Sözlük

Matomo istatistiklerini daha iyi anlamak için kullanılan terimler hakkında bilgi alın.

Ölçümler

% Arama Çıkışı (İşlemler)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Arama Sonuçları Sayfaları


nb_pages_per_search (API)

Arama sonuçlarından tıklanan


nb_hits_following_search (API)

Aramalar


nb_searches (API)

Aramalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Bu etkinlik için tüm değerlerin ortalaması


avg_event_value (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Değeri olan etkinlikler


nb_events_with_value (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Dönüşüm Oranı


conversion_rate (API)

En Büyük Etkinlik Değeri


max_event_value (API)

En Küçük Etkinlik Değeri


min_event_value (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Etkileşim Oranı


interaction_rate (API)

Etkinlik değeri


sum_event_value (API)

Etkinlikler


nb_events (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gelir First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Gelir Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Gelir Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Gelir Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Gelir Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Gelir Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Giden Bağlantılar


nb_outlinks (API)

Girişler


entry_nb_visits (API)

Gösterimler


nb_impressions (API)

Gösterimler (Yönlendirenler)


nb_impressions (API)

Hedef Tutturma First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Hedef Tutturma Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Hedef Tutturma Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Hedef Tutturma Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Hedef Tutturma Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Hedef Tutturma Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Hemen Çıkma Oranı


bounce_rate (API)

Hemen Çıkma Oranı (İşlemler)


bounce_rate (API)

Hemen Çıkmalar


entry_bounce_count (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kullanıcılar


nb_users (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Ortalama Ziyaret Süresi (Saniye)


avg_time_on_site (API)

Ortalama konum


position (API)

Ortalama üretilme süresi


avg_time_generation (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sayfa gösterimleri


nb_hits (API)

Sayfa gösterimleri


nb_pageviews (API)

Sayfada geçirilen ortalama süre


avg_time_on_page (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Tekil Dış Bağlantılar


nb_uniq_outlinks (API)

Tekil Tıklamalar (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil Ziyaret


nb_uniq_visitors (API)

Tekil sayfa gösterimleri


nb_uniq_pageviews (API)

Tekil sayfa gösterimleri (İşlemler)


nb_visits (API)

Tekil İndirmeler


nb_uniq_downloads (API)

Tekil İndirmeler (İşlemler)


nb_visits (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Tıklanma


nb_clicks (API)

Tıklayıp Geçme Oranı


ctr (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Ziyaret Başına İşlem


nb_actions_per_visit (API)

Ziyaretler


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Çıkış oranı


exit_rate (API)

Çıkış oranı (İşlemler)


exit_rate (API)

Çıkışlar


nb_exits (API)

Çıkışlar


exit_nb_visits (API)

İndirmeler


nb_downloads (API)

İçerik Etkileşimleri


nb_interactions (API)

İşlem


nb_actions (API)

Raporlar

Accounts (Yönlendirenler)

Anahtar Sözcükler (Yönlendirenler)

Arama Kategorileri (İşlemler)

Arama Motorları (Yönlendirenler)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Bölge (Ziyaretçiler)

Campaigns (Yönlendirenler)

Devices (Yönlendirenler)

Forms Overview (Forms)

Forms overview last 30 minutes (Forms)

Giden Bağlantılar (İşlemler)

Giriş sayfaları (İşlemler)

Giriş sayfası başlıkları (İşlemler)

Haftanın Günlerine Göre Ziyaretler (Ziyaretçiler)

Hizmet Sağlayıcı (Ziyaretçiler)

Kanal Türü (Yönlendirenler)

Keywords (Yönlendirenler)

Kıta (Ziyaretçiler)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

Networks (Yönlendirenler)

Sayfa Adresleri (İşlemler)

Sayfa başlıkları (İşlemler)

Search Queries (Yönlendirenler)

Site Arama Anahtar Sözcükleri (İşlemler)

Site Aramasını İzleyen Sayfa Başlıkları (İşlemler)

Site Aramasını İzleyen Sayfalar (İşlemler)

Son ziyaretten bu yana geçen gün sayısı (İşlemler)

Sonuç Vermeyen Arama Anahtar Sözcükleri (İşlemler)

Sosyal Ağlar (Yönlendirenler)

Sunucu saati başına ziyaretler (Ziyaretçiler)

Tarayıcı Eklentileri (Ziyaretçiler)

Tarayıcı motorları (Ziyaretçiler)

Tarayıcılar (Ziyaretçiler)

Tüm Kanallar (Yönlendirenler)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Web siteleri (Yönlendirenler)

Yapılandırmalar (Ziyaretçiler)

Yerel saat başına ziyaretler (Ziyaretçiler)

Ziyaret Başına Sayfa Sayısı (İşlemler)

Ziyaret Sayısına Göre Ziyaretler (İşlemler)

Ziyaret Süreleri (İşlemler)

Çıkış sayfaları (İşlemler)

Çıkış sayfası başlıkları (İşlemler)

Özel Değişkenler (Ziyaretçiler)

Ülke (Ziyaretçiler)

İl (Ziyaretçiler)

İndirmeler (İşlemler)

Kod İmi Yöneticisi

AddThis Tag

Adres Değişkeni Variable

Adres Parametresi Variable

Bileşen Görünürlüğü Trigger

Bileşene Tıklama Variable


{⁣{ClickElement}}

Bing Ads UET Kod İmi Tag

Birinci Taraf Çerez Variable

Bugsnag Tag

DNS Sorgulama Süresi Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Bileşeni Variable

DOM Hazır Trigger

Dikey Kaydırma Yüzdesi Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Ekran Genişliği Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Ekran Yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

Form Bileşeni Variable


{⁣{FormElement}}

Form Hedefi Adresi Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form ID Özniteliği Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Özniteliği Variable


{⁣{FormName}}

Form Sınıfları Variable


{⁣{FormClasses}}

Formu Gönder Trigger

Geçmiş Değiştiğinde Trigger

Geçmiş Kaynağı Variable


{⁣{HistorySource}}

Google Analytics (Evrensel) Tag

Görünür Bileşenin Düğüm Adı Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Görünür Bileşenin Hedef Adresi Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Görünür Bileşenin ID Özniteliği Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Görünür Bileşenin Metni Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Görünür Bileşenin Sınıf Adları Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

H1 Bileşenlerinin Sayısı Variable


{⁣{SeoNumH1}}

H2 Bileşenlerinin Sayısı Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Haftanın Günü Variable


{⁣{Weekday}}

Hata Adresi Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Hata Satırı Variable


{⁣{ErrorLine}}

Hata İletisi Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Honeybadger Tag

ISO Tarihi Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Değişkeni Variable

JavaScript Hatası Trigger

Kapsayıcı Kodu Variable


{⁣{ContainerId}}

Kapsayıcı Sürüm Adı Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Kapsayıcı Sürümü Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Kaydırma Erişimi Trigger

Kaydırma Kaynağı Variable


{⁣{ScrollSource}}

Kaydırılan Sol Piksel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Kaydırılan Üst Piksel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Kullanıcı Uygulaması Variable


{⁣{UserAgent}}

Kullanılabilecek Ekran Genişliği Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Kullanılabilecek Ekran Yüksekliği Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

LinkedIn Insight Kod İmi Tag

Livezilla Görüşme / İzleme Tag

Matomo Yapılandırması Variable

Matomo İstatistikler Tag

Ortam Adı Variable


{⁣{Environment}}

Pencere Boşaltıldığında Trigger

Pencere Yüklendiğinde Trigger

Pencereden Ayrılındığında Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Rastgele Sayı Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Sabit Variable

Sayfa Adresi Variable


{⁣{PageUrl}}

Sayfa Başlığı Variable


{⁣{PageTitle}}

Sayfa Görüntüleme Trigger

Sayfa Görüntülenme Süresi Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Sayfa Karması Variable


{⁣{PageHash}}

Sayfa Kaynağı Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sayfa Meta İçeriği Variable

Sayfa Sunucu Adı Variable


{⁣{PageHostname}}

Sayfa Yolu Variable


{⁣{PagePath}}

Sayfanın yüklenmesinden bu yana geçen zaman Variable

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tam Ekran Trigger

Tarayıcı Dili Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Tawk.to Tag

Tema Rengi Tag

Toplam Sayfa Yükleme Süresi Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Tüm Bağlantılara Tıklandığında Trigger

Tüm Bileşenlere Tıklandığında Trigger

Tüm İndirmelere Tıklandığında Trigger

Tıklanma Düğümü Adı Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Tıklanma Hedef Adresi Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Tıklanma Kodu Variable


{⁣{ClickId}}

Tıklanma Metni Variable


{⁣{ClickText}}

Tıklanma Sınıfları Variable


{⁣{ClickClasses}}

UTC Tarih Variable


{⁣{UtcDate}}

Veri Katmanı Variable

Visual Website Optimizer Tag

Yatay Kaydırma Yüzdesi Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Yerel Saat Variable


{⁣{LocalTime}}

Yerel Saat Variable


{⁣{LocalHour}}

Yerel Tarih Variable


{⁣{LocalDate}}

Yinelenen Adres Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Yönlendirme Siteleri Variable


{⁣{Referrer}}

Yönlendirme Siteleri Variable

Zamanlayıcı Trigger

Zendesk Chat (eski adı Zopim) Tag

etracker web istatistikleri Tag

Ön İzleme Kipi Variable


{⁣{PreviewMode}}

Özel Görsel Tag

Özel HTML Tag

Özel JavaScript Variable

Özel İşlem Trigger

İlk Adres Klasörü Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Custom Reports

Ad

Dimension

Anahtar Sözcük

Dimension

Anahtar Sözcük

Dimension

Anahtar Sözcük (Site Araması)

Dimension

Ara Toplam

Dimension

Avg. Ara Toplam Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Completion

Ölçüt


avg_media_completion (API)

Avg. Etkileşim Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Etkinlikler Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Kargo Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Media Length

Ölçüt


avg_media_length (API)

Avg. Sepetteki Öge Sayısı Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Sipariş Değeri Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Site Içi Arama Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Time Spent

Ölçüt


avg_spent_time (API)

Avg. Vergi Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Ziyaret Süresi (saniye) Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Ziyaret Sırasındaki İşlemler Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Per Ziyaret

Ölçüt


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. İndirim Per Sipariş Kodu

Ölçüt


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Aygıt Markası

Dimension

Aygıt Modeli

Dimension

Aygıt Türü

Dimension

Bant Genişliği

Dimension

Bölge

Dimension

Campaign

Dimension

Click ID

Dimension

Değeri Olan Etkinlikler

Ölçüt


events_with_event_value (API)

Dil

Dimension

Dönüşüm Oranı

Ölçüt


visits_conversion_rate (API)

En Büyük Ara Toplam

Ölçüt


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

En Büyük Bant Genişliği

Ölçüt


max_bandwidth_bandwidth (API)

En Büyük Etkileşim Konumu

Ölçüt


max_actions_interactionposition (API)

En Büyük Etkileşim Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalinteractions (API)

En Büyük Etkinlik Değeri

Ölçüt


max_events_eventvalue (API)

En Büyük Etkinlikler

Ölçüt


max_events_totalevents (API)

En Büyük Form Views

Ölçüt


max_form_views (API)

En Büyük Genel Gelir

Ölçüt


max_goals_revenue (API)

En Büyük Hesitation Time

Ölçüt


max_form_time_hesitation (API)

En Büyük Kargo

Ölçüt


max_ecommerce_revenueshipping (API)

En Büyük Media Length (in Seconds)

Ölçüt


max_media_length (API)

En Büyük Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


max_actions_pagegenerationtime (API)

En Büyük Sepetteki Öge Sayısı

Ölçüt


max_ecommerce_items (API)

En Büyük Sipariş Değeri

Ölçüt


max_ecommerce_revenue (API)

En Büyük Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


max_actions_visittotalsearches (API)

En Büyük Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

En Büyük Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Ölçüt


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

En Büyük Time Spent

Ölçüt


max_form_time_spent (API)

En Büyük Time Spent Playing Media (in Seconds)

Ölçüt


max_mediaanalytics_spenttime (API)

En Büyük Time To First Submit

Ölçüt


max_form_time_to_first_submission (API)

En Büyük Time To Initial Media Play (in Seconds)

Ölçüt


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

En Büyük Vergi

Ölçüt


max_ecommerce_revenuetax (API)

En Büyük Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


max_corehome_visittotaltime (API)

En Büyük Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Ölçüt


max_actions (API)

En Büyük Ürün Adedi

Ölçüt


max_ecommerce_productquantity (API)

En Büyük Ürün Fiyatı

Ölçüt


max_ecommerce_productprice (API)

En Büyük İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

En Büyük İndirim

Ölçüt


max_ecommerce_revenuediscount (API)

En Küçük  Etkinlik Değeri

Ölçüt


min_events_eventvalue (API)

Etkileşim Konumu

Dimension

Etkileşim Sayısı

Dimension

Etkinlik Adresi

Dimension

Etkinlik Adı

Dimension

Etkinlik Değeri

Dimension

Etkinlik Kategorisi

Dimension

Etkinlik İşlemi

Dimension

Etkinlikler

Dimension

Finish Rate

Ölçüt


media_finish_rate (API)

Finishes

Ölçüt


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Ölçüt


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Ölçüt


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Ölçüt


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Ölçüt


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Ölçüt


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Ölçüt


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Ölçüt


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Ölçüt


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Ölçüt


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension

Form Starts

Ölçüt


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Ölçüt


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Ölçüt


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Ölçüt


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Ölçüt


nb_form_views (API)

Genel Gelir

Dimension

Giriş Sayfası Adresi

Dimension

Giriş Sayfası Başlığı

Dimension

Grouped Resource

Dimension

Hemen Çıkma Oranı

Ölçüt


bounce_rate (API)

Hemen Çıkmalar

Ölçüt


bounce_count (API)

Hesitation Time

Dimension

Hesitation Time

Ölçüt


nb_form_time_hesitation (API)

Hizmet Sağlayıcı

Dimension

Hour

Dimension

Impressions

Ölçüt


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Ölçüt


nb_media_uniq_impressions (API)

Kampanya Kodu

Dimension

Kanal Türü

Dimension

Kargo

Dimension

Kategori (Site Araması)

Dimension

Kaynak

Dimension

Kullanıcı Kodu

Dimension

Kıta

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Ortalama Değer

Ölçüt


avg_event_value (API)

Ortalama üretilme Süresi

Ölçüt


avg_page_generation_time (API)

Ortam

Dimension

Parmak Izi

Dimension

Play Rate

Ölçüt


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Ölçüt


nb_media_plays (API)

Provider

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Sayfa Adresi

Dimension

Sayfa Başlığı

Dimension

Sayfa Gösterimleri

Ölçüt


pageviews (API)

Sayfa üretilme Süresi

Dimension

Sepetteki Öge Sayısı

Dimension

Sipariş Değeri

Dimension

Sipariş Kodu

Ölçüt


nb_uniq_orders (API)

Site Içi Arama Sayısı

Dimension

Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Dimension

Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Dimension

Sunucu Saati - Ay (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Ayın Günü (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Dakika

Dimension

Sunucu Saati - Dakika (Ziyaret Başlangıcı)

Dimension

Sunucu Saati - Dakika (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Haftanın Günü (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Saat

Dimension

Sunucu Saati - Saat (Ziyaret Başlangıcı)

Dimension

Sunucu Saati - Saat (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Saniye (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Tarih (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Yıl (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Yılın Günü (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - Yılın Haftası (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Sunucu Saati - çeyrek (Ziyaret Bitişi)

Dimension

Tarayıcı

Dimension

Tarayıcı Motoru

Dimension

Tarayıcı Sürümü

Dimension

Tekil Ad

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Tekil Anahtar Sözcük

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Tekil Anahtar Sözcük (Site Araması)

Ölçüt


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Tekil Anahtar Sözcükler

Ölçüt


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Tekil Aygıt Markaları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Tekil Aygıt Modelleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Tekil Aygıt Türleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Tekil Boylam

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Tekil Bölgeler

Ölçüt


nb_uniq_geoip2_region (API)

Tekil Bölgeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_region (API)

Tekil Campaign

Ölçüt


nb_uniq_advertising_campaign (API)

Tekil Click ID

Ölçüt


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Tekil Diller

Ölçüt


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Tekil Enlem

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Tekil Etkinlik Adresi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventurl (API)

Tekil Etkinlik Adı

Ölçüt


nb_uniq_events_eventname (API)

Tekil Etkinlik Kategorisi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Tekil Etkinlik İşlemi

Ölçüt


nb_uniq_events_eventaction (API)

Tekil Giriş Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Tekil Giriş Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Tekil Grouped Resources

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Tekil Hizmet Sağlayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_provider_provider (API)

Tekil Kampanya Kodu

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Tekil Kanal Türleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Tekil Kaynak

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Tekil Kullanıcı Kodları

Ölçüt


nb_uniq_corehome_userid (API)

Tekil Kıta

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Tekil Media Titles

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Tekil Ortam

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Tekil Player Names

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Tekil Provider

Ölçüt


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Tekil Resources

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Tekil Sayfa Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Tekil Sayfa Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Tekil Tarayıcı Motorları

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Tekil Tarayıcı Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Tekil Tarayıcılar

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Tekil Tıklanan Adres

Ölçüt


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Tekil Video Resolutions

Ölçüt


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Tekil Yönlendiren Adları

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Tekil Yönlendiren Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Tekil Ziyaret

Ölçüt


nb_uniq_visitors (API)

Tekil Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Tekil Ziyaret Türleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Tekil Ziyaretçi IP Adresleri

Ölçüt


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Tekil Çözünürlükler

Ölçüt


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Tekil Çıkış Sayfası Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Tekil Çıkış Sayfası Başlıkları

Ölçüt


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Tekil Ölçülebilirler

Ölçüt


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Tekil Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Ölçüt


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Tekil Ülkeler

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_country (API)

Tekil Ürün Adı

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Tekil Ürün SKU Kodu

Ölçüt


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Tekil İller

Ölçüt


nb_uniq_usercountry_city (API)

Tekil İndirme Adresi

Ölçüt


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Tekil İçerik

Ölçüt


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Tekil İçerik Adı

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentname (API)

Tekil İçerik Etkileşimleri

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Tekil İçerik Hedefi

Ölçüt


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Tekil İçerik Parçası

Ölçüt


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Tekil İşletim Sistemi Sürümleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Tekil İşletim Sistemleri

Ölçüt


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Time Spent

Ölçüt


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Ölçüt


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Toplam Ara Toplam

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Toplam Bant Genişliği

Ölçüt


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Toplam Etkileşim Konumu

Ölçüt


sum_actions_interactionposition (API)

Toplam Etkileşim Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Toplam Etkinlik Değeri

Ölçüt


sum_events_eventvalue (API)

Toplam Etkinlikler

Ölçüt


sum_events_totalevents (API)

Toplam Genel Gelir

Ölçüt


sum_goals_revenue (API)

Toplam Kargo

Ölçüt


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Toplam Media Length (in Seconds)

Ölçüt


sum_media_length (API)

Toplam Sayfa üretilme Süresi

Ölçüt


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Toplam Sepetteki Öge Sayısı

Ölçüt


sum_ecommerce_items (API)

Toplam Sipariş Değeri

Ölçüt


sum_ecommerce_revenue (API)

Toplam Site Içi Arama Sayısı

Ölçüt


sum_actions_visittotalsearches (API)

Toplam Son Siparişten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Toplam Son Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün Sayısı

Ölçüt


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Toplam Time Spent Playing Media (in Seconds)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Toplam Time To Initial Media Play (in Seconds)

Ölçüt


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Toplam Vergi

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Toplam Ziyaret Süresi (saniye)

Ölçüt


sum_corehome_visittotaltime (API)

Toplam Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Ölçüt


sum_actions (API)

Toplam Ürün Adedi

Ölçüt


sum_ecommerce_productquantity (API)

Toplam Ürün Fiyatı

Ölçüt


sum_ecommerce_productprice (API)

Toplam İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Ölçüt


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Toplam İndirim

Ölçüt


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Tıklanan Adres

Dimension

Tıklanma

Ölçüt


hits (API)

Vergi

Dimension

Visitor_Fingerprint

Ölçüt


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Yerel Saat - Dakika (Ziyaret Başlangıcı)

Dimension

Yerel Saat - Saat (Ziyaret Başlangıcı)

Dimension

Yönlendiren Adres

Dimension

Yönlendiren Adı

Dimension

Ziyaret Belirli Koddaki Bir Hedefe Ulaştı

Dimension

Ziyaret En Az Bir Hedefe Ulaştı

Dimension

Ziyaret Sayısı

Dimension

Ziyaret Sonunda E-ticaret Durumu Ziyaret Edilsin

Dimension

Ziyaret Süresi (saniye)

Dimension

Ziyaret Sırasındaki İşlemler

Dimension

Ziyaret Türü

Dimension

Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits (API)

Ziyaretçi IP Adresi

Dimension

Çözünürlük

Dimension

Çıkış Sayfası Adresi

Dimension

Çıkış Sayfası Başlığı

Dimension

Ölçülebilir

Dimension

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Sayfası)

Dimension

Özel Değişken Değeri 1 (aralık Ziyareti)

Dimension

Özel Değişken Değeri 1 (aralıkta Hedef Tutturma)

Dimension

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Sayfası)

Dimension

Özel Değişken Değeri 2 (aralık Ziyareti)

Dimension

Özel Değişken Değeri 2 (aralıkta Hedef Tutturma)

Dimension

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Sayfası)

Dimension

Özel Değişken Değeri 3 (aralık Ziyareti)

Dimension

Özel Değişken Değeri 3 (aralıkta Hedef Tutturma)

Dimension

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Sayfası)

Dimension

Özel Değişken Değeri 4 (aralık Ziyareti)

Dimension

Özel Değişken Değeri 4 (aralıkta Hedef Tutturma)

Dimension

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Sayfası)

Dimension

Özel Değişken Değeri 5 (aralık Ziyareti)

Dimension

Özel Değişken Değeri 5 (aralıkta Hedef Tutturma)

Dimension

Ülke

Dimension

Üretilme Süresi Ile Sayfa Görüntüleme Sayısı

Ölçüt


pageviews_with_generation_time (API)

Ürün Adedi

Dimension

Ürün Adı

Dimension

Ürün Fiyatı

Dimension

Ürün SKU Kodu

Dimension

İl

Dimension

İlk Ziyaretten Bu Yana Geçen Gün

Dimension

İndirim

Dimension

İndirme Adresi

Dimension

İçerik

Dimension

İçerik Adı

Dimension

İçerik Etkileşimi

Dimension

İçerik Hedefi

Dimension

İçerik Parçası

Dimension

İşleme Dönüşen Ziyaretler

Ölçüt


nb_visits_converted (API)

İşletim Sistemi Ailesi

Dimension

Kullanılabilecek kısa yollar

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy