Słownik

Poznaj najczęściej wykorzystywane zwroty, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości Statystyk Matomo.

Wskaźniki

% wyjść z wyszukiwania (Aktywności)


exit_rate (API)

Aktywność


nb_actions (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Częstość interakcji


interaction_rate (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Dopasowania


nb_impressions (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Ilość akcji przypadających na wizytę


nb_actions_per_visit (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakcje


nb_interactions (API)

Kliknięcia


nb_clicks (API)

Kliknięcia bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Kliknięć w wyniki wyszukiwania


nb_hits_following_search (API)

Konwersje Liniowo


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konwersje Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konwersje Ostatnia interakcja


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konwersje Pierwsza interakcja


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konwersje Rozkład czasu


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konwersje Uwzględniając pozycję


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Liczba niepowtarzających się użytkowników


nb_uniq_visitors (API)

Liczba odsłon


nb_hits (API)

Liczba odsłon


nb_pageviews (API)

Linki zewnętrzne


nb_outlinks (API)

Maksymalna wartość Zdarzenia


max_event_value (API)

Minimalna wartość Zdarzenia


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Odsetek przejść


proceeded_rate (API)

Odwiedziny


nb_visits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Pobrania


nb_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń


nb_uniq_downloads (API)

Pobrania bez powtórzeń (Aktywności)


nb_visits (API)

Porzucenia


entry_bounce_count (API)

Przeszli


nb_proceeded (API)

Przychody Liniowo


nb_attribution_revenue_linear (API)

Przychody Ostatni niebezpośredni


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Przychody Ostatnia interakcja


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Przychody Pierwsza interakcja


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Przychody Rozkład czasu


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Przychody Uwzględniając pozycję


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Strony z Wynikami Wyszukiwania


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unikalne linki zewnętrzne


nb_uniq_outlinks (API)

Unikalne odsłony


nb_uniq_pageviews (API)

Unikalne odsłony (Aktywności)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Użytkownicy


nb_users (API)

Wartość Zdarzenia


sum_event_value (API)

Wejścia


entry_nb_visits (API)

Współczynnik przetwarzania


conversion_rate (API)

Współczynnik rezygnacji


bounce_rate (API)

Współczynnik rezygnacji (Aktywności)


bounce_rate (API)

Współczynnik wyjść


exit_rate (API)

Współczynnik wyjść (Aktywności)


exit_rate (API)

Wyjścia


nb_exits (API)

Wyjścia


exit_nb_visits (API)

Wyszukiwania


nb_searches (API)

Wyszukiwania (Aktywności)


nb_visits (API)

Zdarzenia


nb_events (API)

Zdarzenia z wartością


nb_events_with_value (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Śr. pozycja


position (API)

Średni czas generowania


avg_time_generation (API)

Średni czas odwiedzin


avg_time_on_page (API)

Średni czas pobytu na stronie (w sekundach)


avg_time_on_site (API)

Średnia wszystkich wartości w tym przypadku


avg_event_value (API)

Raporty

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Czas wizyt (Aktywności)

Dostawca (Oglądający)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Język przeglądarki (Oglądający)

Kategorie wyszukiwań (Aktywności)

Kod języka (Oglądający)

Konfiguracje (Oglądający)

Kontynent (Oglądający)

Kraj (Oglądający)

Linki zewnętrzne (Aktywności)

Lista wtyczek (Oglądający)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Miasto (Oglądający)

Odwiedziny w poszczególnych dniach tygodnia (Oglądający)

Odwiedziny według czasu serwera (Oglądający)

Odwiedziny według lokalnego czasu (Oglądający)

Odwiedziny wg. dni od ostatnich odwiedzin (Aktywności)

Odwiedziny wg. liczby odwiedzin (Aktywności)

Pobrania (Aktywności)

Przeglądarki (Oglądający)

Region (Oglądający)

Serwisy internetowe (Odnośniki)

Sieci społecznościowe (Odnośniki)

Silniki przeglądarek (Oglądający)

Stron w czasie wizyty (Aktywności)

Strony Występujące po Wyszukiwaniu Stron (Aktywności)

Strony wejść (Aktywności)

Strony wyjść (Aktywności)

Słowa Kluczowe bez Wyników (Aktywności)

Słowa kluczowe (Odnośniki)

Słowa kluczowe wyszukiwarki (Aktywności)

Typ Kanału (Odnośniki)

Tytuły Stron po Wyszukiwaniu Strony (Aktywności)

Tytuły stron (Aktywności)

Tytuły stron Wejściowych (Aktywności)

Tytuły stron Wyjść (Aktywności)

URL strony (Aktywności)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Wszystkie Kanały (Odnośniki)

Wyszukiwarki (Odnośniki)

Zmienne Niestandardowe (Oglądający)

Menadżer Tagów

AddThis Tag

Adres URL odnośnika Variable

Adres URL odnośnika Variable


{⁣{Referrer}}

Adres URL strony Variable


{⁣{PageUrl}}

Bing Ads UET Tag Tag

Bugsnag Tag

Błąd JavaScript Trigger

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Całkowity czas ładowania strony Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Czas lokalny Variable


{⁣{LocalTime}}

Czas weryfikacji DNS Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM gotowy Trigger

Data UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Data w formacie ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Docelowy adres kliknięcia Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Dostępna szerokość ekranu Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Element DOM Variable

Emarsys Tag

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First-Party Cookie Variable

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Historia zmian Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ID formularza Variable


{⁣{FormId}}

ID kliknięcia Variable


{⁣{ClickId}}

ID kontenera Variable


{⁣{ContainerId}}

JavaScript Variable Variable

Język przeglądarki Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Klasy Kliknięć Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klasy formularza Variable


{⁣{FormClasses}}

Klasy widocznych elementów Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Kliknięcie w każdy link Trigger

Kliknięcie we wszystkie elementy Trigger

Kliknięty tekst Variable


{⁣{ClickText}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Lokalna data Variable


{⁣{LocalDate}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Nazwa Węzła Widocznego Elementu Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Nazwa formularza Variable


{⁣{FormName}}

Nazwa hosta strony Variable


{⁣{PageHostname}}

Nazwa klikniętego węzła Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Nazwa wersji kontenera Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Nazwa Środowiska Variable


{⁣{Environment}}

Niestandardowa grafika Tag

Niestandardowe wydarzenie Trigger

Niestandardowy HTML Tag

Niestandardowy JavaScript Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Odsłona Trigger

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pierwszy katalog URL Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Przeglądarka Variable


{⁣{UserAgent}}

Przewiń Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Przewiń Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Stała Variable

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Tytuł strony Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visual Website Optimizer Tag

Warstwa-Danych Variable

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Wersja Kontenera Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Widoczność elementu Trigger

Widoczny tekst elementu Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Wszystkie kliknięcia pobrań Trigger

Wysokość ekranu Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Wysyłka formularza Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Zmienna URL Variable

etracker web analysis Tag

Ścieżka strony Variable


{⁣{PagePath}}

Custom Reports

Adres Strony Wejścia

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Adres URL Akcji

Dimension


Actions.ActionUrl

Adres URL Odnośnika

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Adres URL Pobrań

Dimension


Actions.DownloadUrl

Adres URL Strony

Dimension


Actions.PageUrl

Adres URL Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Adres Wydarzenia

Dimension


Events.EventUrl

Akcja Zdarzenia

Dimension


Events.EventAction

Akcji Podczas Wizyty

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Avg. Completion

Wskaźnik


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

Wskaźnik


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Wskaźnik


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Wskaźnik


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Wskaźnik


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

Wskaźnik


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

Wskaźnik


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Wskaźnik


avg_time_transfer (API)

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Name

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Cel Treści

Dimension


Contents.ContentTarget

Cena Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Czas Generowania Strony

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Czas Lokalny - Godzina (początek Wizyty)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Czas Lokalny - Minuty (początek Wizyty)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Czas Pobytu (w Sekundach)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Czas Serwera - Dzień Miesiąca (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Czas Serwera - Dzień Roku (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Czas Serwera - Dzień Tygodnia (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Czas Serwera - Godzina

Dimension


CoreHome.ServerTime

Czas Serwera - Godzina (początek Wizyty)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Czas Serwera - Godziny (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Czas Serwera - Kwartał (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Czas Serwera - Miesiąc (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Czas Serwera - Minuty

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Czas Serwera - Minuty (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Czas Serwera - Minuty (początek Wizyty)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Czas Serwera - Numer Tygodnia (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Czas Serwera - Rok (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Czas Serwera - Sekundy (Czas Ostatniej Interakcji)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dni Od Ostatniej Wizyty

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dni Od Pierwszej Wizyty

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dochód Całkowity

Dimension


Goals.Revenue

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Dostawca

Dimension


Provider.Provider

Długość

Dimension


UserCountry.Longitude

Finish Rate

Wskaźnik


media_finish_rate (API)

Finishes

Wskaźnik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Wskaźnik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Wskaźnik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Wskaźnik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Wskaźnik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Wskaźnik


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Wskaźnik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Wskaźnik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Wskaźnik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Wskaźnik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Wskaźnik


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Submissions

Wskaźnik


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submitters

Wskaźnik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Wskaźnik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Wskaźnik


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Fragment Treści

Dimension


Contents.ContentPiece

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Wskaźnik


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

ID Kampanii

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID Odwiedzającego

Dimension


CoreHome.VisitorId

ID Użytkownika

Dimension


CoreHome.UserId

Ilość Odwiedzin

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Ilość Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Impressions

Wskaźnik


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions By Unique Visitors

Wskaźnik


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakcja

Dimension


Contents.ContentInteraction

IP Odwiedzającego

Dimension


CoreHome.VisitIp

Język

Dimension


UserLanguage.Language

Kategoria Wyszukiwania

Dimension


Actions.SearchCategory

Kategoria Zdarzenia

Dimension


Events.EventCategory

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kliknięcie Linku Zewnętrznego

Dimension


Actions.ClickedUrl

Kontynent

Dimension


UserCountry.Continent

Kraj

Dimension


UserCountry.Country

Liczba Interakcji

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Liczba Niepowtarzających Się Użytkowników

Wskaźnik


nb_uniq_visitors (API)

Liczba Odsłon

Wskaźnik


pageviews (API)

Liczba Produktów W Koszyku

Dimension


Ecommerce.Items

Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Maks. Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


max_actions (API)

Maks. Cena Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productprice (API)

Maks. Czas Generowania Strony

Wskaźnik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks. Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks. Dni Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maks. Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks. Dochód Całkowity

Wskaźnik


max_goals_revenue (API)

Maks. DOM Completion Time

Wskaźnik


max_time_dom_completion (API)

Maks. DOM Processing Time

Wskaźnik


max_time_dom_processing (API)

Maks. Form Views

Wskaźnik


max_form_views (API)

Maks. Hesitation Time

Wskaźnik


max_form_time_hesitation (API)

Maks. Ilość Produktu

Wskaźnik


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks. Liczba Interakcji

Wskaźnik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks. Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


max_ecommerce_items (API)

Maks. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks. Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


max_media_length (API)

Maks. Network Time

Wskaźnik


max_time_network (API)

Maks. On Load Time

Wskaźnik


max_time_on_load (API)

Maks. Pageview Position

Wskaźnik


max_actions_pageviewposition (API)

Maks. Podatek

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks. Rabat

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks. Razem

Wskaźnik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks. Seconds Since First Visit

Wskaźnik


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maks. Seconds Since Last Ecommerce Order

Wskaźnik


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maks. Seconds Since Last Visit

Wskaźnik


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maks. Server Time

Wskaźnik


max_time_server (API)

Maks. Time Spent

Wskaźnik


max_form_time_spent (API)

Maks. Time Spent In Referring Action

Wskaźnik


max_actions_timespentrefaction (API)

Maks. Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks. Time To First Submit

Wskaźnik


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks. Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks. Transfer Time

Wskaźnik


max_time_transfer (API)

Maks. Viewed Product Price

Wskaźnik


max_ecommerce_productviewprice (API)

Maks. Wartość Zamówienia

Wskaźnik


max_ecommerce_revenue (API)

Maks. Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_eventvalue (API)

Maks. Wysyłka

Wskaźnik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks. Zdarzenia

Wskaźnik


max_events_totalevents (API)

Marka Urządzenia

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Miasto

Dimension


UserCountry.City

Min DOM Completion Time

Wskaźnik


min_time_dom_completion (API)

Min DOM Processing Time

Wskaźnik


min_time_dom_processing (API)

Min Network Time

Wskaźnik


min_time_network (API)

Min On Load Time

Wskaźnik


min_time_on_load (API)

Min Server Time

Wskaźnik


min_time_server (API)

Min Transfer Time

Wskaźnik


min_time_transfer (API)

Min Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


min_events_eventvalue (API)

Model Urządzenia

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Nazwa Odnośnika

Dimension


Referrers.ReferrerName

Nazwa Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductName

Nazwa Treści

Dimension


Contents.ContentName

Nazwa Wydarzenia

Dimension


Events.EventName

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Odcisk Palca

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Odwiedzin Z Wtyczka (Cookie)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Flash)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Java)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (PDF)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (QuickTime)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (RealPlayer)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Silverlight)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Odwiedzin Z Wtyczka (Windows Media)

Wskaźnik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Odwiedziny

Wskaźnik


nb_visits (API)

Odwiedziny Przekształciły Się W Co Najmniej Jeden Trafiony Cel Zgodny Z Założeniami

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Wskaźnik


nb_uniq_orders (API)

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Wskaźnik


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

Wskaźnik


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Wskaźnik


nb_media_plays (API)

Podatek

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Porzucenia

Wskaźnik


bounce_count (API)

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Przeglądarka

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Rabat

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Razem

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Rodzina Systemu Operacyjnego

Dimension


DevicesDetection.Os

Rozdzielczość

Dimension


Resolution.Resolution

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Server Time

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Silnik Przeglądarki

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

SKU Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Szerokość

Dimension


UserCountry.Latitude

Słowo Kluczowe

Dimension


Referrers.Keyword

Słowo Kluczowe (Wyszukiwarka)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Wskaźnik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Wskaźnik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Trafienia

Wskaźnik


hits (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Typ Kanału

Dimension


Referrers.ReferrerType

Typ Urządzenia

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Typ Wizyty

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Tytuł Stron Z Których Wchodzono

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Tytuł Strony

Dimension


Actions.PageTitle

Tytuł Strony Wybierany Przy Opuszczaniu Strony

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Unikalne Adres Strony Wyjścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikalne Adres URL Akcji

Wskaźnik


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unikalne Adresy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikalne Adresy Pobrań

Wskaźnik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikalne Adresy Stron Wejścia

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikalne Adresy Wydarzenia

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikalne Akcje Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikalne Campaign Content

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikalne Campaign Group

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unikalne Campaign Keyword

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikalne Campaign Medium

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikalne Campaign Name

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikalne Campaign Placement

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unikalne Campaign Source

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikalne Cele Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikalne Client Types

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unikalne Dostawcy

Wskaźnik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikalne Długości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikalne Fragmenty Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikalne Grouped Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikalne ID Kampanii

Wskaźnik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikalne ID Użytkownika

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikalne Interakcje

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikalne IP Odwiedzającego

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikalne Języki

Wskaźnik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikalne Kategorie (Wyszukiwarka)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unikalne Kategorie Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikalne Keyword Counts (Site Search)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unikalne Kliknięte Linki Zewnętrzne

Wskaźnik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikalne Kontynenty

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikalne Marki Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikalne Media Titles

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikalne Miasta

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikalne Modele Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikalne Nazwy Odnośników

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikalne Nazwy Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikalne Nazwy Treści

Wskaźnik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikalne Nazwy Zdarzeń

Wskaźnik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikalne Państw

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikalne Player Names

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikalne Przeglądarki

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikalne Regiony

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikalne Resources

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikalne Rozdzielczości

Wskaźnik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikalne Silniki Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikalne SKU Produktów

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikalne Sprawdź Status E-comerce Na Końcu Wizyty

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikalne Systemy Operacyjne

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikalne Szerokości

Wskaźnik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikalne Słowa Kluczowe

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikalne Słowa Kluczowe (Wyszukiwarka)

Wskaźnik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikalne Typy Kanałów

Wskaźnik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikalne Typy Odwiedzin

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikalne Typy Urządzeń

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikalne Tytuły Stron

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wejściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikalne Tytuły Stron Wyjściowych

Wskaźnik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikalne URL Strony

Wskaźnik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikalne Video Resolutions

Wskaźnik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikalne Viewed Product Category 1

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unikalne Viewed Product Category 2

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unikalne Viewed Product Category 3

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unikalne Viewed Product Category 4

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unikalne Viewed Product Category 5

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unikalne Viewed Product Name

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unikalne Viewed Product SKU

Wskaźnik


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unikalne Wartości Mierzalne

Wskaźnik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikalne Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Wskaźnik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikalne Wersje Przeglądarek

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikalne Wersje Systemu Operacyjnego

Wskaźnik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Visitor_Fingerprint

Wskaźnik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Wartość Mierzalna

Dimension


CoreHome.IdSite

Wartość Zamówienia

Dimension


Ecommerce.Revenue

Wartość Zdarzenia

Dimension


Events.EventValue

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Konwersji)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Stron)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 1 (zakres Wizyt)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Konwersji)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Stron)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 2 (zakres Wizyt)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Konwersji)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Stron)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 3 (zakres Wizyt)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Konwersji)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Stron)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 4 (zakres Wizyt)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Konwersji)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Stron)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Wartość Zmiennej Niestandardowej 5 (zakres Wizyt)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Wersja Przeglądarki

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Wizyta, Która Przełożyła Się Na Realizację Konkretnego Id Założenia

Dimension


Goals.IdGoal

Wizyty Z Konwersjami

Wskaźnik


nb_visits_converted (API)

Współczynnik Przetwarzania

Wskaźnik


visits_conversion_rate (API)

Współczynnik Rezygnacji

Wskaźnik


bounce_rate (API)

Wtyczka (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Wtyczka (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Wtyczka (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Wtyczka (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Wtyczka (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Wtyczka (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Wtyczka (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Wtyczka (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Wysyłka

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Wyświetleń Z Czasem Generowania

Wskaźnik


pageviews_with_generation_time (API)

Zdarzenia

Dimension


Events.TotalEvents

Zdarzenia Z Wartością

Wskaźnik


events_with_event_value (API)

Łącznie Akcji Podczas Wizyty

Wskaźnik


sum_actions (API)

Łącznie Cena Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productprice (API)

Łącznie Czas Generowania Strony

Wskaźnik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Łącznie Czas Pobytu (w Sekundach)

Wskaźnik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Łącznie Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Łącznie Dni Od Ostatniej Wizyty

Wskaźnik


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Łącznie Dni Od Pierwszej Wizyty

Wskaźnik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Łącznie Dochód Całkowity

Wskaźnik


sum_goals_revenue (API)

Łącznie DOM Completion Time

Wskaźnik


sum_time_dom_completion (API)

Łącznie DOM Processing Time

Wskaźnik


sum_time_dom_processing (API)

Łącznie Ilość Produktu

Wskaźnik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Łącznie Liczba Interakcji

Wskaźnik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Łącznie Liczba Produktów W Koszyku

Wskaźnik


sum_ecommerce_items (API)

Łącznie Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań

Wskaźnik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Łącznie Media Length (in Seconds)

Wskaźnik


sum_media_length (API)

Łącznie Network Time

Wskaźnik


sum_time_network (API)

Łącznie On Load Time

Wskaźnik


sum_time_on_load (API)

Łącznie Pageview Position

Wskaźnik


sum_actions_pageviewposition (API)

Łącznie Podatek

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Łącznie Profilable

Wskaźnik


sum_corehome_profilable (API)

Łącznie Rabat

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Łącznie Razem

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Łącznie Seconds Since First Visit

Wskaźnik


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Łącznie Seconds Since Last Ecommerce Order

Wskaźnik


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Łącznie Seconds Since Last Visit

Wskaźnik


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Łącznie Server Time

Wskaźnik


sum_time_server (API)

Łącznie Time Spent In Referring Action

Wskaźnik


sum_actions_timespentrefaction (API)

Łącznie Time Spent Playing Media (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Łącznie Time To Initial Media Play (in Seconds)

Wskaźnik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Łącznie Transfer Time

Wskaźnik


sum_time_transfer (API)

Łącznie Viewed Product Price

Wskaźnik


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Łącznie Wartość Zamówienia

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenue (API)

Łącznie Wartość Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_eventvalue (API)

Łącznie Wysyłka

Wskaźnik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Łącznie Zdarzenia

Wskaźnik


sum_events_totalevents (API)

Śr. Akcji Podczas Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Śr. Czas Pobytu (w Sekundach) Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Śr. Dni Od Ostatniego Zamówienia E-commerce Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Śr. Dni Od Ostatniej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Śr. Dni Od Pierwszej Wizyty Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Śr. Liczba Interakcji Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Śr. Liczba Produktów W Koszyku Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Śr. Liczba Wewnętrznych Wyszukiwań Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Śr. Podatek Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Śr. Profilable Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Śr. Rabat Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Śr. Razem Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Śr. Seconds Since First Visit Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Śr. Seconds Since Last Ecommerce Order Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Śr. Seconds Since Last Visit Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Śr. Wartość Zamówienia Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Śr. Wysyłka Na Order ID

Wskaźnik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Śr. Zdarzenia Na Odwiedziny

Wskaźnik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Średni Czas Generowania

Wskaźnik


avg_page_generation_time (API)

Średnia Wartość

Wskaźnik


avg_event_value (API)

Dostępne skróty

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy