Glossary - Matomo

Glossary

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Mga Sukatan

% Search Exits (Mga Aksyon)

Ang porsyento ng mga pagbisita na iniwanan ang website pagkatapos maghanap ng Keyword na ito sa iyong engine ng paghahanap sa iyong site.
exit_rate (API)

Aksyon sa bawat Pagbisita

Ang average na bilang ng mga aksyon (mga page view sa mga paghahanap sa loob ng site download or outlinks) na naganap ng nanatili ang iyong bisita
nb_actions_per_visit (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Ang average ng lahat ng mga values para sa event na ito.

Ang average ng lahat ng mga values para sa event na ito.
avg_event_value (API)

Average na. oras sa pahina

Ang average ng oras na ginugol ng mga bisita sa pahinang ito (tanging ang pahina hindi ang buong website).
avg_time_on_page (API)

Average na. pagbuo

Ang karaniwang tagal upang ma-generate ang pahinang ito. Ang panukat na ginagamit ay kabilang ang oras kung gaano ito katagal nakuha mula sa server upang mabuo ang bawat pahina ng web. kasama na rin dito ang tagal ng pagdownload ng mga bisita mula sa server. Ang mababang 'Avg. generation time' ay nangangahulugan na mabilis ang iyong website sa iyong mga bisita.
avg_time_generation (API)

Avg. Completion

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Time To Play

The average amount of time it took a visitor to start playing the media since the page was loaded.
avg_time_to_play (API)

Avg. Visit Duration (in seconds)

Ang average na tagal ng isang pagbisita.
avg_time_on_site (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_time_watched (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Bounce Rate

Ang porsyento ng mga pagbisita na may isang pageview. Na nangangahulugan na ang mga bumisita sa website ay umalis mula sa pahina kung saan sila pumasok.
bounce_rate (API)

Bounce Rate (Mga Aksyon)

Ang porsyento ng mga bumisita na nagsimula sa pahinang ito na umalis ka-agad.
bounce_rate (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Content Interactions

The number of times a content block was interacted with (eg, a 'click' on a banner or ad).
nb_interactions (API)

Conversions First Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversions Last Interaction

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversions Last Non-Direct

The number of conversions for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversions Linear

The number of conversions for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversions Position Based

The number of conversions for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversions Time Decay

The number of conversions for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Event value

Ang kabuuan ng mga value ng event
sum_event_value (API)

Exit rate

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Exit rate (Mga Aksyon)

Ang porsyento ng mga pagbisita na umalis sa website pagkatapos tingnan ang pahinang ito.
exit_rate (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Finish rate

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
finish_rate (API)

Finishes

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_finishes (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Fullscreen rate

The percentage of visitors that opened a video in fullscreen.
fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kita First Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "First Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Kita Last Interaction

The revenue for this channel when the attribution model "Last Interaction" is applied.
nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Kita Last Non-Direct

The revenue for this channel when the attribution model "Last Non-Direct" is applied.
nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Kita Linear

The revenue for this channel when the attribution model "Linear" is applied.
nb_attribution_revenue_linear (API)

Kita Position Based

The revenue for this channel when the attribution model "Position Based" is applied.
nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Kita Time Decay

The revenue for this channel when the attribution model "Time Decay" is applied.
nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value

Ang maximum na halaga para sa kaganapang ito.
max_event_value (API)

Mga Aksyon

Ang bilang ng mga aksyon na ginawa ng iyong bisita. Ang mga aksyon na ito ay magiging mga page view paghahanap sa loob ng site download or outlinks
nb_actions (API)

Mga Bounce

Ang bilang ng mga pagbisita namula at natapos sa pahinang ito. Nangangahulugan ito na umalis ang mga bisita matapos makita ang pahinang ito.
entry_bounce_count (API)

Mga Outlink

Kung ilang beses na na-click ang link na ito.
nb_outlinks (API)

Mga Pagbisita

If a visitor comes to your website for the first time or if they visit a page more than 30 minutes after their last page view, this will be recorded as a new visit.
nb_visits (API)

Mga Pageview

Bilang kung ilang beses binisita ang pahinang ito.
nb_hits (API)

Mga Pageview

Bilang kung ilang beses binisita ang pahinang ito.
nb_pageviews (API)

Mga Paghahanap

Ang bilang ng mga bisita na naghanap para sa keyword na ito sa engine ng paghahanap ng iyong website.
nb_searches (API)

Mga Paghahanap (Mga Aksyon)

Ang bilang ng mga bisita na naghanap para sa keyword na ito sa engine ng paghahanap ng iyong website.
nb_visits (API)

Mga Pasukan

Bilang ng mga pagbisita na nagsimula sa pahinang ito
entry_nb_visits (API)

Mga Resulta

Kabuuang bilang ng mga event
nb_events (API)

Mga download

Kung ilang beses na na-click ang link na ito.
nb_downloads (API)

Mga event na may value

Bilang ng pangyayari kung saan ang halaga ng Event ay itinakda
nb_events_with_value (API)

Mga natatanging bisita

The number of unduplicated visitors coming to your website. Every user is only counted once, even if they visit the website multiple times a day.
nb_uniq_visitors (API)

Mga natatanging pageview

Ang bilang ng mga pagbisita na kasama ang pahinang ito. Kung ang isang pahina ay na tinignan ng maraming beses sa pahanong ng pagbisita ito ay binibilang lamang nang isang beses
nb_uniq_pageviews (API)

Mga natatanging pageview (Mga Aksyon)

Ang bilang ng mga pagbisita na kasama ang pahinang ito. Kung ang isang pahina ay na tinignan ng maraming beses sa pahanong ng pagbisita ito ay binibilang lamang nang isang beses
nb_visits (API)

Mga pahina ng mga Resulta sa Paghahanap

Dokumentasyon ng bawat nahahanap na pahina
nb_pages_per_search (API)

Minimum Event value

Ang minimum na halaga para sa kaganapang ito.
min_event_value (API)

Na-click mula sa search results

Ang bilang ng numer na bumisita sa pahinang ito matapos maghanap sa iyong website at nag-click sa pahinang ito sa mga lumabas na resulta
nb_hits_following_search (API)

Natatanging mga Download

Ang bilang ng pagbisita na nakapaloob sa pag-click sa link na ito. Kung ang isang link ay na-click ng maraming beses sa panahon ng isang pagbisita, ito ay binibilang lamang nang isang beses.
nb_uniq_downloads (API)

Natatanging mga Download (Mga Aksyon)

Ang bilang ng pagbisita na nakapaloob sa pag-click sa link na ito. Kung ang isang link ay na-click ng maraming beses sa panahon ng isang pagbisita, ito ay binibilang lamang nang isang beses.
nb_visits (API)

Natatanging mga Outlink

Ang bilang ng pagbisita na nakapaloob sa pag-click sa link na ito. Kung ang isang link ay na-click ng maraming beses sa panahon ng isang pagbisita, ito ay binibilang lamang nang isang beses.
nb_uniq_outlinks (API)

Natatanging mga Pag-click (Mga Aksyon)

Ang bilang ng pagbisita na nakapaloob sa pag-click sa link na ito. Kung ang isang link ay na-click ng maraming beses sa panahon ng isang pagbisita, ito ay binibilang lamang nang isang beses.
nb_visits (API)

Number of audio impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this audio was included.
sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays

The number of times a visitor has listened to an audio.
sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions

The number of times a visitor has viewed a page where this video was included.
sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays

The number of times a visitor has watched a video.
sum_total_video_plays (API)

Paglabas

The number of visits that did not leave after this interaction.
nb_exits (API)

Paglabas

Bilang ng bumisita sa pahinang ito.
exit_nb_visits (API)

Play rate

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
play_rate (API)

Plays

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_plays (API)

Plays by unique visitors

The number of unique visitors that have watched or listened to a media. Every visitor is only counted once, even if the visitor watches or listens to the media resource multiple times a day.
nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits that performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Rate ng Conversion

Ang porsyento ng mga pagbisita na nag-trigger sa layunin ng konbersyon.
conversion_rate (API)

Rate ng Pakikipag-ugnayan

The ratio of content impressions to interactions.
interaction_rate (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time spent on media

The total time that was spent watching or listening to the media.
sum_total_time_watched (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

Users

Ang bilang ng mga gumagamit na naka-log in sa iyong website. Ito ay ang mga bilang ng mga natatanging aktibong mga users na may mga User ID set (sa pamamagitan ng Tracking code function 'setUserId')
nb_users (API)

impression_rate

The percentage of visitors that have visited a page where this media was included out of all of your unique visitors.
impression_rate (API)

Mga Ulat

Audio Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of audio that your visitors listened to. To see further details for a specific audio resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Audio Resources URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of audio that your visitors listened to. It is similar to "Audio Resource URL" but it groups together audio resources that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific audio resource, click the plus icon when you hover a row.

Audio Titles (Media)

This report shows information about the audio titles that your visitors have listened to. To see further details for a specific audio title, click the plus icon when you hover a row. When a title for an audio file cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Audio per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have watched your audios. The hours are shown in the timezone of the website.

Bansa (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay nagpapakita kung saang bansa galing ang iyong bisita ng ina-access nila ang iyong website.

Bilang ng pagbisita (Mga Bisita)

Sa ulat na ito maaari mong makita ang bilang ng mga pagbisita kung saan pati ang nth na pagbisita ie. ang mga bumisita sa iyong websita na hindi bababa sa N na ulit na bilang
Pakitandaan na maari mong tignan ang mga ulat sa ibat-ibang paraan bilang tag cloud. Upang magamit ito mangyaring gamitin ang mga kontrol na nasa ibaba ng ulat.

Browser Plugins (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay ipinapakita kung anong browser plugis ang gumagana sa iyong bisita. Ang impormasyon na ito may maaring mahalaga sa pagpili kung paanu ihahatid ang nilalaman nito.

Browser engines (Mga Bisita)

Ipinapakita ng chart na ito ang magkaka hiwa-hiwalay na pamilya ng browser na gamit ng iyong bisita.
Ang pinakamahalagang impormasyon na kinakailangan ng web developers ay kung anong klaseng rendering engine ang ginagamit ng bisita. Ang mga label ay naglalaman ng mga pangalan ng mga engines na sinusundan ng mga pang-karaniwang browser na gumagamit ng parehas na engine alinsunod sa mga sumusunod na nasa brackets.

Combined keywords (Mga Referrer)

Report combining all keywords detected by matomo and imported from search engines. This report only includes the visit metric. You can switch to one of the related report to get detailed metrics.

Configurations (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay nagpapakita ng karaniwang pangkalahatang configuration na meron ang iyong bisita. Ang configuration ay binubuo ng operating system uri ng mga browser at screen resolution.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form staters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Keywords (including not defined) (Mga Referrer)

Ang report na ito ay nagpapakita kung anong ano ang mga keywords na ginagamit ng mga users sa pag sesearch bago sila ma-refer sa iyong website.

Sa pamamagitan ng pag-click sa isang helira sa table maari mong makita ang distribution ng bawat search engines na may query para sa mga keyword.

Note: This report lists most keywords as not defined, because most search engines do not send the exact keyword used on the search engine.

Kontinente (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay nagpapakita kung aling mga kontinente galing ang iyong mga bisita na umaccess sa iyong website.

Lahat ng mga Referrer (Mga Referrer)

Ang ulat na ito ay nagpapakita ng lahat ng referrers sa pinag-isang ulat ng nakalista ang lahat ng websites Mga keywords at campaigns na ginamit ng iyong bisita upang makita ang iyong website

Lungsod (Mga Bisita)

Ipinapakita ng ulat na ito ang lungsod ng iyong mga bisita ng in-access nila ang iyong website.
Upang makita ang dataus para sa ulat na ito kailangan mong mag setup ng GeoIP sa Geolocation admin tab. Ang komersyal Maxmind GeoIP databases ay higit na tiyak kaysa sa mga libre. Upang makita kung gaano ito ka-tiyak i-click ang here.

Media Players (Media)

This report contains information about the media players that were used by your visitors to play the media on your website.

Media Summary (Media)

This is an overview of your visitor's media consumption. It is broken down into various reports, which are displayed in sparklines at the bottom of the page. You can enlarge the graphs by clicking on the report you'd like to see.

Mga Browser (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kung anong browser ang gamit ng iyong bisita. Bawat browser bersyon ay magkakahiwalay na naka-lista.

Mga Custom na Variable (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tunkol sa iyong mga Custom Variable. E-click ang pangalan ng variable upang makita ang pagkakabahagi ng mga laman nito.
Upang makita ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Custom Variables basahin ang Custom Variables documentation sa piwi.org.

Mga Kategorya ng Paghahanap (Mga Aksyon)

Inililista ng ulat na ito ang mga kategorya na napili ng mga bisita kapag ginawa nila ang isang Paghahanap sa iyong website.
Halimbawa, ang mga Ecommerce website ay karaniwang may tagapili ng "Kategorya" upang ang mga bisita ay maaaring malimitahan ang kanilang mga paghahanap sa lahat ng produkto sa isang espesipikong Kategorya.

Mga Keyword ng Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Inililista ng ulat na ito ang mga Keyword sa Paghahanap na hinanap ng mga bisita sa iyong panloob na Engine ng Paghahanap

Ang pagsubaybay sa mga paghahanap ng mga bisita sa iyong website ay isang napaka-epektibong paraan upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang hinahanap ng iyong mga tagasubaybay, ito ay makakatulong na makahanap ng mga ideya para sa mga bagong nilalaman, mga bagong produkto ng Ecommerce na maaaring hinahanap ng potensyal na customer, at sa pangkalahatan ay mapahusay ang karanasan ng mga bisita sa iyong website.

Matuto nang higit pa tungkol sa Pagsubaybay sa kung paano ginagamit ng iyong mga bisita ang iyong engine ng Paghahanap

Mga Outlink (Mga Aksyon)

Ipinapakita ng ulat na ito ang hirerkiya na listahan ng mga outlink URL na na-click ng iyong mga bisita. Ang isang outlink ay isang link na naghahatid sa isang bisita nang palayo mula sa iyong website (sa isa pang domain).
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga Pahina Pagkatapos ng isang Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Kapag naghanap ang mga bisita sa iyong website, ang mga ito ay naghahanap para sa isang partikular na pahina, nilalaman, produkto, o serbisyo. Inililista ng ulat na ito ang mga pahina na pinakana-click pagkatapos ng isang internal na paghahanap. Sa isang salita, ang listahan ng mga pahina ang pinaka-hinanap ng mga bisita na sa iyong website.
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga Pahina bawat Pagbisita (Mga Bisita)

Sa ulat na ito maari mong makita ang dami ng bumisita na may tiyak na bilang ng mga pageview. Sa simula ang ulat ay ipinapakita bilang tag clound ang karaniwang bilang ng pahina ay ipinapakita na may malaking font.
Pakitandaan na maari mong tignan ang mga ulat sa ibat-ibang paraan bilang tag cloud. Upang magamit ito mangyaring gamitin ang mga kontrol na nasa ibaba ng ulat.

Mga Pamagat ng Pahina Pagkatapos ng isang Paghahanap sa Site (Mga Aksyon)

Kapag naghanap ang mga bisita sa iyong website, ang mga ito ay naghahanap para sa isang partikular na pahina, nilalaman, produkto, o serbisyo. Inililista ng ulat na ito ang mga pahina na pinakana-click pagkatapos ng isang internal na paghahanap. Sa isang salita, ang listahan ng mga pahina ang pinaka-hinanap ng mga bisita na sa iyong website.
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga URL ng Pahina (Mga Aksyon)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga URL ng pahina na binisita mo.
ang talahanayan ay nakaayos ng hierarchically, ang mga URL ay ipinapakita bilang isang istraktura ng folder.
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga araw araw na pagbisita mula noong huling pagbisita. (Mga Bisita)

Sa ulat na ito maaari mong makita kung gaano karami ang pagbisita mula sa isang piling bilang ng nakapalipas na araw.

Mga download (Mga Aksyon)

Sa ulat na ito, maaari mong makita kung aling mga file ang i-dinownload ng iyong mga bisita .
Ang binibilang ng Matomo bilang download ay ang pag-click sa download link. Kung ang pag-download ay natapos o hindi ito ay hindi na nalalaman ng Matomo.

Mga entry page (Mga Aksyon)

This report contains information about the entry pages that were used during the specified period. An entry page is the first page that a user views during their visit.
The entry URLs are displayed as a folder structure.
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga exit page (Mga Aksyon)

This report contains information about the exit pages that occurred during the specified period. An exit page is the last page that a user views during their visit.
The exit URLs are displayed as a folder structure.
Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga pagbisita araw-araw (Mga Bisita)

Ipinapakita ng graph na ito ang bilang ng mga pagbisita na natanggap ng iyong website sa bawat araw sa loob ng isang linggo.

Mga pagbisita sa bawat lokal na oras (Mga Bisita)

Ang graph na ito ay nagpapakita kung anong oras sa lugar ng iyong bisita habang sila ay nasa iyong website.

Mga pagbisita sa bawat oras mula sa server (Mga Bisita)

Ang graph na ito ay nagpapakita kung anong oras ito sa server time zone habang bumibisita.

Mga pamagat ng entry page (Mga Aksyon)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga pamagat ng mga 'entry page' na ginamit sa tinukoy na panahon. Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga pamagat ng exit page (Mga Aksyon)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga pamagat ng mga 'exit page' na ginamit sa tinukoy na panahon. Use the plus and minus icons on the left to navigate.

Mga pamagat ng pahina (Mga Aksyon)

Ang ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga pamagat ng mga pahina na binisita na.
Ang pamagat ng pahina ay ang HTML <title> Tag na karaniwang pinapakita ng ng karamihan sa mga browser sa kanilang mga window bilang pamagat.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Paghahanap ng mga Keyword na Walang mga Resulta (Mga Aksyon)

Ang pagsubaybay sa mga paghahanap ng mga bisita sa iyong website ay isang napaka-epektibong paraan upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang hinahanap ng iyong mga tagasubaybay, ito ay makakatulong na makahanap ng mga ideya para sa mga bagong nilalaman, mga bagong produkto ng Ecommerce na maaaring hinahanap ng potensyal na customer, at sa pangkalahatan ay mapahusay ang karanasan ng mga bisita sa iyong website.

Inililista ng ulat na ito ang mga Keyword sa Paghahanap na hindi nagpapakita ng anumang resulta ng paghahanap: maari na ang algorithm ng search engine ay pinabuti, o maaring ang iyong mga bisita ay naghahanap ng bagay na wala (pa) sa iyong website?

Rehiyon (Mga Bisita)

Ang ulat na ito ay nagpapakita kung saang rehiyon galing ang iyong mga bisita ng in-access nila ang iyong website.
Upang makita ang dataus para sa ulat na ito kailangan mong mag setup ng GeoIP sa Geolocation admin tab. Ang komersyal Maxmind GeoIP databases ay higit na tiyak kaysa sa mga libre. Upang makita kung gaano ito ka-tiyak i-click ang here.

Search Engines (Mga Referrer)

Ang ulat na ito ay mag-papakita kung saang search engines na referred ang user papunta sa iyong website.
Sa pamamagitan ng pag-click sa hilera ng table maari mong makita kung ano-ano ang hinahanap ng user sa partikular na search engine.

Social Networks (Mga Referrer)

Sa table na ito maari mong makita kung saang websites galing ang iyong mga bisita papunta sa iyong websites.
sa pamamagitan ng pag click sa isang hilera sa table maari mong makita kung aling mga URLs ang mga naka nakalink sa iyong website.

Tagal ng pagbisita (Mga Bisita)

Sa ulat na ito maari mong makita kung gaano karami ang bumisita na may kabuohang total na tinagal. Sa simula Ang ulat na ito ay ipapakita bilang tag cloud ang karaniwang tagal ng pagbisita ay pinapakita na may malaking font.
Pakitandaan na maari mong tignan ang mga ulat sa ibat-ibang paraan bilang tag cloud. Upang magamit ito mangyaring gamitin ang mga kontrol na nasa ibaba ng ulat.

Tagapagtustos (Mga Bisita)

Ang ulat na itoy ang nagpapakita kung anong Internet Server Providers ang gamit ng iyung bisita upang ma-access ang website. Maari mong e-click ang pangalan ng provider para sa karagdagang detalye.
kung ang Matomo ay hindi matukoy ang provider ng bisita. ito ay nakalista bilang IP.

Uri ng Referrer (Mga Referrer)

Ang table na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga uri ng referrer.
Direktang Entry: A visitor has entered the URL in their browser and started browsing on your website - they entered the website directly.
Search Engines: Ang isang bisita na mula sa iyong website sa ay galing sa isang search engine.
Tingnan ang mga ulat ang "Mga Search Engine at Keyword" para sa karagdagang detalye.
Websites: Ang mga bisita na mula sa ibang website na nagpunta sa iyong site.
Tignan ang "Websites" ulat para sa karagdatang detalye.
Mga Kampanya: Ang iyong mga bisita na mula sa iyong website ay result ng isang campaign.
Tignan ang "Mga Kampanya" ulat para sa karagdagang mga detalye.

Video Resolutions (Media)

This report shows the resolution (width and height) at which your videos were watched. For example if a visitor watches the video fullscreen, the video resolution equals the visitor's screen resolution.

Video Resource URLs (Media)

This report shows a hierarchical list of the resource URLs of videos that your visitors watched. To see further details for a specific video resource URL, click the plus icon when you hover a row.

Video Resource URLs Grouped (Media)

This report shows information about the grouped resource URLs of videos that your visitors watched. It is similar to "Video Resource URL" but it groups together videos that have the same file name but a different file extension. To see further details for a specific video resource, click the plus icon when you hover a row.

Video Titles (Media)

This report shows information about the video titles that your visitors have watched. To see further details for a specific video title, click the plus icon when you hover a row. When a title for a video cannot be detected, it will be grouped under "Unknown".

Videos per hour in website's timezone (Media)

This report shows at which hours of the day visitors have listened to your videos. The hours are shown in the timezone of the website.

Websites (Mga Referrer)

Sa table na ito maari mong makita kung saang websites galing ang iyong mga bisita papunta sa iyong websites.
sa pamamagitan ng pag click sa isang hilera sa table maari mong makita kung aling mga URLs ang mga naka nakalink sa iyong website.

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension

Average Na. Pagbuo

Metrik

Average value of "Page Generation time" per "Pageviews with generation time".
avg_page_generation_time (API)

Average Value

Metrik

Average value of "Event value" per "Mga event na may value".
avg_event_value (API)

Avg. Actions In Visit Per Visit

Metrik

Average value of "Actions In Visit" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Bilang Ng Panloob Na Paghahanap Per Visit

Metrik

Average value of "Bilang ng panloob na paghahanap" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Completion

Metrik

The percentage of how much visitors have watched of a video. This metric may show more than 100% if many visitors spent more time on the video than the media length. This can be especially the case when the media is played in a loop.
avg_media_completion (API)

Avg. Diskuwento Per Order

Metrik

Average value of "Diskuwento" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Avg. Media Length

Metrik

The average length of a video or audio media file. This number may vary for example if the media is a stream or if the media resource changes over time.
avg_media_length (API)

Avg. Mga Araw Araw Na Pagbisita Mula Noong Huling Pagbisita. Per Visit

Metrik

Average value of "Mga araw araw na pagbisita mula noong huling pagbisita." per "Mga Pagbisita".
avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce. Per Visit

Metrik

Average value of "Mga araw mula nang huling order sa Ecommerce." per "Mga Pagbisita".
avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Mga Resulta Per Visit

Metrik

Average value of "Mga Resulta" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita Per Visit

Metrik

Average value of "Mula sa mga araw ng unang pagbisita" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Number Of Interactions Per Visit

Metrik

Average value of "Number of Interactions" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order

Metrik

Average value of "Number of Items in Cart" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Order Value Per Order

Metrik

Average value of "Order value" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Shipping Per Order

Metrik

Average value of "Shipping" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Subtotal Per Order

Metrik

Average value of "Subtotal" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon) Per Visit

Metrik

Average value of "Tagal ng pagbisita(sa segudon)" per "Mga Pagbisita".
avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Tax Per Order

Metrik

Average value of "Tax" per "Unique Orders".
avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Time Spent

Metrik

The average amount of time a visitor spent watching or listening to a media.
avg_spent_time (API)

Bandwidth

Dimension

Bansa

Dimension

Bersyon Ng Browser

Dimension

Bilang Ng Mga Bumisita

Dimension

Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Dimension

Bisitahin Ang Estado Ng Ecommerce Sa Katapusan Ng Pagbisita

Dimension

Bounce Rate

Metrik

Ang porsyento ng mga pagbisita na may isang pageview. Na nangangahulugan na ang mga bumisita sa website ay umalis mula sa pahina kung saan sila pumasok.
bounce_rate (API)

Brand Ng Device

Dimension

Browser

Dimension

Browser

Dimension

Campaign Id

Dimension

Category (Site Search)

Dimension

Content

Dimension

Content Interaction

Dimension

Diskuwento

Dimension

Event Action

Dimension

Event URL

Dimension

Event Value

Dimension

Finish Rate

Metrik

The percentage of visitors who played a media and finished it (finish means a visitor has watched or listened to the end of the media).
media_finish_rate (API)

Finishes

Metrik

The number of times a video was finished (a visitor has watched or listened to the end of the media). It does not necessarily mean a visitor has watched or listened to all of the media.
nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metrik

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form.
avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metrik

The average time a visitor spent on a form.
avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metrik

The average time it took a visitor to submit this form for the first time.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metrik

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Metrik

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Metrik

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metrik

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once.
nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metrik

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once.
nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metrik

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it.
form_starters_rate (API)

Form Starts

Metrik

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it.
nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Metrik

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

Metrik

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metrik

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Metrik

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (saklaw Na Pahina)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 1 (scope Conversion)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (saklaw Na Pahina)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 2 (scope Conversion)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (saklaw Na Pahina)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 3 (scope Conversion)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (saklaw Na Pahina)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 4 (scope Conversion)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (saklaw Na Pahina)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (Saklaw Ng Pagbisita)

Dimension

Halaga Ng Custom Na Variable 5 (scope Conversion)

Dimension

Hesitation Time

Dimension

Hesitation Time

Metrik

The time a visitor waited before starting to interact with a form.
nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Metrik

The unique number of Mga Aksyon
hits (API)

Hour

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

Metrik

The number of times a visitor viewed a page where this media was included.
nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metrik

The number of unique visitors that have viewed a page where this media was included. Every visitor is only counted once, even if the visitor has viewed the page multiple times a day.
nb_media_uniq_impressions (API)

Interaction Position

Dimension

Kategorya Ng Event

Dimension

Keyword

Dimension

Keyword

Dimension

Keyword (Paghahanap Sa Site)

Dimension

Kontinente

Dimension

Lenggwahe

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Lungsod

Dimension

Max Actions In Visit

Metrik

The maximum value for Actions In Visit
max_actions (API)

Max Bandwidth

Metrik

The maximum value for Bandwidth
max_bandwidth_bandwidth (API)

Max Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Metrik

The maximum value for Bilang ng panloob na paghahanap
max_actions_visittotalsearches (API)

Max Diskuwento

Metrik

The maximum value for Diskuwento
max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Event Value

Metrik

Ang maximum na halaga para sa kaganapang ito.
max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Metrik

The maximum value for Form views
max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Metrik

The maximum value for Hesitation time
max_form_time_hesitation (API)

Max Interaction Position

Metrik

The maximum value for Interaction Position
max_actions_interactionposition (API)

Max Media Length (in Seconds)

Metrik


max_media_length (API)

Max Mga Araw Araw Na Pagbisita Mula Noong Huling Pagbisita.

Metrik

The maximum value for Mga araw araw na pagbisita mula noong huling pagbisita.
max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Metrik

The maximum value for Mga araw mula nang huling order sa Ecommerce.
max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Mga Resulta

Metrik

The maximum value for Mga Resulta
max_events_totalevents (API)

Max Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Metrik

The maximum value for Mula sa mga araw ng unang pagbisita
max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Number Of Interactions

Metrik

The maximum value for Number of Interactions
max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Number Of Items In Cart

Metrik

The maximum value for Number of Items in Cart
max_ecommerce_items (API)

Max Order Value

Metrik

The maximum value for Order value
max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Metrik

The maximum value for Overall revenue
max_goals_revenue (API)

Max Page Generation Time

Metrik

The maximum value for Page Generation time
max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Product Price

Metrik

The maximum value for Product Price
max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Metrik

The maximum value for Product Quantity
max_ecommerce_productquantity (API)

Max Shipping

Metrik

The maximum value for Shipping
max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Subtotal

Metrik

The maximum value for Subtotal
max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Metrik

The maximum value for Tagal ng pagbisita(sa segudon)
max_corehome_visittotaltime (API)

Max Tax

Metrik

The maximum value for Tax
max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Time Spent

Metrik

The maximum value for Time spent
max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrik

The maximum value for Time spent playing media (in seconds)
max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Metrik

The maximum value for Time to first submit
max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrik

The maximum value for Time to initial media play (in seconds)
max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Measurable

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medium

Dimension

Mga Araw Araw Na Pagbisita Mula Noong Huling Pagbisita.

Dimension

Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Dimension

Mga Bounce

Metrik

Ang bilang ng mga pagbisita namula at natapos sa pahinang ito. Nangangahulugan ito na umalis ang mga bisita matapos makita ang pahinang ito.
bounce_count (API)

Mga Event Na May Value

Metrik

Bilang ng pangyayari kung saan ang halaga ng Event ay itinakda
events_with_event_value (API)

Mga Natatanging Bisita

Metrik

The unique number of Mga Bisita
nb_uniq_visitors (API)

Mga Pagbisita

Metrik

If a visitor comes to your website for the first time or if they visit a page more than 30 minutes after their last page view, this will be recorded as a new visit.
nb_visits (API)

Mga Pagbisitang May Mga Conversion

Metrik


nb_visits_converted (API)

Mga Pageview

Metrik

Bilang kung ilang beses binisita ang pahinang ito.
pageviews (API)

Mga Resulta

Dimension

Min Event Value

Metrik

Ang minimum na halaga para sa kaganapang ito.
min_events_eventvalue (API)

Modelo Ng Device

Dimension

Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Dimension

Na-click Na URL

Dimension

Number Of Interactions

Dimension

Number Of Items In Cart

Dimension

Order Value

Dimension

Overall Revenue

Dimension

Page Generation Time

Dimension

Page Title

Dimension

Pageviews With Generation Time

Metrik

The number of entries that have a value set for Page Generation time
pageviews_with_generation_time (API)

Pamagat Ng Entry Page

Dimension

Pamagat Ng Exit Page

Dimension

Pamilya Ng Operating System

Dimension

Pangalan

Dimension

Pangalan Ng Event

Dimension

Pangalan Ng Nilalaman

Dimension

Pangalan Ng Referrer

Dimension

Piraso Ng Nilalaman

Dimension

Play Rate

Metrik

The percentage of visitors that watched or listened to a media after they have visited a page where this media was included.
media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Metrik

The number of times a visitor watched or listened to a media
nb_media_plays (API)

Product Name

Dimension

Product Price

Dimension

Product Quantity

Dimension

Product SKU

Dimension

Rate Ng Conversion

Metrik

Ang porsyento ng mga pagbisita na nag-trigger sa layunin ng konbersyon.
visits_conversion_rate (API)

Referrer URL

Dimension

Resolusyon

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Shipping

Dimension

Source

Dimension

Subtotal

Dimension

Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Dimension

Tagapagtustos

Dimension

Target Ng Nilalaman

Dimension

Tax

Dimension

Time Spent

Dimension

Time Spent

Metrik

The total time all visitors spent on a form in total.
nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Dimension

Time To First Submit

Metrik

The time it took the visitor to submit a form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Total Actions In Visit

Metrik

The total number (sum) of Actions In Visit
sum_actions (API)

Total Bandwidth

Metrik

The total number (sum) of Bandwidth
sum_bandwidth_bandwidth (API)

Total Bilang Ng Panloob Na Paghahanap

Metrik

The total number (sum) of Bilang ng panloob na paghahanap
sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Diskuwento

Metrik

The total number (sum) of Diskuwento
sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Event Value

Metrik

The total number (sum) of Event value
sum_events_eventvalue (API)

Total Interaction Position

Metrik

The total number (sum) of Interaction Position
sum_actions_interactionposition (API)

Total Media Length (in Seconds)

Metrik


sum_media_length (API)

Total Mga Araw Araw Na Pagbisita Mula Noong Huling Pagbisita.

Metrik

The total number (sum) of Mga araw araw na pagbisita mula noong huling pagbisita.
sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Total Mga Araw Mula Nang Huling Order Sa Ecommerce.

Metrik

The total number (sum) of Mga araw mula nang huling order sa Ecommerce.
sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Mga Resulta

Metrik

The total number (sum) of Mga Resulta
sum_events_totalevents (API)

Total Mula Sa Mga Araw Ng Unang Pagbisita

Metrik

The total number (sum) of Mula sa mga araw ng unang pagbisita
sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Number Of Interactions

Metrik

The total number (sum) of Number of Interactions
sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Number Of Items In Cart

Metrik

The total number (sum) of Number of Items in Cart
sum_ecommerce_items (API)

Total Order Value

Metrik

The total number (sum) of Order value
sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Metrik

The total number (sum) of Overall revenue
sum_goals_revenue (API)

Total Page Generation Time

Metrik

The total number (sum) of Page Generation time
sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Product Price

Metrik

The total number (sum) of Product Price
sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Metrik

The total number (sum) of Product Quantity
sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Shipping

Metrik

The total number (sum) of Shipping
sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Subtotal

Metrik

The total number (sum) of Subtotal
sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Tagal Ng Pagbisita(sa Segudon)

Metrik

The total number (sum) of Tagal ng pagbisita(sa segudon)
sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Tax

Metrik

The total number (sum) of Tax
sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrik

The total number (sum) of Time spent playing media (in seconds)
sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrik

The total number (sum) of Time to initial media play (in seconds)
sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Unique Bisitahin Ang Estado Ng Ecommerce Sa Katapusan Ng Pagbisita

Metrik

The unique number of Bisitahin ang estado ng Ecommerce sa katapusan ng pagbisita
nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Browser Engines

Metrik

The unique number of Browser engines
nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Campaign Id

Metrik

The unique number of Campaign Id
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Clicked URLs

Metrik

The unique number of Clicked URLs
nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Content

Metrik

The unique number of Content
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Content Interactions

Metrik

The unique number of Content Interactions
nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Metrik

The unique number of Content Names
nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Metrik

The unique number of Content Pieces
nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Metrik

The unique number of Content Targets
nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Metrik

The unique number of Continents
nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Device Brands

Metrik

The unique number of Device brands
nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Metrik

The unique number of Device models
nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Metrik

The unique number of Device types
nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Metrik

The unique number of Download URLs
nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page URLs

Metrik

The unique number of Entry Page URLs
nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Metrik

The unique number of Event Actions
nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Names

Metrik

The unique number of Event Names
nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Metrik

The unique number of Event URLs
nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page URLs

Metrik

The unique number of Exit Page URLs
nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Metrik

The unique number of Grouped Resources
nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (saklaw Na Pahina)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 1 (saklaw na pahina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 1 (Saklaw ng pagbisita)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 1 (scope Conversion)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 1 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (saklaw Na Pahina)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 2 (saklaw na pahina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 2 (Saklaw ng pagbisita)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 2 (scope Conversion)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 2 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (saklaw Na Pahina)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 3 (saklaw na pahina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 3 (Saklaw ng pagbisita)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 3 (scope Conversion)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 3 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (saklaw Na Pahina)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 4 (saklaw na pahina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 4 (Saklaw ng pagbisita)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 4 (scope Conversion)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 4 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (saklaw Na Pahina)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 5 (saklaw na pahina)
nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (Saklaw Ng Pagbisita)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 5 (Saklaw ng pagbisita)
nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Halaga Ng Custom Na Variable 5 (scope Conversion)

Metrik

The unique number of Halaga ng Custom na Variable 5 (scope conversion)
nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Keyword

Metrik

The unique number of Keyword
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Keywords (Site Search)

Metrik

The unique number of Keywords (Site Search)
nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Languages

Metrik

The unique number of Languages
nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Latitudes

Metrik

The unique number of Latitudes
nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Metrik

The unique number of Longitudes
nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Lungsod

Metrik

The unique number of Lungsod
nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Measurables

Metrik

The unique number of Measurables
nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Media Titles

Metrik

The unique number of Media Titles
nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Medium

Metrik

The unique number of Medium
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Mga Bansa

Metrik

The unique number of Mga Bansa
nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Mga Bersyon Ng Browser

Metrik

The unique number of mga bersyon ng browser
nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Mga Bersyon Ng Operating System

Metrik

The unique number of Mga bersyon ng Operating System
nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Mga Browser

Metrik

The unique number of Mga Browser
nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Mga Kategorya Ng Event

Metrik

The unique number of Mga kategorya ng Event
nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Mga Keyword

Metrik

The unique number of Mga Keyword
nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Mga Pamagat Ng Entry Page

Metrik

The unique number of Mga pamagat ng entry page
nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Mga Pamagat Ng Exit Page

Metrik

The unique number of Mga pamagat ng exit page
nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique Mga Pamagat Ng Pahina

Metrik

The unique number of Mga pamagat ng pahina
nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Mga Rehiyon

Metrik

The unique number of Mga Rehiyon
nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Mga Resolution

Metrik

The unique number of Mga Resolution
nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Mga Tagapagtustos

Metrik

The unique number of Mga Tagapagtustos
nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Mga URL Ng Pahina

Metrik

The unique number of Mga URL ng Pahina
nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique Operating Systems

Metrik

The unique number of Operating systems
nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique Orders

Metrik

The unique number of Orders
nb_uniq_orders (API)

Unique Pangalan

Metrik

The unique number of Pangalan
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Player Names

Metrik

The unique number of Player Names
nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Product Names

Metrik

The unique number of Product Names
nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Metrik

The unique number of Product SKUs
nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Referrer Names

Metrik

The unique number of Referrer Names
nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer Types

Metrik

The unique number of Referrer Types
nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Referrer URLs

Metrik

The unique number of Referrer URLs
nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Resources

Metrik

The unique number of Resources
nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique Source

Metrik

The unique number of Source
nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unique User IDs

Metrik

The unique number of User IDs
nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Metrik

The unique number of Video Resolutions
nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Visit Types

Metrik

The unique number of Visit types
nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Metrik

The unique number of Visitor IPs
nb_uniq_corehome_visitip (API)

Uri Ng Device

Dimension

Uri Ng Referrer

Dimension

URL Ng Entry Page

Dimension

URL Ng Exit Page

Dimension

URL Ng Pahina

Dimension

URL Para Ma-download

Dimension

User ID

Dimension

Visit Converted A Specific Goal Id

Dimension

Visit Converted At Least One Goal

Dimension

Visit Type

Dimension

Visitor IP

Dimension

Tag Manager

All Downloads Click Trigger

Triggered when a link is clicked which links to a downloadable file.

All Elements Click Trigger

Triggered when any element is clicked.

All Links Click Trigger

Triggered when a link is clicked.

Browser Language Variable

Gets the preferred language of the user which is usually the language of the browser UI. For example "en" or "en-US".
{⁣{BrowserLanguage}}

Canonical URL Variable

Returns the canonical URL if any is set.
{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable

The value of all CSS class names of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click ID Variable

The value of the ID attribute of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable

The name of an element when a click trigger was triggered. For example "P" or "DIV"
{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable

The value of the text content of an element when a click trigger was triggered.
{⁣{ClickText}}

Constant Variable

The variable is set to a fixed value.

Container ID Variable

Returns the ID of this container, for example "ab2Dk432".
{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable

Returns the revision of this container, for example "5".
{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable

Returns the version of this container.
{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Triggered when a custom event is pushed to the Data-Layer.

Custom HTML Tag

Allows you to embed any custom HTML, for example JavaScript or CSS Styles.

Custom Image Tag

Allows you to embed any image, for example a tracking pixel.

Custom JavaScript Variable

Executes a custom JavaScript function to retrieve the value.

DNS Lookup Time Variable

The time it took to look up the DNS in milliseconds.
{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

Gets the value from a DOM element.

DOM Ready Trigger

Triggered as soon as all the HTML has been received and parsed.

Data-Layer Variable

Reads a custom value from the Data-Layer.

Element Visibility Trigger

Triggered when a specific element becomes visible.

Environment Name Variable

Returns the current environment.
{⁣{Environment}}

Error Line Variable

Returns the line of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable

Returns the message of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable

Returns the url of an error, when an error was triggered previously.
{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

The Facebook Pixel is a web analytics and advertising service offered by Facebook.

First URL Directory Variable

Returns the first directory of the current page URL.
{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Reads a value from a cookie

Form Classes Variable

The value of all CSS class names of a submitted form.
{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable

The value of the form action URL of a submitted form.
{⁣{FormDestionation}}

Form ID Variable

The value of the ID attribute of a submitted form.
{⁣{FormId}}

Form Name Variable

The value of the name attribute of a submitted form.
{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Triggered when any form is submitted.

Full screen Trigger

Triggered when the window goes into or leaves full screen.

Google Analytics (Universal) Tag

Google Analytics is a web analytics service offered by Google.

History Change Trigger

Triggered when the window location changes.

History Source Variable

For example "popstate", "historychange", "pushState", or "replaceState"
{⁣{HistorySource}}

ISO Date Variable

The current date and time in ISO format, for example "2018-03-19T14:00:00.587Z".
{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

Triggered when a JavaScript error happens.

JavaScript Variable Variable

Reads the value of a global JavaScript variable.

LinkedIn Insight Tag Tag

Adds the LinkedIn Insight Tag so you can apply conversion tracking to your LinkedIn ad campaigns.

Local Date Variable

The current user's local date, for example "Mon Mar 19 2018".
{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable

The current hour of the local time, for example "8" or "11".
{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable

The current user's local time, for example "14:00:00 GMT+1300 (NZDT)".
{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo, formerly known as Piwk, is the leading open source analytics platform.

Matomo Configuration Variable

Defines a configuration for Matomo Analytics.

Number of H1 Elements Variable

The number of H1 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable

The number of H2 elements that are present on the current page. Useful for example for SEO Monitoring.
{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable

Returns the hash part of the current URL without the leading hash.
{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable

Returns the hostname of the current URL.
{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable

The total amount of time it took to load the page.
{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Reads a value from a "meta" HTML element.

Page Origin Variable

Returns a domain of the current URL with protocol.
{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable

Returns the path of the current page URL
{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable

The time it took to render the page in the browser in milliseconds.
{⁣{PageRenderTime}}

Page Title Variable

Returns the title of the current page.
{⁣{PageTitle}}

Pageview Trigger

Triggered as soon as the Tag Manager is executed within the page.

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Pingdom Real User Monitoring (RUM) lets you collect performance data from actual visitors to your site.

Preview Mode Variable

Returns either "1" or "0" depending on whether the preview mode is currently enabled.
{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable

Returns a random number each time the value of the variable is retrieved.
{⁣{RandomNumber}}

Referrer URL Variable

Gets the value of the Referrer URL.

Referrer URL Variable

Returns the full URL of the referrer.
{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable

The screen height that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable

The full screen height of the current device.
{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable

The screen width that is available within the browser window (viewport).
{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable

The full screen width of the current device.
{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable

How far the user has currently scrolled horizontally, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable

How far the user has currently scrolled horizontally in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Triggered as soon as the user scrolls to a certain position.

Scroll Source Variable

Whether the scroll position was originated from a user scroll or a browser resize. Value is either "scroll" or "resize".
{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable

How far the user has currently scrolled vertically in pixels, for example "592".
{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable

How far the user has currently scrolled vertically, for example "75.59" for "75.59%".
{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Sentry.io is an Open-Source error tracking tool that allows you to detect errors that happen on your website.

Tawk.to Tag

Tawk.to lets you monitor and chat with visitors on your website.

Time since page load Variable

Calculates the time that has passed since the page was loaded.

Timer Trigger

Triggered in a specific interval, for example every 3 seconds.

URL Parameter Variable

Gets the value of a specific URL parameter.

URL Variable Variable

Gets the value of the current page URL.

URL ng Pahina Variable

Returns the full URL of a page
{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable

The current data in UTC, for example "Mon, 19 Mar 2018 14:00:00 GMT".
{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable

Gets the value of the user agent which includes the operating system and browser information about the current visitors' device.
{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable

The value of all CSS class names of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable

The value of the link URL (href) of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable

The value of the ID attribute of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable

The value of element name that was matched when the visible element trigger was triggered. For example "P" or "DIV".
{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable

The value of the text content of an element that was matched when the visible element trigger was triggered.
{⁣{VisibleElementText}}

Weekday Variable

Returns the local day of the week eg monday, tuesday, wednesday, ...
{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Triggered when the user is about to leave the current page by moving the mouse outside the window.

Window Loaded Trigger

Triggered when the page is fully loaded including all images etc.

Window Unload Trigger

Triggered just before the browser window is closed or when the user navigates to a different page.

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

Reach your customers, instantly via web, mobile, and messaging.

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 55 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy