Woordenlijst

Leer over de standaard gebruikte termen om het meeste uit Matomo Analytics te halen.

Statistieken

% verlaten na zoekopdracht (Acties)


exit_rate (API)

Aangeklikt in zoekresultaten


nb_hits_following_search (API)

Aantal afgespeelde audio


sum_total_audio_plays (API)

Aantal afgespeelde video


sum_total_video_plays (API)

Aantal audio impressies


sum_total_audio_impressions (API)

Aantal interacties


interaction_rate (API)

Aantal video impressies


sum_total_video_impressions (API)

Acties


nb_actions (API)

Acties per bezoek


nb_actions_per_visit (API)

Afgerond


nb_finishes (API)

Afgespeeld


nb_plays (API)

Afgespeeld door unieke bezoekers


nb_unique_visitors_plays (API)

Afgespeeld ratio


finish_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Bezoeken


nb_visits (API)

Binnenkomsten


entry_nb_visits (API)

Bounce-ratio


bounce_rate (API)

Bounce-ratio (Acties)


bounce_rate (API)

Bounces


entry_bounce_count (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Content interacties


nb_interactions (API)

Conversie-ratio


conversion_rate (API)

Conversies Eerste interactie


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversies Laatste interactie


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversies Laatste niet-direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversies Lineair


nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversies Positie gebaseerd


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversies Tijdsverval


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Downloads


nb_downloads (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gebeurtenissen


nb_events (API)

Gebeurtenissen met een waarde


nb_events_with_value (API)

Gebruikers


nb_users (API)

Gem. Afgespeeld


avg_completion_rate (API)

Gem. Media lengte


avg_media_length (API)

Gem. Tijd om te spelen


avg_time_to_play (API)

Gem. tijd gespendeerd


avg_time_watched (API)

Gemiddelde duur bezoek (in seconden)


avg_time_on_site (API)

Gemiddelde generatietijd


avg_time_generation (API)

Gemiddelde positie


position (API)

Gemiddelde tijd op pagina


avg_time_on_page (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Het gemiddelde voor alle waardes van deze gebeurtenis


avg_event_value (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressies


nb_impressions (API)

Impressies door unieke bezoekers


nb_unique_visitors_impressions (API)

Inkomsten Eerste interactie


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Inkomsten Laatste interactie


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Inkomsten Laatste niet-direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Inkomsten Lineair


nb_attribution_revenue_linear (API)

Inkomsten Positie gebaseerd


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Inkomsten Tijdsverval


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kliks


nb_clicks (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Paginaweergaven


nb_pageviews (API)

Paginaweergaven


nb_hits (API)

Percentage doorgegaan


proceeded_rate (API)

Play ratio


play_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Tijd besteed aan media


sum_total_time_watched (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Uitgaande links


nb_outlinks (API)

Unieke bezoekers


nb_uniq_visitors (API)

Unieke downloads


nb_uniq_downloads (API)

Unieke downloads (Acties)


nb_visits (API)

Unieke kliks (Acties)


nb_visits (API)

Unieke paginaweergaven


nb_uniq_pageviews (API)

Unieke paginaweergaven (Acties)


nb_visits (API)

Unieke uitgaande links


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Verder gegaan


nb_proceeded (API)

Vertrek-ratio


exit_rate (API)

Vertrek-ratio (Acties)


exit_rate (API)

Vertrekken


nb_exits (API)

Vertrekken


exit_nb_visits (API)

Volledig scherm ratio


fullscreen_rate (API)

Zoekopdrachten


nb_searches (API)

Zoekopdrachten (Acties)


nb_visits (API)

Zoekresultaten-pagina's


nb_pages_per_search (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporten

Aangepaste variabelen (Bezoekers)

All Channels (Verwijzers)

Audio Bronnen URL's gegroepeerd (Media)

Audio Titels (Media)

Audio bron URL's (Media)

Audio per uur in de tijdzone van de website (Media)

Bestemmings pagina na lokale zoekopdracht (Acties)

Bezoeken per dag van de week (Bezoekers)

Bezoeken per lokale tijd (Bezoekers)

Bezoeken per servertijd (Bezoekers)

Binnenkomstpagina's (Acties)

Browser engines (Bezoekers)

Browsers (Bezoekers)

Channel Type (Verwijzers)

Configuraties (Bezoekers)

Continent (Bezoekers)

Downloads (Acties)

Duur van bezoeken (Acties)

Forms Overview (Forms)

Geïnstalleerde plugins (Bezoekers)

Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen (Acties)

Inkomende paginatitels (Acties)

Land (Bezoekers)

Media Samenvatting (Media)

Media Spelers (Media)

Pagina's per bezoek (Acties)

Pagina-URL's (Acties)

Paginatitels (Acties)

Paginatitels na zoekopdrachten (Acties)

Provider (Bezoekers)

Regio (Bezoekers)

Sleutelwoorden (Verwijzers)

Sociale netwerken (Verwijzers)

Stad (Bezoekers)

Titels vertrekpagina's (Acties)

Uitgaande links (Acties)

Verdeling herhaalbezoeken (Acties)

Vertrekpagina's (Acties)

Video Bron URL's gegroepeerd (Media)

Video Resoluties (Media)

Video Titels (Media)

Video bron URL's (Media)

Video's per uur in de tijdzone van de website (Media)

Websites (Verwijzers)

Zoekcategorieën (Acties)

Zoekmachines (Verwijzers)

Zoektermen lokale zoekopdracht (Acties)

Zoekwoorden zonder resultaten (Acties)

Tag Manager

Aangepast Javascript Variable

Aangepaste HTML Tag

Aangepaste afbeelding Tag

Aangepaste gebeurtenis Trigger

Aantal H1 Elementen Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Aantal H2 Elementen Variable


{⁣{SeoNumH2}}

AddThis Tag

Alle Download Klik Trigger

Alle Elementen Click Trigger

Alle Link Clicks Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser taal Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click element Variable


{⁣{ClickElement}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container revisie Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container versie naam Variable


{⁣{ContainerVersion}}

DNS Lookup-tijd Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Ready Trigger

DOM-element Variable

Eerste URL Folder Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Element Zichtbaarheid Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

First-Party Cookie Variable

Formulier bestemming URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Formulier verzenden Trigger

Formulier-ID Variable


{⁣{FormId}}

Formulier-classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Formulier-element Variable


{⁣{FormElement}}

Formuliernaam Variable


{⁣{FormName}}

Fout URL Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Fout regel Variable


{⁣{ErrorLine}}

Foutmelding Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Gegevens-Laag Variable

Geschiedenis Verandering Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

Horizontaal Scroll Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

ISO-datum Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variabele Variable

Klik ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klik Klassen Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klik bestemming URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Klik tekst Variable


{⁣{ClickText}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Lokaal Uur Variable


{⁣{LocalHour}}

Lokale Datum Variable


{⁣{LocalDate}}

Lokale Tijd Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo-configuratie Variable

Omgeving naam Variable


{⁣{Environment}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pagina Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Pagina Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Pagina-URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Paginatitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Paginaweergave Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Referrer URL Variable

Referrer URL Variable


{⁣{Referrer}}

Scherm Breedte Beschikbaar Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Scherm Breedte Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scherm Hoogte Beschikbaar Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Scherm Hoogte Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Scroll Bron Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Linker Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll bereik Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Thema kleur Tag

Tijd sinds het laden van de pagina Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variabele Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Verticaal Scroll Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Volledig scherm Trigger

Voorbeeldmodus Variable


{⁣{PreviewMode}}

Werkdag Variable


{⁣{Weekday}}

Willekeurig Nummer Variable


{⁣{RandomNumber}}

Window Leave Trigger

Window geladen Trigger

Window unload Trigger

Zendesk Chat (voorheen Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Maatwerk rapporten

Aantal Bezoeken

Dimensies

Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Dimensies

Aantal Interacties

Dimensies

Aantal Interne Zoekopdrachten

Dimensies

Aantal Items In Winkelwagen

Dimensies

Acties Tijdens Bezoek

Dimensies

Afgerond

Statistiek


nb_media_finishes (API)

Afgespeeld

Statistiek


nb_media_plays (API)

Afgespeeld Ratio

Statistiek


media_finish_rate (API)

Bandbreedte

Dimensies

Belasting

Dimensies

Bestelwaarde

Dimensies

Besturingssyteem Familie

Dimensies

Bezoek Omgezet Een Specifiek Doel ID

Dimensies

Bezoeken

Statistiek


nb_visits (API)

Bezoeken Met Conversies

Statistiek


nb_visits_converted (API)

Bezoeker Bereikte Tenminste één Doel

Dimensies

Bezoeker-ID

Dimensies

Bezoeker-IP

Dimensies

Bounce-ratio

Statistiek


bounce_rate (API)

Bounces

Statistiek


bounce_count (API)

Bron

Dimensies

Bron

Dimensies

Browser

Dimensies

Browser Engine

Dimensies

Browserversie

Dimensies

Campagne Id

Dimensies

Campaign Name

Dimensies

Categorie (zoeken Via Site)

Dimensies

Channel Type

Dimensies

Click ID

Dimensies

Clicked Outlink

Dimensies

Content Interacties

Dimensies

Content Naam

Dimensies

Contentdoel

Dimensies

Contentonderdeel

Dimensies

Continent

Dimensies

Conversie-ratio

Statistiek


visits_conversion_rate (API)

Dagen Sinds Eerste Bezoek

Dimensies

Download-URL

Dimensies

Duur Bezoek (in Seconden)

Dimensies

E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Dimensies

Event URL

Dimensies

Event Value

Dimensies

Form Avg. Hesitation Time

Statistiek


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Statistiek


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Statistiek


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Statistiek


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimensies

Form Conversions

Statistiek


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Statistiek


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Statistiek


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Statistiek


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Statistiek


form_starters_rate (API)

Form Starts

Statistiek


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimensies

Form Submissions

Dimensies

Form Submissions

Statistiek


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Statistiek


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Statistiek


nb_form_viewers (API)

Form Views

Statistiek


nb_form_views (API)

Form Views

Dimensies

Gebeurtenis Actie

Dimensies

Gebeurtenis Categorie

Dimensies

Gebeurtenis Naam

Dimensies

Gebeurtenissen

Dimensies

Gebeurtenissen Met Een Waarde

Statistiek


events_with_event_value (API)

Gebruiker-ID

Dimensies

Gegroepeerde Bron

Dimensies

Gem. Afgespeeld

Statistiek


avg_media_completion (API)

Gem. Media Lengte

Statistiek


avg_media_length (API)

Gem. Tijd Gespendeerd

Statistiek


avg_spent_time (API)

Gemiddeld Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interacties Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interne Zoekopdrachten Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Items In Winkelwagen Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Acties Tijdens Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_per_visits (API)

Gemiddeld Belasting Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Bestelwaarde Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Dagen Sinds Eerste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gemiddeld Duur Bezoek (in Seconden) Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gemiddeld Gebeurtenissen Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gemiddeld Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Gemiddeld Korting Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Subtotaal Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Verzending Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gemiddelde Generatietijd

Statistiek


avg_page_generation_time (API)

Gemiddelde Waarde

Statistiek


avg_event_value (API)

Generatietijd Pagina

Dimensies

Globale Inkomsten

Dimensies

Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Dimensies

Hesitation Time

Statistiek


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimensies

Hits

Statistiek


hits (API)

Hoeveelheid Product

Dimensies

Impressies

Statistiek


nb_media_impressions (API)

Impressies

Dimensies

Impressies Door Unieke Bezoekers

Statistiek


nb_media_uniq_impressions (API)

Inhoud

Dimensies

Korting

Dimensies

Land

Dimensies

Latitude

Dimensies

Lokale Tijd - Minuut (start Van Bezoek)

Dimensies

Lokale Tijd - Uur (start Van Bezoek)

Dimensies

Longitude

Dimensies

Maximaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maximaal Aantal Interacties

Statistiek


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maximaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek


max_actions_visittotalsearches (API)

Maximaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek


max_ecommerce_items (API)

Maximaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek


max_actions (API)

Maximaal Bandbreedte

Statistiek


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maximaal Belasting

Statistiek


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maximaal Bestelwaarde

Statistiek


max_ecommerce_revenue (API)

Maximaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maximaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek


max_corehome_visittotaltime (API)

Maximaal Event Value

Statistiek


max_events_eventvalue (API)

Maximaal Form Views

Statistiek


max_form_views (API)

Maximaal Gebeurtenissen

Statistiek


max_events_totalevents (API)

Maximaal Generatietijd Pagina

Statistiek


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maximaal Globale Inkomsten

Statistiek


max_goals_revenue (API)

Maximaal Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Statistiek


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maximaal Hesitation Time

Statistiek


max_form_time_hesitation (API)

Maximaal Hoeveelheid Product

Statistiek


max_ecommerce_productquantity (API)

Maximaal Korting

Statistiek


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maximaal Media Lengte (in Seconden)

Statistiek


max_media_length (API)

Maximaal Positie Interactie

Statistiek


max_actions_interactionposition (API)

Maximaal Prijs Product

Statistiek


max_ecommerce_productprice (API)

Maximaal Subtotaal

Statistiek


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maximaal Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Statistiek


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maximaal Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Statistiek


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maximaal Time Spent

Statistiek


max_form_time_spent (API)

Maximaal Time To First Submit

Statistiek


max_form_time_to_first_submission (API)

Maximaal Verzending

Statistiek


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Media Lengte (in Seconden)

Dimensies

Media Titel

Dimensies

Media Voortgang

Dimensies

Medium

Dimensies

Meetbaar

Dimensies

Merk Apparaat

Dimensies

Minimaal Event Value

Statistiek


min_events_eventvalue (API)

Model Apparaat

Dimensies

Naam

Dimensies

Naam Product

Dimensies

Naam Speler

Dimensies

Naam Verwijzer

Dimensies

Order ID

Dimensies

Order ID

Statistiek


nb_uniq_orders (API)

Pagina-URL

Dimensies

Paginatitel

Dimensies

Paginaweergaven

Statistiek


pageviews (API)

Paginaweergaven Met Generatietijd

Statistiek


pageviews_with_generation_time (API)

Play Ratio

Statistiek


media_play_rate (API)

Positie Interactie

Dimensies

Prijs Product

Dimensies

Provider

Dimensies

Provider

Dimensies

Referrer URL

Dimensies

Regio

Dimensies

Resolutie

Dimensies

Resolutie

Dimensies

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimensies

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimensies

Servertijd - Minuut

Dimensies

Servertijd - Minuut (einde Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Minuut (start Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Uur

Dimensies

Servertijd - Uur (einde Van Bezoek)

Dimensies

Servertijd - Uur (start Van Bezoek)

Dimensies

SKU Product

Dimensies

Sleutelwoord

Dimensies

Sleutelwoord

Dimensies

Sleutelwoord (zoeken Via Site)

Dimensies

Soort Apparaat

Dimensies

Soort Bezoek

Dimensies

Stad

Dimensies

Subtotaal

Dimensies

Taal

Dimensies

Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Dimensies

Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Dimensies

Time Spent

Statistiek


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimensies

Time To First Submit

Dimensies

Time To First Submit

Statistiek


nb_form_time_to_first_submission (API)

Titel Binnenkomstpagina

Dimensies

Titel Vertrekpagina

Dimensies

Totaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totaal Aantal Interacties

Statistiek


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek


sum_ecommerce_items (API)

Totaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek


sum_actions (API)

Totaal Bandbreedte

Statistiek


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Totaal Belasting

Statistiek


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totaal Bestelwaarde

Statistiek


sum_ecommerce_revenue (API)

Totaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totaal Event Value

Statistiek


sum_events_eventvalue (API)

Totaal Gebeurtenissen

Statistiek


sum_events_totalevents (API)

Totaal Generatietijd Pagina

Statistiek


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totaal Globale Inkomsten

Statistiek


sum_goals_revenue (API)

Totaal Herhalingsbezoek Na Bepaald Aantal Dagen

Statistiek


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Totaal Hoeveelheid Product

Statistiek


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totaal Korting

Statistiek


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totaal Media Lengte (in Seconden)

Statistiek


sum_media_length (API)

Totaal Positie Interactie

Statistiek


sum_actions_interactionposition (API)

Totaal Prijs Product

Statistiek


sum_ecommerce_productprice (API)

Totaal Subtotaal

Statistiek


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totaal Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Statistiek


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totaal Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Statistiek


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totaal Verzending

Statistiek


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Uniek Besturingssysteem Versies

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Uniek Besturingssystemen

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Uniek Bezoeker-IP's

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uniek Bron

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Uniek Bronnen

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Uniek Browser Engines

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Uniek Browsers

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Uniek Browserversies

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Uniek Campagne Id

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Uniek Campaign Name

Statistiek


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Uniek Channel Types

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Uniek Click ID

Statistiek


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Uniek Clicked Outlinks

Statistiek


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Uniek Content Interacties

Statistiek


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Uniek Continenten

Statistiek


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Uniek Download-URL's

Statistiek


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Uniek E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Uniek Event URLs

Statistiek


nb_uniq_events_eventurl (API)

Uniek Gebeurtenis Acties

Statistiek


nb_uniq_events_eventaction (API)

Uniek Gebeurtenis Categorieën

Statistiek


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Uniek Gebeurtenis Namen

Statistiek


nb_uniq_events_eventname (API)

Uniek Gebruiker-ID's

Statistiek


nb_uniq_corehome_userid (API)

Uniek Gegroepeerde Bronnen

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Uniek Inhoud

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Uniek Inhoud Doelen

Statistiek


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Uniek Inhoud Gedeeltes

Statistiek


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Uniek Inhoud Namen

Statistiek


nb_uniq_contents_contentname (API)

Uniek Inkomende Paginatitels.

Statistiek


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Uniek Landen

Statistiek


nb_uniq_usercountry_country (API)

Uniek Latitudes

Statistiek


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Uniek Longitudes

Statistiek


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Uniek Media Titels

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Uniek Medium

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Uniek Meetbaar

Statistiek


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Uniek Merken Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Uniek Modellen Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Uniek Naam

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Uniek Namen Producten

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Uniek Namen Spelers

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Uniek Namen Verwijzers

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Uniek Pagina-URL's

Statistiek


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Uniek Paginatitels

Statistiek


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Uniek Provider

Statistiek


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Uniek Providers

Statistiek


nb_uniq_provider_provider (API)

Uniek Regio's

Statistiek


nb_uniq_usercountry_region (API)

Uniek Regio's

Statistiek


nb_uniq_geoip2_region (API)

Uniek Resoluties

Statistiek


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Uniek SKU's Producten

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Uniek Sleutelwoord

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Uniek Sleutelwoorden

Statistiek


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Uniek Sleutelwoorden (zoeken Via Site)

Statistiek


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Uniek Soorten Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Uniek Soorten Bezoeken

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Uniek Steden

Statistiek


nb_uniq_usercountry_city (API)

Uniek Talen

Statistiek


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Uniek Uitgaande Paginatitels

Statistiek


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Uniek URL's Binnenkomstpagina's

Statistiek


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Uniek URL's Vertekpagina's

Statistiek


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Uniek URL's Verwijzers

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Uniek Video Resoluties

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unieke Bezoekers

Statistiek


nb_uniq_visitors (API)

URL Binnenkomstpagina

Dimensies

URL Vertrekpagina

Dimensies

Uur

Dimensies

Verzending

Dimensies

Vingerafdruk

Dimensies

Visitor_Fingerprint

Statistiek


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Conversie)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Conversie)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Conversie)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Conversie)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Conversie)

Dimensies

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Dimensies

Beschikbare snelkoppelingen

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy