variabel


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Hesitation Time

Variabel


max_form_time_hesitation (API)

Max Händelse Värde

Variabel


max_events_eventvalue (API)

Max Händelser

Variabel


max_events_totalevents (API)

Max Interaktionsplats

Variabel


max_actions_interactionposition (API)

Max Media Length (in Seconds)

Variabel


max_media_length (API)

Max Moms

Variabel


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Ordervärde

Variabel


max_ecommerce_revenue (API)

Max Produktkvantitet

Variabel


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Produktpris

Variabel


max_ecommerce_productprice (API)

Max Rabatt

Variabel


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Tid För Sidgenerering

Variabel


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Time Spent

Variabel


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Variabel


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Total Intäkt

Variabel


max_goals_revenue (API)

Medelvärde

Variabel


avg_event_value (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Medie

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Min Händelse Värde

Variabel


min_events_eventvalue (API)

Modell

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Moms

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Mätbar

Dimension


CoreHome.IdSite

Målsidans Titel

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Målsidans URL

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Namn

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Namn På Innehåll

Dimension


Contents.ContentName

Nedladdnings-URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Nyckelord

Dimension


Referrers.Keyword

Nyckelord

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Nyckelord (Webbplatssökning)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Omvandlingsgrad

Variabel


visits_conversion_rate (API)

Operativsystemfamilj

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Variabel


nb_uniq_orders (API)

Ordervärde

Dimension


Ecommerce.Revenue

Play Rate

Variabel


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Variabel


nb_media_plays (API)

Produktkvantitet

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Produktnamn

Dimension


Ecommerce.ProductName

Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Produktvariant

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Provider

Dimension


Advertising.AdProvider

Provider

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Rabatt

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Servertid - Dag I Månaden (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Servertid - Dag I Veckan (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Servertid - Dag På året (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Servertid - Kvartal (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Servertid - Minut

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Servertid - Minut (Början Av Besöket)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Servertid - Minut (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Servertid - Månad (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Servertid - Sekund (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Servertid - Timme

Dimension


CoreHome.ServerTime

Servertid - Timme (Början Av Besöket)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Servertid - Timme (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Servertid - Vecka På året (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Servertid - år (Slut På Besök)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Sidans URL

Dimension


Actions.PageUrl

Sidtitel

Dimension


Actions.PageTitle

Sidvisningar

Variabel


pageviews (API)

Sidvisningar Med Skapandetid

Variabel


pageviews_with_generation_time (API)

Skärmupplösning

Dimension


Resolution.Resolution

Språk

Dimension


UserLanguage.Language

Stad

Dimension


UserCountry.City

Tid För Sidgenerering

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Time Spent

Variabel


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Variabel


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Intäkt

Dimension


Goals.Revenue

Totalt Aktiviteter Under Besök

Variabel


sum_actions (API)

Totalt Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel


sum_ecommerce_items (API)

Totalt Antal Interaktioner

Variabel


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totalt Antal Interna Sökningar

Variabel


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totalt Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totalt Bandbredd

Variabel


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Totalt Besök Efter Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Totalt Besökstid (i Sekunder)

Variabel


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totalt Dagar Sedan Första Besöket

Variabel


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totalt Delsumma

Variabel


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totalt Frakt

Variabel


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totalt Händelse Värde

Variabel


sum_events_eventvalue (API)

Totalt Händelser

Variabel


sum_events_totalevents (API)

Totalt Interaktionsplats

Variabel


sum_actions_interactionposition (API)

Totalt Media Length (in Seconds)

Variabel


sum_media_length (API)

Totalt Moms

Variabel


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totalt Ordervärde

Variabel


sum_ecommerce_revenue (API)

Totalt Produktkvantitet

Variabel


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totalt Produktpris

Variabel


sum_ecommerce_productprice (API)

Totalt Rabatt

Variabel


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totalt Tid För Sidgenerering

Variabel


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totalt Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totalt Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totalt Total Intäkt

Variabel


sum_goals_revenue (API)

Träffar

Variabel


hits (API)

Typ Av Utrustning

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unika Besökar-ID

Variabel


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unika Besökar-IP

Variabel


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unika Besökare

Variabel


nb_uniq_visitors (API)

Unika Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Variabel


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unika Besökstyper

Variabel


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unika Campaign Name

Variabel


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Unika Campaign Name

Variabel


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unika Channel Types

Variabel


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unika Click ID

Variabel


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unika Click ID

Variabel


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Unika Clicked Outlinks

Variabel


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unika Enhetsmodell

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unika Enhetstyper

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unika Grouped Resources

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unika Händelsekategorier

Variabel


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unika Händelsernas Adresser

Variabel


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unika Händelsernas Namn

Variabel


nb_uniq_events_eventname (API)

Unika Hänvisningsadresser

Variabel


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unika Hänvisningsnamn

Variabel


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unika Ingångssidornas Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unika Innehåll

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unika Innehållsdelar

Variabel


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unika Innehållsinteraktioner

Variabel


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unika Innehållsmål

Variabel


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unika Innehållsnamn

Variabel


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unika Internetleverantör

Variabel


nb_uniq_provider_provider (API)

Unika Kampanj-ID

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unika Kontinenter

Variabel


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unika Källa

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unika Latituder

Variabel


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unika Longituder

Variabel


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unika Länder

Variabel


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unika Media Titles

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unika Medie

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unika Mätbart

Variabel


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unika Målsidors Titlar

Variabel


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unika Namn

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unika Nerladdade Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unika Nyckelord

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unika Nyckelord

Variabel


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unika Nyckelord (Sajtsökning)

Variabel


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unika Operativsystem

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unika Operativsystemversion

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unika Player Names

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unika Produktnamn

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unika Produktvarianter

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unika Provider

Variabel


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unika Provider

Variabel


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Unika Regioner

Variabel


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unika Regioner

Variabel


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unika Resources

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unika Sidtitlar

Variabel


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unika Skärmupplösning

Variabel


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unika Språk

Variabel


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unika Städer

Variabel


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unika Typ Av Utrustning

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unika Utgångssidornas Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unika Utgångssidors Titlar

Variabel


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unika Video Resolutions

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unika Webbadresser

Variabel


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unika Webbläsare

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unika Webbläsarmotorer

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unika Webbläsarversioner

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unika Åtgärder För Händelse

Variabel


nb_uniq_events_eventaction (API)

Utrustningstyp

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Visitor_Fingerprint

Variabel


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Webbläsare

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Webbläsarmotor

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Webbläsarversion

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Åtgärd För Händelse

Dimension


Events.EventAction

Tillgängliga genvägar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy