Glossary

Learn about commonly used terms to make the most of Matomo analytics.

Metriky

% Search Exits (Akcie)


exit_rate (API)

Akcie


nb_actions (API)

Akcií na návštevu


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Jedinečné kliknutia (Akcie)


nb_visits (API)

Jedinečné sťahovania


nb_uniq_downloads (API)

Jedinečné sťahovania (Akcie)


nb_visits (API)

Kliknutie vo výsledkoch vyhľadávania


nb_hits_following_search (API)

Konverzie First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverzie Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverzie Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverzie Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverzie Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverzie Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Miera konverzie


conversion_rate (API)

Miera odchodov


bounce_rate (API)

Miera odchodov (Akcie)


bounce_rate (API)

Miera opustení


exit_rate (API)

Miera opustení (Akcie)


exit_rate (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Návštevy


nb_visits (API)

Odchody


entry_bounce_count (API)

Odchody


exit_nb_visits (API)

Odchody


nb_exits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Používatelia


nb_users (API)

Priem. doba na stránke


avg_time_on_page (API)

Priem. dĺžka návštevy (v sekundách)


avg_time_on_site (API)

Priem. čas generovania


avg_time_generation (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Stránky s výsledkami vyhľadávania


nb_pages_per_search (API)

Sťahovania


nb_downloads (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Tržba First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tržba Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tržba Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tržba Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tržba Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tržba Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Udalosti


nb_events (API)

Udalosti s hodnotou


nb_events_with_value (API)

Unikátne vonkajšie odkazy


nb_uniq_outlinks (API)

Unikátne zobrazenia stránok


nb_uniq_pageviews (API)

Unikátne zobrazenia stránok (Akcie)


nb_visits (API)

Unikátni návštevníci


nb_uniq_visitors (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Vonkajšie odkazy


nb_outlinks (API)

Vstupy


entry_nb_visits (API)

Vyhľadávania


nb_searches (API)

Vyhľadávania (Akcie)


nb_visits (API)

Zobrazenia stránky


nb_hits (API)

Zobrazenia stránky


nb_pageviews (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Správy

Akcie - Hlavné metriky (Akcie)

All Channels (Odkazy)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (Návštevníci)

Browser version (Návštevníci)

Channel Type (Odkazy)

Ciele (Ciele)

Content Name (Akcie)

Content Piece (Akcie)

Days to Conversion (Ciele)

Device brand (Návštevníci)

Device model (Návštevníci)

Device type (Návštevníci)

Event Actions (Akcie)

Event Categories (Akcie)

Event Names (Akcie)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Hlavné metriky (API)

Jazyk prehliadača (Návštevníci)

Kategórie hľadania (Akcie)

Konfigurácia (Návštevníci)

Kontinent (Návštevníci)

Krajina (Návštevníci)

Kód jazyka (Návštevníci)

Kľúčové slová (Odkazy)

Kľúčové slová vyhladávania (Akcie)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Mesto (Návštevníci)

Moduly prehliadača (Návštevníci)

Nástenka pre jeden web (Všetky weby)

Nástenka pre všetky weby (Všetky weby)

Návštevníci podľa lokálneho času (Návštevníci)

Návštevy podľa dňa v týždni (Návštevníci)

Návštevy podľa Čísla Návštevy (Akcie)

Návštevy v dňoch od poslednej návštevy (Akcie)

Názov stránky (Akcie)

Operating System families (Návštevníci)

Operating System versions (Návštevníci)

Performance overview (Akcie)

Poskytovateľ (Návštevníci)

Prehliadače (Návštevníci)

Prehľad cieľov (Ciele)

Prehľad cieľov - Days to Conversion (Ciele)

Prehľad cieľov - Visits to Conversion (Ciele)

Referrers Overview (Odkazy)

Region (Návštevníci)

Rozlíšenie obrazovky (Návštevníci)

SEO Web Vitals (Odkazy)

Search Keywords with No Results (Akcie)

Social Networks (Odkazy)

Strany na návštevu (Akcie)

Stránky po vyhľadávaní na stránkach (Akcie)

Sťahovania (Akcie)

Titulky stránok po vyhľadávaní na stránkach (Akcie)

Titulky vstupnej stránky (Akcie)

Titulky výstupnej stránky (Akcie)

Trvanie návštev (Akcie)

URL stránok (Akcie)

User IDs (Návštevníci)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Návštevníci)

Visits to Conversion (Ciele)

Vlastné premenné (Návštevníci)

Vonkajšie odkazy (Akcie)

Vracajúce sa návštevy (Akcie)

Vstupné stránky (Akcie)

Vyhľadávače (Odkazy)

Výstupné stránky (Akcie)

Všetky návštevy (Návštevníci)

Webstránky (Odkazy)

Tag Manager

AddThis Tag

Adresa stránky Variable


{⁣{PageUrl}}

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Referenčné URL Variable

Referenčné URL Variable


{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Titulok stránky Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Action URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Adresa Stránky

Dimension


Actions.PageUrl

Avg. Actions In Visit Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Completion

Metrika


avg_media_completion (API)

Avg. Daň Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Dní Od Poslednej Návštevy Per Návšteva

Metrika


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Avg. Dní Od Prvej Návštevy Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. DOM Completion Time

Metrika


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Metrika


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Doprava Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Dĺžka Návštevy (v Sekundách) Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Media Length

Metrika


avg_media_length (API)

Avg. Medzisúčet Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Network Time

Metrika


avg_time_network (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. On Load Time

Metrika


avg_time_on_load (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Počet Interakcií Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Počet Vnútorných Vyhľadávaní Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Profilable Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Avg. Seconds Since First Visit Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Ecommerce Order Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Visit Per Návšteva

Metrika


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Avg. Server Time

Metrika


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

Metrika


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Metrika


avg_time_transfer (API)

Avg. Udalosti Per Návšteva

Metrika


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Zľava Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Browser Version

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Name

Dimension


Contents.ContentName

Content Piece

Dimension


Contents.ContentPiece

Content Target

Dimension


Contents.ContentTarget

Daň

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Device Brand

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Device Model

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Device Type

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dní Od Poslednej Návštevy

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dní Od Prvej Návštevy

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Doba Generovania Stránky

Dimension


Actions.PageGenerationTime

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Doprava

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Event Action

Dimension


Events.EventAction

Event Category

Dimension


Events.EventCategory

Event Name

Dimension


Events.EventName

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Fingerprint

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingerprint

Metrika


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Metrika


media_finish_rate (API)

Finishes

Metrika


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metrika


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metrika


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metrika


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metrika


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Metrika


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Metrika


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metrika


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metrika


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metrika


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Metrika


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Metrika


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Metrika


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metrika


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Metrika


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Metrika


nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Metrika


hits (API)

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

ID Návštevníka

Dimension


CoreHome.VisitorId

ID Používateľa

Dimension


CoreHome.UserId

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Metrika


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metrika


nb_media_uniq_impressions (API)

IP Návštevníka

Dimension


CoreHome.VisitIp

Jazyk

Dimension


UserLanguage.Language

Kategória Vyhľadávania

Dimension


Actions.SearchCategory

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Krajina

Dimension


UserCountry.Country

Kľúčové Slovo

Dimension


Referrers.Keyword

Kľúčové Slovo

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Kľúčové Slovo (vyhľadávanie Na Stránke)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Latitude

Dimension


UserCountry.Latitude

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Longitude

Dimension


UserCountry.Longitude

Max Actions In Visit

Metrika


max_actions (API)

Max Daň

Metrika


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Metrika


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Dní Od Poslednej Návštevy

Metrika


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Max Dní Od Prvej Návštevy

Metrika


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Doba Generovania Stránky

Metrika


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max DOM Completion Time

Metrika


max_time_dom_completion (API)

Max DOM Processing Time

Metrika


max_time_dom_processing (API)

Max Doprava

Metrika


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Metrika


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Event Value

Metrika


max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Metrika


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Metrika


max_form_time_hesitation (API)

Max Media Length (in Seconds)

Metrika


max_media_length (API)

Max Medzisúčet

Metrika


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Network Time

Metrika


max_time_network (API)

Max Number Of Items In Cart

Metrika


max_ecommerce_items (API)

Max On Load Time

Metrika


max_time_on_load (API)

Max Order Value

Metrika


max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Metrika


max_goals_revenue (API)

Max Pageview Position

Metrika


max_actions_pageviewposition (API)

Max Počet Interakcií

Metrika


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Metrika


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Product Price

Metrika


max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Metrika


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Seconds Since First Visit

Metrika


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Max Seconds Since Last Ecommerce Order

Metrika


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Max Seconds Since Last Visit

Metrika


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Max Serverový čas

Metrika


max_time_server (API)

Max Time Spent

Metrika


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent In Referring Action

Metrika


max_actions_timespentrefaction (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrika


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Metrika


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrika


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Transfer Time

Metrika


max_time_transfer (API)

Max Udalosti

Metrika


max_events_totalevents (API)

Max Viewed Product Price

Metrika


max_ecommerce_productviewprice (API)

Max Zľava

Metrika


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Medzisúčet

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Meno

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Mesto

Dimension


UserCountry.City

Miera Konverzie

Metrika


visits_conversion_rate (API)

Miera Odchodov

Metrika


bounce_rate (API)

Min DOM Completion Time

Metrika


min_time_dom_completion (API)

Min DOM Processing Time

Metrika


min_time_dom_processing (API)

Min Event Value

Metrika


min_events_eventvalue (API)

Min Network Time

Metrika


min_time_network (API)

Min On Load Time

Metrika


min_time_on_load (API)

Min Serverový čas

Metrika


min_time_server (API)

Min Transfer Time

Metrika


min_time_transfer (API)

Modul (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Modul (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Modul (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Modul (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Modul (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Modul (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Modul (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Modul (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Navštívte Stav Ecommerce Návštevy Na Konci Trvania Návštevy

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

Návšteva Dokončila Aspoň Jeden Cieľ

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Návšteva Dokončila špecifické ID Cieľu

Dimension


Goals.IdGoal

Návštevy

Metrika


nb_visits (API)

Návštevy S Konverziou

Metrika


nb_visits_converted (API)

Návštevy S Modul (Cookie)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Návštevy S Modul (Flash)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Návštevy S Modul (Java)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Návštevy S Modul (PDF)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Návštevy S Modul (QuickTime)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Návštevy S Modul (RealPlayer)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Návštevy S Modul (Silverlight)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Návštevy S Modul (Windows Media)

Metrika


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Názov Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductName

Odchody

Metrika


bounce_count (API)

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Operating System Family

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Metrika


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Metrika


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Metrika


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Metrika


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Metrika


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Metrika


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Metrika


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

Metrika


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Metrika


nb_media_plays (API)

Poskytovateľ

Dimension


Provider.Provider

Počet Interakcií

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Počet Návštev

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Prehliadač

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Prehliadač

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Priem. čas Generovania

Metrika


avg_page_generation_time (API)

Priemerná Hodnota

Metrika


avg_event_value (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Referenčné URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Referrer Name

Dimension


Referrers.ReferrerName

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Rozlíšenie

Dimension


Resolution.Resolution

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Serverový čas

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Stiahnuté URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Metrika


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Metrika


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Titulok Stránky

Dimension


Actions.PageTitle

Titulok Vstupnej Stránky

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Titulok Výstupnej Stránky

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Total Actions In Visit

Metrika


sum_actions (API)

Total Daň

Metrika


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Metrika


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Dní Od Poslednej Návštevy

Metrika


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Total Dní Od Prvej Návštevy

Metrika


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Doba Generovania Stránky

Metrika


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total DOM Completion Time

Metrika


sum_time_dom_completion (API)

Total DOM Processing Time

Metrika


sum_time_dom_processing (API)

Total Doprava

Metrika


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Metrika


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Event Value

Metrika


sum_events_eventvalue (API)

Total Media Length (in Seconds)

Metrika


sum_media_length (API)

Total Medzisúčet

Metrika


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Network Time

Metrika


sum_time_network (API)

Total Number Of Items In Cart

Metrika


sum_ecommerce_items (API)

Total On Load Time

Metrika


sum_time_on_load (API)

Total Order Value

Metrika


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Metrika


sum_goals_revenue (API)

Total Pageview Position

Metrika


sum_actions_pageviewposition (API)

Total Počet Interakcií

Metrika


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Metrika


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Product Price

Metrika


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Metrika


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Profilable

Metrika


sum_corehome_profilable (API)

Total Seconds Since First Visit

Metrika


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Total Seconds Since Last Ecommerce Order

Metrika


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Total Seconds Since Last Visit

Metrika


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Total Serverový čas

Metrika


sum_time_server (API)

Total Time Spent In Referring Action

Metrika


sum_actions_timespentrefaction (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrika


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrika


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Transfer Time

Metrika


sum_time_transfer (API)

Total Udalosti

Metrika


sum_events_totalevents (API)

Total Viewed Product Price

Metrika


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Total Zľava

Metrika


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Typ Návštevy

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Udalosti

Dimension


Events.TotalEvents

Udalosti S Hodnotou

Metrika


events_with_event_value (API)

Unikátni Návštevníci

Metrika


nb_uniq_visitors (API)

Unique Action URL

Metrika


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unique Ad Click ID

Metrika


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unique Ad Provider

Metrika


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unique Browser Engines

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Browser Versions

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Campaign Content

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Campaign Group

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unique Campaign Id

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Campaign Medium

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Campaign Placement

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unique Categories (Site Search)

Metrika


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unique Channel Types

Metrika


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Clicked Outlinks

Metrika


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Client Types

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unique Content Interactions

Metrika


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Metrika


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Metrika


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Metrika


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Metrika


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Device Brands

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Metrika


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page URLs

Metrika


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Metrika


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Categories

Metrika


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Event Names

Metrika


nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Metrika


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page URLs

Metrika


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Jazyky

Metrika


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Keyword Counts (Site Search)

Metrika


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unique Keywords (Site Search)

Metrika


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Krajiny

Metrika


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Kľúčové Slovo

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Kľúčové Slová

Metrika


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Latitudes

Metrika


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Metrika


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Media Titles

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Meno

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Merateľné

Metrika


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Mestá

Metrika


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Navštívte Stav Ecommerce Návštevy Na Konci Trvania Návštevy

Metrika


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Operating System Versions

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Operačný Systém

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique Player Names

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Poskytovatelia

Metrika


nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Prehliadače

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Product Names

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Referrer Names

Metrika


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer URLs

Metrika


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Regióny

Metrika


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Resources

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique Rozlíšenie

Metrika


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Titulky Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Titulky Vstupných Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Titulky Výstupných Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique URL Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique User IDs

Metrika


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Viewed Product Category 1

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unique Viewed Product Category 2

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unique Viewed Product Category 3

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unique Viewed Product Category 4

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unique Viewed Product Category 5

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unique Viewed Product Name

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unique Viewed Product SKU

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unique Visit Types

Metrika


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Metrika


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unique Zdroj

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

URL Vstupnej Stránky

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Výstupnej Stránky

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Zdroj

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Zobrazenia Stránky

Metrika


pageviews (API)

Zobrazenia Stránky S Dobou Generovania

Metrika


pageviews_with_generation_time (API)

Zľava

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy