Глосарій

Дізнайтеся про найбільш часто використовувані терміни, щоб максимально використати Matomo Analytics.

Показники

% Виходів після пошуку (Дії)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Виходи з сайту


exit_nb_visits (API)

Виходи з сайту


nb_exits (API)

Вихідні посилання


nb_outlinks (API)

Входи на сайт


entry_nb_visits (API)

Відвідування


nb_visits (API)

Відмови


entry_bounce_count (API)

Відсоток виходів


exit_rate (API)

Відсоток виходів (Дії)


exit_rate (API)

Дії


nb_actions (API)

Дії за відвідування


nb_actions_per_visit (API)

Завантаження


nb_downloads (API)

Зміст взаємодій


nb_interactions (API)

Клікнули по результату в пошуку


nb_hits_following_search (API)

Коефіцієнт взаємодії


interaction_rate (API)

Конверсія


conversion_rate (API)

Конверсії First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Конверсії Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Конверсії Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Конверсії Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Конверсії Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Конверсії Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Користувачі


nb_users (API)

Орієнтовна тривалість відвідування (секунд)


avg_time_on_site (API)

Перегляди сторінок


nb_hits (API)

Перегляди сторінок


nb_pageviews (API)

Події


nb_events (API)

Події зі значенням


nb_events_with_value (API)

Пошуки


nb_searches (API)

Пошуки (Дії)


nb_visits (API)

Прибуток First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Прибуток Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Прибуток Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Прибуток Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Прибуток Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Прибуток Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Середнє всіх значень для цієї події


avg_event_value (API)

Середній час генерації сторінки


avg_time_generation (API)

Середній час перегляду сторінки


avg_time_on_page (API)

Сторінки результатів пошуку


nb_pages_per_search (API)

Унікальні вихідні посилання


nb_uniq_outlinks (API)

Унікальні відвідувачі


nb_uniq_visitors (API)

Унікальні завантаження


nb_uniq_downloads (API)

Унікальні завантаження (Дії)


nb_visits (API)

Унікальні кліки (Дії)


nb_visits (API)

Унікальні перегляди сторінок


nb_uniq_pageviews (API)

Унікальні перегляди сторінок (Дії)


nb_visits (API)

відсоток відмов


bounce_rate (API)

відсоток відмов (Дії)


bounce_rate (API)

Звіти

All Channels (Джерела трафіку)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Channel Type (Джерела трафіку)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

URL-и сторінок (Дії)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Браузерні движки (Відвідувачі)

Вихідні посилання (Дії)

Відвідування за їх кількістю (Дії)

Відвідування по днях тижня (Відвідувачі)

Відвідувань за місцевим часом (Відвідувачі)

Відвідувань за часом на сервері (Відвідувачі)

Відвідувань по днях з моменту останнього візиту (Дії)

Завантаження (Дії)

Заголовки (Дії)

Заголовки сторінок виходу (Дії)

Заголовки сторінок входу (Дії)

Заголовки сторінок, які знайшлися в пошуку (Дії)

Категорії пошуку (Дії)

Ключові слова (Джерела трафіку)

Континент (Відвідувачі)

Користувальницькі змінні (Відвідувачі)

Країна (Відвідувачі)

Місто (Відвідувачі)

По браузерам (Відвідувачі)

По конфігурації (Відвідувачі)

Пошукові ключові слова без результатів (Дії)

Пошукові ключові слова сайту (Дії)

Пошукові системи (Джерела трафіку)

Провайдер (Відвідувачі)

Регіон (Відвідувачі)

Сайти (Джерела трафіку)

Соціальні мережі (Джерела трафіку)

Список плагінів (Відвідувачі)

Сторінки виходу (Дії)

Сторінки входу (Дії)

Сторінки, які знайшлися в пошуку (Дії)

Сторінок за відвідування (Дії)

Тривалість відвідувань (Дії)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL джерела Variable


{⁣{Referrer}}

URL джерела Variable

URL сторінок Variable


{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Заголовок сторінки Variable


{⁣{PageTitle}}

Custom Reports

Avg. Completion

Показник


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Показник


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Показник


avg_spent_time (API)

Campaign Name

Dimension

Channel Type

Dimension

Click ID

Dimension

Event URL

Dimension

Event Value

Dimension

Fingerprint

Dimension

Finish Rate

Показник


media_finish_rate (API)

Finishes

Показник


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Показник


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Показник


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Показник


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Показник


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Показник


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Показник


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Показник


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Показник


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Показник


form_starters_rate (API)

Form Starts

Показник


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Показник


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Показник


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Показник


nb_form_viewers (API)

Form Views

Показник


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Показник


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hour

Dimension

ID відвідувача

Dimension

ID кампанії

Dimension

ID користувача

Dimension

Impressions

Показник


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension

Impressions By Unique Visitors

Показник


nb_media_uniq_impressions (API)

IP відвідувача

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Order ID

Показник


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension

Overall Revenue

Dimension

Play Rate

Показник


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Показник


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension

Product Quantity

Dimension

Provider

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Time Spent

Dimension

Time Spent

Показник


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Dimension

Time To First Submit

Показник


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

URL джерела

Dimension

URL кліків

Dimension

URL початкової сторінки

Dimension

URL сторінки виходу

Dimension

URL сторінок

Dimension

Visitor_Fingerprint

Показник


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Ім'я

Dimension

Ім'я джерела

Dimension

Артикул

Dimension

Браузер

Dimension

Вартість замовлення

Dimension

Версія браузера

Dimension

Всього Event Value

Показник


sum_events_eventvalue (API)

Всього Media Length (in Seconds)

Показник


sum_media_length (API)

Всього Overall Revenue

Показник


sum_goals_revenue (API)

Всього Product Price

Показник


sum_ecommerce_productprice (API)

Всього Product Quantity

Показник


sum_ecommerce_productquantity (API)

Всього Time Spent Playing Media (in Seconds)

Показник


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Всього Time To Initial Media Play (in Seconds)

Показник


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Всього Вартість замовлення

Показник


sum_ecommerce_revenue (API)

Всього Відвідувань по днях з моменту останнього візиту

Показник


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Всього Днів з моменту останнього електронного замовлення.

Показник


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Всього Днів пройшло з моменту першого відвідування

Показник


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Всього Доставка

Показник


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Всього Дії у візиті

Показник


sum_actions (API)

Всього Знижки

Показник


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Всього Кількість взаємодій

Показник


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Всього Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Показник


sum_actions_visittotalsearches (API)

Всього Кількість товарів у кошику

Показник


sum_ecommerce_items (API)

Всього Податок (комісія)

Показник


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Всього Події

Показник


sum_events_totalevents (API)

Всього Позиція взаємодії

Показник


sum_actions_interactionposition (API)

Всього Сума

Показник


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Всього Тривалість відвідування (сек)

Показник


sum_corehome_visittotaltime (API)

Всього Час генерації сторінки

Показник


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Всього Ширина каналу

Показник


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Відвідування

Показник


nb_visits (API)

Відвідування, прийнято як мінімум однією ціллю

Dimension

Відвідування, яке зконвертувало певну Ціль

Dimension

Відвідувань по днях з моменту останнього візиту

Dimension

Відмови

Показник


bounce_count (API)

Движок браузера

Dimension

Джерело

Dimension

Днів з моменту останнього електронного замовлення.

Dimension

Днів пройшло з моменту першого відвідування

Dimension

Довгота

Dimension

Доставка

Dimension

Дія події

Dimension

Дії у візиті

Dimension

Заголовок початкової сторінки

Dimension

Заголовок сторінки

Dimension

Зміст взаємодії

Dimension

Значення для користувцької змінної 1 (конверсія сфери)

Dimension

Значення для користувцької змінної 1 (область видимості візиту)

Dimension

Значення для користувцької змінної 1 (область видимості сторінки)

Dimension

Значення для користувцької змінної 2 (конверсія сфери)

Dimension

Значення для користувцької змінної 2 (область видимості візиту)

Dimension

Значення для користувцької змінної 2 (область видимості сторінки)

Dimension

Значення для користувцької змінної 3 (конверсія сфери)

Dimension

Значення для користувцької змінної 3 (область видимості візиту)

Dimension

Значення для користувцької змінної 3 (область видимості сторінки)

Dimension

Значення для користувцької змінної 4 (конверсія сфери)

Dimension

Значення для користувцької змінної 4 (область видимості візиту)

Dimension

Значення для користувцької змінної 4 (область видимості сторінки)

Dimension

Значення для користувцької змінної 5 (конверсія сфери)

Dimension

Значення для користувцької змінної 5 (область видимості візиту)

Dimension

Значення для користувцької змінної 5 (область видимості сторінки)

Dimension

Знижки

Dimension

Категорія (Пошук на сайті)

Dimension

Категорія події

Dimension

Ключове слово

Dimension

Ключове слово

Dimension

Ключове слово (пошук по сайту)

Dimension

Конверсія

Показник


visits_conversion_rate (API)

Контент

Dimension

Континент

Dimension

Країна

Dimension

Кількість взаємодій

Dimension

Кількість відвідувань

Dimension

Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Dimension

Кількість товарів у кошику

Dimension

Макс Event Value

Показник


max_events_eventvalue (API)

Макс Form Views

Показник


max_form_views (API)

Макс Hesitation Time

Показник


max_form_time_hesitation (API)

Макс Media Length (in Seconds)

Показник


max_media_length (API)

Макс Overall Revenue

Показник


max_goals_revenue (API)

Макс Product Price

Показник


max_ecommerce_productprice (API)

Макс Product Quantity

Показник


max_ecommerce_productquantity (API)

Макс Time Spent

Показник


max_form_time_spent (API)

Макс Time Spent Playing Media (in Seconds)

Показник


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Макс Time To First Submit

Показник


max_form_time_to_first_submission (API)

Макс Time To Initial Media Play (in Seconds)

Показник


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Макс Вартість замовлення

Показник


max_ecommerce_revenue (API)

Макс Відвідувань по днях з моменту останнього візиту

Показник


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Макс Днів з моменту останнього електронного замовлення.

Показник


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Макс Днів пройшло з моменту першого відвідування

Показник


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Макс Доставка

Показник


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Макс Дії у візиті

Показник


max_actions (API)

Макс Знижки

Показник


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Макс Кількість взаємодій

Показник


max_actions_visittotalinteractions (API)

Макс Кількість звернень до внутрішнього пошуку

Показник


max_actions_visittotalsearches (API)

Макс Кількість товарів у кошику

Показник


max_ecommerce_items (API)

Макс Податок (комісія)

Показник


max_ecommerce_revenuetax (API)

Макс Події

Показник


max_events_totalevents (API)

Макс Позиція взаємодії

Показник


max_actions_interactionposition (API)

Макс Сума

Показник


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Макс Тривалість відвідування (сек)

Показник


max_corehome_visittotaltime (API)

Макс Час генерації сторінки

Показник


max_actions_pagegenerationtime (API)

Макс Ширина каналу

Показник


max_bandwidth_bandwidth (API)

Мова

Dimension

Модель пристрою

Dimension

Мін Event Value

Показник


min_events_eventvalue (API)

Місто

Dimension

Назва події

Dimension

Назва публікації

Dimension

Найменування товару

Dimension

Носій

Dimension

Одиниця виміру

Dimension

Перегляди сторінок

Показник


pageviews (API)

Перегляди сторінок з часом генерації

Показник


pageviews_with_generation_time (API)

Переходів

Показник


hits (API)

Повторні відвідування

Показник


nb_visits_converted (API)

Податок (комісія)

Dimension

Події

Dimension

Події зі значенням

Показник


events_with_event_value (API)

Позиція взаємодії

Dimension

Посилання для завантаження

Dimension

Провайдер

Dimension

Регіон

Dimension

Роздільна здатність

Dimension

Сер. Вартість замовлення за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Сер. Відвідувань по днях з моменту останнього візиту за Відвідування

Показник


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Сер. Днів з моменту останнього електронного замовлення. за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Сер. Днів пройшло з моменту першого відвідування за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Сер. Доставка за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Сер. Дії у візиті за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_per_visits (API)

Сер. Знижки за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Сер. Кількість взаємодій за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Сер. Кількість звернень до внутрішнього пошуку за Відвідування

Показник


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Сер. Кількість товарів у кошику за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Сер. Податок (комісія) за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Сер. Події за Відвідування

Показник


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Сер. Сума за Order ID

Показник


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Сер. Тривалість відвідування (сек) за Відвідування

Показник


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Середнє значення

Показник


avg_event_value (API)

Середній час генерації сторінки

Показник


avg_page_generation_time (API)

Статус відвідування "Електронної комерції" на кінець відвідування

Dimension

Сума

Dimension

Тип візиту

Dimension

Тип операційної системи

Dimension

Тип пристрою

Dimension

Тривалість відвідування (сек)

Dimension

Унікальні Campaign Name

Показник


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Унікальні Channel Types

Показник


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Унікальні Click ID

Показник


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Унікальні Continents

Показник


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Унікальні Event URLs

Показник


nb_uniq_events_eventurl (API)

Унікальні Grouped Resources

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Унікальні ID кампанії

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Унікальні Languages

Показник


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Унікальні Latitudes

Показник


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Унікальні Longitudes

Показник


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Унікальні Media Titles

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Унікальні Player Names

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Унікальні Product Names

Показник


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Унікальні Product SKUs

Показник


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Унікальні Provider

Показник


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Унікальні Referrer Names

Показник


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Унікальні Referrer URLs

Показник


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Унікальні Resources

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Унікальні URL завантажень

Показник


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Унікальні URL по яким клікали

Показник


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Унікальні URL сторінки виходу

Показник


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Унікальні URL сторінки входу

Показник


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Унікальні URL-и сторінок

Показник


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Унікальні User IDs

Показник


nb_uniq_corehome_userid (API)

Унікальні Video Resolutions

Показник


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Унікальні Visit Types

Показник


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Унікальні Visitor IPs

Показник


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Унікальні Ім'я

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Унікальні Браузерні движки

Показник


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Унікальні Версії браузерів

Показник


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Унікальні Версії операційних систем

Показник


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Унікальні Виробник пристрою

Показник


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Унікальні Джерело

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Унікальні Дії подій

Показник


nb_uniq_events_eventaction (API)

Унікальні Заголовки сторінки виходу

Показник


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Унікальні Заголовки сторінок

Показник


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Унікальні Заголовки сторінок входу

Показник


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Унікальні Зміст взаємодій

Показник


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 1 (конверсія сфери)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 1 (область видимості візиту)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 1 (область видимості сторінки)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 2 (конверсія сфери)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 2 (область видимості візиту)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 2 (область видимості сторінки)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 3 (конверсія сфери)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 3 (область видимості візиту)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 3 (область видимості сторінки)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 4 (конверсія сфери)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 4 (область видимості візиту)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 4 (область видимості сторінки)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 5 (конверсія сфери)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 5 (область видимості візиту)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Унікальні Значення для користувцької змінної 5 (область видимості сторінки)

Показник


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Унікальні Категорії подій

Показник


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Унікальні Ключове слово

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Унікальні Ключове слово (Пошук на сайті)

Показник


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Унікальні Ключові слова

Показник


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Унікальні Контент

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Унікальні Країни

Показник


nb_uniq_usercountry_country (API)

Унікальні Модель пристрою

Показник


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Унікальні Міста

Показник


nb_uniq_usercountry_city (API)

Унікальні Назви подій

Показник


nb_uniq_events_eventname (API)

Унікальні Назви публікацій

Показник


nb_uniq_contents_contentname (API)

Унікальні Носій

Показник


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Унікальні Одиниці виміру

Показник


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Унікальні По браузерам

Показник


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Унікальні По операційним системам

Показник


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Унікальні По роздільній здатності моніторів

Показник


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Унікальні Провайдери

Показник


nb_uniq_provider_provider (API)

Унікальні Регіони

Показник


nb_uniq_geoip2_region (API)

Унікальні Регіони

Показник


nb_uniq_usercountry_region (API)

Унікальні Статус відвідування "Електронної комерції" на кінець відвідування

Показник


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Унікальні Тип пристрою

Показник


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Унікальні Цілі публікацій

Показник


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Унікальні Частини публікацій

Показник


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Унікальні відвідувачі

Показник


nb_uniq_visitors (API)

Фірма-виробник пристрою

Dimension

Ціль публікації

Dimension

Час генерації сторінки

Dimension

Частина публікації

Dimension

Ширина каналу

Dimension

Широта

Dimension

відсоток відмов

Показник


bounce_rate (API)

заголовок сторінки виходу

Dimension

Доступні ярлики

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy