Woordenlijst

Leer over de standaard gebruikte termen om het meeste uit Matomo Analytics te halen.

Statistieken

% verlaten na zoekopdracht (Acties)


exit_rate (API)

Aangeklikt in zoekresultaten


nb_hits_following_search (API)

Aantal afgespeelde audio


sum_total_audio_plays (API)

Aantal afgespeelde video


sum_total_video_plays (API)

Aantal audio impressies


sum_total_audio_impressions (API)

Aantal interacties


interaction_rate (API)

Aantal video impressies


sum_total_video_impressions (API)

Aarzelingstijd


nb_field_hesitation_time (API)

Aarzelingstijd


nb_form_time_hesitation (API)

Acties


nb_actions (API)

Acties per bezoek


nb_actions_per_visit (API)

Afgerond


nb_finishes (API)

Afgespeeld


nb_plays (API)

Afgespeeld door unieke bezoekers


nb_unique_visitors_plays (API)

Afgespeeld ratio


finish_rate (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Bezoeken


nb_visits (API)

Binnenkomsten


entry_nb_visits (API)

Binnenkomsten


nb_field_entries (API)

Bounce-ratio


bounce_rate (API)

Bounce-ratio (Acties)


bounce_rate (API)

Bounces


entry_bounce_count (API)

CTR


ctr (API)

Content interacties


nb_interactions (API)

Conversie-ratio


conversion_rate (API)

Conversies Eerste interactie


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversies Laatste interactie


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversies Laatste niet-direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversies Lineair


nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversies Positie gebaseerd


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversies Tijdsverval


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor percentage


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Downloads


nb_downloads (API)

Formulier bezoekers


nb_form_viewers (API)

Formulier conversie ratio


form_conversion_rate (API)

Formulier conversies


nb_form_conversions (API)

Formulier gem. aarzelingstijd


avg_form_time_hesitation (API)

Formulier gem. tijd gespendeerd


avg_form_time_spent (API)

Formulier gem. tijd om eerst te verzenden


avg_form_time_to_first_submission (API)

Formulier inzendingen


nb_form_submissions (API)

Formulier opnieuw verzenden


nb_form_resubmitters (API)

Formulier starters


nb_form_starters (API)

Formulier starters percentage


form_starters_rate (API)

Formulier starts


nb_form_starts (API)

Formulier verzender percentage


form_submitter_rate (API)

Formulier verzenders


nb_form_submitters (API)

Formulier wijzigingspercentage


field_amendments_rate (API)

Formulierweergaven


nb_form_views (API)

Gebeurtenis waarde


sum_event_value (API)

Gebeurtenissen


nb_events (API)

Gebeurtenissen met een waarde


nb_events_with_value (API)

Gebruikers


nb_users (API)

Gem. Afgespeeld


avg_completion_rate (API)

Gem. DOM doorlooptijd


avg_time_dom_completion (API)

Gem. DOM verwerkingstijd


avg_time_dom_processing (API)

Gem. Media lengte


avg_media_length (API)

Gem. Tijd om te spelen


avg_time_to_play (API)

Gem. aarzelingstijd


avg_field_hesitation_time (API)

Gem. netwerk tijd


avg_time_network (API)

Gem. overdrachtstijd


avg_time_transfer (API)

Gem. server tijd


avg_time_server (API)

Gem. tijd gespendeerd


avg_field_time_spent (API)

Gem. tijd gespendeerd


avg_time_watched (API)

Gem. tijd tot formulier conversie


avg_form_time_to_conversion (API)

Gem. veld grootte


avg_field_size (API)

Gem. veld grootte bij conversie


avg_field_size_converted (API)

Gem. veld grootte op verzenden


avg_field_size_submitted (API)

Gem. veld grootte wanneer niet verstuurd


avg_field_size_unsubmitted (API)

Gem.pagina laadtijd


avg_page_load_time (API)

Gemiddelde duur bezoek (in seconden)


avg_time_on_site (API)

Gemiddelde generatietijd


avg_time_generation (API)

Gemiddelde positie


position (API)

Gemiddelde tijd op pagina


avg_time_on_page (API)

Heroriëntatie percentage


field_refocus_rate (API)

Het gemiddelde voor alle waardes van deze gebeurtenis


avg_event_value (API)

Impressies


nb_impressions (API)

Impressies door unieke bezoekers


nb_unique_visitors_impressions (API)

Ingevoerde stappen


step_nb_entries (API)

Inkomsten Eerste interactie


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Inkomsten Laatste interactie


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Inkomsten Laatste niet-direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Inkomsten Lineair


nb_attribution_revenue_linear (API)

Inkomsten Positie gebaseerd


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Inkomsten Tijdsverval


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interacties


nb_field_interactions (API)

Interacties bij verstuurd


nb_field_interactions_submitted (API)

Interacties wanneer niet verstuurd


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kliks


nb_clicks (API)

Leeg gelaten bij versturen


nb_field_leftblank_submitted (API)

Leeg gelaten tijdens conversie


nb_field_leftblank_converted (API)

Maximale gebeurtenis waarde


max_event_value (API)

Minimale gebeurtenis waarde


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Paginaweergaven


nb_hits (API)

Paginaweergaven


nb_pageviews (API)

Percentage doorgegaan


proceeded_rate (API)

Percentage formulier voor opnieuw verzenden


form_resubmitters_rate (API)

Percentage leeg gelaten bij conversie


avg_field_leftblank_converted (API)

Percentage leeg gelaten bij verzenden


avg_field_leftblank_submitted (API)

Play ratio


play_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Stap bezoeken


step_nb_visits (API)

Stap ging door


step_nb_proceeded (API)

Tijd besteed aan media


sum_total_time_watched (API)

Tijd gespendeerd


nb_field_time_spent (API)

Tijd gespendeerd


nb_form_time_spent (API)

Tijd voor formulier conversie


nb_form_time_to_conversion (API)

Tijd voor het eerste keer versturen


nb_form_time_to_first_submission (API)

Trechter binnekomsten


funnel_sum_entries (API)

Trechter conversie percentage


funnel_conversion_rate (API)

Trechter conversies


funnel_nb_conversions (API)

Trechter verlaten percentage


funnel_abandoned_rate (API)

Trechters exits


funnel_sum_exits (API)

Uitgaande links


nb_outlinks (API)

Unieke bezoekers


nb_uniq_visitors (API)

Unieke cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unieke downloads


nb_uniq_downloads (API)

Unieke downloads (Acties)


nb_visits (API)

Unieke heroriëntaties


nb_field_uniq_refocuses (API)

Unieke interacties


nb_field_uniq_interactions (API)

Unieke kliks (Acties)


nb_visits (API)

Unieke paginaweergaven


nb_uniq_pageviews (API)

Unieke paginaweergaven (Acties)


nb_visits (API)

Unieke starters


nb_field_uniq_entries (API)

Unieke uitgaande links


nb_uniq_outlinks (API)

Unieke verlaters


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unieke verwerkingen


nb_field_uniq_amendments (API)

Unieke verwijderingen


nb_field_uniq_deletes (API)

Unieke wijzigingen


nb_field_uniq_changes (API)

Veld conversies


nb_field_views_converted (API)

Veldinzendingen


nb_field_views_submitted (API)

Verder gegaan


nb_proceeded (API)

Verlaten stappen


step_nb_exits (API)

Verlaters


nb_field_dropoff (API)

Vertrek-ratio


exit_rate (API)

Vertrek-ratio (Acties)


exit_rate (API)

Vertrekken


exit_nb_visits (API)

Vertrekken


nb_exits (API)

Verwerkingen


nb_field_amendments (API)

Verwijder percentage


field_delete_rate (API)

Verwijderingen


nb_field_deletes (API)

Volledig scherm ratio


fullscreen_rate (API)

Wijzigingen


nb_field_changes (API)

Zoekopdrachten


nb_searches (API)

Zoekopdrachten (Acties)


nb_visits (API)

Zoekresultaten-pagina's


nb_pages_per_search (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporten

Aangepaste variabelen (Bezoekers)

Acties - Algemene statistieken (Acties)

Algemene statistieken (API)

All Channels (Verwijzers)

Audio Bronnen URL's gegroepeerd (Media)

Audio Titels (Media)

Audio bron URL's (Media)

Audio per uur in de tijdzone van de website (Media)

Bestemmingspagina na zoekopdracht (Acties)

Besturingssysteem families (Bezoekers)

Besturingssysteem versies (Bezoekers)

Bezoeken per dag van de week (Bezoekers)

Bezoeken per lokale tijd (Bezoekers)

Bezoeken voor de conversie (Doelstellingen)

Bezoekerssamenvatting (Bezoekers)

Binnenkomende paginatitels (Acties)

Binnenkomstpagina's (Acties)

Browser engines (Bezoekers)

Browsers (Bezoekers)

Browsertaal (Bezoekers)

Browserversie (Bezoekers)

Channel Type (Verwijzers)

Configuraties (Bezoekers)

Content naam (Acties)

Contentonderdeel (Acties)

Continent (Bezoekers)

Dagen tot conversie (Doelstellingen)

Dashboard van alle websites (Alle websites)

Doelstellingen (Doelstellingen)

Downloads (Acties)

Duur van bezoeken (Acties)

Enkele Website dashboard (Alle websites)

Formulier "UserForm" - Formulieren Overzicht (Formulieren)

Formulier "UserForm" - Pagina URL's (Formulieren)

Formulier "add-read" - Formulieren Overzicht (Formulieren)

Formulier "add-read" - Pagina URL's (Formulieren)

Formulier "profile_data_form" - Formulieren Overzicht (Formulieren)

Formulier "profile_data_form" - Pagina URL's (Formulieren)

Formulier "storeForm" - Formulieren Overzicht (Formulieren)

Formulier "storeForm" - Pagina URL's (Formulieren)

Formulier "xpather-form" - Formulieren Overzicht (Formulieren)

Formulier "xpather-form" - Pagina URL's (Formulieren)

Formulieren Overzicht (Formulieren)

Gebeurtenis acties (Acties)

Gebeurtenis categorieën (Acties)

Gebeurtenis namen (Acties)

Gebruiker-ID's (Bezoekers)

Geïnstalleerde plugins (Bezoekers)

Herhalingsbezoek na bepaald aantal dagen (Acties)

Land (Bezoekers)

Media Samenvatting (Media)

Media Spelers (Media)

Merk apparaat (Bezoekers)

Model apparaat (Bezoekers)

Overzicht doelstellingen (Doelstellingen)

Overzicht doelstellingen - Bezoeken voor de conversie (Doelstellingen)

Overzicht doelstellingen - Dagen tot conversie (Doelstellingen)

Overzicht verwijzers (Verwijzers)

Pagina's per bezoek (Acties)

Pagina-URL's (Acties)

Paginatitels (Acties)

Paginatitels na zoekopdrachten (Acties)

Performance overview (Acties)

Provider (Bezoekers)

Regio (Bezoekers)

SEO Web Vitals (Verwijzers)

Schermresolutie (Bezoekers)

Sleutelwoorden (Verwijzers)

Sociale netwerken (Verwijzers)

Soort apparaat (Bezoekers)

Stad (Bezoekers)

Taalcode (Bezoekers)

Terugkerende bezoeken (Acties)

Titels vertrekpagina's (Acties)

Uitgaande links (Acties)

Verdeling herhaalbezoeken (Acties)

Vertrekpagina's (Acties)

Video Bron URL's gegroepeerd (Media)

Video Resoluties (Media)

Video Titels (Media)

Video bron URL's (Media)

Video's per uur in de tijdzone van de website (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Bezoekers)

Websites (Verwijzers)

Zoekcategorieën (Acties)

Zoekmachines (Verwijzers)

Zoektermen (Acties)

Zoekwoorden zonder resultaten (Acties)

Tag Manager

Aangepast Javascript Variable

Aangepaste HTML Tag

Aangepaste afbeelding Tag

Aangepaste gebeurtenis Trigger

Aantal H1 Elementen Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Aantal H2 Elementen Variable


{⁣{SeoNumH2}}

AddThis Tag

Alle Download Klik Trigger

Alle Elementen Click Trigger

Alle Link Clicks Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser taal Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click element Variable


{⁣{ClickElement}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container revisie Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container versie naam Variable


{⁣{ContainerVersion}}

DNS Lookup-tijd Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Ready Trigger

DOM-element Variable

Eerste URL Folder Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Element Zichtbaarheid Trigger

Emarsys Tag

Facebook Pixel Tag

First-Party Cookie Variable

Formulier bestemming URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Formulier verzenden Trigger

Formulier-ID Variable


{⁣{FormId}}

Formulier-classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Formulier-element Variable


{⁣{FormElement}}

Formuliernaam Variable


{⁣{FormName}}

Fout URL Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Fout regel Variable


{⁣{ErrorLine}}

Foutmelding Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Gegevens-Laag Variable

Geschiedenis Bron Variable


{⁣{HistorySource}}

Geschiedenis Verandering Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Honeybadger Tag

Horizontaal Scroll Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

ISO-datum Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variabele Variable

Klik ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klik Klassen Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klik Node Naam Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Klik bestemming URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Klik tekst Variable


{⁣{ClickText}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Lokaal Uur Variable


{⁣{LocalHour}}

Lokale Datum Variable


{⁣{LocalDate}}

Lokale Tijd Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo-configuratie Variable

Omgeving naam Variable


{⁣{Environment}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pagina Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Pagina Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Pagina-URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Paginatitel Variable


{⁣{PageTitle}}

Paginaweergave Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Raygun Tag

Referrer URL Variable

Referrer URL Variable


{⁣{Referrer}}

Scherm Breedte Beschikbaar Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Scherm Breedte Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scherm Hoogte Beschikbaar Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Scherm Hoogte Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Scroll Bron Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Linker Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll bereik Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Thema kleur Tag

Tijd sinds het laden van de pagina Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variabele Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Verticaal Scroll Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Volledig scherm Trigger

Voorbeeldmodus Variable


{⁣{PreviewMode}}

Werkdag Variable


{⁣{Weekday}}

Willekeurig Nummer Variable


{⁣{RandomNumber}}

Window Leave Trigger

Window geladen Trigger

Window unload Trigger

Zendesk Chat (voorheen Zopim) Tag

etracker webanalyse Tag

Maatwerk rapporten

Aantal Bezoeken

Dimensies


CoreHome.VisitsCount

Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Dimensies


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Aantal Interacties

Dimensies


Actions.VisitTotalInteractions

Aantal Interne Zoekopdrachten

Dimensies


Actions.VisitTotalSearches

Aantal Items In Winkelwagen

Dimensies


Ecommerce.Items

Aarzelingstijd

Dimensies


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Aarzelingstijd

Statistiek


nb_form_time_hesitation (API)

Actie-URL

Dimensies


Actions.ActionUrl

Acties Tijdens Bezoek

Dimensies


Actions.VisitTotalActions

Ad Click ID

Dimensies


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimensies


AttributedConversionExport.AdProvider

Afgerond

Statistiek


nb_media_finishes (API)

Afgespeeld

Statistiek


nb_media_plays (API)

Afgespeeld Ratio

Statistiek


media_finish_rate (API)

Avg. On Load Time

Statistiek


avg_time_on_load (API)

Belasting

Dimensies


Ecommerce.RevenueTax

Bestelwaarde

Dimensies


Ecommerce.Revenue

Besturingssyteem Familie

Dimensies


DevicesDetection.Os

Bezoek Omgezet Een Specifiek Doel ID

Dimensies


Goals.IdGoal

Bezoeken

Statistiek


nb_visits (API)

Bezoeken Met Conversies

Statistiek


nb_visits_converted (API)

Bezoeken Met Plugin (Cookie)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Bezoeken Met Plugin (Flash)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Bezoeken Met Plugin (Java)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Bezoeken Met Plugin (PDF)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Bezoeken Met Plugin (QuickTime)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Bezoeken Met Plugin (RealPlayer)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Bezoeken Met Plugin (Silverlight)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Bezoeken Met Plugin (Windows Media)

Statistiek


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Bezoeker Bereikte Tenminste één Doel

Dimensies


CoreHome.VisitGoalConverted

Bezoeker-ID

Dimensies


CoreHome.VisitorId

Bezoeker-IP

Dimensies


CoreHome.VisitIp

Bounce-ratio

Statistiek


bounce_rate (API)

Bounces

Statistiek


bounce_count (API)

Bron

Dimensies


MediaAnalytics.MediaResource

Browser

Dimensies


DevicesDetection.BrowserName

Browser Engine

Dimensies


DevicesDetection.BrowserEngine

Browserversie

Dimensies


DevicesDetection.BrowserVersion

Campagne Bron

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Campagne Id

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campagne Medium

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Content

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Name

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimensies


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Channel Type

Dimensies


Referrers.ReferrerType

Clicked Outlink

Dimensies


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimensies


DevicesDetection.ClientType

Content Interacties

Dimensies


Contents.ContentInteraction

Content Naam

Dimensies


Contents.ContentName

Contentdoel

Dimensies


Contents.ContentTarget

Contentonderdeel

Dimensies


Contents.ContentPiece

Continent

Dimensies


UserCountry.Continent

Conversie-ratio

Statistiek


visits_conversion_rate (API)

Dagen Sinds Eerste Bezoek

Dimensies


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dagen Sinds Laatste Bezoek

Dimensies


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

DOM Doorlooptijd

Dimensies


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimensies


PagePerformance.TimeDomProcessing

Download-URL

Dimensies


Actions.DownloadUrl

Duur Bezoek (in Seconden)

Dimensies


CoreHome.VisitTotalTime

E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Dimensies


CoreHome.VisitGoalBuyer

Formulier Bezoekers

Statistiek


nb_form_viewers (API)

Formulier Conversie Ratio

Statistiek


form_conversion_rate (API)

Formulier Conversies

Dimensies


FormAnalytics.FormConverted

Formulier Conversies

Statistiek


nb_form_conversions (API)

Formulier Gem. Aarzelingstijd

Statistiek


avg_form_time_hesitation (API)

Formulier Gem. Tijd Gespendeerd

Statistiek


avg_form_time_spent (API)

Formulier Gem. Tijd Om Eerst Te Verzenden

Statistiek


avg_form_time_to_first_submission (API)

Formulier Inzendingen

Dimensies


FormAnalytics.FormSubmissions

Formulier Inzendingen

Statistiek


nb_form_submissions (API)

Formulier Opnieuw Verzenden

Statistiek


nb_form_resubmitters (API)

Formulier Starters

Statistiek


nb_form_starters (API)

Formulier Starters Percentage

Statistiek


form_starters_rate (API)

Formulier Starts

Dimensies


FormAnalytics.FormStarts

Formulier Starts

Statistiek


nb_form_starts (API)

Formulier Verzenders

Statistiek


nb_form_submitters (API)

Formulierweergaven

Dimensies


FormAnalytics.FormViews

Formulierweergaven

Statistiek


nb_form_views (API)

Gebeurtenis Actie

Dimensies


Events.EventAction

Gebeurtenis Categorie

Dimensies


Events.EventCategory

Gebeurtenis Naam

Dimensies


Events.EventName

Gebeurtenis URL

Dimensies


Events.EventUrl

Gebeurtenis Waarde

Dimensies


Events.EventValue

Gebeurtenissen

Dimensies


Events.TotalEvents

Gebeurtenissen Met Een Waarde

Statistiek


events_with_event_value (API)

Gebruiker-ID

Dimensies


CoreHome.UserId

Gegroepeerde Bron

Dimensies


MediaAnalytics.GroupedResource

Gem. Afgespeeld

Statistiek


avg_media_completion (API)

Gem. DOM Doorlooptijd

Statistiek


avg_time_dom_completion (API)

Gem. DOM Verwerkingstijd

Statistiek


avg_time_dom_processing (API)

Gem. Media Lengte

Statistiek


avg_media_length (API)

Gem. Netwerk Tijd

Statistiek


avg_time_network (API)

Gem. Overdrachtstijd

Statistiek


avg_time_transfer (API)

Gem. Server Tijd

Statistiek


avg_time_server (API)

Gem. Tijd Gespendeerd

Statistiek


avg_spent_time (API)

Gemiddeld Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interacties Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Interne Zoekopdrachten Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gemiddeld Aantal Items In Winkelwagen Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Acties Tijdens Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_actions_per_visits (API)

Gemiddeld Belasting Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Bestelwaarde Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Dagen Sinds Eerste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gemiddeld Dagen Sinds Laatste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Gemiddeld Duur Bezoek (in Seconden) Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gemiddeld Gebeurtenissen Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gemiddeld Korting Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Profilable Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Gemiddeld Seconden Sinds Eerste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Gemiddeld Seconden Sinds Laatst Geplaatste Bestelling Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Gemiddeld Seconden Sinds Laatste Bezoek Per Bezoeken

Statistiek


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Gemiddeld Subtotaal Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Gemiddeld Verzending Per Order ID

Statistiek


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gemiddelde Generatietijd

Statistiek


avg_page_generation_time (API)

Gemiddelde Waarde

Statistiek


avg_event_value (API)

Generatietijd Pagina

Dimensies


Actions.PageGenerationTime

Globale Inkomsten

Dimensies


Goals.Revenue

Hits

Statistiek


hits (API)

Hoeveelheid Product

Dimensies


Ecommerce.ProductQuantity

Impressies

Dimensies


MediaAnalytics.IdVisit

Impressies

Statistiek


nb_media_impressions (API)

Impressies Door Unieke Bezoekers

Statistiek


nb_media_uniq_impressions (API)

Keyword Count (Site Search)

Dimensies


Actions.SearchCount

Korting

Dimensies


Ecommerce.RevenueDiscount

Land

Dimensies


UserCountry.Country

Latitude

Dimensies


UserCountry.Latitude

Lokale Tijd - Minuut (start Van Bezoek)

Dimensies


VisitTime.LocalMinute

Lokale Tijd - Uur (start Van Bezoek)

Dimensies


VisitTime.LocalTime

Longitude

Dimensies


UserCountry.Longitude

Maximaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maximaal Aantal Interacties

Statistiek


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maximaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek


max_actions_visittotalsearches (API)

Maximaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek


max_ecommerce_items (API)

Maximaal Aarzelingstijd

Statistiek


max_form_time_hesitation (API)

Maximaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek


max_actions (API)

Maximaal Belasting

Statistiek


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maximaal Bestelwaarde

Statistiek


max_ecommerce_revenue (API)

Maximaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maximaal Dagen Sinds Laatste Bezoek

Statistiek


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maximaal DOM Doorlooptijd

Statistiek


max_time_dom_completion (API)

Maximaal DOM Processing Time

Statistiek


max_time_dom_processing (API)

Maximaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek


max_corehome_visittotaltime (API)

Maximaal Formulierweergaven

Statistiek


max_form_views (API)

Maximaal Gebeurtenis Waarde

Statistiek


max_events_eventvalue (API)

Maximaal Gebeurtenissen

Statistiek


max_events_totalevents (API)

Maximaal Generatietijd Pagina

Statistiek


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maximaal Globale Inkomsten

Statistiek


max_goals_revenue (API)

Maximaal Hoeveelheid Product

Statistiek


max_ecommerce_productquantity (API)

Maximaal Korting

Statistiek


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maximaal Media Lengte (in Seconden)

Statistiek


max_media_length (API)

Maximaal Network Time

Statistiek


max_time_network (API)

Maximaal On Load Time

Statistiek


max_time_on_load (API)

Maximaal Overdrachtstijd

Statistiek


max_time_transfer (API)

Maximaal Pageview Position

Statistiek


max_actions_pageviewposition (API)

Maximaal Prijs Product

Statistiek


max_ecommerce_productprice (API)

Maximaal Seconden Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maximaal Seconden Sinds Laatst Geplaatste Bestelling

Statistiek


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maximaal Seconden Sinds Laatste Bezoek

Statistiek


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maximaal Servertijd

Statistiek


max_time_server (API)

Maximaal Subtotaal

Statistiek


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maximaal Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Statistiek


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maximaal Tijd Gespendeerd

Statistiek


max_form_time_spent (API)

Maximaal Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Statistiek


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maximaal Tijd Voor Het Eerste Keer Versturen

Statistiek


max_form_time_to_first_submission (API)

Maximaal Time Spent In Referring Action

Statistiek


max_actions_timespentrefaction (API)

Maximaal Verzending

Statistiek


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maximaal Viewed Product Price

Statistiek


max_ecommerce_productviewprice (API)

Media Lengte (in Seconden)

Dimensies


MediaAnalytics.MediaLength

Media Titel

Dimensies


MediaAnalytics.MediaTitle

Media Voortgang

Dimensies


MediaAnalytics.MediaProgress

Merk Apparaat

Dimensies


DevicesDetection.DeviceBrand

Minimaal DOM Doorlooptijd

Statistiek


min_time_dom_completion (API)

Minimaal DOM Processing Time

Statistiek


min_time_dom_processing (API)

Minimaal Gebeurtenis Waarde

Statistiek


min_events_eventvalue (API)

Minimaal Network Time

Statistiek


min_time_network (API)

Minimaal On Load Time

Statistiek


min_time_on_load (API)

Minimaal Overdrachtstijd

Statistiek


min_time_transfer (API)

Minimaal Servertijd

Statistiek


min_time_server (API)

Model Apparaat

Dimensies


DevicesDetection.DeviceModel

Naam Product

Dimensies


Ecommerce.ProductName

Naam Speler

Dimensies


MediaAnalytics.PlayerName

Naam Verwijzer

Dimensies


Referrers.ReferrerName

Network Time

Dimensies


PagePerformance.TimeNetwork

On Load Time

Dimensies


PagePerformance.TimeOnLoad

Order ID

Dimensies


Ecommerce.Order

Order ID

Statistiek


nb_uniq_orders (API)

Overdrachtstijd

Dimensies


PagePerformance.TimeTransfer

Pageview Position

Dimensies


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Statistiek


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Statistiek


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Statistiek


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Statistiek


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Statistiek


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Statistiek


pageviews_with_time_transfer (API)

Pagina-URL

Dimensies


Actions.PageUrl

Paginatitel

Dimensies


Actions.PageTitle

Paginaweergaven

Statistiek


pageviews (API)

Paginaweergaven Met Generatietijd

Statistiek


pageviews_with_generation_time (API)

Percentage Formulier Voor Opnieuw Verzenden

Statistiek


form_resubmitters_rate (API)

Play Ratio

Statistiek


media_play_rate (API)

Plugin (Cookie)

Dimensies


DevicePlugins.PluginCookie

Plugin (Flash)

Dimensies


DevicePlugins.PluginFlash

Plugin (Java)

Dimensies


DevicePlugins.PluginJava

Plugin (PDF)

Dimensies


DevicePlugins.PluginPdf

Plugin (QuickTime)

Dimensies


DevicePlugins.PluginQuickTime

Plugin (RealPlayer)

Dimensies


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Plugin (Silverlight)

Dimensies


DevicePlugins.PluginSilverlight

Plugin (Windows Media)

Dimensies


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Prijs Product

Dimensies


Ecommerce.ProductPrice

Profilable

Dimensies


CoreHome.Profilable

Provider

Dimensies


Provider.Provider

Referrer URL

Dimensies


Referrers.ReferrerUrl

Resolutie

Dimensies


Resolution.Resolution

Resolutie

Dimensies


MediaAnalytics.Resolution

Seconden Sinds Eerste Bezoek

Dimensies


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconden Sinds Laatst Geplaatste Bestelling

Dimensies


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconden Sinds Laatste Bezoek

Dimensies


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Servertijd

Dimensies


PagePerformance.TimeServer

Site Time — Hour

Dimensies


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimensies


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionTime

SKU Product

Dimensies


Ecommerce.ProductSku

Sleutelwoord

Dimensies


Referrers.Keyword

Sleutelwoord (zoeken Via Site)

Dimensies


Actions.SearchKeyword

Soort Apparaat

Dimensies


DevicesDetection.DeviceType

Soort Bezoek

Dimensies


CoreHome.VisitorReturning

Stad

Dimensies


UserCountry.City

Subtotaal

Dimensies


Ecommerce.RevenueSubtotal

Taal

Dimensies


UserLanguage.Language

Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Dimensies


MediaAnalytics.SpentTime

Tijd Gespendeerd

Dimensies


FormAnalytics.FormTimeSpent

Tijd Gespendeerd

Statistiek


nb_form_time_spent (API)

Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Dimensies


MediaAnalytics.TimeToPlay

Tijd Voor Het Eerste Keer Versturen

Dimensies


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Tijd Voor Het Eerste Keer Versturen

Statistiek


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimensies


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimensies


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimensies


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent In Referring Action

Dimensies


Actions.TimeSpentRefAction

Titel Binnenkomstpagina

Dimensies


Actions.EntryPageTitle

Titel Vertrekpagina

Dimensies


Actions.ExitPageTitle

Totaal Aantal Dagen Sinds Laatste E-commercebestelling

Statistiek


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totaal Aantal Interacties

Statistiek


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totaal Aantal Interne Zoekopdrachten

Statistiek


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totaal Aantal Items In Winkelwagen

Statistiek


sum_ecommerce_items (API)

Totaal Acties Tijdens Bezoek

Statistiek


sum_actions (API)

Totaal Belasting

Statistiek


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totaal Bestelwaarde

Statistiek


sum_ecommerce_revenue (API)

Totaal Dagen Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totaal Dagen Sinds Laatste Bezoek

Statistiek


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Totaal DOM Doorlooptijd

Statistiek


sum_time_dom_completion (API)

Totaal DOM Processing Time

Statistiek


sum_time_dom_processing (API)

Totaal Duur Bezoek (in Seconden)

Statistiek


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totaal Gebeurtenis Waarde

Statistiek


sum_events_eventvalue (API)

Totaal Gebeurtenissen

Statistiek


sum_events_totalevents (API)

Totaal Generatietijd Pagina

Statistiek


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totaal Globale Inkomsten

Statistiek


sum_goals_revenue (API)

Totaal Hoeveelheid Product

Statistiek


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totaal Korting

Statistiek


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totaal Media Lengte (in Seconden)

Statistiek


sum_media_length (API)

Totaal Network Time

Statistiek


sum_time_network (API)

Totaal On Load Time

Statistiek


sum_time_on_load (API)

Totaal Overdrachtstijd

Statistiek


sum_time_transfer (API)

Totaal Pageview Position

Statistiek


sum_actions_pageviewposition (API)

Totaal Prijs Product

Statistiek


sum_ecommerce_productprice (API)

Totaal Profilable

Statistiek


sum_corehome_profilable (API)

Totaal Seconden Sinds Eerste Bezoek

Statistiek


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Totaal Seconden Sinds Laatst Geplaatste Bestelling

Statistiek


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Totaal Seconden Sinds Laatste Bezoek

Statistiek


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Totaal Servertijd

Statistiek


sum_time_server (API)

Totaal Subtotaal

Statistiek


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totaal Tijd Besteed Aan Het Afspelen Van Media (in Seconden)

Statistiek


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totaal Tijd Tot Eerste Media Play (in Seconden)

Statistiek


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totaal Time Spent In Referring Action

Statistiek


sum_actions_timespentrefaction (API)

Totaal Verzending

Statistiek


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totaal Viewed Product Price

Statistiek


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Uniek Actie-URL

Statistiek


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Uniek Ad Click ID

Statistiek


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Uniek Ad Provider

Statistiek


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Uniek Besturingssysteem Versies

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Uniek Besturingssystemen

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Uniek Bezoeker-IP's

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uniek Binnenkomende Paginatitels

Statistiek


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Uniek Bronnen

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Uniek Browser Engines

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Uniek Browsers

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Uniek Browserversies

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Uniek Campagne Bron

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Uniek Campagne Id

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Uniek Campagne Medium

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Uniek Campaign Content

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Uniek Campaign Group

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Uniek Campaign Keyword

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Uniek Campaign Name

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Uniek Campaign Placement

Statistiek


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Uniek Categorieën (zoeken Via Site)

Statistiek


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Uniek Channel Types

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Uniek Clicked Outlinks

Statistiek


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Uniek Client Types

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Uniek Content Interacties

Statistiek


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Uniek Continenten

Statistiek


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Uniek Download-URL's

Statistiek


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Uniek E-commercestatus Aan Het Eind Van Een Bezoek

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Uniek Gebeurtenis Acties

Statistiek


nb_uniq_events_eventaction (API)

Uniek Gebeurtenis Categorieën

Statistiek


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Uniek Gebeurtenis Namen

Statistiek


nb_uniq_events_eventname (API)

Uniek Gebeurtenis URL's

Statistiek


nb_uniq_events_eventurl (API)

Uniek Gebruiker-ID's

Statistiek


nb_uniq_corehome_userid (API)

Uniek Gegroepeerde Bronnen

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Uniek Inhoud Doelen

Statistiek


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Uniek Inhoud Gedeeltes

Statistiek


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Uniek Inhoud Namen

Statistiek


nb_uniq_contents_contentname (API)

Uniek Keyword Counts (Site Search)

Statistiek


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Uniek Landen

Statistiek


nb_uniq_usercountry_country (API)

Uniek Latitudes

Statistiek


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Uniek Longitudes

Statistiek


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Uniek Media Titels

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Uniek Meetbaar

Statistiek


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Uniek Merken Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Uniek Modellen Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Uniek Namen Producten

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Uniek Namen Spelers

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Uniek Namen Verwijzers

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Uniek Pagina-URL's

Statistiek


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Uniek Paginatitels

Statistiek


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Uniek Providers

Statistiek


nb_uniq_provider_provider (API)

Uniek Regio's

Statistiek


nb_uniq_usercountry_region (API)

Uniek Resoluties

Statistiek


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Uniek SKU's Producten

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Uniek Sleutelwoorden

Statistiek


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Uniek Sleutelwoorden (zoeken Via Site)

Statistiek


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Uniek Soorten Apparaten

Statistiek


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Uniek Soorten Bezoeken

Statistiek


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Uniek Steden

Statistiek


nb_uniq_usercountry_city (API)

Uniek Talen

Statistiek


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Uniek Uitgaande Paginatitels

Statistiek


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Uniek URL's Binnenkomstpagina's

Statistiek


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Uniek URL's Vertekpagina's

Statistiek


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Uniek URL's Verwijzers

Statistiek


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Uniek Video Resoluties

Statistiek


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Uniek Viewed Product Category 1

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Uniek Viewed Product Category 2

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Uniek Viewed Product Category 3

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Uniek Viewed Product Category 4

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Uniek Viewed Product Category 5

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Uniek Viewed Product Name

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Uniek Viewed Product SKU

Statistiek


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Conversie)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Uniek Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Statistiek


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unieke Bezoekers

Statistiek


nb_uniq_visitors (API)

URL Binnenkomstpagina

Dimensies


Actions.EntryPageUrl

URL Vertrekpagina

Dimensies


Actions.ExitPageUrl

Uur

Dimensies


MediaAnalytics.Hour

Verzending

Dimensies


Ecommerce.RevenueShipping

Viewed Product Category 1

Dimensies


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimensies


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimensies


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimensies


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimensies


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimensies


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimensies


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimensies


Ecommerce.ProductViewSku

Vingerafdruk

Dimensies


CoreHome.VisitorFingerprint

Vingerafdruk

Statistiek


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Bezoek)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Conversie)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Waarde Aangepaste Variabele 1 (omvang Pagina)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariablePage1

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Bezoek)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Conversie)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Waarde Aangepaste Variabele 2 (omvang Pagina)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariablePage2

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Bezoek)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Conversie)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Waarde Aangepaste Variabele 3 (omvang Pagina)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariablePage3

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Bezoek)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Conversie)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Waarde Aangepaste Variabele 4 (omvang Pagina)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariablePage4

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Bezoek)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Conversie)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Waarde Aangepaste Variabele 5 (omvang Pagina)

Dimensies


CustomVariables.CustomVariablePage5

Website Name

Dimensies


CoreHome.IdSite

Zoekcategorie

Dimensies


Actions.SearchCategory

Beschikbare snelkoppelingen

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy