Glossary

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Metriky

% Search Exits (Akcie)


exit_rate (API)

Akcie


nb_actions (API)

Akcií na návštevu


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Jedinečné kliknutia (Akcie)


nb_visits (API)

Jedinečné sťahovania


nb_uniq_downloads (API)

Jedinečné sťahovania (Akcie)


nb_visits (API)

Kliknutie vo výsledkoch vyhľadávania


nb_hits_following_search (API)

Konkajšie odkazy


nb_outlinks (API)

Konverzie First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverzie Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverzie Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverzie Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverzie Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverzie Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Miera konverzie


conversion_rate (API)

Miera odchodov


bounce_rate (API)

Miera odchodov (Akcie)


bounce_rate (API)

Miera opustení


exit_rate (API)

Miera opustení (Akcie)


exit_rate (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Návštevy


nb_visits (API)

Odchody


exit_nb_visits (API)

Odchody


nb_exits (API)

Odchody


entry_bounce_count (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Používatelia


nb_users (API)

Priem. doba na stránke


avg_time_on_page (API)

Priem. dĺžka návštevy (v sekundách)


avg_time_on_site (API)

Priem. čas generovania


avg_time_generation (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Stránky s výsledkami vyhľadávania


nb_pages_per_search (API)

Sťahovania


nb_downloads (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Tržba First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tržba Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tržba Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tržba Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tržba Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tržba Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Udalosti


nb_events (API)

Udalosti s hodnotou


nb_events_with_value (API)

Unikátne vonkajšie odkazy


nb_uniq_outlinks (API)

Unikátne zobrazenia stránok


nb_uniq_pageviews (API)

Unikátne zobrazenia stránok (Akcie)


nb_visits (API)

Unikátny návštevníci


nb_uniq_visitors (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Vstupy


entry_nb_visits (API)

Vyhľadávania


nb_searches (API)

Vyhľadávania (Akcie)


nb_visits (API)

Zobrazené stránky


nb_hits (API)

Zobrazené stránky


nb_pageviews (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Správy

All Channels (Odkazy)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (Návštevníci)

Channel Type (Odkazy)

Forms Overview (Forms)

Kategórie hľadania (Akcie)

Konfigurácia (Návštevníci)

Konkajšie odkazy (Akcie)

Kontinent (Návštevníci)

Krajina (Návštevníci)

Kľúčové slová (Odkazy)

Kľúčové slová vyhladávania (Akcie)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Mesto (Návštevníci)

Moduly prehliadača (Návštevníci)

Návštevníci podľa lokálneho času (Návštevníci)

Návštevníci podľa serverového času (Návštevníci)

Návštevy podľa dňa v týždni (Návštevníci)

Návštevy podľa Čísla Návštevy (Akcie)

Návštevy v dňoch od poslednej návštevy (Akcie)

Názov stránky (Akcie)

Poskytovateľ (Návštevníci)

Prehliadače (Návštevníci)

Region (Návštevníci)

Search Keywords with No Results (Akcie)

Social Networks (Odkazy)

Strany na návštevu (Akcie)

Stránky po vyhľadávaní na stránkach (Akcie)

Sťahovania (Akcie)

Titulky stránok po vyhľadávaní na stránkach (Akcie)

Titulky vstupnej stránky (Akcie)

Titulky výstupnej stránky (Akcie)

Trvanie návštev (Akcie)

URL stránok (Akcie)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Vlastné premenné (Návštevníci)

Vstupné stránky (Akcie)

Vyhľadávače (Odkazy)

Výstupné stránky (Akcie)

Webstránky (Odkazy)

Tag Manager

AddThis Tag

Adresa stránky Variable


{⁣{PageUrl}}

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Referenčné URL Variable

Referenčné URL Variable


{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Titulok stránky Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension

Adresa Stránky

Dimension

Avg. Actions In Visit Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Completion

Metrika


avg_media_completion (API)

Avg. Daň Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Dní Od Prvej Návštevy Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Doprava Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Dĺžka Návštevy (v Sekundách) Per Návšteva

Metrika


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Media Length

Metrika


avg_media_length (API)

Avg. Medzisúčet Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Návštevy V Dňoch Od Poslednej Návštevy Per Návšteva

Metrika


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Počet Interakcií Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Počet Vnútorných Vyhľadávaní Per Návšteva

Metrika


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Time Spent

Metrika


avg_spent_time (API)

Avg. Udalosti Per Návšteva

Metrika


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Zľava Per Order ID

Metrika


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Browser Version

Dimension

Campaign Id

Dimension

Campaign Name

Dimension

Category (Site Search)

Dimension

Channel Type

Dimension

Click ID

Dimension

Clicked Outlink

Dimension

Content

Dimension

Content Interaction

Dimension

Content Name

Dimension

Content Piece

Dimension

Content Target

Dimension

Daň

Dimension

Device Brand

Dimension

Device Model

Dimension

Device Type

Dimension

Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Dimension

Dní Od Prvej Návštevy

Dimension

Doprava

Dimension

Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Dimension

Event Action

Dimension

Event Category

Dimension

Event Name

Dimension

Event URL

Dimension

Event Value

Dimension

Fingerprint

Dimension

Finish Rate

Metrika


media_finish_rate (API)

Finishes

Metrika


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metrika


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metrika


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metrika


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metrika


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Metrika


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension

Form Re-submitter Rate

Metrika


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metrika


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metrika


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metrika


form_starters_rate (API)

Form Starts

Metrika


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Metrika


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

Metrika


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metrika


nb_form_viewers (API)

Form Views

Metrika


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Metrika


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hits

Metrika


hits (API)

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Conversion)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Page)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Visit)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Conversion)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Page)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Visit)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Conversion)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Page)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Visit)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Conversion)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Page)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Visit)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Conversion)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Page)

Dimension

Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Visit)

Dimension

Hour

Dimension

ID Návštevníka

Dimension

ID Používateľa

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

Metrika


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metrika


nb_media_uniq_impressions (API)

Interaction Position

Dimension

IP Návštevníka

Dimension

Jazyk

Dimension

Kontinent

Dimension

Krajina

Dimension

Kľúčové Slovo

Dimension

Kľúčové Slovo

Dimension

Kľúčové Slovo (vyhľadávanie Na Stránke)

Dimension

Latitude

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Longitude

Dimension

Max Actions In Visit

Metrika


max_actions (API)

Max Daň

Metrika


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Metrika


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Dní Od Prvej Návštevy

Metrika


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Doprava

Metrika


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Metrika


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Event Value

Metrika


max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Metrika


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Metrika


max_form_time_hesitation (API)

Max Interaction Position

Metrika


max_actions_interactionposition (API)

Max Media Length (in Seconds)

Metrika


max_media_length (API)

Max Medzisúčet

Metrika


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Number Of Items In Cart

Metrika


max_ecommerce_items (API)

Max Návštevy V Dňoch Od Poslednej Návštevy

Metrika


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Order Value

Metrika


max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Metrika


max_goals_revenue (API)

Max Page Generation Time

Metrika


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Počet Interakcií

Metrika


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Metrika


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Product Price

Metrika


max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Metrika


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Time Spent

Metrika


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrika


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Metrika


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrika


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Udalosti

Metrika


max_events_totalevents (API)

Max Zľava

Metrika


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Šírka Pásma

Metrika


max_bandwidth_bandwidth (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Medium

Dimension

Medzisúčet

Dimension

Meno

Dimension

Merateľné

Dimension

Mesto

Dimension

Miera Konverzie

Metrika


visits_conversion_rate (API)

Miera Odchodov

Metrika


bounce_rate (API)

Min Event Value

Metrika


min_events_eventvalue (API)

Navštívte Stav Ecommerce Návštevy Na Konci Trvania Návštevy

Dimension

Number Of Items In Cart

Dimension

Návšteva Dokončila Aspoň Jeden Cieľ

Dimension

Návšteva Dokončila špecifické ID Cieľu

Dimension

Návštevy

Metrika


nb_visits (API)

Návštevy S Konverziou

Metrika


nb_visits_converted (API)

Návštevy V Dňoch Od Poslednej Návštevy

Dimension

Názov Produktu

Dimension

Odchody

Metrika


bounce_count (API)

Operating System Family

Dimension

Order ID

Metrika


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension

Order Value

Dimension

Overall Revenue

Dimension

Page Generation Time

Dimension

Pageviews With Generation Time

Metrika


pageviews_with_generation_time (API)

Play Rate

Metrika


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Metrika


nb_media_plays (API)

Poskytovateľ

Dimension

Počet Interakcií

Dimension

Počet Návštev

Dimension

Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Dimension

Prehliadač

Dimension

Prehliadač

Dimension

Priem. čas Generovania

Metrika


avg_page_generation_time (API)

Priemerná Hodnota

Metrika


avg_event_value (API)

Product Price

Dimension

Product Quantity

Dimension

Product SKU

Dimension

Provider

Dimension

Referenčné URL

Dimension

Referrer Name

Dimension

Region

Dimension

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Rozlíšenie

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Stiahnuté URL

Dimension

Time Spent

Dimension

Time Spent

Metrika


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Metrika


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Titulok Stránky

Dimension

Titulok Vstupnej Stránky

Dimension

Titulok Výstupnej Stránky

Dimension

Total Actions In Visit

Metrika


sum_actions (API)

Total Daň

Metrika


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Dní Od Poslednej Ecommerce Objednávky

Metrika


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Dní Od Prvej Návštevy

Metrika


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Doprava

Metrika


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Dĺžka Návštevy (v Sekundách)

Metrika


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Event Value

Metrika


sum_events_eventvalue (API)

Total Interaction Position

Metrika


sum_actions_interactionposition (API)

Total Media Length (in Seconds)

Metrika


sum_media_length (API)

Total Medzisúčet

Metrika


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Number Of Items In Cart

Metrika


sum_ecommerce_items (API)

Total Návštevy V Dňoch Od Poslednej Návštevy

Metrika


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Total Order Value

Metrika


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Metrika


sum_goals_revenue (API)

Total Page Generation Time

Metrika


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Počet Interakcií

Metrika


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Počet Vnútorných Vyhľadávaní

Metrika


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Product Price

Metrika


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Metrika


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metrika


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metrika


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Udalosti

Metrika


sum_events_totalevents (API)

Total Zľava

Metrika


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total Šírka Pásma

Metrika


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Typ Návštevy

Dimension

Udalosti

Dimension

Udalosti S Hodnotou

Metrika


events_with_event_value (API)

Unikátny Návštevníci

Metrika


nb_uniq_visitors (API)

Unique Browser Engines

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Browser Versions

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Campaign Id

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Campaign Name

Metrika


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unique Channel Types

Metrika


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Click ID

Metrika


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unique Clicked Outlinks

Metrika


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Content

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Content Interactions

Metrika


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Metrika


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Metrika


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Metrika


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Metrika


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Device Brands

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Metrika


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page URLs

Metrika


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Metrika


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Categories

Metrika


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Event Names

Metrika


nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Metrika


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page URLs

Metrika


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 1 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 2 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 3 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 4 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Conversion)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Page)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unique Hodnota Vlastnej Premennej 5 (scope Visit)

Metrika


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Jazyky

Metrika


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Keywords (Site Search)

Metrika


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Krajiny

Metrika


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Kľúčové Slovo

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Kľúčové Slová

Metrika


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Latitudes

Metrika


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Metrika


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Media Titles

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Medium

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Meno

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Merateľné

Metrika


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Mestá

Metrika


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Navštívte Stav Ecommerce Návštevy Na Konci Trvania Návštevy

Metrika


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Operating System Versions

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Operačný Systém

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique Player Names

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Poskytovatelia

Metrika


nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Prehliadače

Metrika


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Product Names

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Metrika


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Provider

Metrika


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unique Referrer Names

Metrika


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer URLs

Metrika


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Regióny

Metrika


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unique Regióny

Metrika


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Resources

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique Rozlíšenie

Metrika


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Titulky Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Titulky Vstupných Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Titulky Výstupných Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique URL Stránok

Metrika


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique User IDs

Metrika


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Metrika


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Visit Types

Metrika


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Metrika


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unique Zdroj

Metrika


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

URL Vstupnej Stránky

Dimension

URL Výstupnej Stránky

Dimension

Visitor_Fingerprint

Metrika


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Zdroj

Dimension

Zobrazené Stránky

Metrika


pageviews (API)

Zľava

Dimension

Šírka Pásma

Dimension

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy