Ordbok

Lär dig mer om vanliga termer för att få ut det mesta av Matomo-analys.

Variabler

% Sökutgångar (Händelser)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Andel interaktioner


interaction_rate (API)

Användare


nb_users (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avvisningar


entry_bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens


bounce_rate (API)

Avvisningsfrekvens (Händelser)


bounce_rate (API)

Besök


nb_visits (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Genomsnitt sidladdningstid


avg_page_load_time (API)

Genomsnittlig DOM completion-tid


avg_time_dom_completion (API)

Genomsnittlig DOM-processeringstid


avg_time_dom_processing (API)

Genomsnittlig besökstid (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Genomsnittlig laddningstid


avg_time_on_load (API)

Genomsnittlig nätverkstid


avg_time_network (API)

Genomsnittlig server tid


avg_time_server (API)

Genomsnittlig tid för generering


avg_time_generation (API)

Genomsnittlig tid på sidan


avg_time_on_page (API)

Genomsnittlig överföringstid


avg_time_transfer (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Händelse värde


sum_event_value (API)

Händelser


nb_actions (API)

Händelser


nb_events (API)

Händelser med ett värde


nb_events_with_value (API)

Händelser per besök


nb_actions_per_visit (API)

Högsta händelse värde


max_event_value (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Ingångar


entry_nb_visits (API)

Innehållsinteraktioner


nb_interactions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Klickade i sökresultaten


nb_hits_following_search (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Medelvärdet för alla värden för denna händelse


avg_event_value (API)

Minsta händelse värde


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Nedladdningar


nb_downloads (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Omsättning First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Omsättning Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Omsättning Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Omsättning Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Omsättning Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Omsättning Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Omvandlingar First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Omvandlingar Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Omvandlingar Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Omvandlingar Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Omvandlingar Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Omvandlingar Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Omvandlingsgrad


conversion_rate (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidvisningar


nb_hits (API)

Sidvisningar


nb_pageviews (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Sökningar


nb_searches (API)

Sökningar (Händelser)


nb_visits (API)

Sökresultatsidor


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unika besökare


nb_uniq_visitors (API)

Unika klick (Händelser)


nb_visits (API)

Unika nedladdningar


nb_uniq_downloads (API)

Unika nedladdningar (Händelser)


nb_visits (API)

Unika sidvisningar


nb_uniq_pageviews (API)

Unika sidvisningar (Händelser)


nb_visits (API)

Unika utlänkar


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Utflöde


exit_rate (API)

Utflöde (Händelser)


exit_rate (API)

Utgångar


exit_nb_visits (API)

Utgångar


nb_exits (API)

Utlänkar


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

Alla kanaler (Hänvisningar)

Alla webbplatsers instrumentpanel (Alla webbplatser)

Anpassade variabler (Besökare)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besök efter besöksnummer (Händelser)

Besök efter dagar sedan senaste besöket (Händelser)

Besök efter lokal tid (Besökare)

Besök efter veckodag (Besökare)

Besök till omvandling (Mål)

Besökar-ID (Besökare)

Besökets längd (Händelser)

Besökssummering (Besökare)

Dagar till omvandling (Mål)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Huvudvariabler (API)

Händelsekategorier (Händelser)

Händelser - Huvudvariabler (Händelser)

Händelsernas namn (Händelser)

Innehållsdel (Händelser)

Instrumentpanel för enkel sida (Alla webbplatser)

Internetleverantör (Besökare)

Kanaltyp (Hänvisningar)

Konfiguration (Besökare)

Kontinent (Besökare)

Land (Besökare)

Lista över plugins (Besökare)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Modell (Besökare)

Mål (Mål)

Målsidor (Händelser)

Målsidors titel (Händelser)

Målöversikt (Mål)

Målöversikt - Besök till omvandling (Mål)

Målöversikt - Dagar till omvandling (Mål)

Namn på innehåll (Händelser)

Nedladdningar (Händelser)

Nyckelord (Hänvisningar)

Nyckelord från webbplatssökningar (Händelser)

Nyckelord utan resultat (Händelser)

Operativsystemfamiljer (Besökare)

Operativsystemversion (Besökare)

Prestandaöversikt (Händelser)

Region (Besökare)

SEO Web Vitals (Hänvisningar)

Sidor från en webbplatssökning (Händelser)

Sidor per besök (Händelser)

Sidtitlar (Händelser)

Sidtitlar från en webbplatssökning (Händelser)

Skärmupplösning (Besökare)

Sociala Nätverk (Hänvisningar)

Språk för webbläsare (Besökare)

Språkkod (Besökare)

Stad (Besökare)

Sök kategorier (Händelser)

Sökmotorer (Hänvisningar)

Typ av utrustning (Besökare)

Utgångssidor (Händelser)

Utgångssidors titel (Händelser)

Utlänkar (Händelser)

Utrustningstyp (Besökare)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Besökare)

Webbadresser (Händelser)

Webbläsare (Besökare)

Webbläsarmotorer (Besökare)

Webbläsarversion (Besökare)

Webbsidor (Hänvisningar)

Återkommande besök (Händelser)

Åtgärder för händelse (Händelser)

Översikt för hänvisningar (Hänvisningar)

Tagghanterare

AddThis Tag

Alla klick på element Trigger

Alla länkklick Trigger

Alla nedladdningsklick Trigger

Ankartext Variable


{⁣{ClickText}}

Anpassad Bild Tag

Anpassad HTML Tag

Anpassad händelse Trigger

Anpassat JavaScript Variable

Antal H1-element Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Antal H2-element Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Användaragent Variable


{⁣{UserAgent}}

Behållarrevision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Bing Ads UET Tagg Tag

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Node-namn Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Datalager Variable

Destinations-url för synligt element Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Element synlighet Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Fel Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Felmeddelande Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Felrad Variable


{⁣{ErrorLine}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Formklasser Variable


{⁣{FormClasses}}

Formulär ID Variable


{⁣{FormId}}

Formulärnamn Variable


{⁣{FormName}}

Formulärsinskickning Trigger

Fullskärm Trigger

Fönster inte laddat Trigger

Fönster laddat Trigger

Fönsterlämnande Trigger

Förhandsgranskningsläge Variable


{⁣{PreviewMode}}

Första URL-katalogen Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Förstaparts-cookies Variable

Google Analytics (Universal) Tag

Historikkälla Variable


{⁣{HistorySource}}

Historikändring Trigger

Honeybadger Tag

Horisontell procent för scroll Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Hänvisningsadress Variable

Hänvisningsadress Variable


{⁣{Referrer}}

ISO datum Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript-fel Trigger

JavaScript-variabel Variable

Klick-ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klicka Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klicka Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Konstant Variable

Källa för scroll Variable


{⁣{ScrollSource}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla chatt / övervakning Tag

Lokal tid Variable


{⁣{LocalTime}}

Lokal timme Variable


{⁣{LocalHour}}

Lokalt datum Variable


{⁣{LocalDate}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Konfiguration Variable

Miljönamn Variable


{⁣{Environment}}

Måladressen för klicket Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Namn på behållarversion Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Räckvidd för scroll Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Sidans URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Sidans metainnehåll Variable

Sidans sökväg Variable


{⁣{PagePath}}

Sidans totala laddningstid Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Sidans ursprung Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sidans värdnamn Variable


{⁣{PageHostname}}

Sidhash Variable


{⁣{PageHash}}

Sidtitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Sidvisning Trigger

Skärmbredd Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Skärmbredd tillgänglig Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Skärmhöjd Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Skärmhöjd tillgänglig Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Slumpmässigt nummer Variable


{⁣{RandomNumber}}

Synlig elementtext Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Synliga elementklasser Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Synligt element-ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Synligt element-nodnamn Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Tawk.to Tag

Temafärg Tag

Tid för sidgenerering Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Tid sedan sidan laddades Variable

Timer Trigger

Topp pixel för scroll Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

URL för formulärets mål Variable


{⁣{FormDestination}}

URL-parameter Variable

URL-variabel Variable

UTC datum Variable


{⁣{UtcDate}}

Veckodag Variable


{⁣{Weekday}}

Vertikal procent för scroll Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Visual Website Optimizer Tag

Vänster pixel för scroll Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Webbläsarspråk Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Zendesk Chat (tidigare Zopim) Tag

etracker webbanalys Tag

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Aktiviteter Under Besök

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Antal Artiklar I Varukorgen

Dimension


Ecommerce.Items

Antal Interaktioner

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Antal Interna Sökningar

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Antal Sökord (webbplatssökning)

Dimension


Actions.SearchCount

Antalet Besök

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Användar-ID

Dimension


CoreHome.UserId

Avg. Completion

Variabel


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Variabel


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Variabel


avg_spent_time (API)

Avvisningar

Variabel


bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens

Variabel


bounce_rate (API)

Avvisningssidans Titel

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Avvisningssidans URL

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Besök

Variabel


nb_visits (API)

Besök Med Omvandlingar

Variabel


nb_visits_converted (API)

Besök Med Plugin (Cookie)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Besök Med Plugin (Flash)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Besök Med Plugin (Java)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Besök Med Plugin (PDF)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Besök Med Plugin (QuickTime)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Besök Med Plugin (RealPlayer)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Besök Med Plugin (Silverlight)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Besök Med Plugin (Windows Media)

Variabel


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Besök Omvandlat Till åtminstone Ett Mål

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Besök Som Omvandlade Ett Specifikt Mål-id

Dimension


Goals.IdGoal

Besökarens IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Besöks-ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Besökstid (i Sekunder)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Besökstyp

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Dagar Sedan Första Besöket

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dagar Sedan Senaste Besöket

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Delsumma

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

DOM Completion-tid

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM-bearbetningstid

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Fingeravtryck

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingeravtryck

Variabel


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Variabel


media_finish_rate (API)

Finishes

Variabel


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Variabel


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Variabel


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Variabel


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Variabel


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Variabel


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Variabel


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Variabel


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Variabel


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Variabel


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Variabel


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Variabel


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Variabel


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Variabel


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Variabel


nb_form_views (API)

Frakt

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Genomsnittlig Aktiviteter Under Besök Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Artiklar I Varukorgen Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Antal Interaktioner Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Genomsnittlig Antal Interna Sökningar Per Besök

Variabel


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Genomsnittlig Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Genomsnittlig Besökstid (i Sekunder) Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Genomsnittlig Dagar Sedan Första Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Genomsnittlig Dagar Sedan Senaste Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Genomsnittlig Delsumma Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig DOM Completion-tid

Variabel


avg_time_dom_completion (API)

Genomsnittlig DOM-processeringstid

Variabel


avg_time_dom_processing (API)

Genomsnittlig Frakt Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Händelser Per Besök

Variabel


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Genomsnittlig Laddningstid

Variabel


avg_time_on_load (API)

Genomsnittlig Moms Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Nätverkstid

Variabel


avg_time_network (API)

Genomsnittlig Ordervärde Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Profilabel Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Genomsnittlig Rabatt Per Order ID

Variabel


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Genomsnittlig Sekunder Sedan Första Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Genomsnittlig Sekunder Sedan Senaste Besöket Per Besök

Variabel


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Genomsnittlig Sekunder Sedan Senaste E-handelsordern Per Besök

Variabel


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Genomsnittlig Server Tid

Variabel


avg_time_server (API)

Genomsnittlig Tid För Generering

Variabel


avg_page_generation_time (API)

Genomsnittlig överföringstid

Variabel


avg_time_transfer (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Variabel


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Händelse Värde

Dimension


Events.EventValue

Händelsekategori

Dimension


Events.EventCategory

Händelsens Adress

Dimension


Events.EventUrl

Händelsens Namn

Dimension


Events.EventName

Händelser

Dimension


Events.TotalEvents

Händelser Med Ett Värde

Variabel


events_with_event_value (API)

Hänvisningsadress

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Hänvisningsadress Namn

Dimension


Referrers.ReferrerName

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Variabel


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Variabel


nb_media_uniq_impressions (API)

Innehållsdel

Dimension


Contents.ContentPiece

Innehållsinteraktion

Dimension


Contents.ContentInteraction

Innehållsmål

Dimension


Contents.ContentTarget

Internetleverantör

Dimension


Provider.Provider

Kampanj

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Kampanj Nyckelord

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Kampanj-ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kampanjgrupp

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Kampanjinnehåll

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Kampanjkälla

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kampanjkälla - Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Kampanjplacering

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Kanaltyp

Dimension


Referrers.ReferrerType

Klickade Utlänkar

Dimension


Actions.ClickedUrl

Klienttyp

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Land

Dimension


UserCountry.Country

Latitud

Dimension


UserCountry.Latitude

Lokal Tid - Minut (Början Av Besöket)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Lokal Tid - Timme (Början Av Besöket)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Longitud

Dimension


UserCountry.Longitude

Max Aktiviteter Under Besök

Variabel


max_actions (API)

Max Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel


max_ecommerce_items (API)

Max Antal Interaktioner

Variabel


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Antal Interna Sökningar

Variabel


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Besökstid (i Sekunder)

Variabel


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Dagar Sedan Första Besöket

Variabel


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Max Delsumma

Variabel


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max DOM Completion-tid

Variabel


max_time_dom_completion (API)

Max DOM-bearbetningstid

Variabel


max_time_dom_processing (API)

Max Form Views

Variabel


max_form_views (API)

Max Frakt

Variabel


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Hesitation Time

Variabel


max_form_time_hesitation (API)

Max Händelse Värde

Variabel


max_events_eventvalue (API)

Max Händelser

Variabel


max_events_totalevents (API)

Max Media Length (in Seconds)

Variabel


max_media_length (API)

Max Moms

Variabel


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Nätverkstid

Variabel


max_time_network (API)

Max Ordervärde

Variabel


max_ecommerce_revenue (API)

Max Position För Sidvisning

Variabel


max_actions_pageviewposition (API)

Max Produktkvantitet

Variabel


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Produktpris

Variabel


max_ecommerce_productprice (API)

Max På Laddningstid

Variabel


max_time_on_load (API)

Max Rabatt

Variabel


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Sekunder Sedan Första Besöket

Variabel


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Max Sekunder Sedan Senaste Besöket

Variabel


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Max Sekunder Sedan Senaste E-handelsordern

Variabel


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Max Servertid

Variabel


max_time_server (API)

Max Tid För Sidgenerering

Variabel


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Tid Lagd I Hänvisningsaktivitet

Variabel


max_actions_timespentrefaction (API)

Max Time Spent

Variabel


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Variabel


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Total Omsättning

Variabel


max_goals_revenue (API)

Max Visat Produktpris

Variabel


max_ecommerce_productviewprice (API)

Max Överföringstid

Variabel


max_time_transfer (API)

Medelvärde

Variabel


avg_event_value (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min DOM Completion-tid

Variabel


min_time_dom_completion (API)

Min DOM-bearbetningstid

Variabel


min_time_dom_processing (API)

Min Händelse Värde

Variabel


min_events_eventvalue (API)

Min Nätverkstid

Variabel


min_time_network (API)

Min På Laddningstid

Variabel


min_time_on_load (API)

Min Servertid

Variabel


min_time_server (API)

Min Överföringstid

Variabel


min_time_transfer (API)

Modell

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Moms

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Målsidans Titel

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Målsidans URL

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Namn På Innehåll

Dimension


Contents.ContentName

Nedladdnings-URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Nyckelord

Dimension


Referrers.Keyword

Nyckelord (Webbplatssökning)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Nätverkstid

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Omvandlingsgrad

Variabel


visits_conversion_rate (API)

Operativsystemfamilj

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Variabel


nb_uniq_orders (API)

Ordervärde

Dimension


Ecommerce.Revenue

Play Rate

Variabel


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Variabel


nb_media_plays (API)

Plugin (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Plugin (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Plugin (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Plugin (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Plugin (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Plugin (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Plugin (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Plugin (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Position För Sidvisning

Dimension


Actions.PageViewPosition

Produktkvantitet

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Produktnamn

Dimension


Ecommerce.ProductName

Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Produktvariant

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Profilabel

Dimension


CoreHome.Profilable

På Laddningstid

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Rabatt

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Sekunder Sedan Första Besöket

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Sekunder Sedan Senaste Besöket

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Sekunder Sedan Senaste E-handelsordern

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Servertid

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Sidans URL

Dimension


Actions.PageUrl

Sidtitel

Dimension


Actions.PageTitle

Sidvisningar

Variabel


pageviews (API)

Sidvisningar Med DOM Completion-tid

Variabel


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Sidvisningar Med DOM-bearbetningstid

Variabel


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Sidvisningar Med Laddningstid

Variabel


pageviews_with_time_on_load (API)

Sidvisningar Med Nätverkstid

Variabel


pageviews_with_time_network (API)

Sidvisningar Med Servertid

Variabel


pageviews_with_time_server (API)

Sidvisningar Med Skapandetid

Variabel


pageviews_with_generation_time (API)

Sidvisningar Med överföringstid

Variabel


pageviews_with_time_transfer (API)

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Skärmupplösning

Dimension


Resolution.Resolution

Språk

Dimension


UserLanguage.Language

Stad

Dimension


UserCountry.City

Sökkategori

Dimension


Actions.SearchCategory

Tid För Sidgenerering

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Tid Lagd I Hänvisningsaktivitet

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Variabel


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Variabel


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Omsättning

Dimension


Goals.Revenue

Totalt Aktiviteter Under Besök

Variabel


sum_actions (API)

Totalt Antal Artiklar I Varukorgen

Variabel


sum_ecommerce_items (API)

Totalt Antal Interaktioner

Variabel


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totalt Antal Interna Sökningar

Variabel


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totalt Antalet Dagar Sedan Senaste Ordern

Variabel


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totalt Besökstid (i Sekunder)

Variabel


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totalt Dagar Sedan Första Besöket

Variabel


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totalt Dagar Sedan Senaste Besöket

Variabel


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Totalt Delsumma

Variabel


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totalt DOM Completion-tid

Variabel


sum_time_dom_completion (API)

Totalt DOM-bearbetningstid

Variabel


sum_time_dom_processing (API)

Totalt Frakt

Variabel


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totalt Händelse Värde

Variabel


sum_events_eventvalue (API)

Totalt Händelser

Variabel


sum_events_totalevents (API)

Totalt Media Length (in Seconds)

Variabel


sum_media_length (API)

Totalt Moms

Variabel


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totalt Nätverkstid

Variabel


sum_time_network (API)

Totalt Ordervärde

Variabel


sum_ecommerce_revenue (API)

Totalt Position För Sidvisning

Variabel


sum_actions_pageviewposition (API)

Totalt Produktkvantitet

Variabel


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totalt Produktpris

Variabel


sum_ecommerce_productprice (API)

Totalt Profilabel

Variabel


sum_corehome_profilable (API)

Totalt På Laddningstid

Variabel


sum_time_on_load (API)

Totalt Rabatt

Variabel


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totalt Sekunder Sedan Första Besöket

Variabel


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Totalt Sekunder Sedan Senaste Besöket

Variabel


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Totalt Sekunder Sedan Senaste E-handelsordern

Variabel


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Totalt Servertid

Variabel


sum_time_server (API)

Totalt Tid För Sidgenerering

Variabel


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totalt Tid Lagd I Hänvisningsaktivitet

Variabel


sum_actions_timespentrefaction (API)

Totalt Time Spent Playing Media (in Seconds)

Variabel


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totalt Time To Initial Media Play (in Seconds)

Variabel


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totalt Total Omsättning

Variabel


sum_goals_revenue (API)

Totalt Visat Produktpris

Variabel


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Totalt Överföringstid

Variabel


sum_time_transfer (API)

Träffar

Variabel


hits (API)

Typ Av Utrustning

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Unika Ad Click ID

Variabel


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unika Ad Provider

Variabel


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 1 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 2 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 3 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 4 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (Omfattning Av Konvertering)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Besök)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unika Anpassat Variabelvärde 5 (omfattning Sida)

Variabel


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unika Antal Sökord (webbplatssökning)

Variabel


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unika Besökar-ID

Variabel


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unika Besökar-IP

Variabel


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unika Besökare

Variabel


nb_uniq_visitors (API)

Unika Besökets E-handelsstatus I Slutet Av Besöket

Variabel


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unika Besökstyper

Variabel


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unika Enhetsmodell

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unika Enhetstyper

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unika Grouped Resources

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unika Händelsekategorier

Variabel


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unika Händelsernas Adresser

Variabel


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unika Händelsernas Namn

Variabel


nb_uniq_events_eventname (API)

Unika Hänvisningsadresser

Variabel


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unika Hänvisningsnamn

Variabel


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unika Ingångssidornas Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unika Innehållsdelar

Variabel


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unika Innehållsinteraktioner

Variabel


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unika Innehållsmål

Variabel


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unika Innehållsnamn

Variabel


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unika Internetleverantör

Variabel


nb_uniq_provider_provider (API)

Unika Kampanj

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unika Kampanj Nyckelord

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unika Kampanj-ID

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unika Kampanjgrupp

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unika Kampanjinnehåll

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unika Kampanjkälla

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unika Kampanjkälla - Medium

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unika Kampanjplacering

Variabel


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unika Kanaltyper

Variabel


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unika Kategorier (Sajtsökning)

Variabel


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unika Klickade Utlänkar

Variabel


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unika Klienttyper

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unika Kontinenter

Variabel


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unika Latituder

Variabel


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unika Longituder

Variabel


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unika Länder

Variabel


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unika Media Titles

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unika Mätbart

Variabel


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unika Målsidors Titlar

Variabel


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unika Nerladdade Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unika Nyckelord

Variabel


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unika Nyckelord (Sajtsökning)

Variabel


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unika Operativsystem

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unika Operativsystemversion

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unika Player Names

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unika Produktnamn

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unika Produktvarianter

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unika Regioner

Variabel


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unika Resources

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unika Sidtitlar

Variabel


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unika Skärmupplösning

Variabel


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unika Språk

Variabel


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unika Städer

Variabel


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unika Typ Av Utrustning

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unika Utgångssidornas Adresser

Variabel


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unika Utgångssidors Titlar

Variabel


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unika Video Resolutions

Variabel


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unika Visad Produkt SKU

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unika Visad Produktkategori 1

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unika Visad Produktkategori 2

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unika Visad Produktkategori 3

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unika Visad Produktkategori 4

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unika Visad Produktkategori 5

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unika Visat Produktnamn

Variabel


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unika Webbadresser

Variabel


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unika Webbläsare

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unika Webbläsarmotorer

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unika Webbläsarversioner

Variabel


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unika Åtgärder För Händelse

Variabel


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unika Åtgärds-URL

Variabel


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Utrustningstyp

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Visad Produkt SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Visad Produktkategori 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Visad Produktkategori 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Visad Produktkategori 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Visad Produktkategori 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Visad Produktkategori 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Visat Produktnamn

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Visat Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Webbläsare

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Webbläsarmotor

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Webbläsarversion

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Åtgärd För Händelse

Dimension


Events.EventAction

Åtgärds-URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Överföringstid

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Tillgängliga genvägar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy