Glosario

Obtén información sobre os termos de uso habitual para aproveitar ao máximo as analíticas de Matomo.

Metrics

% Search Exits (Accións)


exit_rate (API)

Accións


nb_actions (API)

Accións por Visita


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. generation time


avg_time_generation (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

Buscas


nb_searches (API)

Buscas (Accións)


nb_visits (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicked in search results


nb_hits_following_search (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Conversións First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Conversións Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Conversións Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Conversións Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Conversións Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Conversións Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Descargas


nb_downloads (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Duración Media Visita (en segs)


avg_time_on_site (API)

Entradas


entry_nb_visits (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events


nb_events (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Ligazóns externos


nb_outlinks (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Páxinas Vistas


nb_hits (API)

Páxinas Vistas


nb_pageviews (API)

Páxinas Únicas


nb_uniq_pageviews (API)

Páxinas Únicas (Accións)


nb_visits (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Ratio de Rebotes


bounce_rate (API)

Ratio de Rebotes (Accións)


bounce_rate (API)

Rebotes


entry_bounce_count (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Revenue First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Revenue Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Revenue Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Revenue Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Revenue Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Revenue Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Saídas


exit_nb_visits (API)

Saídas


nb_exits (API)

Search Results pages


nb_pages_per_search (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Tasa de Conversión


conversion_rate (API)

Tasa de Saídas


exit_rate (API)

Tasa de Saídas (Accións)


exit_rate (API)

Tempo medio na pax.


avg_time_on_page (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique Clicks (Accións)


nb_visits (API)

Unique Downloads


nb_uniq_downloads (API)

Unique Downloads (Accións)


nb_visits (API)

Unique Outlinks


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Usuario


nb_users (API)

Visitantes únicos


nb_uniq_visitors (API)

Visitas


nb_visits (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Informe

Accións - Main metrics (Accións)

All Channels (Referrers)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (Visitantes)

Browser version (Visitantes)

Channel Type (Referrers)

City (Visitantes)

Configuracións (Visitantes)

Content Piece (Accións)

Continente (Visitantes)

Custom Variables (Visitantes)

Código de idioma (Visitantes)

Days to Conversion (Goals)

Descargas (Accións)

Device brand (Visitantes)

Device model (Visitantes)

Device type (Visitantes)

Duración das visitas (Accións)

Entry page titles (Accións)

Entry pages (Accións)

Event Actions (Accións)

Event Categories (Accións)

Event Names (Accións)

Exit page titles (Accións)

Exit pages (Accións)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Goals (Goals)

Goals Overview (Goals)

Goals Overview - Days to Conversion (Goals)

Goals Overview - Visits to Conversion (Goals)

Idioma do navegador (Visitantes)

Ligazóns externos (Accións)

Lista de plugins (Visitantes)

Main metrics (API)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Motores de busca (Referrers)

Navegadores (Visitantes)

Nome do contido (Accións)

Operating System families (Visitantes)

Operating System versions (Visitantes)

Page Titles Following a Site Search (Accións)

Page URLs (Accións)

Page titles (Accións)

Pages Following a Site Search (Accións)

Palabras clave (Referrers)

País (Visitantes)

Performance overview (Accións)

Provider (Visitantes)

Páxinas vistas por visita (Accións)

Referrers Overview (Referrers)

Resolución de pantalla (Visitantes)

Returning Visits (Accións)

Rexión (Visitantes)

SEO Web Vitals (Referrers)

Search Categories (Accións)

Search Keywords with No Results (Accións)

Single Website dashboard (Todas as Webs)

Site Search Keywords (Accións)

Sitios (Referrers)

Social Networks (Referrers)

Tableiro de todas as Webs (Todas as Webs)

Usuario (Visitantes)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visitas por hora local (Visitantes)

Visits Summary (Visitantes)

Visits by day of the week (Visitantes)

Visits by days since last visit (Accións)

Visits by visit number (Accións)

Visits per hour in the site's timezone (Visitantes)

Visits to Conversion (Goals)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Page Title Variable


{⁣{PageTitle}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Referrer URL Variable

Referrer URL Variable


{⁣{Referrer}}

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL da páxina Variable


{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Action URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Average Value

Metric


avg_event_value (API)

Avg. Actions In Visit Per Visita

Metric


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Completion

Metric


avg_media_completion (API)

Avg. Days Since Last Ecommerce Order Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Discount Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Avg. DOM Completion Time

Metric


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Metric


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Duración Visita (en Segs) Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Días Desde Primeira Visita Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Días Desde Última Visita Per Visita

Metric


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Avg. Events Per Visita

Metric


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Generation Time

Metric


avg_page_generation_time (API)

Avg. Media Length

Metric


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Metric


avg_time_network (API)

Avg. Number Of Interactions Per Visita

Metric


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Number Of Internal Searches Per Visita

Metric


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. On Load Time

Metric


avg_time_on_load (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Profilable Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Avg. Seconds Since First Visit Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Ecommerce Order Per Visita

Metric


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Avg. Seconds Since Last Visit Per Visita

Metric


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Avg. Server Time

Metric


avg_time_server (API)

Avg. Shipping Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Subtotal Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Tax Per Order ID

Metric


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Time Spent

Metric


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

Metric


avg_time_transfer (API)

Browser

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Browser Engine

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Browser Version

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

City

Dimension


UserCountry.City

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Complemento (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Complemento (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Complemento (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Complemento (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Complemento (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Complemento (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Complemento (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Complemento (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Piece

Dimension


Contents.ContentPiece

Content Target

Dimension


Contents.ContentTarget

Continente

Dimension


UserCountry.Continent

Custom Variable Value 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Custom Variable Value 1 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Custom Variable Value 1 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Custom Variable Value 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Custom Variable Value 2 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Custom Variable Value 2 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Custom Variable Value 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Custom Variable Value 3 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Custom Variable Value 3 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Custom Variable Value 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Custom Variable Value 4 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Custom Variable Value 4 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Custom Variable Value 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Custom Variable Value 5 (scope Page)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Custom Variable Value 5 (scope Visit)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Days Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Device Brand

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Device Model

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Device Type

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Discount

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Download URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Duración Visita (en Segs)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Días Desde Primeira Visita

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Días Desde Última Visita

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Entry Page Title

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Entry Page URL

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Event Action

Dimension


Events.EventAction

Event Category

Dimension


Events.EventCategory

Event Name

Dimension


Events.EventName

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Events

Dimension


Events.TotalEvents

Events With A Value

Metric


events_with_event_value (API)

Exit Page Title

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Exit Page URL

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Fingerprint

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingerprint

Metric


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Metric


media_finish_rate (API)

Finishes

Metric


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Metric


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Metric


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Metric


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Metric


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Metric


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Metric


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Metric


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Metric


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Metric


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Metric


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Metric


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Metric


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Metric


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Metric


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Metric


nb_form_time_hesitation (API)

Hits

Metric


hits (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Metric


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Metric


nb_media_uniq_impressions (API)

IP Visita

Dimension


CoreHome.VisitIp

Keyword

Dimension


Referrers.Keyword

Keyword (Site Search)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Language

Dimension


UserLanguage.Language

Latitude

Dimension


UserCountry.Latitude

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Longitude

Dimension


UserCountry.Longitude

Max Actions In Visit

Metric


max_actions (API)

Max Days Since Last Ecommerce Order

Metric


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Discount

Metric


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max DOM Completion Time

Metric


max_time_dom_completion (API)

Max DOM Processing Time

Metric


max_time_dom_processing (API)

Max Duración Visita (en Segs)

Metric


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Días Desde Primeira Visita

Metric


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Días Desde Última Visita

Metric


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Max Event Value

Metric


max_events_eventvalue (API)

Max Events

Metric


max_events_totalevents (API)

Max Form Views

Metric


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Metric


max_form_time_hesitation (API)

Max Media Length (in Seconds)

Metric


max_media_length (API)

Max Network Time

Metric


max_time_network (API)

Max Number Of Interactions

Metric


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Number Of Internal Searches

Metric


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Number Of Items In Cart

Metric


max_ecommerce_items (API)

Max On Load Time

Metric


max_time_on_load (API)

Max Order Value

Metric


max_ecommerce_revenue (API)

Max Overall Revenue

Metric


max_goals_revenue (API)

Max Page Generation Time

Metric


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Pageview Position

Metric


max_actions_pageviewposition (API)

Max Product Price

Metric


max_ecommerce_productprice (API)

Max Product Quantity

Metric


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Seconds Since First Visit

Metric


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Max Seconds Since Last Ecommerce Order

Metric


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Max Seconds Since Last Visit

Metric


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Max Server Time

Metric


max_time_server (API)

Max Shipping

Metric


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Subtotal

Metric


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Tax

Metric


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Time Spent

Metric


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent In Referring Action

Metric


max_actions_timespentrefaction (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metric


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Metric


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metric


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Transfer Time

Metric


max_time_transfer (API)

Max Viewed Product Price

Metric


max_ecommerce_productviewprice (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min DOM Completion Time

Metric


min_time_dom_completion (API)

Min DOM Processing Time

Metric


min_time_dom_processing (API)

Min Event Value

Metric


min_events_eventvalue (API)

Min Network Time

Metric


min_time_network (API)

Min On Load Time

Metric


min_time_on_load (API)

Min Server Time

Metric


min_time_server (API)

Min Transfer Time

Metric


min_time_transfer (API)

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Nome

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Nome Do Contido

Dimension


Contents.ContentName

Number Of Interactions

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Number Of Internal Searches

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

Número De Visitas

Dimension


CoreHome.VisitsCount

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Operating System Family

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Metric


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Page Generation Time

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Page Title

Dimension


Actions.PageTitle

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

Metric


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Metric


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Generation Time

Metric


pageviews_with_generation_time (API)

Pageviews With Network Time

Metric


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Metric


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Metric


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Metric


pageviews_with_time_transfer (API)

País

Dimension


UserCountry.Country

Play Rate

Metric


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Metric


nb_media_plays (API)

Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductName

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Provider

Dimension


Provider.Provider

Páxinas Vistas

Metric


pageviews (API)

Ratio De Rebotes

Metric


bounce_rate (API)

Rebotes

Metric


bounce_count (API)

Referrer Name

Dimension


Referrers.ReferrerName

Referrer URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Resolución

Dimension


Resolution.Resolution

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Search Category

Dimension


Actions.SearchCategory

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Server Time

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Shipping

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Subtotal

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Tasa De Conversión

Metric


visits_conversion_rate (API)

Tax

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Metric


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Metric


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Total Actions In Visit

Metric


sum_actions (API)

Total Days Since Last Ecommerce Order

Metric


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Total Discount

Metric


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Total DOM Completion Time

Metric


sum_time_dom_completion (API)

Total DOM Processing Time

Metric


sum_time_dom_processing (API)

Total Duración Visita (en Segs)

Metric


sum_corehome_visittotaltime (API)

Total Días Desde Primeira Visita

Metric


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Total Días Desde Última Visita

Metric


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Total Event Value

Metric


sum_events_eventvalue (API)

Total Events

Metric


sum_events_totalevents (API)

Total Media Length (in Seconds)

Metric


sum_media_length (API)

Total Network Time

Metric


sum_time_network (API)

Total Number Of Interactions

Metric


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Total Number Of Internal Searches

Metric


sum_actions_visittotalsearches (API)

Total Number Of Items In Cart

Metric


sum_ecommerce_items (API)

Total On Load Time

Metric


sum_time_on_load (API)

Total Order Value

Metric


sum_ecommerce_revenue (API)

Total Overall Revenue

Metric


sum_goals_revenue (API)

Total Page Generation Time

Metric


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Total Pageview Position

Metric


sum_actions_pageviewposition (API)

Total Product Price

Metric


sum_ecommerce_productprice (API)

Total Product Quantity

Metric


sum_ecommerce_productquantity (API)

Total Profilable

Metric


sum_corehome_profilable (API)

Total Seconds Since First Visit

Metric


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Total Seconds Since Last Ecommerce Order

Metric


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Total Seconds Since Last Visit

Metric


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Total Server Time

Metric


sum_time_server (API)

Total Shipping

Metric


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Total Subtotal

Metric


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Total Tax

Metric


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Total Time Spent In Referring Action

Metric


sum_actions_timespentrefaction (API)

Total Time Spent Playing Media (in Seconds)

Metric


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Total Time To Initial Media Play (in Seconds)

Metric


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Total Transfer Time

Metric


sum_time_transfer (API)

Total Viewed Product Price

Metric


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Unique Action URL

Metric


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unique Ad Click ID

Metric


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unique Ad Provider

Metric


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unique Browser Engines

Metric


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unique Browser Versions

Metric


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unique Campaign Content

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unique Campaign Group

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unique Campaign Id

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unique Campaign Keyword

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unique Campaign Medium

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unique Campaign Placement

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unique Campaign Source

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unique Categories (Site Search)

Metric


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unique Channel Types

Metric


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unique Cities

Metric


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unique Clicked Outlinks

Metric


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unique Client Types

Metric


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unique Content Interactions

Metric


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unique Content Names

Metric


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unique Content Pieces

Metric


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unique Content Targets

Metric


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unique Continents

Metric


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unique Countries

Metric


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unique Custom Variable Value 1 (scope Conversion)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unique Custom Variable Value 1 (scope Page)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unique Custom Variable Value 1 (scope Visit)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unique Custom Variable Value 2 (scope Conversion)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unique Custom Variable Value 2 (scope Page)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unique Custom Variable Value 2 (scope Visit)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unique Custom Variable Value 3 (scope Conversion)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unique Custom Variable Value 3 (scope Page)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unique Custom Variable Value 3 (scope Visit)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unique Custom Variable Value 4 (scope Conversion)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unique Custom Variable Value 4 (scope Page)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unique Custom Variable Value 4 (scope Visit)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unique Custom Variable Value 5 (scope Conversion)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unique Custom Variable Value 5 (scope Page)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unique Custom Variable Value 5 (scope Visit)

Metric


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unique Device Brands

Metric


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unique Device Models

Metric


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unique Device Types

Metric


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unique Download URLs

Metric


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unique Entry Page Titles

Metric


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unique Entry Page URLs

Metric


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unique Event Actions

Metric


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unique Event Categories

Metric


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unique Event Names

Metric


nb_uniq_events_eventname (API)

Unique Event URLs

Metric


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unique Exit Page Titles

Metric


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unique Exit Page URLs

Metric


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unique Grouped Resources

Metric


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unique Keyword Counts (Site Search)

Metric


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unique Keywords (Site Search)

Metric


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unique Languages

Metric


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unique Latitudes

Metric


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unique Longitudes

Metric


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unique Measurables

Metric


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unique Media Titles

Metric


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unique Navegadores

Metric


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unique Nome

Metric


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unique Operating System Versions

Metric


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unique Page Titles

Metric


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unique Page URLs

Metric


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unique Palabras Clave

Metric


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unique Player Names

Metric


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unique Product Names

Metric


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unique Product SKUs

Metric


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unique Provedores

Metric


nb_uniq_provider_provider (API)

Unique Referrer Names

Metric


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unique Referrer URLs

Metric


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unique Regions

Metric


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unique Resolucións

Metric


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unique Resources

Metric


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unique Sistemas Operativos

Metric


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unique User IDs

Metric


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unique Video Resolutions

Metric


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unique Viewed Product Category 1

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unique Viewed Product Category 2

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unique Viewed Product Category 3

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unique Viewed Product Category 4

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unique Viewed Product Category 5

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unique Viewed Product Name

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unique Viewed Product SKU

Metric


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unique Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Metric


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unique Visit Types

Metric


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unique Visitor IPs

Metric


nb_uniq_corehome_visitip (API)

URL Da Páxina

Dimension


Actions.PageUrl

User ID

Dimension


CoreHome.UserId

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Visit Converted A Specific Goal Id

Dimension


Goals.IdGoal

Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Visit Type

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Visita Convertida En Obxectivo

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Visitantes únicos

Metric


nb_uniq_visitors (API)

Visitas

Metric


nb_visits (API)

Visitas Con Conversións

Metric


nb_visits_converted (API)

Visitor ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Visits With Complemento (Cookie)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Visits With Complemento (Flash)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Visits With Complemento (Java)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Visits With Complemento (PDF)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Visits With Complemento (QuickTime)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Visits With Complemento (RealPlayer)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Visits With Complemento (Silverlight)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Visits With Complemento (Windows Media)

Metric


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy