Słownik

Poznaj powszechnie używane terminy, aby w pełni wykorzystać możliwości analityki Matomo.

Wskaźniki

% wyjść z wyszukiwania (Aktywności)


exit_rate (API)

Aktywność


nb_actions (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Częstość interakcji


interaction_rate (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Dopasowania


nb_impressions (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Ilość akcji przypadających na wizytę


nb_actions_per_visit (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakcje


nb_interactions (API)

Interakcji


nb_field_interactions (API)

Kliknięcia


nb_clicks (API)

Kliknięcia bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Kliknięć w wyniki wyszukiwania


nb_hits_following_search (API)

Konwersje Liniowo


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konwersje Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konwersje Ostatnia interakcja


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konwersje Pierwsza interakcja


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konwersje Rozkład czasu


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konwersje Uwzględniając pozycję


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Liczba niepowtarzających się użytkowników


nb_uniq_visitors (API)

Liczba odsłon


nb_hits (API)

Liczba odsłon


nb_pageviews (API)

Linki zewnętrzne


nb_outlinks (API)

Maksymalna wartość Zdarzenia


max_event_value (API)

Minimalna wartość Zdarzenia


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Odsetek przejść


proceeded_rate (API)

Odwiedziny


nb_visits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Pobrania


nb_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń


nb_uniq_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Porzucenia


entry_bounce_count (API)

Przeszli


nb_proceeded (API)

Przychody Liniowo


nb_attribution_revenue_linear (API)

Przychody Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Przychody Ostatnia interakcja


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Przychody Pierwsza interakcja


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Przychody Rozkład czasu


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Przychody Uwzględniając pozycję


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Strony z Wynikami Wyszukiwania


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unikalne linki zewnętrzne


nb_uniq_outlinks (API)

Unikalne odsłony


nb_uniq_pageviews (API)

Unikalne odsłony (Aktywności)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Użytkownicy


nb_users (API)

Wartość Zdarzenia


sum_event_value (API)

Wejścia


entry_nb_visits (API)

Współczynnik przetwarzania


conversion_rate (API)

Współczynnik rezygnacji


bounce_rate (API)

Współczynnik rezygnacji (Aktywności)


bounce_rate (API)

Współczynnik wyjść


exit_rate (API)

Współczynnik wyjść (Aktywności)


exit_rate (API)

Wyjścia


exit_nb_visits (API)

Wyjścia


nb_exits (API)

Wyszukiwania


nb_searches (API)

Wyszukiwania (Aktywności)


nb_visits (API)

Zdarzenia


nb_events (API)

Zdarzenia z wartością


nb_events_with_value (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Śr. czas onLoad


avg_time_on_load (API)

Śr. czas przesyłania


avg_time_transfer (API)

Śr. czas przetwarzania DOM


avg_time_dom_processing (API)

Śr. czas serwera


avg_time_server (API)

Śr. czas sieci


avg_time_network (API)

Śr. czas ukończenia DOM


avg_time_dom_completion (API)

Śr. czas ładowania strony


avg_page_load_time (API)

Śr. pozycja


position (API)

Średni czas generowania


avg_time_generation (API)

Średni czas odwiedzin


avg_time_on_page (API)

Średni czas pobytu na stronie (w sekundach)


avg_time_on_site (API)

Średnia wszystkich wartości w tym przypadku


avg_event_value (API)

Raporty

Akcje zdarzeń (Aktywności)

Aktywności - Główne wskaźniki (Aktywności)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Cele (Cele)

Czas wizyt (Aktywności)

Dni do konwersji (Cele)

Dostawca (Oglądający)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Fragment treści (Aktywności)

Główne wskaźniki (API)

ID użytkownika (Oglądający)

Język przeglądarki (Oglądający)

Kategorie wyszukiwań (Aktywności)

Kategorie zdarzeń (Aktywności)

Kod języka (Oglądający)

Konfiguracje (Oglądający)

Kontynent (Oglądający)

Kraj (Oglądający)

Liczba wizyt do konwersji (Cele)

Linki zewnętrzne (Aktywności)

Lista wtyczek (Oglądający)

Marka urządzenia (Oglądający)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Miasto (Oglądający)

Model urządzenia (Oglądający)

Nazwa treści (Aktywności)

Nazwy zdarzeń (Aktywności)

Odwiedziny w poszczególnych dniach tygodnia (Oglądający)

Odwiedziny według lokalnego czasu (Oglądający)

Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin (Aktywności)

Odwiedziny wg. liczby odwiedzin (Aktywności)

Pobrania (Aktywności)

Podsumowanie odwiedzin (Oglądający)

Powtórne odwiedziny (Aktywności)

Przegląd celów (Cele)

Przegląd celów - Dni do konwersji (Cele)

Przegląd celów - Liczba wizyt do konwersji (Cele)

Przegląd odnośników (Odnośniki)

Przegląd wydajności (Aktywności)

Przeglądarki (Oglądający)

Pulpit pojedynczej witryny (Wszystkie strony)

Region (Oglądający)

Rodziny systemu operacyjnego (Oglądający)

Rozdzielczość ekranu (Oglądający)

SEO Web Vitals (Odnośniki)

Serwisy internetowe (Odnośniki)

Sieci społecznościowe (Odnośniki)

Silniki przeglądarek (Oglądający)

Stron w czasie wizyty (Aktywności)

Strony Występujące po Wyszukiwaniu Stron (Aktywności)

Strony wejść (Aktywności)

Strony wyjść (Aktywności)

Słowa Kluczowe bez Wyników (Aktywności)

Słowa kluczowe (Odnośniki)

Słowa kluczowe wyszukiwarki (Aktywności)

Tablica analiz wszystkich stron (Wszystkie strony)

Typ Kanału (Odnośniki)

Typ urządzenia (Oglądający)

Tytuły Stron po Wyszukiwaniu Strony (Aktywności)

Tytuły stron (Aktywności)

Tytuły stron Wejściowych (Aktywności)

Tytuły stron Wyjść (Aktywności)

URL strony (Aktywności)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Oglądający)

Wersja przeglądarki (Oglądający)

Wersje systemu operacyjnego (Oglądający)

Wszystkie Kanały (Odnośniki)

Wyszukiwarki (Odnośniki)

Zmienne Niestandardowe (Oglądający)

Menadżer Tagów

AddThis Tag

Adres URL odnośnika Variable

Adres URL odnośnika Variable


{⁣{Referrer}}

Adres URL strony Variable


{⁣{PageUrl}}

Adres błędu Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Adres docelowy widocznego elementu Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Adres kanoniczny Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Bugsnag Tag

Błąd JavaScript Trigger

Całkowity czas ładowania strony Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Czas lokalny Variable


{⁣{LocalTime}}

Czas od załadowania strony Variable

Czas renderowania strony Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Czas weryfikacji DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Czat / monitoring Livezilla Tag

Czat Zendesk (poprzednio Zopim) Tag

DOM załadowany Trigger

Data UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Data w formacie ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Docelowy adres kliknięcia Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Dostępna szerokość ekranu Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Dostępna wysokość ekranu Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Dzień tygodnia Variable


{⁣{Weekday}}

Element DOM Variable

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Formularz Variable


{⁣{FormElement}}

Google Analytics (Uniwersalne) Tag

Hash strony Variable


{⁣{PageHash}}

Historia zmian Trigger

Historia Źródła Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ID formularza Variable


{⁣{FormId}}

ID klikniętego elementu Variable


{⁣{ClickId}}

ID kontenera Variable


{⁣{ContainerId}}

ID widocznego elementu Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Język przeglądarki Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Klasy formularza Variable


{⁣{FormClasses}}

Klasy klikniętych elementów Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klasy widocznych elementów Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Kliknięcia wszystkich elementów Trigger

Kliknięcia wszystkich linków Trigger

Kliknięty element Variable


{⁣{ClickElement}}

Kliknięty tekst Variable


{⁣{ClickText}}

Kolor szablonu Tag

Komunikat błędu Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Konfiguracja Matomo Variable

Liczba elementów H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Liczba elementów H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Liczba losowa Variable


{⁣{RandomNumber}}

Lokalna data Variable


{⁣{LocalDate}}

Lokalna godzina Variable


{⁣{LocalHour}}

Nazwa Węzła Widocznego Elementu Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Nazwa formularza Variable


{⁣{FormName}}

Nazwa hosta strony Variable


{⁣{PageHostname}}

Nazwa klikniętego węzła Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Nazwa wersji kontenera Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Nazwa Środowiska Variable


{⁣{Environment}}

Niestandardowa grafika Tag

Niestandardowy JavaScript Variable

Niestandardowy kod HTML Tag

Numer linii błędu Variable


{⁣{ErrorLine}}

Odsłona Trigger

Opuszczenie okna Trigger

Parametr URL Variable

Pełny ekran Trigger

Pierwszy katalog URL Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Podgląd Variable


{⁣{PreviewMode}}

Procentowe przewinięcie pionowe Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Procentowe przewinięcie poziome Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Przeglądarka Variable


{⁣{UserAgent}}

Przewiń Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Przewiń Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Raygun Tag

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Statystyki Matomo Tag

Stała Variable

Szerokość ekranu Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Tag LinkedIn Insight Tag

Tag reklam Bing UET Tag

Tawk.to Tag

Timer Trigger

Tytuł strony Variable


{⁣{PageTitle}}

Visual Website Optimizer Tag

Warstwa Danych Variable

Wersja Kontenera Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Widoczność elementu Trigger

Widoczny tekst elementu Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Wszystkie kliknięcia pobrań Trigger

Wydarzenie niestandardowe Trigger

Wysokość ekranu Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Wysyłka formularza Trigger

Własne ciasteczka Variable

Zamknięcie okna Trigger

Zasięg przewijania Trigger

Zawartość Metadanych strony Variable

Załadowanie okna Trigger

Zmienna JavaScript Variable

Zmienna URL Variable

etracker web analysis Tag

Ścieżka strony Variable


{⁣{PagePath}}

Źródło przewijania Variable


{⁣{ScrollSource}}

Żródło strony Variable


{⁣{PageOrigin}}

Żródłowy URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Niestandardowe Raporty

Ad Click ID

Wymiar


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Wymiar


AttributedConversionExport.AdProvider

Adres Strony Wejścia

Wymiar


Actions.EntryPageUrl

Adres URL Akcji

Wymiar


Actions.ActionUrl

Adres URL Odnośnika

Wymiar


Referrers.ReferrerUrl

Adres URL Pobrań

Wymiar


Actions.DownloadUrl

Adres URL Strony

Wymiar


Actions.PageUrl

Adres URL Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Wymiar


Actions.ExitPageUrl

Adres Wydarzenia

Wymiar


Events.EventUrl

Akcja Zdarzenia

Wymiar


Events.EventAction

Akcji Podczas Wizyty

Wymiar


Actions.VisitTotalActions

Avg. Completion

Wskaźnik


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Wskaźnik


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_spent_time (API)

Campaign Content

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Name

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Cel Treści

Wymiar


Contents.ContentTarget

Cena Produktu

Wymiar


Ecommerce.ProductPrice

Client Type

Wymiar


DevicesDetection.ClientType

Czas Generowania Strony

Wymiar


Actions.PageGenerationTime

Czas Lokalny - Godzina (początek Wizyty)

Wymiar


VisitTime.LocalTime

Czas Lokalny - Minuty (początek Wizyty)

Wymiar


VisitTime.LocalMinute

Czas OnLoad

Wymiar


PagePerformance.TimeOnLoad

Czas Pobytu (w Sekundach)

Wymiar


CoreHome.VisitTotalTime

Czas Przesyłania

Wymiar


PagePerformance.TimeTransfer

Czas Przetwarzania DOM

Wymiar


PagePerformance.TimeDomProcessing

Czas Serwera

Wymiar


PagePerformance.TimeServer

Czas Sieci

Wymiar


PagePerformance.TimeNetwork

Czas ładowania DOM

Wymiar


PagePerformance.TimeDomCompletion

Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wymiar


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dni Od Ostatniej Wizyty

Wymiar


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dni Od Pierwszej Wizyty

Wymiar


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dochód Całkowity

Wymiar


Goals.Revenue

Dopasowania

Wymiar


MediaAnalytics.IdVisit

Dopasowania

Wskaźnik


nb_media_impressions (API)

Dostawca

Wymiar


Provider.Provider

Długość

Wymiar


UserCountry.Longitude

Finish Rate

Wskaźnik


media_finish_rate (API)

Finishes

Wskaźnik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Wskaźnik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Wskaźnik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Wskaźnik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Wymiar


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Wskaźnik


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Wskaźnik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Wskaźnik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Wskaźnik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Wskaźnik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Wymiar


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Wskaźnik


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Wymiar


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Wskaźnik


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Wskaźnik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Wskaźnik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Wymiar


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Wskaźnik


nb_form_views (API)

Fragment Treści

Wymiar


Contents.ContentPiece

Grouped Resource

Wymiar


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Wymiar


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Wskaźnik


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Wymiar


MediaAnalytics.Hour

ID Kampanii

Wymiar


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID Odwiedzającego

Wymiar


CoreHome.VisitorId

ID Użytkownika

Wymiar


CoreHome.UserId

Ilość Odwiedzin

Wymiar


CoreHome.VisitsCount

Ilość Produktu

Wymiar


Ecommerce.ProductQuantity

Ilość Sekund Od Ostatniego Zamówienia Ecommerce

Wymiar


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Ilość Sekund Od Ostatniej Wizyty

Wymiar


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Ilość Sekund Od Pierwszej Wizyty

Wymiar


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Impressions By Unique Visitors

Wskaźnik


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakcja

Wymiar


Contents.ContentInteraction

IP Odwiedzającego

Wymiar


CoreHome.VisitIp

Język

Wymiar


UserLanguage.Language

Kategoria Wyszukiwania

Wymiar


Actions.SearchCategory

Kategoria Zdarzenia

Wymiar


Events.EventCategory

Keyword Count (Site Search)

Wymiar


Actions.SearchCount

Kliknięcie Linku Zewnętrznego

Wymiar


Actions.ClickedUrl

Kontynent

Wymiar


UserCountry.Continent

Kraj

Wymiar


UserCountry.Country

Liczba Interakcji

Wymiar


Actions.VisitTotalInteractions

Liczba Niepowtarzających Się Użytkowników

Wskaźnik


nb_uniq_visitors (API)

Liczba Odsłon

Wskaźnik


pageviews (API)

Liczba Produktów W Koszyku

Wymiar


Ecommerce.Items

Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wymiar


Actions.VisitTotalSearches

Maks. Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


max_actions (API)

Maks. Cena Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Czas Generowania Strony

Wskaźnik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Czas OnLoad

Wskaźnik


max_time_on_load (API)

Maks. Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Czas Przesyłania

Wskaźnik


max_time_transfer (API)

Maks. Czas Przetwarzania DOM

Wskaźnik


max_time_dom_processing (API)

Maks. Czas Serwera

Wskaźnik


max_time_server (API)

Maks. Czas Sieci

Wskaźnik


max_time_network (API)

Maks. Czas ładowania DOM

Wskaźnik


max_time_dom_completion (API)

Maks. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Dni Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maks. Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dochód Całkowity

Wskaźnik


max_goals_revenue (API)

Maks. Form Views

Wskaźnik


max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Wskaźnik


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Ilość Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Ilość Sekund Od Ostatniego Zamówienia Ecommerce

Wskaźnik


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maks. Ilość Sekund Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maks. Ilość Sekund Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maks. Liczba Interakcji

Wskaźnik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


max_ecommerce_items (API)

Maks. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


max_media_length (API)

Maks. Pageview Position

Wskaźnik


max_actions_pageviewposition (API)

Maks. Podatek

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Rabat

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Razem

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Time Spent

Wskaźnik


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent In Referring Action

Wskaźnik


max_actions_timespentrefaction (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Wskaźnik


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Viewed Product Price

Wskaźnik


max_ecommerce_productviewprice (API)

Maks. Wartość Zamówienia

Wskaźnik


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_eventvalue (API)

Maks. Wysyłka

Wskaźnik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_totalevents (API)

Marka Urządzenia

Wymiar


DevicesDetection.DeviceBrand

Media Length (in Seconds)

Wymiar


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Wymiar


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Wymiar


MediaAnalytics.MediaTitle

Miasto

Wymiar


UserCountry.City

Min Czas OnLoad

Wskaźnik


min_time_on_load (API)

Min Czas Przesyłania

Wskaźnik


min_time_transfer (API)

Min Czas Przetwarzania DOM

Wskaźnik


min_time_dom_processing (API)

Min Czas Serwera

Wskaźnik


min_time_server (API)

Min Czas Sieci

Wskaźnik


min_time_network (API)

Min Czas ładowania DOM

Wskaźnik


min_time_dom_completion (API)

Min Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


min_events_eventvalue (API)

Model Urządzenia

Wymiar


DevicesDetection.DeviceModel

Nazwa Odnośnika

Wymiar


Referrers.ReferrerName

Nazwa Produktu

Wymiar


Ecommerce.ProductName

Nazwa Treści

Wymiar


Contents.ContentName

Nazwa Wydarzenia

Wymiar


Events.EventName

Odcisk Palca

Wymiar


CoreHome.VisitorFingerprint

Odcisk Palca

Wskaźnik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Odsłony Z Czasem OnLoad

Wskaźnik


pageviews_with_time_on_load (API)

Odsłony Z Czasem Przetwarzania DOM

Wskaźnik


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Odsłony Z Czasem Serwera

Wskaźnik


pageviews_with_time_server (API)

Odsłony Z Czasem Sieci

Wskaźnik


pageviews_with_time_network (API)

Odsłony Z Czasem Transferu

Wskaźnik


pageviews_with_time_transfer (API)

Odsłony Z Czasem Ukończenia DOM

Wskaźnik


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Cookie)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Flash)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Java)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (PDF)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (QuickTime)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (RealPlayer)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Silverlight)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Windows Media)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Odwiedziny

Wskaźnik


nb_visits (API)

Odwiedziny Przekształciły Się W Co Najmniej Jeden Trafiony Cel Zgodny Z Założeniami

Wymiar


CoreHome.VisitGoalConverted

Order ID

Wymiar


Ecommerce.Order

Order ID

Wskaźnik


nb_uniq_orders (API)

Pageview Position

Wymiar


Actions.PageViewPosition

Play Rate

Wskaźnik


media_play_rate (API)

Player Name

Wymiar


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Wskaźnik


nb_media_plays (API)

Podatek

Wymiar


Ecommerce.RevenueTax

Porzucenia

Wskaźnik


bounce_count (API)

Profilable

Wymiar


CoreHome.Profilable

Przeglądarka

Wymiar


DevicesDetection.BrowserName

Rabat

Wymiar


Ecommerce.RevenueDiscount

Razem

Wymiar


Ecommerce.RevenueSubtotal

Resolution

Wymiar


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Wymiar


MediaAnalytics.MediaResource

Rodzina Systemu Operacyjnego

Wymiar


DevicesDetection.Os

Rozdzielczość

Wymiar


Resolution.Resolution

Silnik Przeglądarki

Wymiar


DevicesDetection.BrowserEngine

Site Time — Hour

Wymiar


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Wymiar


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionTime

SKU Produktu

Wymiar


Ecommerce.ProductSku

Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Wymiar


CoreHome.VisitGoalBuyer

Szerokość

Wymiar


UserCountry.Latitude

Słowo Kluczowe

Wymiar


Referrers.Keyword

Słowo Kluczowe (Wyszukiwarka)

Wymiar


Actions.SearchKeyword

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Wymiar


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Wymiar


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Wymiar


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Wymiar


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Wskaźnik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Wymiar


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wymiar


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Wymiar


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Wskaźnik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wymiar


MediaAnalytics.TimeToPlay

Trafienia

Wskaźnik


hits (API)

Typ Kanału

Wymiar


Referrers.ReferrerType

Typ Urządzenia

Wymiar


DevicesDetection.DeviceType

Typ Wizyty

Wymiar


CoreHome.VisitorReturning

Tytuł Stron Z Których Wchodzono

Wymiar


Actions.EntryPageTitle

Tytuł Strony

Wymiar


Actions.PageTitle

Tytuł Strony Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Wymiar


Actions.ExitPageTitle

Unikalne Ad Click ID

Wskaźnik


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unikalne Ad Provider

Wskaźnik


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unikalne Adres Strony Wyjścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikalne Adres URL Akcji

Wskaźnik


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unikalne Adresy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikalne Adresy Pobrań

Wskaźnik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikalne Adresy Stron Wejścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikalne Adresy Wydarzenia

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikalne Akcje Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikalne Campaign Content

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikalne Campaign Group

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unikalne Campaign Keyword

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikalne Campaign Medium

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikalne Campaign Name

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikalne Campaign Placement

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unikalne Campaign Source

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikalne Cele Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikalne Client Types

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unikalne Dostawcy

Wskaźnik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikalne Długości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikalne Fragmenty Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikalne Grouped Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikalne ID Kampanii

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikalne ID Użytkownika

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikalne Interakcje

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikalne IP Odwiedzającego

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikalne Języki

Wskaźnik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikalne Kategorie (Wyszukiwarka)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unikalne Kategorie Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikalne Keyword Counts (Site Search)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unikalne Kliknięte Linki Zewnętrzne

Wskaźnik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikalne Kontynenty

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikalne Marki Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikalne Media Titles

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikalne Miasta

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikalne Modele Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikalne Nazwy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikalne Nazwy Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikalne Nazwy Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikalne Nazwy Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikalne Państw

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikalne Player Names

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikalne Przeglądarki

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikalne Regiony

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikalne Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikalne Rozdzielczości

Wskaźnik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikalne Silniki Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikalne SKU Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikalne Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikalne Systemy Operacyjne

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikalne Szerokości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikalne Słowa Kluczowe

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikalne Słowa Kluczowe (Wyszukiwarka)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikalne Typy Kanałów

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikalne Typy Odwiedzin

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikalne Typy Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikalne Tytuły Stron

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wejściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wyjściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikalne URL Strony

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikalne Video Resolutions

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikalne Viewed Product Category 1

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unikalne Viewed Product Category 2

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unikalne Viewed Product Category 3

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unikalne Viewed Product Category 4

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unikalne Viewed Product Category 5

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unikalne Viewed Product Name

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unikalne Viewed Product SKU

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unikalne Wartości Mierzalne

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikalne Wersje Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikalne Wersje Systemu Operacyjnego

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Viewed Product Category 1

Wymiar


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Wymiar


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Wymiar


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Wymiar


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Wymiar


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Wymiar


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Wymiar


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Wymiar


Ecommerce.ProductViewSku

Wartość Zamówienia

Wymiar


Ecommerce.Revenue

Wartość Zdarzenia

Wymiar


Events.EventValue

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariablePage1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariablePage2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariablePage3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariablePage4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariablePage5

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Wymiar


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Website Name

Wymiar


CoreHome.IdSite

Wersja Przeglądarki

Wymiar


DevicesDetection.BrowserVersion

Wizyta, Która Przełożyła Się Na Realizację Konkretnego Id Założenia

Wymiar


Goals.IdGoal

Wizyty Z Konwersjami

Wskaźnik


nb_visits_converted (API)

Współczynnik Przetwarzania

Wskaźnik


visits_conversion_rate (API)

Współczynnik Rezygnacji

Wskaźnik


bounce_rate (API)

Wtyczka (Cookie)

Wymiar


DevicePlugins.PluginCookie

Wtyczka (Flash)

Wymiar


DevicePlugins.PluginFlash

Wtyczka (Java)

Wymiar


DevicePlugins.PluginJava

Wtyczka (PDF)

Wymiar


DevicePlugins.PluginPdf

Wtyczka (QuickTime)

Wymiar


DevicePlugins.PluginQuickTime

Wtyczka (RealPlayer)

Wymiar


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Wtyczka (Silverlight)

Wymiar


DevicePlugins.PluginSilverlight

Wtyczka (Windows Media)

Wymiar


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Wysyłka

Wymiar


Ecommerce.RevenueShipping

Wyświetleń Z Czasem Generowania

Wskaźnik


pageviews_with_generation_time (API)

Zdarzenia

Wymiar


Events.TotalEvents

Zdarzenia Z Wartością

Wskaźnik


events_with_event_value (API)

Łącznie Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


sum_actions (API)

Łącznie Cena Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productprice (API)

Łącznie Czas Generowania Strony

Wskaźnik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Łącznie Czas OnLoad

Wskaźnik


sum_time_on_load (API)

Łącznie Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Łącznie Czas Przesyłania

Wskaźnik


sum_time_transfer (API)

Łącznie Czas Przetwarzania DOM

Wskaźnik


sum_time_dom_processing (API)

Łącznie Czas Serwera

Wskaźnik


sum_time_server (API)

Łącznie Czas Sieci

Wskaźnik


sum_time_network (API)

Łącznie Czas ładowania DOM

Wskaźnik


sum_time_dom_completion (API)

Łącznie Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Łącznie Dni Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Łącznie Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Łącznie Dochód Całkowity

Wskaźnik


sum_goals_revenue (API)

Łącznie Ilość Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Łącznie Ilość Sekund Od Ostatniego Zamówienia Ecommerce

Wskaźnik


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Łącznie Ilość Sekund Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Łącznie Ilość Sekund Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Łącznie Liczba Interakcji

Wskaźnik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Łącznie Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


sum_ecommerce_items (API)

Łącznie Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Łącznie Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


sum_media_length (API)

Łącznie Pageview Position

Wskaźnik


sum_actions_pageviewposition (API)

Łącznie Podatek

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Łącznie Profilable

Wskaźnik


sum_corehome_profilable (API)

Łącznie Rabat

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Łącznie Razem

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Łącznie Time Spent In Referring Action

Wskaźnik


sum_actions_timespentrefaction (API)

Łącznie Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Łącznie Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Łącznie Viewed Product Price

Wskaźnik


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Łącznie Wartość Zamówienia

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenue (API)

Łącznie Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_eventvalue (API)

Łącznie Wysyłka

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Łącznie Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_totalevents (API)

Śr. Akcji Podczas Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Śr. Czas OnLoad

Wskaźnik


avg_time_on_load (API)

Śr. Czas Pobytu (w Sekundach) Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Śr. Czas Przesyłania

Wskaźnik


avg_time_transfer (API)

Śr. Czas Przetwarzania DOM

Wskaźnik


avg_time_dom_processing (API)

Śr. Czas Serwera

Wskaźnik


avg_time_server (API)

Śr. Czas Sieci

Wskaźnik


avg_time_network (API)

Śr. Czas Ukończenia DOM

Wskaźnik


avg_time_dom_completion (API)

Śr. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Śr. Dni Od Ostatniej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Śr. Dni Od Pierwszej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Śr. Ilość Sekund Od Ostatniego Zamówienia Ecommerce Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Śr. Ilość Sekund Od Ostatniej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Śr. Ilość Sekund Od Pierwszej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Śr. Liczba Interakcji Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Śr. Liczba Produktów W Koszyku Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Śr. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Śr. Podatek Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Śr. Profilable Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Śr. Rabat Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Śr. Razem Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Śr. Wartość Zamówienia Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Śr. Wysyłka Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Śr. Zdarzenia Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Średni Czas Generowania

Wskaźnik


avg_page_generation_time (API)

Średnia Wartość

Wskaźnik


avg_event_value (API)

Dostępne skróty

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy