Fjalorth

Mësoni më tepër rreth termash të përdorur rëndom, që të përfitoni maksimumin prej Matomo Analytics.

Vlera

% Largime Nga Kërkimi (Veprime)


exit_rate (API)

Akte


nb_events (API)

Akte me një vlerë


nb_events_with_value (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Dalje


exit_nb_visits (API)

Dalje


nb_exits (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hyrje


entry_nb_visits (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Klikime


nb_clicks (API)

Klikime Unike (Veprime)


nb_visits (API)

Koeficient Shndërrimi


conversion_rate (API)

Kohë mesatare krijimi


avg_time_generation (API)

Kohë mesatarisht në faqe


avg_time_on_page (API)

Kohëzgjatje Mesatare Vizitash (në sekonda)


avg_time_on_site (API)

Kthime


entry_bounce_count (API)

Kërkime


nb_searches (API)

Kërkime (Veprime)


nb_visits (API)

Kërkoni te faqet e Përfundimeve


nb_pages_per_search (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Lidhje për Jashtë Unike


nb_uniq_outlinks (API)

Lidhje për jashtë


nb_outlinks (API)

Maksimum vlere Akti


max_event_value (API)

Mesatare Kthimesh


bounce_rate (API)

Mesatare Kthimesh (Veprime)


bounce_rate (API)

Mesatare largimesh


exit_rate (API)

Mesatare largimesh (Veprime)


exit_rate (API)

Mesatarja e krejt vlerave për këtë akt


avg_event_value (API)

Minimum vlere Akti


min_event_value (API)

Ndërveprime me Lëndën


nb_interactions (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Parje Unike Faqesh


nb_uniq_pageviews (API)

Parje Unike Faqesh (Veprime)


nb_visits (API)

Parje faqesh


nb_hits (API)

Parje faqesh


nb_pageviews (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Pozicion mesatar


position (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Përdorues


nb_users (API)

Përfundime kërkimi të klikuara


nb_hits_following_search (API)

Përshtypje


nb_impressions (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Shkallë Ndërveprimi


interaction_rate (API)

Shkarkime


nb_downloads (API)

Shkarkime Unike


nb_uniq_downloads (API)

Shkarkime Unike (Veprime)


nb_visits (API)

Shndërrime Bazuar Në Pozicion


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Shndërrime I fundit Jo i Drejtpërdrejtë


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Shndërrime Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Shndërrime Ndërveprimi i Fundit


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Shndërrime Ndërveprimi i Parë


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Shndërrime Zbehje Kohore


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Të ardhura Bazuar Në Pozicion


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Të ardhura I fundit Jo i Drejtpërdrejtë


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Të ardhura Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Të ardhura Ndërveprimi i Fundit


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Të ardhura Ndërveprimi i Parë


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Të ardhura Zbehje Kohore


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Veprime


nb_actions (API)

Veprime për Vizitë


nb_actions_per_visit (API)

Vizita


nb_visits (API)

Vizitorë unikë


nb_uniq_visitors (API)

Vlerë akti


sum_event_value (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raporte

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Faqe Në Vijim të një Kërkimi në Sajt (Veprime)

Faqe daljesh (Veprime)

Faqe hyrjesh (Veprime)

Faqe për Vizitë (Veprime)

Fjalëkyçe (Sjellës)

Fjalëkyçe Kërkimesh me Pa Përfundime (Veprime)

Fjalëkyçe Kërkimi në Sajt (Veprime)

Forms Overview (Forms)

Formësime (Vizitorë)

Furnizues (Vizitorë)

Gjatësi Vizitash (Veprime)

Kategori Kërkimesh (Veprime)

Kontinent (Vizitorë)

Krejt Kanalet (Sjellës)

Lidhje për jashtë (Veprime)

Listë e Shtojcave (Vizitorë)

Lloj Kanali (Sjellës)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Motorë Kërkimesh (Sjellës)

Motorë shfletuesi (Vizitorë)

Ndryshore Vetjake (Vizitorë)

Qytet (Vizitorë)

Rajon (Vizitorë)

Rrjete Shoqërore (Sjellës)

Sajte (Sjellës)

Shfletues (Vizitorë)

Shkarkime (Veprime)

Tituj Faqesh Në Vijim të një Kërkimi në Sajt (Veprime)

Tituj faqesh (Veprime)

Tituj faqesh dalje (Veprime)

Tituj faqesh hyrje (Veprime)

URL faqesh (Veprime)

Vend (Vizitorë)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Vizita sipas Ditëve të Javës (Vizitorë)

Vizita sipas ditësh që pas vizitës së fundit (Veprime)

Vizita sipas kohës së shërbyesit (Vizitorë)

Vizita sipas kohës vendore (Vizitorë)

Vizita sipas numrit të vizitave (Veprime)

Përgjegjës Etiketash

AddThis Tag

Agjent Përdoruesi Variable


{⁣{UserAgent}}

Akt Vetjak Trigger

Analiza Matomo Tag

Bisedë / Mbikëqyrje Me Livezilla Tag

Braktisje Dritareje Trigger

Bugsnag Tag

Burim Historiku Variable


{⁣{HistorySource}}

Burim Rrëshqitjeje Variable


{⁣{ScrollSource}}

Cookie Parësore Variable

Data-Layer Variable

Datë ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Datë UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Datë Vendore Variable


{⁣{LocalDate}}

Ditë e javës Variable


{⁣{Weekday}}

Drejtori e Parë e URL-së Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Dritare e Ngarkuar Trigger

Dukshmëri Elementi Trigger

Element DOM Variable

Element Formulari Variable


{⁣{FormElement}}

Element Klikimi Variable


{⁣{ClickElement}}

Emarsys Tag

Emër Formulari Variable


{⁣{FormName}}

Emër Mjedisi Variable


{⁣{Environment}}

Emër Nyje Klikimi Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Emër Nyjeje Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Emër Versioni Kontejneri Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Etiketë Bing Ads UET Tag

Etiketë LinkedIn Insight Tag

Facebook Pixel Tag

Figurë Vetjake Tag

Formësim i Matomo-s Variable

Gabim JavaScript Trigger

Gati për DOM Trigger

Gjerësi Ekrani Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Gjerësi Ekrani e Përdorshme Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Gjuhë Shfletuesi Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Google Analytics (Universal) Tag

HTML Vetjake Tag

Hash Faqeje Variable


{⁣{PageHash}}

Honeybadger Tag

ID Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementId}}

ID Formulari Variable


{⁣{FormId}}

ID klikimi Variable


{⁣{ClickId}}

ID kontejneri Variable


{⁣{ContainerId}}

JavaScript Vetjak Variable

Klasa Elementësh të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Klasa Formularësh Variable


{⁣{FormClasses}}

Klasa Klikimi Variable


{⁣{ClickClasses}}

Kohë Ftillimi DNS-je Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Kohë Ngarkimi Faqeje Gjithsej Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Kohë Vendore Variable


{⁣{LocalTime}}

Kohë Vizatimi Faqeje Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Kohë që nga ngarkimi i faqes Variable

Kohëmatës Trigger

Konstante Variable

Krejt Klikimet Mbi Elementë Trigger

Krejt Klikimet Mbi Lidhje Trigger

Krejt Klikimet Për Shkarkime Trigger

Lartësi Ekrani Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Lartësi Ekrani e Përdorshme Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Lëndë Meta Faqeje Variable

Mbërritje Rrëshqitjeje Trigger

Mesazh Gabimi Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Mënyra Paraparje Variable


{⁣{PreviewMode}}

Ndryshim Historiku Trigger

Ndryshore JavaScript Variable

Ndryshore URL-je Variable

Ngjyrë Teme Tag

Numër Elementësh H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Numër Elementësh H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Numër Kuturu Variable


{⁣{RandomNumber}}

Optimizues Sajti Pamor Tag

Ora Vendore Variable


{⁣{LocalHour}}

Origjinë Faqeje Variable


{⁣{PageOrigin}}

Parametër URL-je Variable

Parashtrim Formulari Trigger

Parje faqesh Trigger

Piksel Rrëshqitjesh Majtas Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Piksel i Epërm Rrëshqitjeje Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Përqindje Rrëshqitjeje Horizontale Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Përqindje Rrëshqitjeje Vertikale Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Raygun Tag

Rishikim Kontejneri Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Rresht Gabimi Variable


{⁣{ErrorLine}}

Sa krejt ekrani Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Shteg Faqeje Variable


{⁣{PagePath}}

Strehëemër Faqeje Variable


{⁣{PageHostname}}

Tawk.to Tag

Tekst Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Tekst klikimi Variable


{⁣{ClickText}}

Titull Faqeje Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Destinacioni Formulari Variable


{⁣{FormDestionation}}

URL Destinacioni Klikimi Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

URL Faqeje Variable


{⁣{PageUrl}}

URL Kanonike Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

URL Sjellësi Variable


{⁣{Referrer}}

URL Sjellësi Variable

URL Vendmbërritje Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Url gabimi Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (dikur Zopim) Tag

analiza web etracker Tag

Raporte Vetjakë

Akte

Përmasë

Akte Gjithsej

Vlerë


sum_events_totalevents (API)

Akte Me Një Vlerë

Vlerë


events_with_event_value (API)

Akte Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Completion

Vlerë


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Vlerë


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Vlerë


avg_spent_time (API)

Burim

Përmasë

Burim Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Campaign Name

Përmasë

Campaign Name Unik

Vlerë


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Click ID

Përmasë

Click ID Unik

Vlerë


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Copëz Lënde

Përmasë

Copëza Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti

Përmasë

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Ditë Që Nga Vizita E Parë

Përmasë

Ditë Që Nga Vizita E Parë Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Ditë Që Nga Vizita E Parë Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Dërgesë

Përmasë

Dërgesë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Dërgesë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

E Matshme

Përmasë

Emra Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventname (API)

Emra Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentname (API)

Emra Produktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Emra Referuesish Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Emër

Përmasë

Emër Akti

Përmasë

Emër Lënde

Përmasë

Emër Produkti

Përmasë

Emër Sjellësi

Përmasë

Emër Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Familje Sistemi Operativ

Përmasë

Finish Rate

Vlerë


media_finish_rate (API)

Finishes

Vlerë


nb_media_finishes (API)

Fjalëkyç

Përmasë

Fjalëkyç

Përmasë

Fjalëkyç (Kërkim Te Sajti)

Përmasë

Fjalëkyç Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Fjalëkyça (Kërkim Në Sajt) Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Fjalëkyçe Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Form Avg. Hesitation Time

Vlerë


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Vlerë


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Vlerë


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Vlerë


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Përmasë

Form Conversions

Vlerë


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Vlerë


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Vlerë


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Vlerë


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Vlerë


form_starters_rate (API)

Form Starts

Përmasë

Form Starts

Vlerë


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Përmasë

Form Submissions

Vlerë


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Vlerë


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Vlerë


nb_form_viewers (API)

Form Views

Përmasë

Form Views

Vlerë


nb_form_views (API)

Furnizues

Përmasë

Furnizues Unik

Vlerë


nb_uniq_provider_provider (API)

Gjatësi Gjeografike

Përmasë

Gjatësi Gjeografike Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Gjerësi Gjeografike

Përmasë

Gjerësi Gjeografike Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Gjuhë

Përmasë

Gjuhë Unik

Vlerë


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Grouped Resource

Përmasë

Grouped Resources Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Hesitation Time

Vlerë


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Përmasë

Hour

Përmasë

ID Fushate

Përmasë

ID Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

ID Porosie

Përmasë

ID Porosie

Vlerë


nb_uniq_orders (API)

ID Përdoruesi

Përmasë

ID Vizitori

Përmasë

ID-ra Përdoruesish Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_userid (API)

Impressions

Vlerë


nb_media_impressions (API)

Impressions

Përmasë

Impressions By Unique Visitors

Vlerë


nb_media_uniq_impressions (API)

IP Vizitori

Përmasë

IP Vizitorësh Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Kategori (Kërkim Në Sajt)

Përmasë

Kategori Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Kategori Akti

Përmasë

Koeficient Shndërrimi

Vlerë


visits_conversion_rate (API)

Koha Vendore - Minutë (Fillim I Vizitës)

Përmasë

Koha Vendore - Orë (Fillim I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Datë Jave Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Datë Muaji Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Datë Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Datë Viti Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Javë E Vitit Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Katërmujor Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Muaj Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë - Vit Te Shërbyesi (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë Mesatare Krijimi

Vlerë


avg_page_generation_time (API)

Kohë Prodhimi Faqeje

Përmasë

Kohë Prodhimi Faqeje Gjithsej

Vlerë


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Kohë Shërbyesi - Minutë

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Minutë (Fillim I Vizitës)

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Minutë (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Orë

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Orë (Fillim I Vizitës)

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Orë (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohë Shërbyesi - Sekondë (Fund I Vizitës)

Përmasë

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda)

Përmasë

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda) Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visittotaltime (API)

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda) Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Kontinent

Përmasë

Kontinente Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Kthime

Vlerë


bounce_count (API)

Lidhje Për Jashtë E Klikuar

Përmasë

Lidhje Për Jashtë Të Klikuara Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Lloj Kanali

Përmasë

Lloj Pajisjeje

Përmasë

Lloj Vizitori

Përmasë

Lloje Kanalesh Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Lloje Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Lloje Vizitash Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Lëndë

Përmasë

Lëndë Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Maksimum Akte

Vlerë


max_events_totalevents (API)

Maksimum Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti

Vlerë


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maksimum Ditë Që Nga Vizita E Parë

Vlerë


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maksimum Dërgesë

Vlerë


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maksimum Form Views

Vlerë


max_form_views (API)

Maksimum Hesitation Time

Vlerë


max_form_time_hesitation (API)

Maksimum Kohë Prodhimi Faqeje

Vlerë


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maksimum Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda)

Vlerë


max_corehome_visittotaltime (API)

Maksimum Media Length (in Seconds)

Vlerë


max_media_length (API)

Maksimum Numër Artikujsh Në Shportë

Vlerë


max_ecommerce_items (API)

Maksimum Numër Kërkimesh Të Brendshme

Vlerë


max_actions_visittotalsearches (API)

Maksimum Numër Ndërveprimesh

Vlerë


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maksimum Nënshumë

Vlerë


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maksimum Pozicion Ndërveprimi

Vlerë


max_actions_interactionposition (API)

Maksimum Sasi Produkti

Vlerë


max_ecommerce_productquantity (API)

Maksimum Sasi Trafiku

Vlerë


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maksimum Taksë

Vlerë


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maksimum Time Spent

Vlerë


max_form_time_spent (API)

Maksimum Time Spent Playing Media (in Seconds)

Vlerë


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maksimum Time To First Submit

Vlerë


max_form_time_to_first_submission (API)

Maksimum Time To Initial Media Play (in Seconds)

Vlerë


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maksimum Të Ardhura Gjithsej

Vlerë


max_goals_revenue (API)

Maksimum Ulje Çmimi

Vlerë


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maksimum Veprime Në Vizitë

Vlerë


max_actions (API)

Maksimum Vizita Sipas Ditësh Që Pas Vizitës Së Fundit

Vlerë


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maksimum Vlerë Akti

Vlerë


max_events_eventvalue (API)

Maksimum Vlerë Porosie

Vlerë


max_ecommerce_revenue (API)

Maksimum Çmim Produkti

Vlerë


max_ecommerce_productprice (API)

Marka Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Markë Pajisjeje

Përmasë

Media Length (in Seconds)

Përmasë

Media Length (in Seconds) Gjithsej

Vlerë


sum_media_length (API)

Media Progress

Përmasë

Media Title

Përmasë

Media Titles Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Medium

Përmasë

Medium Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Mesatare Kthimesh

Vlerë


bounce_rate (API)

Minimum Vlerë Akti

Vlerë


min_events_eventvalue (API)

Model Pajisjeje

Përmasë

Modele Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Motor Shfletuesi

Përmasë

Motorë Shfletuesi Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Ndërveprim Me Lëndën

Përmasë

Ndërveprime Me Lëndën Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Numër Artikujsh Në Shportë

Përmasë

Numër Artikujsh Në Shportë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_items (API)

Numër Artikujsh Në Shportë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Numër Kërkimesh Të Brendshme

Përmasë

Numër Kërkimesh Të Brendshme Gjithsej

Vlerë


sum_actions_visittotalsearches (API)

Numër Kërkimesh Të Brendshme Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Numër Ndërveprimesh

Përmasë

Numër Ndërveprimesh Gjithsej

Vlerë


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Numër Ndërveprimesh Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Numër Vizitash

Përmasë

Nënshumë

Përmasë

Nënshumë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Nënshumë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Parje Faqesh

Vlerë


pageviews (API)

Parje Faqesh Me Kohë Prodhimi

Vlerë


pageviews_with_generation_time (API)

Play Rate

Vlerë


media_play_rate (API)

Player Name

Përmasë

Player Names Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Plays

Vlerë


nb_media_plays (API)

Pozicion Ndërveprimi

Përmasë

Pozicion Ndërveprimi Gjithsej

Vlerë


sum_actions_interactionposition (API)

Provider

Përmasë

Provider Unik

Vlerë


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Qartësi

Përmasë

Qartësi Unik

Vlerë


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Qytet

Përmasë

Qytete Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_city (API)

Rajon

Përmasë

Rajone Unik

Vlerë


nb_uniq_geoip2_region (API)

Rajone Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_region (API)

Resolution

Përmasë

Resource

Përmasë

Resources Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Sasi Produkti

Përmasë

Sasi Produkti Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_productquantity (API)

Sasi Trafiku

Përmasë

Sasi Trafiku Gjithsej

Vlerë


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Shenja Gishtash

Përmasë

Shfletues

Përmasë

Shfletues Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Shihni Gjendjen E E-tregtisë Në Fund Të Vizitës

Përmasë

Shihni Gjendjen E E-tregtisë Në Fund Të Vizitës Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Sisteme Operativë Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

SKU Produkti

Përmasë

SKU Produkti Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Synim Lënde

Përmasë

Synime Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Taksë

Përmasë

Taksë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Taksë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Time Spent

Vlerë


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Përmasë

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Përmasë

Time Spent Playing Media (in Seconds) Gjithsej

Vlerë


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Time To First Submit

Vlerë


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Përmasë

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Përmasë

Time To Initial Media Play (in Seconds) Gjithsej

Vlerë


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Tituj Faqesh Dalje Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Tituj Faqesh Hyrje Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Tituj Faqesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Titull Faqeje

Përmasë

Titull Faqeje Dalëse

Përmasë

Titull Faqeje Hyrëse

Përmasë

Të Ardhura Gjithsej

Përmasë

Të Ardhura Gjithsej Gjithsej

Vlerë


sum_goals_revenue (API)

Të Matshme Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Ulje Çmimi

Përmasë

Ulje Çmimi Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Ulje Çmimi Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

ULR-ra Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventurl (API)

URL Faqeje Dalëse

Përmasë

URL Faqeje Hyrëse

Përmasë

URL Faqesh

Përmasë

URL Faqesh Dalëse Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

URL Faqesh Hyrëse Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

URL Faqesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_pageurl (API)

URL Referuesish Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

URL Shkarkimesh

Përmasë

URL Shkarkimesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

URL Sjellësi

Përmasë

URLAkti

Përmasë

Vend

Përmasë

Vende Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_country (API)

Veprim Akti

Përmasë

Veprime Akti Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventaction (API)

Veprime Në Vizitë

Përmasë

Veprime Në Vizitë Gjithsej

Vlerë


sum_actions (API)

Veprime Në Vizitë Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_per_visits (API)

Version Shfletuesi

Përmasë

Versione Shfletuesi Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Versione Sistemesh Operativë Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Video Resolutions Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Visitor_Fingerprint

Vlerë


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Vizita

Vlerë


hits (API)

Vizita

Vlerë


nb_visits (API)

Vizita Me Shndërrime

Vlerë


nb_visits_converted (API)

Vizita Shndërroi Një Id Specifike Objektivi

Përmasë

Vizita Shndërroi Të Paktën Një Objektiv

Përmasë

Vizita Sipas Ditësh Që Pas Vizitës Së Fundit

Përmasë

Vizita Sipas Ditësh Që Pas Vizitës Së Fundit Gjithsej

Vlerë


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Vizita Sipas Ditësh Që Pas Vizitës Së Fundit Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Vizitorë Unikë

Vlerë


nb_uniq_visitors (API)

Vlerë Akti

Përmasë

Vlerë Akti Gjithsej

Vlerë


sum_events_eventvalue (API)

Vlerë Mesatare

Vlerë


avg_event_value (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (faqe Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (faqe Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (shndërrim Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (shndërrim Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (vizitë Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (vizitë Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (faqe Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (faqe Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (shndërrim Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (shndërrim Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (vizitë Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (vizitë Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (faqe Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (faqe Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (shndërrim Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (shndërrim Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (vizitë Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (vizitë Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (faqe Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (faqe Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (shndërrim Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (shndërrim Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (vizitë Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (vizitë Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (faqe Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (faqe Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (shndërrim Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (shndërrim Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (vizitë Me Qëllim)

Përmasë

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (vizitë Me Qëllim) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Vlerë Porosie

Përmasë

Vlerë Porosie Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenue (API)

Vlerë Porosie Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Çmim Produkti

Përmasë

Çmim Produkti Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_productprice (API)

Shkurtore të gatshme

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy