Glossary

Learn about commonly used terms to make the most of Matomo analytics.

Mga Sukatan

% Search Exits (Mga Aksyon)


exit_rate (API)

Aksyon sa bawat Pagbisita


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Ang average ng lahat ng mga values para sa event na ito.


avg_event_value (API)

Average na panahon na mag-loag ng page


avg_page_load_time (API)

Average na. oras sa pahina


avg_time_on_page (API)

Average na. pagbuo


avg_time_generation (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. Visit Duration (in seconds)


avg_time_on_site (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

Bounce Rate


bounce_rate (API)

Bounce Rate (Mga Aksyon)


bounce_rate (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Conversions First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversions Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversions Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversions Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversions Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversions Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Exit rate


exit_rate (API)

Exit rate (Mga Aksyon)


exit_rate (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kita First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Kita Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Kita Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Kita Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Kita Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Kita Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Mga Aksyon


nb_actions (API)

Mga Bounce


entry_bounce_count (API)

Mga Outlink


nb_outlinks (API)

Mga Pagbisita


nb_visits (API)

Mga Pageview


nb_hits (API)

Mga Pageview


nb_pageviews (API)

Mga Paghahanap


nb_searches (API)

Mga Paghahanap (Mga Aksyon)


nb_visits (API)

Mga Pasukan


entry_nb_visits (API)

Mga Resulta


nb_events (API)

Mga download


nb_downloads (API)

Mga event na may value


nb_events_with_value (API)

Mga natatanging bisita


nb_uniq_visitors (API)

Mga natatanging pageview


nb_uniq_pageviews (API)

Mga natatanging pageview (Mga Aksyon)


nb_visits (API)

Mga pahina ng mga Resulta sa Paghahanap


nb_pages_per_search (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Na-click mula sa search results


nb_hits_following_search (API)

Natatanging mga Download


nb_uniq_downloads (API)

Natatanging mga Download (Mga Aksyon)


nb_visits (API)

Natatanging mga Outlink


nb_uniq_outlinks (API)

Natatanging mga Pag-click (Mga Aksyon)


nb_visits (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Paglabas


exit_nb_visits (API)

Paglabas


nb_exits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Rate ng Conversion


conversion_rate (API)

Rate ng Pakikipag-ugnayan


interaction_rate (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Users


nb_users (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Mga Ulat

All Channels (Mga Referrer)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Bansa (Mga Bisita)

Bilang ng pagbisita (Mga Aksyon)

Brand ng device (Mga Bisita)

Browser Plugins (Mga Bisita)

Browser engines (Mga Bisita)

Buod ng mga Pagbisita (Mga Bisita)

Channel Type (Mga Referrer)

Configurations (Mga Bisita)

Days to Conversion (Goals)

Event Actions (Mga Aksyon)

Event Names (Mga Aksyon)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Goals (Goals)

Goals Overview (Goals)

Goals Overview - Days to Conversion (Goals)

Goals Overview - Visits to Conversion (Goals)

Kontinente (Mga Bisita)

Lahat ng dashboard Websites (All Websites)

Lungsod (Mga Bisita)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Mga Aksyon - Pangunahing sukatan (Mga Aksyon)

Mga Browser (Mga Bisita)

Mga Custom na Variable (Mga Bisita)

Mga Kategorya ng Paghahanap (Mga Aksyon)

Mga Keyword (Mga Referrer)

Mga Keyword ng Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Mga Outlink (Mga Aksyon)

Mga Pahina Pagkatapos ng isang Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Mga Pahina bawat Pagbisita (Mga Aksyon)

Mga Pamagat ng Pahina Pagkatapos ng isang Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Mga Referrer ng Pangkalahatang-pananaw (Mga Referrer)

Mga URL ng Pahina (Mga Aksyon)

Mga araw araw na pagbisita mula noong huling pagbisita. (Mga Aksyon)

Mga bersyon ng Operating System (Mga Bisita)

Mga bumabalik na pagbisita (Mga Aksyon)

Mga download (Mga Aksyon)

Mga entry page (Mga Aksyon)

Mga exit page (Mga Aksyon)

Mga kategorya ng Event (Mga Aksyon)

Mga pagbisita araw-araw (Mga Bisita)

Mga pagbisita sa bawat lokal na oras (Mga Bisita)

Mga pamagat ng entry page (Mga Aksyon)

Mga pamagat ng exit page (Mga Aksyon)

Mga pamagat ng pahina (Mga Aksyon)

Mga pamilya ng Operating System (Mga Bisita)

Modelo ng device (Mga Bisita)

Paghahanap ng mga Keyword na Walang mga Resulta (Mga Aksyon)

Pangalan ng Nilalaman (Mga Aksyon)

Pangunahing sukatan (API)

Performance overview (Mga Aksyon)

Piraso ng Nilalaman (Mga Aksyon)

Rehiyon (Mga Bisita)

SEO Web Vitals (Mga Referrer)

Screen Resolution (Mga Bisita)

Search Engines (Mga Referrer)

Single Website dashboard (All Websites)

Social Networks (Mga Referrer)

Tagal ng pagbisita (Mga Aksyon)

Tagapagtustos (Mga Bisita)

Uri ng device (Mga Bisita)

Users (Mga Bisita)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Mga Bisita)

Visits to Conversion (Goals)

Websites (Mga Referrer)

bersyon ng browser (Mga Bisita)

wika ng browser (Mga Bisita)

wika ng code (Mga Bisita)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Page Title Variable


{⁣{PageTitle}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Referrer URL Variable

Referrer URL Variable


{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL ng Pahina Variable


{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Action URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Araw Mula Noong Huling Pagbisita

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Average Na. Pagbuo

Metrik


avg_page_generation_time (API)

Average Value

Metrik


avg_event_value (API)

Avg. Actions In Visit Per Visit

Metrik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Araw Mula Noong Huling Pagbisita Per Visit

Metrik


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Avg. Bilang Ng Panloob Na Paghahanap Per Visit

Metrik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Completion

Metrik


avg_media_completion (API)

Avg. Diskuwento Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Avg. DOM Completion Time

Metrik


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Metrik


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Metrik


avg_media_length (API)

Avg. Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce. Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Mga Resulta Per Visit

Metrik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Network Time

Metrik


avg_time_network (API)

Avg. Number Of Interactions Per Visit

Metrik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. On Load Time

Metrik


avg_time_on_load (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Profilable Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Avg. Seconds Since First Visit Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Ecommerce Order Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Visit Per Visit

Metrik


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Avg. Server Time

Metrik


avg_time_server (API)

Avg. Shipping Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Subtotal Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon) Per Visit

Metrik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Tax Per Order ID

Metrik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Time Spent

Metrik


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Metrik


avg_time_transfer (API)

Bansa

Dimension


UserCountry.Country

Bersyon Ng Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Bilang Ng Mga Bumisita

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Bisitahin Ang Estado Ng Ecommerce Sa Katapusan Ng Pagbisita

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Bounce Rate

Metrik


bounce_rate (API)

Brand Ng Device

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Diskuwento

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Event Action

Dimension


Events.EventAction

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Fingerprint

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingerprint

Metrik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Metrik


media_finish_rate (API)

Finishes

Metrik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metrik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metrik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metrik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metrik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Metrik


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Metrik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metrik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metrik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metrik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Metrik


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Metrik


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Metrik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metrik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Metrik


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (saklaw Na Pahina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (saklaw Na Pahina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (saklaw Na Pahina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (saklaw Na Pahina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (saklaw Na Pahina)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Metrik


nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Metrik


hits (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Metrik


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metrik


nb_media_uniq_impressions (API)

Kategorya Ng Event

Dimension


Events.EventCategory

Kategorya Ng Paghahanap

Dimension


Actions.SearchCategory

Keyword

Dimension


Referrers.Keyword

Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Keyword (Paghahanap Sa Site)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kontinente

Dimension


UserCountry.Continent

Latitud

Dimension


UserCountry.Latitude

Lenggwahe

Dimension


UserLanguage.Language

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Longhitud

Dimension


UserCountry.Longitude

Lungsod

Dimension


UserCountry.City

Max Actions In Visit

Metrik


max_actions (API)

Max Araw Mula Noong Huling Pagbisita

Metrik


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Max Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Metrik


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Diskuwento

Metrik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max DOM Completion Time

Metrik


max_time_dom_completion (API)

Max DOM Processing Time

Metrik


max_time_dom_processing (API)

Max Event Value

Metrik


max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Metrik


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Metrik


max_form_time_hesitation (API)

Max Media Length (in Seconds)

Metrik


max_media_length (API)

Max Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Metrik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Mga Resulta

Metrik


max_events_totalevents (API)

Max Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Metrik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Network Time

Metrik


max_time_network (API)

Max Number Of Interactions

Metrik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Number Of Items In Cart

Metrik


max_ecommerce_items (API)

Max On Load Time

Metrik


max_time_on_load (API)

Max Oras Ng Server

Metrik


max_time_server (API)

Max Order Value

Metrik


max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Metrik


max_goals_revenue (API)

Max Page Generation Time

Metrik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Pageview Position

Metrik


max_actions_pageviewposition (API)

Max Product Price

Metrik


max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Metrik


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Seconds Since First Visit

Metrik


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Max Seconds Since Last Ecommerce Order

Metrik


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Max Seconds Since Last Visit

Metrik


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Max Shipping

Metrik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Subtotal

Metrik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Metrik


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Tax

Metrik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Time Spent

Metrik


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent In Referring Action

Metrik


max_actions_timespentrefaction (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Metrik


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Transfer Time

Metrik


max_time_transfer (API)

Max Viewed Product Price

Metrik


max_ecommerce_productviewprice (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Mga Bounce

Metrik


bounce_count (API)

Mga Event Na May Value

Metrik


events_with_event_value (API)

Mga Natatanging Bisita

Metrik


nb_uniq_visitors (API)

Mga Pagbisita

Metrik


nb_visits (API)

Mga Pagbisitang May Mga Conversion

Metrik


nb_visits_converted (API)

Mga Pageview

Metrik


pageviews (API)

Mga Resulta

Dimension


Events.TotalEvents

Min DOM Completion Time

Metrik


min_time_dom_completion (API)

Min DOM Processing Time

Metrik


min_time_dom_processing (API)

Min Event Value

Metrik


min_events_eventvalue (API)

Min Network Time

Metrik


min_time_network (API)

Min On Load Time

Metrik


min_time_on_load (API)

Min Oras Ng Server

Metrik


min_time_server (API)

Min Transfer Time

Metrik


min_time_transfer (API)

Modelo Ng Device

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Number Of Interactions

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Oras Ng Server

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Metrik


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Page Generation Time

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Page Title

Dimension


Actions.PageTitle

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Metrik


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Metrik


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Generation Time

Metrik


pageviews_with_generation_time (API)

Pageviews With Network Time

Metrik


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Metrik


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Metrik


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Metrik


pageviews_with_time_transfer (API)

Pamagat Ng Entry Page

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Pamagat Ng Exit Page

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Pamilya Ng Operating System

Dimension


DevicesDetection.Os

Pangalan

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Pangalan Ng Event

Dimension


Events.EventName

Pangalan Ng Nilalaman

Dimension


Contents.ContentName

Pangalan Ng Referrer

Dimension


Referrers.ReferrerName

Piraso Ng Nilalaman

Dimension


Contents.ContentPiece

Play Rate

Metrik


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Metrik


nb_media_plays (API)

Plugin (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Plugin (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Plugin (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Plugin (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Plugin (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Plugin (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Plugin (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Plugin (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductName

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Rate Ng Conversion

Metrik


visits_conversion_rate (API)

Referrer URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Resolusyon

Dimension


Resolution.Resolution

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Shipping

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Subtotal

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Tagapagtustos

Dimension


Provider.Provider

Target Ng Nilalaman

Dimension


Contents.ContentTarget

Tax

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Metrik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Metrik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Actions In Visit

Metrik


sum_actions (API)

Total Araw Mula Noong Huling Pagbisita

Metrik


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Total Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Metrik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Diskuwento

Metrik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total DOM Completion Time

Metrik


sum_time_dom_completion (API)

Total DOM Processing Time

Metrik


sum_time_dom_processing (API)

Total Event Value

Metrik


sum_events_eventvalue (API)

Total Media Length (in Seconds)

Metrik


sum_media_length (API)

Total Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Metrik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Mga Resulta

Metrik


sum_events_totalevents (API)

Total Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Metrik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Network Time

Metrik


sum_time_network (API)

Total Number Of Interactions

Metrik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Number Of Items In Cart

Metrik


sum_ecommerce_items (API)

Total On Load Time

Metrik


sum_time_on_load (API)

Total Oras Ng Server

Metrik


sum_time_server (API)

Total Order Value

Metrik


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Metrik


sum_goals_revenue (API)

Total Page Generation Time

Metrik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Pageview Position

Metrik


sum_actions_pageviewposition (API)

Total Product Price

Metrik


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Metrik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Profilable

Metrik


sum_corehome_profilable (API)

Total Seconds Since First Visit

Metrik


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Total Seconds Since Last Ecommerce Order

Metrik


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Total Seconds Since Last Visit

Metrik


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Total Shipping

Metrik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Subtotal

Metrik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Metrik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Tax

Metrik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Time Spent In Referring Action

Metrik


sum_actions_timespentrefaction (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Transfer Time

Metrik


sum_time_transfer (API)

Total Viewed Product Price

Metrik


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Unique Action URL

Metrik


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unique Ad Click ID

Metrik


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unique Ad Provider

Metrik


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unique Bisitahin Ang Estado Ng Ecommerce Sa Katapusan Ng Pagbisita

Metrik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Browser Engines

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Campaign Content

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Campaign Group

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unique Campaign Id

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Campaign Medium

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Campaign Placement

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unique Campaign Source

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unique Categories (Site Search)

Metrik


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unique Channel Types

Metrik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Clicked Outlinks

Metrik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Client Types

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unique Content Interactions

Metrik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Metrik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Metrik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Metrik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Metrik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Device Brands

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Metrik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page URLs

Metrik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Metrik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Names

Metrik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Metrik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page URLs

Metrik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Metrik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (saklaw Na Pahina)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (scope Conversion)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (saklaw Na Pahina)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (scope Conversion)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (saklaw Na Pahina)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (scope Conversion)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (saklaw Na Pahina)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (scope Conversion)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (saklaw Na Pahina)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (scope Conversion)

Metrik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Keyword

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Keyword Counts (Site Search)

Metrik


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unique Keywords (Site Search)

Metrik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Languages

Metrik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Latitudes

Metrik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Metrik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Lungsod

Metrik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Measurables

Metrik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Media Titles

Metrik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Mga Bansa

Metrik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Mga Bersyon Ng Browser

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Mga Bersyon Ng Operating System

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Mga Browser

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Mga Kategorya Ng Event

Metrik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Mga Keyword

Metrik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Mga Pamagat Ng Entry Page

Metrik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Mga Pamagat Ng Exit Page

Metrik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique Mga Pamagat Ng Pahina

Metrik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Mga Rehiyon

Metrik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Mga Resolution

Metrik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Mga Tagapagtustos

Metrik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Mga URL Ng Pahina

Metrik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique Operating Systems

Metrik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique Pangalan

Metrik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Player Names

Metrik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Product Names

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Referrer Names

Metrik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer URLs

Metrik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Resources

Metrik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique User IDs

Metrik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Metrik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Viewed Product Category 1

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unique Viewed Product Category 2

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unique Viewed Product Category 3

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unique Viewed Product Category 4

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unique Viewed Product Category 5

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unique Viewed Product Name

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unique Viewed Product SKU

Metrik


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unique Visit Types

Metrik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Metrik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uri Ng Device

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

URL Ng Entry Page

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Ng Exit Page

Dimension


Actions.ExitPageUrl

URL Ng Pahina

Dimension


Actions.PageUrl

URL Para Ma-download

Dimension


Actions.DownloadUrl

User ID

Dimension


CoreHome.UserId

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Visit Converted A Specific Goal Id

Dimension


Goals.IdGoal

Visit Converted At Least One Goal

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Visit Type

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Visitor ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Visitor IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Visits With Plugin (Cookie)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Visits With Plugin (Flash)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Visits With Plugin (Java)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Visits With Plugin (PDF)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Visits With Plugin (QuickTime)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Visits With Plugin (RealPlayer)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Visits With Plugin (Silverlight)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Visits With Plugin (Windows Media)

Metrik


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy