Fjalorth

Mësoni më tepër rreth termash të përdorur rëndom, që të përfitoni maksimumin prej analizave Matomo.

Vlera

% Largime Nga Kërkimi (Veprime)


exit_rate (API)

Akte


nb_events (API)

Akte me një vlerë


nb_events_with_value (API)

CTR


ctr (API)

Dalje


exit_nb_visits (API)

Dalje


nb_exits (API)

Dalje hapi


step_nb_exits (API)

Dalje nga hinka


funnel_sum_exits (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

E lënë e zbrazët në parashtrim


nb_field_leftblank_submitted (API)

E lënë e zbrazët në shndërrim


nb_field_leftblank_converted (API)

Faqe “Përfundime Kërkimi”


nb_pages_per_search (API)

Fshirje


nb_field_deletes (API)

Fshirje unike


nb_field_uniq_deletes (API)

Gjatësi Mes. e Medias


avg_media_length (API)

Hapi u krye


step_nb_proceeded (API)

Hyrje


entry_nb_visits (API)

Hyrje hapi


step_nb_entries (API)

Hyrje në hinkë


funnel_sum_entries (API)

Klikime


nb_clicks (API)

Klikime Unike (Veprime)


nb_visits (API)

Klikuar te përfundime kërkimi


nb_hits_following_search (API)

Koeficient Shndërrimi


conversion_rate (API)

Kohë Mes. Deri Në Luajtje


avg_time_to_play (API)

Kohë deri në parashtrimin e parë


nb_form_time_to_first_submission (API)

Kohë deri në shndërrim formulari


nb_form_time_to_conversion (API)

Kohë e harxhuar në media


sum_total_time_watched (API)

Kohë e shpenzuar


nb_field_time_spent (API)

Kohë e shpenzuar


nb_form_time_spent (API)

Kohë mes. ngarkimesh


avg_time_on_load (API)

Kohë mes. ngarkimi faqesh


avg_page_load_time (API)

Kohë mes. plotësimi DOM


avg_time_dom_completion (API)

Kohë mes. përpunimi DOM


avg_time_dom_processing (API)

Kohë mes. rrjeti


avg_time_network (API)

Kohë mes. shpërnguljesh


avg_time_transfer (API)

Kohë mes. shërbyesi


avg_time_server (API)

Kohë mesat. e shpenzuar


avg_field_time_spent (API)

Kohë mesat. e shpenzuar


avg_time_watched (API)

Kohë mesat. e shpenzuar formulari


avg_form_time_spent (API)

Kohë mesat. ngurrimi


avg_field_hesitation_time (API)

Kohë mesatare krijimi


avg_time_generation (API)

Kohë mesatare shndërrimi formulari


avg_form_time_to_conversion (API)

Kohë mesatarisht në faqe


avg_time_on_page (API)

Kohë mesatatare ngurrimi formulari


avg_form_time_hesitation (API)

Kohë ngurrimi


nb_field_hesitation_time (API)

Kohë ngurrimi


nb_form_time_hesitation (API)

Kohëzgjatje Mesatare Vizitash (në sekonda)


avg_time_on_site (API)

Kthime


entry_bounce_count (API)

Kursorë


nb_field_cursor (API)

Kursorë unikë


nb_field_uniq_cursor (API)

Kërkime


nb_searches (API)

Kërkime (Veprime)


nb_visits (API)

Largime


nb_field_dropoff (API)

Largime unike


nb_field_uniq_dropoff (API)

Lidhje për Jashtë Unike


nb_uniq_outlinks (API)

Lidhje për jashtë


nb_outlinks (API)

Luajtje


nb_plays (API)

Luajtje nga vizitorë unikë


nb_unique_visitors_plays (API)

Madhësi mesatare fushash


avg_field_size (API)

Madhësi mesatare fushash gjatë parashtrimesh


avg_field_size_submitted (API)

Madhësi mesatare fushash gjatë shndërrimesh


avg_field_size_converted (API)

Madhësi mesatare fushash të paparashtruara


avg_field_size_unsubmitted (API)

Maksimum vlere Akti


max_event_value (API)

Mesatare Kthimesh


bounce_rate (API)

Mesatare Kthimesh (Veprime)


bounce_rate (API)

Mesatare kohësh deri në parashtrimin e parë për formularin


avg_form_time_to_first_submission (API)

Mesatare largimesh


exit_rate (API)

Mesatare largimesh (Veprime)


exit_rate (API)

Mesatarja e krejt vlerave për këtë akt


avg_event_value (API)

Minimum vlere Akti


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Ndryshime


nb_field_changes (API)

Ndryshime unike


nb_field_uniq_changes (API)

Ndërveprime


nb_field_interactions (API)

Ndërveprime gjatë parashtrimit


nb_field_interactions_submitted (API)

Ndërveprime me Lëndën


nb_interactions (API)

Ndërveprime për ende të paparashtruar


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Ndërveprime unike


nb_field_uniq_interactions (API)

Nisje formulari


nb_form_starts (API)

Nisës formulari


nb_form_starters (API)

Nivel nisësish formulari


form_starters_rate (API)

Nivel parashtruesi formulari


form_submitter_rate (API)

Nivel për Sa krejt ekrani


fullscreen_rate (API)

Nivel për të lëna zbrazët në parashtrim


avg_field_leftblank_submitted (API)

Nivel për të lëna zbrazët në shndërrim


avg_field_leftblank_converted (API)

Nivel rindryshimi formulari


field_amendments_rate (API)

Nivel riparashtruesi formulari


form_resubmitters_rate (API)

Numër luajtjesh audio


sum_total_audio_plays (API)

Numër luajtjesh video


sum_total_video_plays (API)

Numër përshtypjesh audio


sum_total_audio_impressions (API)

Numër përshtypjesh video


sum_total_video_impressions (API)

Parashtrime formulari


nb_form_submissions (API)

Parashtrime fushe


nb_field_views_submitted (API)

Parashtrues formulari


nb_form_submitters (API)

Parje Unike Faqesh


nb_uniq_pageviews (API)

Parje Unike Faqesh (Veprime)


nb_visits (API)

Parje faqesh


nb_hits (API)

Parje faqesh


nb_pageviews (API)

Parje formulari


nb_form_views (API)

Parës formulari


nb_form_viewers (API)

Play rate


play_rate (API)

Plotësim Mes.


avg_completion_rate (API)

Pozicion mesatar


position (API)

Përdorues


nb_users (API)

Përfunduar


nb_finishes (API)

Përshtypje


nb_impressions (API)

Përshtypje nga vizitorë unikë


nb_unique_visitors_impressions (API)

Rifokusime


nb_field_refocuses (API)

Rifokusime unike


nb_field_uniq_refocuses (API)

Rindryshime


nb_field_amendments (API)

Rindryshime unike


nb_field_uniq_amendments (API)

Riparashtrues formulari


nb_form_resubmitters (API)

Shkallë Ndërveprimi


interaction_rate (API)

Shkallë Vazhdimi


proceeded_rate (API)

Shkallë braktisjeje hinke


funnel_abandoned_rate (API)

Shkallë fshirjesh


field_delete_rate (API)

Shkallë kursori


field_cursor_rate (API)

Shkallë përfundimi


finish_rate (API)

Shkallë rifokusimi


field_refocus_rate (API)

Shkallë shndërrimi formulari


form_conversion_rate (API)

Shkallë shndërrimi hinke


funnel_conversion_rate (API)

Shkarkime


nb_downloads (API)

Shkarkime Unike


nb_uniq_downloads (API)

Shkarkime Unike (Veprime)


nb_visits (API)

Shndërrime Bazuar Në Pozicion


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Shndërrime I fundit Jo i Drejtpërdrejtë


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Shndërrime Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Shndërrime Ndërveprimi i Fundit


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Shndërrime Ndërveprimi i Parë


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Shndërrime Zbehje Kohore


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Shndërrime formulari


nb_form_conversions (API)

Shndërrime fushash


nb_field_views_converted (API)

Shndërrime hinke


funnel_nb_conversions (API)

Të ardhura Bazuar Në Pozicion


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Të ardhura I fundit Jo i Drejtpërdrejtë


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Të ardhura Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Të ardhura Ndërveprimi i Fundit


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Të ardhura Ndërveprimi i Parë


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Të ardhura Zbehje Kohore


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Vazhduan


nb_proceeded (API)

Veprime


nb_actions (API)

Veprime për Vizitë


nb_actions_per_visit (API)

Vizita


nb_visits (API)

Vizita hapi


step_nb_visits (API)

Vizitorë unikë


nb_uniq_visitors (API)

Vlerë akti


sum_event_value (API)

Zëra


nb_field_entries (API)

Zëra unikë


nb_field_uniq_entries (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raporte

Audio në orë, në zonën kohore të sajtit (Media)

Ditë për Shndërrim (Objektiva)

Emra Aktesh (Veprime)

Emër Lënde (Veprime)

Familje Sistemesh Operativë (Vizitorë)

Faqe Në Vijim të një Kërkimi në Sajt (Veprime)

Faqe daljesh (Veprime)

Faqe hyrjesh (Veprime)

Faqe për Vizitë (Veprime)

Fjalëkyçe (Sjellës)

Fjalëkyçe Kërkimesh me Pa Përfundime (Veprime)

Fjalëkyçe Kërkimi në Sajt (Veprime)

Formular "UserForm" - Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Formular "UserForm" - URL Faqesh (Formularë)

Formular "add-read" - Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Formular "add-read" - URL Faqesh (Formularë)

Formular "profile_data_form" - Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Formular "profile_data_form" - URL Faqesh (Formularë)

Formular "storeForm" - Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Formular "storeForm" - URL Faqesh (Formularë)

Formular "xpather-form" - Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Formular "xpather-form" - URL Faqesh (Formularë)

Formësime (Vizitorë)

Furnizues (Vizitorë)

Gjatësi Vizitash (Veprime)

Gjuhë shfletuesi (Vizitorë)

ID-ra përdoruesish (Vizitorë)

Kategori Aktesh (Veprime)

Kategori Kërkimesh (Veprime)

Kod gjuhe (Vizitorë)

Kontinent (Vizitorë)

Krejt Kanalet (Sjellës)

Lidhje për jashtë (Veprime)

Lloj Kanali (Sjellës)

Lloj pajisjeje (Vizitorë)

Lojtës Mediash (Media)

Markë pajisjeje (Vizitorë)

Model pajisjeje (Vizitorë)

Motorë Kërkimesh (Sjellës)

Motorë shfletuesi (Vizitorë)

Ndryshore Vetjake (Vizitorë)

Objektiva (Objektiva)

Pjesë Lënde (Veprime)

Pult Sajti Njësh (Krejt Sajtet)

Pult për krejt sajtet (Krejt Sajtet)

Përmbledhje Formularësh (Formularë)

Përmbledhje Mediash (Media)

Përmbledhje Objektivash (Objektiva)

Përmbledhje Objektivash - Ditë për Shndërrim (Objektiva)

Përmbledhje Objektivash - Vizita për Shndërrim (Objektiva)

Përmbledhje Sjellësish (Sjellës)

Përmbledhje Vizitash (Vizitorë)

Përmbledhje funksionimi (Veprime)

Qartësi Ekrani (Vizitorë)

Qartësi Videosh (Media)

Qytet (Vizitorë)

Rajon (Vizitorë)

Rrjete Shoqërore (Sjellës)

SEO Web Vitals (Sjellës)

Sajte (Sjellës)

Shfletues (Vizitorë)

Shkarkime (Veprime)

Shtojca Shfletuesish (Vizitorë)

Tituj Audiosh (Media)

Tituj Faqesh Në Vijim të një Kërkimi në Sajt (Veprime)

Tituj Videosh (Media)

Tituj faqesh (Veprime)

Tituj faqesh dalje (Veprime)

Tituj faqesh hyrje (Veprime)

URL Burimesh Audio (Media)

URL Burimesh Audiosh të Grupuara (Media)

URL Burimesh Video (Media)

URL Burimesh Video të Grupuara (Media)

URL faqesh (Veprime)

Vend (Vizitorë)

Veprime - Vlerat kryesore (Veprime)

Veprime Akti (Veprime)

Version shfletuesi (Vizitorë)

Versione Sistemesh Operativë (Vizitorë)

Video në orë, në zonën kohore të sajtit (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Vizitorë)

Vizita Rikthim (Veprime)

Vizita për Shndërrim (Objektiva)

Vizita sipas Ditëve të Javës (Vizitorë)

Vizita sipas Numrit të Vizitave (Veprime)

Vizita sipas ditësh që pas vizitës së fundit (Veprime)

Vizita sipas kohës vendore (Vizitorë)

Vlerat kryesore (API)

Përgjegjës Etiketash

AddThis Tag

Agjent Përdoruesi Variable


{⁣{UserAgent}}

Akt Vetjak Trigger

Analiza Matomo Tag

Bisedë / Mbikëqyrje Me Livezilla Tag

Braktisje Dritareje Trigger

Bugsnag Tag

Burim Historiku Variable


{⁣{HistorySource}}

Burim Rrëshqitjeje Variable


{⁣{ScrollSource}}

Buton Klikimesh Variable


{⁣{ClickButton}}

Cookie Parësore Variable

Data-Layer Variable

Datë ISO Variable


{⁣{IsoDate}}

Datë UTC Variable


{⁣{UtcDate}}

Datë Vendore Variable


{⁣{LocalDate}}

Ditë e javës Variable


{⁣{Weekday}}

Drejtori e Parë e URL-së Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Dritare e Ngarkuar Trigger

Dukshmëri Elementi Trigger

Element DOM Variable

Element Formulari Variable


{⁣{FormElement}}

Element Klikimi Variable


{⁣{ClickElement}}

Emarsys Tag

Emër Formulari Variable


{⁣{FormName}}

Emër Mjedisi Variable


{⁣{Environment}}

Emër Nyjeje Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Emër Nyjeje Klikimi Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Emër Versioni Kontejneri Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Etiketë Bing Ads UET Tag

Etiketë LinkedIn Insight Tag

Facebook Pixel Tag

Figurë Vetjake Tag

Formësim i Matomo-s Variable

Gabim JavaScript Trigger

Gati për DOM Trigger

Gjerësi Ekrani Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Gjerësi Ekrani e Përdorshme Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Gjuhë Shfletuesi Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Google Analytics (Universal) Tag

HTML Vetjake Tag

Hash Faqeje Variable


{⁣{PageHash}}

Honeybadger Tag

ID Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementId}}

ID Formulari Variable


{⁣{FormId}}

ID klikimi Variable


{⁣{ClickId}}

ID kontejneri Variable


{⁣{ContainerId}}

JavaScript Vetjak Variable

Klasa Elementësh të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Klasa Formularësh Variable


{⁣{FormClasses}}

Klasa Klikimi Variable


{⁣{ClickClasses}}

Kohë Ftillimi DNS-je Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

Kohë Ngarkimi Faqeje Gjithsej Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Kohë Vendore Variable


{⁣{LocalTime}}

Kohë Vizatimi Faqeje Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Kohë që nga ngarkimi i faqes Variable

Kohëmatës Trigger

Konstante Variable

Krejt Klikimet Mbi Elementë Trigger

Krejt Klikimet Mbi Lidhje Trigger

Krejt Klikimet Për Shkarkime Trigger

Lartësi Ekrani Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Lartësi Ekrani e Përdorshme Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Lëndë Meta Faqeje Variable

Mbërritje Rrëshqitjeje Trigger

Mesazh Gabimi Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Mënyra Paraparje Variable


{⁣{PreviewMode}}

Ndryshim Historiku Trigger

Ndryshore JavaScript Variable

Ndryshore URL-je Variable

Ngjyrë Teme Tag

Numër Elementësh H1 Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Numër Elementësh H2 Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Numër Kuturu Variable


{⁣{RandomNumber}}

Optimizues Sajti Pamor Tag

Ora Vendore Variable


{⁣{LocalHour}}

Origjinë Faqeje Variable


{⁣{PageOrigin}}

Parametër URL-je Variable

Parashtrim Formulari Trigger

Parje faqesh Trigger

Piksel Rrëshqitjesh Majtas Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Piksel i Epërm Rrëshqitjeje Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Përqindje Rrëshqitjeje Horizontale Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Përqindje Rrëshqitjeje Vertikale Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Raygun Tag

Rishikim Kontejneri Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Rresht Gabimi Variable


{⁣{ErrorLine}}

Sa krejt ekrani Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Shkarkim Dritareje Trigger

Shteg Faqeje Variable


{⁣{PagePath}}

Strehëemër Faqeje Variable


{⁣{PageHostname}}

Tawk.to Tag

Tekst Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Tekst Klikimi Variable


{⁣{ClickText}}

Titull Faqeje Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Destinacioni Formulari Variable


{⁣{FormDestination}}

URL Destinacioni Klikimi Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

URL Faqeje Variable


{⁣{PageUrl}}

URL Kanonike Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

URL Sjellësi Variable

URL Sjellësi Variable


{⁣{Referrer}}

URL Vendmbërritje Elementi të Dukshëm Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Url gabimi Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Zendesk Chat (dikur Zopim) Tag

analiza web etracker Tag

Raporte Vetjakë

Ad Click ID

Përmasë


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Click ID Unik

Vlerë


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Ad Provider

Përmasë


AttributedConversionExport.AdProvider

Ad Provider Unik

Vlerë


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Akte

Përmasë


Events.TotalEvents

Akte Gjithsej

Vlerë


sum_events_totalevents (API)

Akte Me Një Vlerë

Vlerë


events_with_event_value (API)

Akte Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Burim

Përmasë


MediaAnalytics.MediaResource

Burim Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Burim Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Burim I Grupuar

Përmasë


MediaAnalytics.GroupedResource

Burime Të Grupuar Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Burime Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti

Përmasë


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Ditë Që Nga Vizita E Fundit

Përmasë


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Ditë Që Nga Vizita E Fundit Gjithsej

Vlerë


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Ditë Që Nga Vizita E Fundit Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Ditë Që Nga Vizita E Parë

Përmasë


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Ditë Që Nga Vizita E Parë Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Ditë Që Nga Vizita E Parë Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Dërgim

Përmasë


Ecommerce.RevenueShipping

Dërgim Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Dërgim Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

E Profilizueshme

Përmasë


CoreHome.Profilable

E Profilizueshme Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_profilable (API)

E Profilizueshme Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Ecuri Media

Përmasë


MediaAnalytics.MediaProgress

Emra Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventname (API)

Emra Lojtësish Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Emra Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentname (API)

Emra Produktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Emra Sjellësish Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Emër Akti

Përmasë


Events.EventName

Emër Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Emër Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Emër Lojtësi

Përmasë


MediaAnalytics.PlayerName

Emër Lënde

Përmasë


Contents.ContentName

Emër Produkti

Përmasë


Ecommerce.ProductName

Emër Produkti Të Parë

Përmasë


Ecommerce.ProductViewName

Emër Produkti Të Parë Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Emër Sajti

Përmasë


CoreHome.IdSite

Emër Sjellësi

Përmasë


Referrers.ReferrerName

Familje Sistemi Operativ

Përmasë


DevicesDetection.Os

Fjalëkyç

Përmasë


Referrers.Keyword

Fjalëkyç (Kërkim Në Sajt)

Përmasë


Actions.SearchKeyword

Fjalëkyç Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Fjalëkyç Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Fjalëkyça (Kërkim Në Sajt) Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Fjalëkyçe Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Furnizues

Përmasë


Provider.Provider

Furnizues Unik

Vlerë


nb_uniq_provider_provider (API)

Gjatësi Gjeografike

Përmasë


UserCountry.Longitude

Gjatësi Gjeografike Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Gjatësi Medie (në Sekonda)

Përmasë


MediaAnalytics.MediaLength

Gjatësi Medie (në Sekonda) Gjithsej

Vlerë


sum_media_length (API)

Gjatësi Mes. E Medias

Vlerë


avg_media_length (API)

Gjerësi Gjeografike

Përmasë


UserCountry.Latitude

Gjerësi Gjeografike Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Gjuhë

Përmasë


UserLanguage.Language

Gjuhë Unik

Vlerë


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Grup Fushatash

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Grup Fushatash Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

ID Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

ID Porosie

Përmasë


Ecommerce.Order

ID Porosie

Vlerë


nb_uniq_orders (API)

ID Përdoruesi

Përmasë


CoreHome.UserId

ID Vizitori

Përmasë


CoreHome.VisitorId

ID-ra Përdoruesish Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_userid (API)

IP Vizitori

Përmasë


CoreHome.VisitIp

IP Vizitorësh Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Kategori (Kërkim Në Sajt) Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Kategori Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Kategori Akti

Përmasë


Events.EventCategory

Kategori Kërkimesh

Përmasë


Actions.SearchCategory

Kategori Produkti Të Parë 1

Përmasë


Ecommerce.ProductViewCategory

Kategori Produkti Të Parë 1 Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Kategori Produkti Të Parë 2

Përmasë


Ecommerce.ProductViewCategory2

Kategori Produkti Të Parë 2 Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Kategori Produkti Të Parë 3

Përmasë


Ecommerce.ProductViewCategory3

Kategori Produkti Të Parë 3 Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Kategori Produkti Të Parë 4

Përmasë


Ecommerce.ProductViewCategory4

Kategori Produkti Të Parë 4 Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Kategori Produkti Të Parë 5

Përmasë


Ecommerce.ProductViewCategory5

Kategori Produkti Të Parë 5 Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Koeficient Shndërrimi

Vlerë


visits_conversion_rate (API)

Koha Vendore - Minutë (Fillim I Vizitës)

Përmasë


VisitTime.LocalMinute

Koha Vendore - Orë (Fillim I Vizitës)

Përmasë


VisitTime.LocalTime

Kohë Deri Në Parashtrimin E Parë

Përmasë


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Kohë Deri Në Parashtrimin E Parë

Vlerë


nb_form_time_to_first_submission (API)

Kohë E Harxhuar Në Parje Medie (në Sekonda)

Përmasë


MediaAnalytics.SpentTime

Kohë E Harxhuar Në Parje Medie (në Sekonda) Gjithsej

Vlerë


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Kohë E Harxhuar Në Veprim Sjelljeje

Përmasë


Actions.TimeSpentRefAction

Kohë E Harxhuar Në Veprim Sjelljeje Gjithsej

Vlerë


sum_actions_timespentrefaction (API)

Kohë E Shpenzuar

Përmasë


FormAnalytics.FormTimeSpent

Kohë E Shpenzuar

Vlerë


nb_form_time_spent (API)

Kohë Mes. Ngarkimesh

Vlerë


avg_time_on_load (API)

Kohë Mes. Plotësimi DOM

Vlerë


avg_time_dom_completion (API)

Kohë Mes. Përpunimi DOM

Vlerë


avg_time_dom_processing (API)

Kohë Mes. Rrjeti

Vlerë


avg_time_network (API)

Kohë Mes. Shpërnguljesh

Vlerë


avg_time_transfer (API)

Kohë Mes. Shërbyesi

Vlerë


avg_time_server (API)

Kohë Mesat. E Shpenzuar

Vlerë


avg_spent_time (API)

Kohë Mesat. E Shpenzuar Formulari

Vlerë


avg_form_time_spent (API)

Kohë Mesatare Krijimi

Vlerë


avg_page_generation_time (API)

Kohë Mesatatare Ngurrimi Formulari

Vlerë


avg_form_time_hesitation (API)

Kohë Ngurrimi

Përmasë


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Kohë Ngurrimi

Vlerë


nb_form_time_hesitation (API)

Kohë Plotësimi DOM

Përmasë


PagePerformance.TimeDomCompletion

Kohë Plotësimi DOM Gjithsej

Vlerë


sum_time_dom_completion (API)

Kohë Pranie Në Faqe

Përmasë


PagePerformance.TimeOnLoad

Kohë Pranie Në Faqe Gjithsej

Vlerë


sum_time_on_load (API)

Kohë Prodhimi Faqeje

Përmasë


Actions.PageGenerationTime

Kohë Prodhimi Faqeje Gjithsej

Vlerë


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Kohë Përpunimi DOM

Përmasë


PagePerformance.TimeDomProcessing

Kohë Përpunimi DOM Gjithsej

Vlerë


sum_time_dom_processing (API)

Kohë Rrjeti

Përmasë


PagePerformance.TimeNetwork

Kohë Rrjeti Gjithsej

Vlerë


sum_time_network (API)

Kohë Shpërnguljesh

Përmasë


PagePerformance.TimeTransfer

Kohë Shpërnguljesh Gjithsej

Vlerë


sum_time_transfer (API)

Kohë Shërbyesi

Përmasë


PagePerformance.TimeServer

Kohë Shërbyesi Gjithsej

Vlerë


sum_time_server (API)

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda)

Përmasë


CoreHome.VisitTotalTime

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda) Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visittotaltime (API)

Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda) Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Kontinent

Përmasë


UserCountry.Continent

Kontinente Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Kthime

Vlerë


bounce_count (API)

Lidhje Për Jashtë E Klikuar

Përmasë


Actions.ClickedUrl

Lidhje Për Jashtë Të Klikuara Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Lloj Kanali

Përmasë


Referrers.ReferrerType

Lloj Klienti

Përmasë


DevicesDetection.ClientType

Lloj Pajisjeje

Përmasë


DevicesDetection.DeviceType

Lloj Vizitori

Përmasë


CoreHome.VisitorReturning

Lloje Kanalesh Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Lloje Klientësh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Lloje Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Lloje Vizitash Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Luajtje

Vlerë


nb_media_plays (API)

Lëndë Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Lëndë Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Maksimum Akte

Vlerë


max_events_totalevents (API)

Maksimum Ditë Që Nga Porosia E Parë E-tregti

Vlerë


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maksimum Ditë Që Nga Vizita E Fundit

Vlerë


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maksimum Ditë Që Nga Vizita E Parë

Vlerë


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maksimum Dërgim

Vlerë


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maksimum Gjatësi Medie (në Sekonda)

Vlerë


max_media_length (API)

Maksimum Kohë Deri Në Parashtrimin E Parë

Vlerë


max_form_time_to_first_submission (API)

Maksimum Kohë E Harxhuar Në Parje Medie (në Sekonda)

Vlerë


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maksimum Kohë E Harxhuar Në Veprim Sjelljeje

Vlerë


max_actions_timespentrefaction (API)

Maksimum Kohë E Shpenzuar

Vlerë


max_form_time_spent (API)

Maksimum Kohë Ngurrimi

Vlerë


max_form_time_hesitation (API)

Maksimum Kohë Plotësimi DOM

Vlerë


max_time_dom_completion (API)

Maksimum Kohë Pranie Në Faqe

Vlerë


max_time_on_load (API)

Maksimum Kohë Prodhimi Faqeje

Vlerë


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maksimum Kohë Përpunimi DOM

Vlerë


max_time_dom_processing (API)

Maksimum Kohë Rrjeti

Vlerë


max_time_network (API)

Maksimum Kohë Shpërnguljesh

Vlerë


max_time_transfer (API)

Maksimum Kohë Shërbyesi

Vlerë


max_time_server (API)

Maksimum Kohëzgjatje Vizite (në Sekonda)

Vlerë


max_corehome_visittotaltime (API)

Maksimum Numër Artikujsh Në Shportë

Vlerë


max_ecommerce_items (API)

Maksimum Numër Kërkimesh Të Brendshme

Vlerë


max_actions_visittotalsearches (API)

Maksimum Numër Ndërveprimesh

Vlerë


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maksimum Nënshumë

Vlerë


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maksimum Parje Formulari

Vlerë


max_form_views (API)

Maksimum Pozicion Sipas Parjesh Faqeje

Vlerë


max_actions_pageviewposition (API)

Maksimum Sasi Produkti

Vlerë


max_ecommerce_productquantity (API)

Maksimum Sekonda Që Nga Porosia E Fundit Etregti

Vlerë


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maksimum Sekonda Që Nga Vizita E Fundit

Vlerë


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maksimum Sekonda Që Nga Vizita E Parë

Vlerë


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maksimum Taksë

Vlerë


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maksimum Time To Initial Media Play (in Seconds)

Vlerë


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maksimum Të Ardhura Gjithsej

Vlerë


max_goals_revenue (API)

Maksimum Ulje Çmimi

Vlerë


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maksimum Veprime Në Vizitë

Vlerë


max_actions (API)

Maksimum Vlerë Akti

Vlerë


max_events_eventvalue (API)

Maksimum Vlerë Porosie

Vlerë


max_ecommerce_revenue (API)

Maksimum Çmim Produkti

Vlerë


max_ecommerce_productprice (API)

Maksimum Çmim Produkti Të Parë

Vlerë


max_ecommerce_productviewprice (API)

Marka Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Markë Pajisjeje

Përmasë


DevicesDetection.DeviceBrand

Media Titull Medie

Përmasë


MediaAnalytics.MediaTitle

Mesatare Kohësh Deri Në Parashtrimin E Parë Për Formularin

Vlerë


avg_form_time_to_first_submission (API)

Mesatare Kthimesh

Vlerë


bounce_rate (API)

Minimum Kohë Plotësimi DOM

Vlerë


min_time_dom_completion (API)

Minimum Kohë Pranie Në Faqe

Vlerë


min_time_on_load (API)

Minimum Kohë Përpunimi DOM

Vlerë


min_time_dom_processing (API)

Minimum Kohë Rrjeti

Vlerë


min_time_network (API)

Minimum Kohë Shpërnguljesh

Vlerë


min_time_transfer (API)

Minimum Kohë Shërbyesi

Vlerë


min_time_server (API)

Minimum Vlerë Akti

Vlerë


min_events_eventvalue (API)

Mjet Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Mjet Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Model Pajisjeje

Përmasë


DevicesDetection.DeviceModel

Modele Pajisjesh Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Motor Shfletuesi

Përmasë


DevicesDetection.BrowserEngine

Motorë Shfletuesi Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Ndërveprim Me Lëndën

Përmasë


Contents.ContentInteraction

Ndërveprime Me Lëndën Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Nisje Formulari

Përmasë


FormAnalytics.FormStarts

Nisje Formulari

Vlerë


nb_form_starts (API)

Nisës Formulari

Vlerë


nb_form_starters (API)

Nivel Nisësish Formulari

Vlerë


form_starters_rate (API)

Nivel Riparashtruesi Formulari

Vlerë


form_resubmitters_rate (API)

Numër Artikujsh Në Shportë

Përmasë


Ecommerce.Items

Numër Artikujsh Në Shportë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_items (API)

Numër Artikujsh Në Shportë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Numër Fjalëkyçesh (Kërkim Në Sajt)

Përmasë


Actions.SearchCount

Numër Fjalëkyçesh (Kërkim Në Sajt) Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Numër Kërkimesh Të Brendshme

Përmasë


Actions.VisitTotalSearches

Numër Kërkimesh Të Brendshme Gjithsej

Vlerë


sum_actions_visittotalsearches (API)

Numër Kërkimesh Të Brendshme Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Numër Ndërveprimesh

Përmasë


Actions.VisitTotalInteractions

Numër Ndërveprimesh Gjithsej

Vlerë


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Numër Ndërveprimesh Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Numër Vizitash

Përmasë


CoreHome.VisitsCount

Nënshumë

Përmasë


Ecommerce.RevenueSubtotal

Nënshumë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Nënshumë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Orë

Përmasë


MediaAnalytics.Hour

Parashtrime Formulari

Përmasë


FormAnalytics.FormSubmissions

Parashtrime Formulari

Vlerë


nb_form_submissions (API)

Parashtrues Formulari

Vlerë


nb_form_submitters (API)

Parje Faqesh

Vlerë


pageviews (API)

Parje Faqesh Me Kohë Plotësimi DOM

Vlerë


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Parje Faqesh Me Kohë Pranie Në Faqe

Vlerë


pageviews_with_time_on_load (API)

Parje Faqesh Me Kohë Prodhimi

Vlerë


pageviews_with_generation_time (API)

Parje Faqesh Me Kohë Përpunimi DOM

Vlerë


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Parje Faqesh Me Kohë Rrjeti

Vlerë


pageviews_with_time_network (API)

Parje Faqesh Me Kohë Shpërnguljeje

Vlerë


pageviews_with_time_transfer (API)

Parje Faqesh Me Kohë Shërbyesi

Vlerë


pageviews_with_time_server (API)

Parje Formulari

Përmasë


FormAnalytics.FormViews

Parje Formulari

Vlerë


nb_form_views (API)

Parës Formulari

Vlerë


nb_form_viewers (API)

Pjesë Lënde

Përmasë


Contents.ContentPiece

Pjesë Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Play Rate

Vlerë


media_play_rate (API)

Plotësim Mes.

Vlerë


avg_media_completion (API)

Pozicion Sipas Parjesh Faqeje

Përmasë


Actions.PageViewPosition

Pozicion Sipas Parjesh Faqeje Gjithsej

Vlerë


sum_actions_pageviewposition (API)

Përfunduar

Vlerë


nb_media_finishes (API)

Përshtypje

Përmasë


MediaAnalytics.IdVisit

Përshtypje

Vlerë


nb_media_impressions (API)

Përshtypje Nga Vizitorë Unikë

Vlerë


nb_media_uniq_impressions (API)

Qartësi

Përmasë


Resolution.Resolution

Qartësi

Përmasë


MediaAnalytics.Resolution

Qartësi Unik

Vlerë


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Qartësi Videosh Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Qytet

Përmasë


UserCountry.City

Qytete Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_city (API)

Rajone Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_region (API)

Riparashtrues Formulari

Vlerë


nb_form_resubmitters (API)

Sasi Produkti

Përmasë


Ecommerce.ProductQuantity

Sasi Produkti Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_productquantity (API)

Sekonda Që Nga Porosia E Fundit Etregti

Përmasë


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Sekonda Që Nga Porosia E Fundit Etregti Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Sekonda Që Nga Porosia E Fundit Etregti Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Sekonda Që Nga Vizita E Fundit

Përmasë


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Sekonda Që Nga Vizita E Fundit Gjithsej

Vlerë


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Sekonda Që Nga Vizita E Fundit Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Sekonda Që Nga Vizita E Parë

Përmasë


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Sekonda Që Nga Vizita E Parë Gjithsej

Vlerë


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Sekonda Që Nga Vizita E Parë Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Shenja Gishtash

Përmasë


CoreHome.VisitorFingerprint

Shenja Gishtash

Vlerë


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Shfletues

Përmasë


DevicesDetection.BrowserName

Shfletues Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Shihni Gjendje E-tregtie Në Fund Të Vizitës

Përmasë


CoreHome.VisitGoalBuyer

Shihni Gjendje E-tregtie Në Fund Të Vizitës Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Shkallë Përfundimi

Vlerë


media_finish_rate (API)

Shkallë Shndërrimi Formulari

Vlerë


form_conversion_rate (API)

Shndërrime Formulari

Përmasë


FormAnalytics.FormConverted

Shndërrime Formulari

Vlerë


nb_form_conversions (API)

Shtojcë (Cookie)

Përmasë


DevicePlugins.PluginCookie

Shtojcë (Flash)

Përmasë


DevicePlugins.PluginFlash

Shtojcë (Java)

Përmasë


DevicePlugins.PluginJava

Shtojcë (PDF)

Përmasë


DevicePlugins.PluginPdf

Shtojcë (QuickTime)

Përmasë


DevicePlugins.PluginQuickTime

Shtojcë (RealPlayer)

Përmasë


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Shtojcë (Silverlight)

Përmasë


DevicePlugins.PluginSilverlight

Shtojcë (Windows Media)

Përmasë


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Sisteme Operativë Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Site Time — Hour

Përmasë


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Përmasë


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionTime

SKU Produktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

SKU Produkti

Përmasë


Ecommerce.ProductSku

SKU Produkti Të Parë

Përmasë


Ecommerce.ProductViewSku

SKU Produkti Të Parë Unik

Vlerë


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Synim Lënde

Përmasë


Contents.ContentTarget

Synime Lënde Unik

Vlerë


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Taksë

Përmasë


Ecommerce.RevenueTax

Taksë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Taksë Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Përmasë


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Përmasë


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Përmasë


CoreHome.VisitLastActionYear

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Përmasë


MediaAnalytics.TimeToPlay

Time To Initial Media Play (in Seconds) Gjithsej

Vlerë


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Tituj Faqesh Dalje Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Tituj Faqesh Hyrje Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Tituj Faqesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Tituj Mediesh Unik

Vlerë


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Titull Faqeje

Përmasë


Actions.PageTitle

Titull Faqeje Dalëse

Përmasë


Actions.ExitPageTitle

Titull Faqeje Hyrëse

Përmasë


Actions.EntryPageTitle

Të Ardhura Gjithsej

Përmasë


Goals.Revenue

Të Ardhura Gjithsej Gjithsej

Vlerë


sum_goals_revenue (API)

Të Matshme Unik

Vlerë


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Ulje Çmimi

Përmasë


Ecommerce.RevenueDiscount

Ulje Çmimi Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Ulje Çmimi Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

ULR-ra Aktesh Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventurl (API)

URL Akti

Përmasë


Events.EventUrl

URL Faqeje Dalëse

Përmasë


Actions.ExitPageUrl

URL Faqeje Hyrëse

Përmasë


Actions.EntryPageUrl

URL Faqesh

Përmasë


Actions.PageUrl

URL Faqesh Dalëse Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

URL Faqesh Hyrëse Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

URL Faqesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_pageurl (API)

URL Shkarkimesh

Përmasë


Actions.DownloadUrl

URL Shkarkimesh Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

URL Sjellësi

Përmasë


Referrers.ReferrerUrl

URL Sjellësish Unik

Vlerë


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

URL Veprimi

Përmasë


Actions.ActionUrl

URL Veprimi Unik

Vlerë


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Vend

Përmasë


UserCountry.Country

Vende Unik

Vlerë


nb_uniq_usercountry_country (API)

Vendosje Fushate

Përmasë


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Vendosje Fushate Unik

Vlerë


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Veprim Akti

Përmasë


Events.EventAction

Veprime Akti Unik

Vlerë


nb_uniq_events_eventaction (API)

Veprime Në Vizitë

Përmasë


Actions.VisitTotalActions

Veprime Në Vizitë Gjithsej

Vlerë


sum_actions (API)

Veprime Në Vizitë Mesatare Për Vizitë

Vlerë


avg_sum_actions_per_visits (API)

Version Shfletuesi

Përmasë


DevicesDetection.BrowserVersion

Versione Shfletuesi Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Versione Sistemesh Operativë Unik

Vlerë


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Vizita

Vlerë


nb_visits (API)

Vizita

Vlerë


hits (API)

Vizita Me Shndërrime

Vlerë


nb_visits_converted (API)

Vizita Me Shtojcë (Cookie)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Vizita Me Shtojcë (Flash)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Vizita Me Shtojcë (Java)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Vizita Me Shtojcë (PDF)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Vizita Me Shtojcë (QuickTime)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Vizita Me Shtojcë (RealPlayer)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Vizita Me Shtojcë (Silverlight)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Vizita Me Shtojcë (Windows Media)

Vlerë


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Vizita Shndërroi Një Id Specifike Objektivi

Përmasë


Goals.IdGoal

Vizita Shndërroi Të Paktën Një Objektiv

Përmasë


CoreHome.VisitGoalConverted

Vizitorë Unikë

Vlerë


nb_uniq_visitors (API)

Vlerë Akti

Përmasë


Events.EventValue

Vlerë Akti Gjithsej

Vlerë


sum_events_eventvalue (API)

Vlerë Mesatare

Vlerë


avg_event_value (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (faqe Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariablePage1

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (faqe Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (shndërrim Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (shndërrim Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (vizitë Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 1 (vizitë Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (faqe Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariablePage2

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (faqe Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (shndërrim Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (shndërrim Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (vizitë Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 2 (vizitë Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (faqe Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariablePage3

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (faqe Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (shndërrim Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (shndërrim Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (vizitë Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 3 (vizitë Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (faqe Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariablePage4

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (faqe Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (shndërrim Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (shndërrim Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (vizitë Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 4 (vizitë Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (faqe Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariablePage5

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (faqe Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (shndërrim Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (shndërrim Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (vizitë Fushëveprimi)

Përmasë


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Vlerë Ndryshoreje Vetjake 5 (vizitë Fushëveprimi) Unik

Vlerë


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Vlerë Porosie

Përmasë


Ecommerce.Revenue

Vlerë Porosie Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_revenue (API)

Vlerë Porosie Mesatare Për ID Porosie

Vlerë


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Çmim Produkti

Përmasë


Ecommerce.ProductPrice

Çmim Produkti Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_productprice (API)

Çmim Produkti Të Parë

Përmasë


Ecommerce.ProductViewPrice

Çmim Produkti Të Parë Gjithsej

Vlerë


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Shkurtore të gatshme

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy