Słownik

Poznaj najczęściej wykorzystywane zwroty, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Statystyk Matomo.

Wskaźniki

% wyjść z wyszukiwania (Aktywności)


exit_rate (API)

Aktywność


nb_actions (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Częstość interakcji


interaction_rate (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Dopasowania


nb_impressions (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Ilość akcji przypadających na wizytę


nb_actions_per_visit (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakcje


nb_interactions (API)

Kliknięcia


nb_clicks (API)

Kliknięcia bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Kliknięć w wyniki wyszukiwania


nb_hits_following_search (API)

Konwersje Liniowo


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konwersje Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konwersje Ostatnia interakcja


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konwersje Pierwsza interakcja


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konwersje Rozkład czasu


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konwersje Uwzględniając pozycję


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Liczba niepowtarzających się użytkowników


nb_uniq_visitors (API)

Liczba odsłon


nb_pageviews (API)

Liczba odsłon


nb_hits (API)

Linki zewnętrzne


nb_outlinks (API)

Maksymalna wartość Zdarzenia


max_event_value (API)

Minimalna wartość Zdarzenia


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Odsetek przejść


proceeded_rate (API)

Odwiedziny


nb_visits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Pobrania


nb_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń


nb_uniq_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Porzucenia


entry_bounce_count (API)

Przeszli


nb_proceeded (API)

Przychody Liniowo


nb_attribution_revenue_linear (API)

Przychody Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Przychody Ostatnia interakcja


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Przychody Pierwsza interakcja


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Przychody Rozkład czasu


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Przychody Uwzględniając pozycję


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Strony z Wynikami Wyszukiwania


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unikalne linki zewnętrzne


nb_uniq_outlinks (API)

Unikalne odsłony


nb_uniq_pageviews (API)

Unikalne odsłony (Aktywności)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Użytkownicy


nb_users (API)

Wartość Zdarzenia


sum_event_value (API)

Wejścia


entry_nb_visits (API)

Współczynnik przetwarzania


conversion_rate (API)

Współczynnik rezygnacji


bounce_rate (API)

Współczynnik rezygnacji (Aktywności)


bounce_rate (API)

Współczynnik wyjść


exit_rate (API)

Współczynnik wyjść (Aktywności)


exit_rate (API)

Wyjścia


exit_nb_visits (API)

Wyjścia


nb_exits (API)

Wyszukiwania


nb_searches (API)

Wyszukiwania (Aktywności)


nb_visits (API)

Zdarzenia


nb_events (API)

Zdarzenia z wartością


nb_events_with_value (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Śr. pozycja


position (API)

Średni czas generowania


avg_time_generation (API)

Średni czas odwiedzin


avg_time_on_page (API)

Średni czas pobytu na stronie (w sekundach)


avg_time_on_site (API)

Średnia wszystkich wartości w tym przypadku


avg_event_value (API)

Raporty

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Czas wizyt (Aktywności)

Dostawca (Oglądający)

Forms Overview (Forms)

Kategorie wyszukiwań (Aktywności)

Konfiguracje (Oglądający)

Kontynent (Oglądający)

Kraj (Oglądający)

Linki zewnętrzne (Aktywności)

Lista wtyczek (Oglądający)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Miasto (Oglądający)

Odwiedziny w poszczególnych dniach tygodnia (Oglądający)

Odwiedziny według czasu serwera (Oglądający)

Odwiedziny według lokalnego czasu (Oglądający)

Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin (Aktywności)

Odwiedziny wg. liczby odwiedzin (Aktywności)

Pobrania (Aktywności)

Przeglądarki (Oglądający)

Region (Oglądający)

Serwisy internetowe (Odnośniki)

Sieci społecznościowe (Odnośniki)

Silniki przeglądarek (Oglądający)

Stron w czasie wizyty (Aktywności)

Strony Występujące po Wyszukiwaniu Stron (Aktywności)

Strony wejść (Aktywności)

Strony wyjść (Aktywności)

Słowa Kluczowe bez Wyników (Aktywności)

Słowa kluczowe (Odnośniki)

Słowa kluczowe wyszukiwarki (Aktywności)

Typ Kanału (Odnośniki)

Tytuły Stron po Wyszukiwaniu Strony (Aktywności)

Tytuły stron (Aktywności)

Tytuły stron Wejściowych (Aktywności)

Tytuły stron Wyjść (Aktywności)

URL strony (Aktywności)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Wszystkie Kanały (Odnośniki)

Wyszukiwarki (Odnośniki)

Zmienne Niestandardowe (Oglądający)

Tag Manager

AddThis Tag

Adres URL odnośnika Variable


{⁣{Referrer}}

Adres URL odnośnika Variable

Adres URL strony Variable


{⁣{PageUrl}}

Bing Ads UET Tag Tag

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Czas lokalny Variable


{⁣{LocalTime}}

Czas weryfikacji DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM gotowy Trigger

Docelowy adres kliknięcia Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Element DOM Variable

Emarsys Tag

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Historia zmian Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ID formularza Variable


{⁣{FormId}}

ID kliknięcia Variable


{⁣{ClickId}}

ID kontenera Variable


{⁣{ContainerId}}

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

Język przeglądarki Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Klasy Kliknięć Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klasy formularza Variable


{⁣{FormClasses}}

Klasy widocznych elementów Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Kliknięcie w każdy link Trigger

Kliknięcie we wszystkie elementy Trigger

Kliknięty tekst Variable


{⁣{ClickText}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Nazwa formularza Variable


{⁣{FormName}}

Nazwa klikniętego węzła Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Nazwa wersji kontenera Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Nazwa Środowiska Variable


{⁣{Environment}}

Niestandardowa grafika Tag

Niestandardowe wydarzenie Trigger

Niestandardowy HTML Tag

Niestandardowy JavaScript Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Odsłona Trigger

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Przeglądarka Variable


{⁣{UserAgent}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Stała Variable

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Tytuł strony Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Warstwa-Danych Variable

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Wersja Kontenera Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Widoczność elementu Trigger

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Wszystkie kliknięcia pobrań Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Adres Strony Wejścia

Dimension

Adres URL Odnośnika

Dimension

Adres URL Pobrań

Dimension

Adres URL Strony

Dimension

Adres URL Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension

Adres Wydarzenia

Dimension

Akcja Zdarzenia

Dimension

Akcji Podczas Wizyty

Dimension

Avg. Completion

Wskaźnik


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Wskaźnik


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_spent_time (API)

Campaign Name

Dimension

Cel Treści

Dimension

Cena Produktu

Dimension

Click ID

Dimension

Clicked Outlink

Dimension

Czas Generowania Strony

Dimension

Czas Lokalny - Godzina (początek Wizyty)

Dimension

Czas Lokalny - Minuty (początek Wizyty)

Dimension

Czas Pobytu (w Sekundach)

Dimension

Czas Serwera - Data (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Miesiąca (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Roku (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Dzień Tygodnia (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Godzina

Dimension

Czas Serwera - Godzina (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Godzina (początek Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Kwartał (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Miesiąc (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Minuty

Dimension

Czas Serwera - Minuty (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Minuty (początek Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Numer Tygodnia (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Rok (koniec Wizyty)

Dimension

Czas Serwera - Sekundy (koniec Wizyty)

Dimension

Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Dimension

Dni Od Pierwszej Wizyty

Dimension

Dochód Całkowity

Dimension

Dostawca

Dimension

Długość

Dimension

Finish Rate

Wskaźnik


media_finish_rate (API)

Finishes

Wskaźnik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Wskaźnik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Wskaźnik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Wskaźnik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Wskaźnik


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension

Form Re-submitter Rate

Wskaźnik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Wskaźnik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Wskaźnik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Wskaźnik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension

Form Starts

Wskaźnik


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Wskaźnik


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Wskaźnik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Wskaźnik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Wskaźnik


nb_form_views (API)

Fragment Treści

Dimension

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Dimension

Hesitation Time

Wskaźnik


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension

ID Kampanii

Dimension

ID Odwiedzającego

Dimension

ID Użytkownika

Dimension

Ilość Odwiedzin

Dimension

Ilość Produktu

Dimension

Impressions

Wskaźnik


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Wskaźnik


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakcja

Dimension

IP Odwiedzającego

Dimension

Język

Dimension

Kategoria (Wyszukiwarka)

Dimension

Kategoria Zdarzenia

Dimension

Kontynent

Dimension

Kraj

Dimension

Liczba Interakcji

Dimension

Liczba Niepowtarzających Się Użytkowników

Wskaźnik


nb_uniq_visitors (API)

Liczba Odsłon

Wskaźnik


pageviews (API)

Liczba Produktów W Koszyku

Dimension

Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Dimension

Maks. Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


max_actions (API)

Maks. Cena Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Czas Generowania Strony

Wskaźnik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dochód Całkowity

Wskaźnik


max_goals_revenue (API)

Maks. Form Views

Wskaźnik


max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Wskaźnik


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Ilość Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Liczba Interakcji

Wskaźnik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


max_ecommerce_items (API)

Maks. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


max_media_length (API)

Maks. Miejsce Interakcji

Wskaźnik


max_actions_interactionposition (API)

Maks. Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Wskaźnik


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks. Podatek

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Rabat

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Razem

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Time Spent

Wskaźnik


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Wskaźnik


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Transfer

Wskaźnik


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks. Wartość Zamówienia

Wskaźnik


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_eventvalue (API)

Maks. Wysyłka

Wskaźnik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_totalevents (API)

Marka Urządzenia

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medium

Dimension

Miasto

Dimension

Miejsce Interakcji

Dimension

Min Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


min_events_eventvalue (API)

Model Urządzenia

Dimension

Nazwa

Dimension

Nazwa Odnośnika

Dimension

Nazwa Produktu

Dimension

Nazwa Treści

Dimension

Nazwa Wydarzenia

Dimension

Odcisk Palca

Dimension

Odwiedziny

Wskaźnik


nb_visits (API)

Odwiedziny Przekształciły Się W Co Najmniej Jeden Trafiony Cel Zgodny Z Założeniami

Dimension

Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Dimension

Order ID

Wskaźnik


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension

Play Rate

Wskaźnik


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Wskaźnik


nb_media_plays (API)

Podatek

Dimension

Porzucenia

Wskaźnik


bounce_count (API)

Provider

Dimension

Przeglądarka

Dimension

Rabat

Dimension

Razem

Dimension

Region

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Rodzina Systemu Operacyjnego

Dimension

Rozdzielczość

Dimension

Silnik Przeglądarki

Dimension

SKU Produktu

Dimension

Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Dimension

Szerokość

Dimension

Słowo Kluczowe

Dimension

Słowo Kluczowe

Dimension

Słowo Kluczowe (Wyszukiwarka)

Dimension

Time Spent

Wskaźnik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Wskaźnik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Trafienia

Wskaźnik


hits (API)

Transfer

Dimension

Typ Kanału

Dimension

Typ Urządzenia

Dimension

Typ Wizyty

Dimension

Tytuł Stron Z Których Wchodzono

Dimension

Tytuł Strony

Dimension

Tytuł Strony Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension

Unikalne Adres Strony Wyjścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikalne Adresy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikalne Adresy Pobrań

Wskaźnik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikalne Adresy Stron Wejścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikalne Adresy Wydarzenia

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikalne Akcje Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikalne Campaign Name

Wskaźnik


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unikalne Cele Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikalne Click ID

Wskaźnik


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unikalne Clicked Outlinks

Wskaźnik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikalne Dostawcy

Wskaźnik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikalne Długości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikalne Fragmenty Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikalne Grouped Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikalne ID Kampanii

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikalne ID Użytkownika

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikalne Interakcje

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikalne IP Odwiedzającego

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikalne Języki

Wskaźnik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikalne Kategorie Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikalne Kontynenty

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikalne Marki Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikalne Media Titles

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikalne Medium

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikalne Miasta

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikalne Modele Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikalne Nazwa

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikalne Nazwy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikalne Nazwy Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikalne Nazwy Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikalne Nazwy Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikalne Państw

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikalne Player Names

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikalne Provider

Wskaźnik


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unikalne Przeglądarki

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikalne Regiony

Wskaźnik


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unikalne Regiony

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikalne Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikalne Rozdzielczości

Wskaźnik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikalne Silniki Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikalne SKU Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikalne Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikalne Systemy Operacyjne

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikalne Szerokości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikalne Słowa Kluczowe

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikalne Słowa Kluczowe (Wyszukiwarka)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikalne Słowo Kluczowe

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikalne Typy Kanałów

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikalne Typy Odwiedzin

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikalne Typy Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikalne Tytuły Stron

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wejściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wyjściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikalne URL Strony

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikalne Video Resolutions

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikalne Wartości Mierzalne

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikalne Wersje Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikalne Wersje Systemu Operacyjnego

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikalne Zawartość

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikalne Źródło

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Visitor_Fingerprint

Wskaźnik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Wartość Mierzalna

Dimension

Wartość Zamówienia

Dimension

Wartość Zdarzenia

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Dimension

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Dimension

Wersja Przeglądarki

Dimension

Wizyta, Która Przełożyła Się Na Realizację Konkretnego Id Założenia

Dimension

Wizyty Z Konwersjami

Wskaźnik


nb_visits_converted (API)

Współczynnik Przetwarzania

Wskaźnik


visits_conversion_rate (API)

Współczynnik Rezygnacji

Wskaźnik


bounce_rate (API)

Wysyłka

Dimension

Wyświetleń Z Czasem Generowania

Wskaźnik


pageviews_with_generation_time (API)

Zawartość

Dimension

Zdarzenia

Dimension

Zdarzenia Z Wartością

Wskaźnik


events_with_event_value (API)

Łącznie Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


sum_actions (API)

Łącznie Cena Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productprice (API)

Łącznie Czas Generowania Strony

Wskaźnik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Łącznie Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Łącznie Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Łącznie Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Łącznie Dochód Całkowity

Wskaźnik


sum_goals_revenue (API)

Łącznie Ilość Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Łącznie Liczba Interakcji

Wskaźnik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Łącznie Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


sum_ecommerce_items (API)

Łącznie Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Łącznie Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


sum_media_length (API)

Łącznie Miejsce Interakcji

Wskaźnik


sum_actions_interactionposition (API)

Łącznie Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin

Wskaźnik


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Łącznie Podatek

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Łącznie Rabat

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Łącznie Razem

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Łącznie Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Łącznie Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Łącznie Transfer

Wskaźnik


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Łącznie Wartość Zamówienia

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenue (API)

Łącznie Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_eventvalue (API)

Łącznie Wysyłka

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Łącznie Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_totalevents (API)

Śr. Akcji Podczas Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Śr. Czas Pobytu (w Sekundach) Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Śr. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Śr. Dni Od Pierwszej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Śr. Liczba Interakcji Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Śr. Liczba Produktów W Koszyku Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Śr. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Śr. Odwiedziny Wg. Dni Od Ostatnich Odwiedzin Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Śr. Podatek Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Śr. Rabat Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Śr. Razem Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Śr. Wartość Zamówienia Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Śr. Wysyłka Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Śr. Zdarzenia Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Średni Czas Generowania

Wskaźnik


avg_page_generation_time (API)

Średnia Wartość

Wskaźnik


avg_event_value (API)

Źródło

Dimension

Dostępne skróty

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy