Glossari

Obteniu informació sobre els termes que s'utilitzen habitualment per treure el màxim profit de Matomo analytics.

Mètriques

% sortides de cerca (Accions)


exit_rate (API)

Accions


nb_actions (API)

Accions per visita


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Cerques


nb_searches (API)

Cerques (Accions)


nb_visits (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicat als resultats de cerca


nb_hits_following_search (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Clics únics (Accions)


nb_visits (API)

Conversions First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversions Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversions Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversions Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversions Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversions Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Descàrregues


nb_downloads (API)

Descàrregues úniques


nb_uniq_downloads (API)

Descàrregues úniques (Accions)


nb_visits (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Enllaços de sortida únics


nb_uniq_outlinks (API)

Enllaços externs


nb_outlinks (API)

Entrades


entry_nb_visits (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Esdeveniments


nb_events (API)

Esdeveniments amb valor


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Ingressos First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Ingressos Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Ingressos Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Ingressos Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Ingressos Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Ingressos Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interacció amb els continguts


nb_interactions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

La mitjana de tots els valors d'aquest esdeveniment


avg_event_value (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Pàgines dels resultats de la cerca


nb_pages_per_search (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Rebots


entry_bounce_count (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Ràtio de rebots


bounce_rate (API)

Ràtio de rebots (Accions)


bounce_rate (API)

Sortides


exit_nb_visits (API)

Sortides


nb_exits (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Tarifa de conversió


conversion_rate (API)

Taxa d'interacció


interaction_rate (API)

Taxa de sortida


exit_rate (API)

Taxa de sortida (Accions)


exit_rate (API)

Temps mig de visita (en segons)


avg_time_on_site (API)

Temps mitjà a la pàgina


avg_time_on_page (API)

Temps mitjà de càrrega


avg_time_on_load (API)

Temps mitjà de càrrega de la pàgina


avg_page_load_time (API)

Temps mitjà de finalització del DOM


avg_time_dom_completion (API)

Temps mitjà de generació


avg_time_generation (API)

Temps mitjà de tractament DOM


avg_time_dom_processing (API)

Temps mitjà de transferència


avg_time_transfer (API)

Temps mitjà de xarxa


avg_time_network (API)

Temps mitjà del servidor


avg_time_server (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Usuaris


nb_users (API)

Valor de l'esdeveniment


sum_event_value (API)

Valor màxim de l'esdeveniment


max_event_value (API)

Valor mínim de l'esdeveniment


min_event_value (API)

Visitants únics


nb_uniq_visitors (API)

Visites


nb_visits (API)

Visualitzacions de pàgina


nb_hits (API)

Visualitzacions de pàgina


nb_pageviews (API)

Visualitzacions de pàgina úniques


nb_uniq_pageviews (API)

Visualitzacions de pàgina úniques (Accions)


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Informes

Accions - Mètriques principals (Accions)

Accions d'esdeveniment (Accions)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Categories d'esdeveniments (Accions)

Categories de cerca (Accions)

Cercadors (Referents)

Ciutat (Visitants)

Codi de l'idioma (Visitants)

Configuracions (Visitants)

Continent (Visitants)

Descàrregues (Accions)

Dies per la conversió (Objectius)

Durada de les visites (Accions)

Element de contingut (Accions)

Enllaços externs (Accions)

Famílies del sistema operatiu (Visitants)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Idioma del navegador (Visitants)

Llistat de connectors (Visitants)

Llocs web (Referents)

Marca del dispositiu (Visitants)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Model del dispositiu (Visitants)

Mètriques principals (API)

Navegadors (Visitants)

Nom del contingut (Accions)

Noms dels esdeveniments (Accions)

Objectius (Objectius)

Paraules clau (Referents)

Paraules clau de cerca sense resultats (Accions)

Paraules de cerca al lloc (Accions)

País (Visitants)

Proveïdor (Visitants)

Pàgines d'entrada (Accions)

Pàgines de sortida (Accions)

Pàgines després d'una cerca al lloc (Accions)

Pàgines per visita (Accions)

Regió (Visitants)

Resolucions (Visitants)

Resum de les visites (Visitants)

SEO Web Vitals (Referents)

Tauler de tots els llocs web (Tots els llocs web)

Tauler per un sol lloc web (Tots els llocs web)

Tipus de canal (Referents)

Tipus de dispositiu (Visitants)

Tots els canals (Referents)

Títols de les pàgines (Accions)

Títols de les pàgines d'entrada (Accions)

Títols de les pàgines de sortida (Accions)

Títols de pàgines després d'una cerca al lloc (Accions)

URLs de les pàgines (Accions)

Usuaris (Visitants)

Variables personalitzades (Visitants)

Versions del sistema operatiu (Visitants)

Versió del navegador (Visitants)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visitants que retornen (antics) (Accions)

Visites convertides (Objectius)

Visites per dia de la setmana (Visitants)

Visites per dia des de l'última visita (Accions)

Visites per hora a la zona horària del lloc (Visitants)

Visites per nombre de visita (Accions)

Visites segons l'hora local (Visitants)

Visió general del rendiment (Accions)

Visió general dels referents (Referents)

Vista general d'objectius (Objectius)

Vista general d'objectius - Dies per la conversió (Objectius)

Vista general d'objectius - Visites convertides (Objectius)

Xarxes socials (Referents)

motors de navegació (Visitants)

Gestor d'etiquetes

Abast del desplaçament Trigger

AddThis Tag

Agent d'usuari Variable


{⁣{UserAgent}}

Alçada de la pantalla disponible Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Alçada de pantalla Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Amplada de la pantalla Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Amplada de pantalla disponible Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Analítiques Matomo Tag

Antic camí d'història Variable


{⁣{HistoryHashOldPath}}

Antic resum d'història Variable


{⁣{HistoryHashOld}}

Antiga URL d'història Variable


{⁣{HistoryHashOldUrl}}

Botó de clic Variable


{⁣{ClickButton}}

Bugsnag Tag

Canvi d'història Trigger

Capa de dades Variable

Cerca d'història antiga Variable


{⁣{HistoryHashOldSearch}}

Classes d'elements visibles Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Classes de clic Variable


{⁣{ClickClasses}}

Classes de formularis Variable


{⁣{FormClasses}}

Clic Totes les descàrregues Trigger

Clic a tots els elements Trigger

Clic element Variable


{⁣{ClickElement}}

Clic nom de node Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Clic text Variable


{⁣{ClickText}}

Color del tema Tag

Configuració de Matomo Variable

Constant Variable

Contingut de la pàgina Meta Variable

DOM llest Trigger

Data ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Data UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Data local Variable


{⁣{LocalDate}}

Descàrrega de la finestra Trigger

Desplaçament a l'esquerra en píxels Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Desplaçament amunt en píxels Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Dia laborable Variable


{⁣{Weekday}}

Element DOM Variable

Element del formulari Variable


{⁣{FormElement}}

Emarsys Tag

Enviament del formulari Trigger

Error de JavaScript Trigger

Esdeveniment personalitzat Trigger

Etiqueta Bing Ads UET Tag

Etiqueta de LinkedIn Insight Tag

Facebook Pixel Tag

Finestra carregada Trigger

Font d'història Variable


{⁣{HistorySource}}

Galeta d'origen Variable

Google Analytics (Universal) Tag

HTML personalitzat Tag

Hash de la pàgina Variable


{⁣{PageHash}}

Honeybadger Tag

Hora local Variable


{⁣{LocalHour}}

Hora local Variable


{⁣{LocalTime}}

ID del contenidor Variable


{⁣{ContainerId}}

ID del formulari Variable


{⁣{FormId}}

Identificador d'element visible Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Identificador de clic Variable


{⁣{ClickId}}

Idioma del navegador Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Imatge personalitzada Tag

JavaScript personalitzat Variable

Línia d'error Variable


{⁣{ErrorLine}}

Missatge d'error Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Mode de vista prèvia Variable


{⁣{PreviewMode}}

Nom d'amfitrió de la pàgina Variable


{⁣{PageHostname}}

Nom de l'entorn Variable


{⁣{Environment}}

Nom de la versió del contenidor Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Nom del formulari Variable


{⁣{FormName}}

Nom del node de l'element visible Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Nombre d'elements H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Nombre d'elements H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Nou camí d'història Variable


{⁣{HistoryHashNewPath}}

Nou resum d'història Variable


{⁣{HistoryHashNew}}

Nova URL d'història Variable


{⁣{HistoryHashNewUrl}}

Nova cerca d'història Variable


{⁣{HistoryHashNewSearch}}

Número aleatori Variable


{⁣{RandomNumber}}

Optimitzador visual de llocs web Tag

Origen de la pàgina Variable


{⁣{PageOrigin}}

Origen del desplaçament Variable


{⁣{ScrollSource}}

Pantalla completa Trigger

Paràmetre d'URL Variable

Percentatge de desplaçament horitzontal Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Percentatge de desplaçament vertical Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Primer directori d'URL Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Raygun Tag

Revisió del contenidor Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Ruta de la pàgina Variable


{⁣{PagePath}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Sortida de la finestra Trigger

Tawk.to Tag

Temporitzador Trigger

Temps de cerca DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Temps de renderització de la pàgina Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Temps des de la càrrega de la pàgina Variable

Temps total de càrrega de la pàgina Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Text de l'element visible Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Tots els enllaços fan clic Trigger

Títol de la pàgina Variable


{⁣{PageTitle}}

URL canònica Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

URL d'error Variable


{⁣{ErrorUrl}}

URL de destinació de l'element visible Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

URL de destinació del formulari Variable


{⁣{FormDestination}}

URL de la pàgina Variable


{⁣{PageUrl}}

URL del referent Variable

URL del referent Variable


{⁣{Referrer}}

URL destinació del clic Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Variable JavaScript Variable

Variable URL Variable

Visibilitat de l'element Trigger

Vista de pàgina Trigger

Xat / Monitorització de Livezilla Tag

Xat de Zendesk (abans Zopim) Tag

anàlisi web etracker Tag

Custom Reports

Accessos

Mètrica


hits (API)

Accions A Visites

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Accions D'esdeveniment únics

Mètrica


nb_uniq_events_eventaction (API)

Acció D'esdeveniment

Dimension


Events.EventAction

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Click ID únics

Mètrica


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Ad Provider únics

Mètrica


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Avg. Completion

Mètrica


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Mètrica


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Mètrica


avg_spent_time (API)

Categoria De Cerca

Dimension


Actions.SearchCategory

Categoria De Producte Vista 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Categoria De Producte Vista 1 únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Categoria De Producte Vista 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Categoria De Producte Vista 2 únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Categoria De Producte Vista 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Categoria De Producte Vista 3 únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Categoria De Producte Vista 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Categoria De Producte Vista 4 únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Categoria De Producte Vista 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Categoria De Producte Vista 5 únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Categoria D'esdeveniment

Dimension


Events.EventCategory

Categories (cerca Al Lloc) únics

Mètrica


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Categories D'esdeveniments únics

Mètrica


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Ciutat

Dimension


UserCountry.City

Ciutats únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_city (API)

Clic Fet A Enllaç Sortint

Dimension


Actions.ClickedUrl

Clic Fet A Enllaços Sortints únics

Mètrica


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Col·locació De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Col·locació De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Connector (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Connector (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Connector (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Connector (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Connector (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Connector (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Connector (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Connector (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Continent

Dimension


UserCountry.Continent

Continents únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Contingut De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Contingut De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Descompte

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Dies Des De La Primera Visita

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dies Des De La última Comanda D'e-commerce

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dies Des De L'última Visita

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Durada De La Visita (en Segons)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Element De Contingut

Dimension


Contents.ContentPiece

Empremta Digital

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Empremta Digital

Mètrica


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

En Segons Des De La Primera Visita

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

En Temps De Càrrega

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Enviament

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Esdeveniments

Dimension


Events.TotalEvents

Esdeveniments Amb Valor

Mètrica


events_with_event_value (API)

Família Del Sistema Operatiu

Dimension


DevicesDetection.Os

Finish Rate

Mètrica


media_finish_rate (API)

Finishes

Mètrica


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Mètrica


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Mètrica


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Mètrica


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Mètrica


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Mètrica


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Mètrica


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Mètrica


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Mètrica


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Mètrica


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Mètrica


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Mètrica


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Mètrica


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Mètrica


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Mètrica


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Grouped Resources únics

Mètrica


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Grup De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Grup De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Mètrica


nb_form_time_hesitation (API)

Hora Del Lloc — Hora (inici De La Visita)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Hora Del Servidor

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Hora En UTC — Any (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Hora En UTC — Dia De La Setmana (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Hora En UTC — Dia De L'any (hora De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Hora En UTC — Dia Del Mes (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Hora En UTC — Mes (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Hora En UTC — Minut

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Hora En UTC — Minut (inici De La Visita)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Hora En UTC — Minut (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Hora En UTC — Segon (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Hora En UTC — Setmana De L'any (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Hora En UTC — Trimestre (temps De L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Hora Local — Hora (inici De La Visita)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Hora Local — Minut (inici De La Visita)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Id De Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Id De Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

ID Del Visitant

Dimension


CoreHome.VisitorId

Identificador De Comanda

Dimension


Ecommerce.Order

Identificador De Comanda

Mètrica


nb_uniq_orders (API)

Identificador Usuari

Dimension


CoreHome.UserId

Identificadors D'usuari únics

Mètrica


nb_uniq_corehome_userid (API)

Idioma

Dimension


UserLanguage.Language

Idiomes únics

Mètrica


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Impostos

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Mètrica


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Mètrica


nb_media_uniq_impressions (API)

Ingressos Globals

Dimension


Goals.Revenue

Interacció Amb El Contingut

Dimension


Contents.ContentInteraction

Interacció Amb Els Continguts únics

Mètrica


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Ip Del Visitant

Dimension


CoreHome.VisitIp

IP Del Visitant únics

Mètrica


nb_uniq_corehome_visitip (API)

La Visita Ha Convertit Al Menys Un Objectiu

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

La Visita Ha Convertit Un Id D'objectiu Especific

Dimension


Goals.IdGoal

Latitud

Dimension


UserCountry.Latitude

Latituds únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Longitud

Dimension


UserCountry.Longitude

Longituds únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Marca Del Dispositiu

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Marques De Dispositius únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Media Titles únics

Mètrica


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Mesurables únics

Mètrica


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Mitjana Accions A Visites Per Visita

Mètrica


avg_sum_actions_per_visits (API)

Mitjana Descompte Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Mitjana Dies Des De La Primera Visita Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Mitjana Dies Des De La última Comanda D'e-commerce Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Mitjana Dies Des De L'última Visita Per Visita

Mètrica


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Mitjana Durada De La Visita (en Segons) Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Mitjana En Segons Des De La Primera Visita Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Mitjana Enviament Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Mitjana Esdeveniments Per Visita

Mètrica


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Mitjana Impostos Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Mitjana Nombre D'articles Al Carretó Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Mitjana Nombre De Cerques Internes Per Visita

Mètrica


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Mitjana Nombre D'interaccions Per Visita

Mètrica


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Mitjana Perfilable Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Mitjana Segons Des De La Darrera Visita Per Visita

Mètrica


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Mitjana Segons Des De L'última Comanda De Comerç Electrònic Per Visita

Mètrica


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Mitjana Subtotal Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Mitjana Valor De La Comanda Per Identificador De Comanda

Mètrica


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Mitjà De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Mitjà De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Model Del Dispositiu

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Models De Dispositiu únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Motors De Navegació únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Màx Accions A Visites

Mètrica


max_actions (API)

Màx Descompte

Mètrica


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Màx Dies Des De La Primera Visita

Mètrica


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Màx Dies Des De La última Comanda D'e-commerce

Mètrica


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Màx Dies Des De L'última Visita

Mètrica


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Màx Durada De La Visita (en Segons)

Mètrica


max_corehome_visittotaltime (API)

Màx En Segons Des De La Primera Visita

Mètrica


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Màx En Temps De Càrrega

Mètrica


max_time_on_load (API)

Màx Enviament

Mètrica


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Màx Esdeveniments

Mètrica


max_events_totalevents (API)

Màx Form Views

Mètrica


max_form_views (API)

Màx Hesitation Time

Mètrica


max_form_time_hesitation (API)

Màx Hora Del Servidor

Mètrica


max_time_server (API)

Màx Impostos

Mètrica


max_ecommerce_revenuetax (API)

Màx Ingressos Globals

Mètrica


max_goals_revenue (API)

Màx Media Length (in Seconds)

Mètrica


max_media_length (API)

Màx Nombre D'articles Al Carretó

Mètrica


max_ecommerce_items (API)

Màx Nombre De Cerques Internes

Mètrica


max_actions_visittotalsearches (API)

Màx Nombre D'interaccions

Mètrica


max_actions_visittotalinteractions (API)

Màx Posició De Vista De Pàgina

Mètrica


max_actions_pageviewposition (API)

Màx Preu De Producte Vist

Mètrica


max_ecommerce_productviewprice (API)

Màx Preu Del Producte

Mètrica


max_ecommerce_productprice (API)

Màx Quantitat De Producte

Mètrica


max_ecommerce_productquantity (API)

Màx Segons Des De La Darrera Visita

Mètrica


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Màx Segons Des De L'última Comanda De Comerç Electrònic

Mètrica


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Màx Subtotal

Mètrica


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Màx Temps De Finalització DOM

Mètrica


max_time_dom_completion (API)

Màx Temps De Generació De La Pàgina

Mètrica


max_actions_pagegenerationtime (API)

Màx Temps De Procés DOM

Mètrica


max_time_dom_processing (API)

Màx Temps De Transferència

Mètrica


max_time_transfer (API)

Màx Temps De Xarxa

Mètrica


max_time_network (API)

Màx Temps Dedicat A L'acció De Referència

Mètrica


max_actions_timespentrefaction (API)

Màx Time Spent

Mètrica


max_form_time_spent (API)

Màx Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mètrica


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Màx Time To First Submit

Mètrica


max_form_time_to_first_submission (API)

Màx Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mètrica


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Màx Valor De La Comanda

Mètrica


max_ecommerce_revenue (API)

Màx Valor De L'esdeveniment

Mètrica


max_events_eventvalue (API)

Mín En Temps De Càrrega

Mètrica


min_time_on_load (API)

Mín Hora Del Servidor

Mètrica


min_time_server (API)

Mín Temps De Finalització DOM

Mètrica


min_time_dom_completion (API)

Mín Temps De Procés DOM

Mètrica


min_time_dom_processing (API)

Mín Temps De Transferència

Mètrica


min_time_transfer (API)

Mín Temps De Xarxa

Mètrica


min_time_network (API)

Mín Valor De L'esdeveniment

Mètrica


min_events_eventvalue (API)

Navegador

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Navegador

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Navegadors únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Nom De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Nom De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Nom De L'esdeveniment

Dimension


Events.EventName

Nom De Producte Vist

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Nom De Producte Vist únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Nom Del Contingut

Dimension


Contents.ContentName

Nom Del Producte

Dimension


Ecommerce.ProductName

Nom Del Referent

Dimension


Referrers.ReferrerName

Nombre D'articles Al Carretó

Dimension


Ecommerce.Items

Nombre De Cerques Internes

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Nombre D'interaccions

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Noms De Producte únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Noms Del Contingut únics

Mètrica


nb_uniq_contents_contentname (API)

Noms Dels Esdeveniments únics

Mètrica


nb_uniq_events_eventname (API)

Noms Dels Referents únics

Mètrica


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Número De Visites

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Objectiu De Contingut

Dimension


Contents.ContentTarget

Objectius De Contingut únics

Mètrica


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Orígen De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Orígen De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Paraula Clau

Dimension


Referrers.Keyword

Paraula Clau (Cerca Al Lloc Web)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Paraula Clau De La Campanya

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Paraula Clau De La Campanya únics

Mètrica


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Paraules Clau (cerca Al Lloc) únics

Mètrica


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Paraules Clau únics

Mètrica


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Parts De Contingut únics

Mètrica


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

País

Dimension


UserCountry.Country

Països únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_country (API)

Perfilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Play Rate

Mètrica


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Player Names únics

Mètrica


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Plays

Mètrica


nb_media_plays (API)

Posició De Vista De Pàgina

Dimension


Actions.PageViewPosition

Preu De Producte Vist

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Preu Del Producte

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Proveïdor

Dimension


Provider.Provider

Proveïdors únics

Mètrica


nb_uniq_provider_provider (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Càrrega

Mètrica


pageviews_with_time_on_load (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Finalització DOM

Mètrica


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Generació

Mètrica


pageviews_with_generation_time (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Procés DOM

Mètrica


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Servidor

Mètrica


pageviews_with_time_server (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Transferència

Mètrica


pageviews_with_time_transfer (API)

Pàgines Vistes Amb Temps De Xarxa

Mètrica


pageviews_with_time_network (API)

Quantitat De Producte

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Rebots

Mètrica


bounce_count (API)

Recompte De Paraules Clau (cerca Al Lloc)

Dimension


Actions.SearchCount

Recompte De Paraules Clau (cerca Al Lloc) únics

Mètrica


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Referència Del Producte

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Regions únics

Mètrica


nb_uniq_usercountry_region (API)

Resolucions únics

Mètrica


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Resolució

Dimension


Resolution.Resolution

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Resources únics

Mètrica


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Ràtio De Rebots

Mètrica


bounce_rate (API)

Segons Des De La Darrera Visita

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Segons Des De L'última Comanda De Comerç Electrònic

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Sistemes Operatius únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

SKU De Producte Vist

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

SKU De Producte Vist únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

SKU Del Producte únics

Mètrica


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Subtotal

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Tarifa De Conversió

Mètrica


visits_conversion_rate (API)

Temps De Finalització DOM

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

Temps De Generació De La Pàgina

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Temps De Procés DOM

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Temps De Transferència

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Temps De Xarxa

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Temps Dedicat A L'acció De Referència

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Temps Del Lloc — Hora

Dimension


CoreHome.ServerTime

Temps Del Lloc — Hora (de L'última Acció)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Temps Mitjà De Càrrega

Mètrica


avg_time_on_load (API)

Temps Mitjà De Finalització Del DOM

Mètrica


avg_time_dom_completion (API)

Temps Mitjà De Generació

Mètrica


avg_page_generation_time (API)

Temps Mitjà De Tractament DOM

Mètrica


avg_time_dom_processing (API)

Temps Mitjà De Transferència

Mètrica


avg_time_transfer (API)

Temps Mitjà De Xarxa

Mètrica


avg_time_network (API)

Temps Mitjà Del Servidor

Mètrica


avg_time_server (API)

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Mètrica


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Mètrica


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Tipus De Canal

Dimension


Referrers.ReferrerType

Tipus De Canals únics

Mètrica


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Tipus De Client

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Tipus De Clients únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Tipus De Dispositiu

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Tipus De Dispositius únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Tipus De Visita únics

Mètrica


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Tipus De Visitant

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Total Accions A Visites

Mètrica


sum_actions (API)

Total Descompte

Mètrica


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Dies Des De La Primera Visita

Mètrica


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Dies Des De La última Comanda D'e-commerce

Mètrica


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Dies Des De L'última Visita

Mètrica


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Total Durada De La Visita (en Segons)

Mètrica


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total En Segons Des De La Primera Visita

Mètrica


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Total En Temps De Càrrega

Mètrica


sum_time_on_load (API)

Total Enviament

Mètrica


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Esdeveniments

Mètrica


sum_events_totalevents (API)

Total Hora Del Servidor

Mètrica


sum_time_server (API)

Total Impostos

Mètrica


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Ingressos Globals

Mètrica


sum_goals_revenue (API)

Total Media Length (in Seconds)

Mètrica


sum_media_length (API)

Total Nombre D'articles Al Carretó

Mètrica


sum_ecommerce_items (API)

Total Nombre De Cerques Internes

Mètrica


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Nombre D'interaccions

Mètrica


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Perfilable

Mètrica


sum_corehome_profilable (API)

Total Posició De Vista De Pàgina

Mètrica


sum_actions_pageviewposition (API)

Total Preu De Producte Vist

Mètrica


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Total Preu Del Producte

Mètrica


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Quantitat De Producte

Mètrica


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Segons Des De La Darrera Visita

Mètrica


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Total Segons Des De L'última Comanda De Comerç Electrònic

Mètrica


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Total Subtotal

Mètrica


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Temps De Finalització DOM

Mètrica


sum_time_dom_completion (API)

Total Temps De Generació De La Pàgina

Mètrica


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Temps De Procés DOM

Mètrica


sum_time_dom_processing (API)

Total Temps De Transferència

Mètrica


sum_time_transfer (API)

Total Temps De Xarxa

Mètrica


sum_time_network (API)

Total Temps Dedicat A L'acció De Referència

Mètrica


sum_actions_timespentrefaction (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mètrica


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mètrica


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Valor De La Comanda

Mètrica


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Valor De L'esdeveniment

Mètrica


sum_events_eventvalue (API)

Títol De La Pàgina

Dimension


Actions.PageTitle

Títol De La Pàgina D'entrada

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Títols De Les Pàgines De Sortida únics

Mètrica


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Títols De Les Pàgines D'entrada únics

Mètrica


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Títols De Les Pàgines únics

Mètrica


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

URL D'acció

Dimension


Actions.ActionUrl

URL D'acció únics

Mètrica


nb_uniq_actions_actionurl (API)

URL De Descàrrega

Dimension


Actions.DownloadUrl

URL De La Pàgina

Dimension


Actions.PageUrl

URL De La Pàgina De Sortida

Dimension


Actions.ExitPageTitle

URL De La Pàgina De Sortida

Dimension


Actions.ExitPageUrl

URL De La Pàgina D'entrada

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL De L'esdeveniment

Dimension


Events.EventUrl

URL Del Referent

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

URL D'esdeveniments únics

Mètrica


nb_uniq_events_eventurl (API)

URLs De Descàrrega únics

Mètrica


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

URLs De Les Pàgines únics

Mètrica


nb_uniq_actions_pageurl (API)

URLs De Pàgines De Sortida únics

Mètrica


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

URLs De Pàgines D'entrada únics

Mètrica


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

URLs Dels Referents únics

Mètrica


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Valor De La Comanda

Dimension


Ecommerce.Revenue

Valor De La Variable Personalitzada 1 (conversió D'abast)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Valor De La Variable Personalitzada 1 (conversió D'abast) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 1 (àmbit De La Pàgina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Valor De La Variable Personalitzada 1 (àmbit De La Pàgina) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 1 (àmbit De La Visita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Valor De La Variable Personalitzada 1 (àmbit De La Visita) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 2 (conversió D'abast)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Valor De La Variable Personalitzada 2 (conversió D'abast) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 2 (àmbit De La Pàgina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Valor De La Variable Personalitzada 2 (àmbit De La Pàgina) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 2 (àmbit De La Visita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Valor De La Variable Personalitzada 2 (àmbit De La Visita) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 3 (conversió D'abast)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Valor De La Variable Personalitzada 3 (conversió D'abast) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 3 (àmbit De La Pàgina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Valor De La Variable Personalitzada 3 (àmbit De La Pàgina) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 3 (àmbit De La Visita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Valor De La Variable Personalitzada 3 (àmbit De La Visita) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 4 (conversió D'abast)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Valor De La Variable Personalitzada 4 (conversió D'abast) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 4 (àmbit De La Pàgina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Valor De La Variable Personalitzada 4 (àmbit De La Pàgina) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 4 (àmbit De La Visita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Valor De La Variable Personalitzada 4 (àmbit De La Visita) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 5 (conversió D'abast)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Valor De La Variable Personalitzada 5 (conversió D'abast) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 5 (àmbit De La Pàgina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Valor De La Variable Personalitzada 5 (àmbit De La Pàgina) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Valor De La Variable Personalitzada 5 (àmbit De La Visita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Valor De La Variable Personalitzada 5 (àmbit De La Visita) únics

Mètrica


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Valor De L'esdeveniment

Dimension


Events.EventValue

Valor Mitjà

Mètrica


avg_event_value (API)

Versions Del Navegador únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Versions Del Sistema Operatiu únics

Mètrica


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Versió Del Navegador

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Video Resolutions únics

Mètrica


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Visita L'estat De L'e-commerce Al Final De La Visita

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Visita L'estat De L'e-commerce Al Final De La Visita únics

Mètrica


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Visitants únics

Mètrica


nb_uniq_visitors (API)

Visites

Mètrica


nb_visits (API)

Visites Amb Connector (Cookie)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Visites Amb Connector (Flash)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Visites Amb Connector (Java)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Visites Amb Connector (PDF)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Visites Amb Connector (QuickTime)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Visites Amb Connector (RealPlayer)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Visites Amb Connector (Silverlight)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Visites Amb Connector (Windows Media)

Mètrica


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Visites Amb Conversions

Mètrica


nb_visits_converted (API)

Visualitzacions De Pàgina

Mètrica


pageviews (API)

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Dreceres disponibles

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy