Glosář

Přečtěte si o běžně používaných výrazech, abyste mohli co nejlépe využít Matomo Analytics.

Měření

% odchodů z vyhledávání (Akce)


exit_rate (API)

Akce


nb_actions (API)

Akcí za návštěvu


nb_actions_per_visit (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. page load time


avg_page_load_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Doba neaktivity


nb_field_hesitation_time (API)

Doba neaktivity


nb_form_time_hesitation (API)

Externí odkazy


nb_outlinks (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Formulář průměrné doby neaktivity


avg_form_time_hesitation (API)

Formulář průměrného stráveného času před první odezvou


avg_form_time_to_first_submission (API)

Formulář průměrně stráveného času


avg_form_time_spent (API)

Frekvence konverzí


conversion_rate (API)

Frekvence odchodů


exit_rate (API)

Frekvence odchodů (Akce)


exit_rate (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Hodnota události


sum_event_value (API)

Ihned odchozí


entry_bounce_count (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interakce


nb_field_interactions (API)

Interakce před odesláním


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakce při odeslání


nb_field_interactions_submitted (API)

Interakce s obsahem


nb_interactions (API)

Jedinečná zobrazení stránek


nb_uniq_pageviews (API)

Jedinečná zobrazení stránek (Akce)


nb_visits (API)

Jedinečné externí odkazy


nb_uniq_outlinks (API)

Jedineční návštěvníci


nb_uniq_visitors (API)

Jedinečných prokliků (Akce)


nb_visits (API)

Jedinečných stažení


nb_uniq_downloads (API)

Jedinečných stažení (Akce)


nb_visits (API)

Kliknuto ve výsledcích vyhledávání


nb_hits_following_search (API)

Konverze


nb_form_conversions (API)

Konverze Lineární


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konverze Poslední interakce


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konverze Poslední nepřímé


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konverze Pozice se zakládá na


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konverze První interakce


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konverze funnelu


funnel_nb_conversions (API)

Konverze pole


nb_field_views_converted (API)

Konverze Časový rozpad


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Krok návštěvy


step_nb_visits (API)

Krok zpracován


step_nb_proceeded (API)

Kurzory


nb_field_cursor (API)

Maximální hodnota události


max_event_value (API)

Minimální hodnota události


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Míra konverze formuláře


form_conversion_rate (API)

Míra odstranění


field_delete_rate (API)

Míra opuštění prázdné stránky při konverzi


avg_field_leftblank_converted (API)

Míra opětovného odeslání formuláře


form_resubmitters_rate (API)

Míra ponechání prázdné stránky při odeslání


avg_field_leftblank_submitted (API)

Míra zadavatelů formuláře


form_submitter_rate (API)

Míra změny formuláře


field_amendments_rate (API)

Míra změny zaměření pole


field_refocus_rate (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Návrhy


nb_field_amendments (API)

Návštěv


nb_visits (API)

Odchody


exit_nb_visits (API)

Odchody


nb_exits (API)

Odchody


step_nb_exits (API)

Odchody funnelu


funnel_sum_exits (API)

Odchozí frekvence


bounce_rate (API)

Odchozí frekvence (Akce)


bounce_rate (API)

Odeslání pole


nb_field_views_submitted (API)

Odstranění


nb_field_deletes (API)

Opuštění prázdné stránky při konverzi


nb_field_leftblank_converted (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Podání


nb_form_submissions (API)

Pohyb kurzoru


field_cursor_rate (API)

Poklesy


nb_field_dropoff (API)

Pokračovalo


nb_proceeded (API)

Počáteční sazba formuláře


form_starters_rate (API)

Procento Pokračujících


proceeded_rate (API)

Prohlížející


nb_form_viewers (API)

Prázdná stránka během odeslání


nb_field_leftblank_submitted (API)

Průměr všech hodnot pro tuto událost


avg_event_value (API)

Průměrná doba neaktivity


avg_field_hesitation_time (API)

Průměrná doba trvání návštěv (v sekundách)


avg_time_on_site (API)

Průměrná velikost pole


avg_field_size (API)

Průměrná velikost pole při konverzi


avg_field_size_converted (API)

Průměrná velikost pole při neodeslání


avg_field_size_unsubmitted (API)

Průměrná velikost pole při odeslání


avg_field_size_submitted (API)

Průměrný strávený čas


avg_field_time_spent (API)

Průměrný strávený čas


avg_time_watched (API)

Průměrný čas do konverze formuláře


avg_form_time_to_conversion (API)

Průměrný čas generování


avg_time_generation (API)

Průměrný čas na stránce


avg_time_on_page (API)

Přesměrování


nb_field_refocuses (API)

Příjem Lineární


nb_attribution_revenue_linear (API)

Příjem Poslední interakce


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Příjem Poslední nepřímé


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Příjem Pozice se zakládá na


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Příjem První interakce


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Příjem Časový rozpad


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Rychlost interakcí


interaction_rate (API)

Spouštěče


nb_form_starters (API)

Stažení


nb_downloads (API)

Stránky s výsledky vyhledávání


nb_pages_per_search (API)

Strávený čas


nb_field_time_spent (API)

Strávený čas


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Události


nb_events (API)

Události s hodnotou


nb_events_with_value (API)

Unikátní interakce


nb_field_uniq_interactions (API)

Unikátní kurzory


nb_field_uniq_cursor (API)

Unikátní návrhy


nb_field_uniq_amendments (API)

Unikátní odstranění


nb_field_uniq_deletes (API)

Unikátní poklesy


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unikátní přesměrování


nb_field_uniq_refocuses (API)

Unikátní vstupy


nb_field_uniq_entries (API)

Unikátní změny


nb_field_uniq_changes (API)

Uživatelé


nb_users (API)

Vstupy


entry_nb_visits (API)

Vstupy


nb_field_entries (API)

Vstupy


step_nb_entries (API)

Vstupy funnelu


funnel_sum_entries (API)

Vyhledávání


nb_searches (API)

Vyhledávání (Akce)


nb_visits (API)

Zadavatelé


nb_form_submitters (API)

Začátky


nb_form_starts (API)

Změny


nb_field_changes (API)

Znovuodesílatelé formuláře


nb_form_resubmitters (API)

Zobrazení


nb_form_views (API)

Zobrazení stránek


nb_hits (API)

Zobrazení stránek


nb_pageviews (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Úroveň konverzí funnelu


funnel_conversion_rate (API)

Úroveň opuštění funnelu


funnel_abandoned_rate (API)

Čas do konverze formuláře


nb_form_time_to_conversion (API)

Čas do první odezvy


nb_form_time_to_first_submission (API)

Hlášení

Akce - Hlavní měření (Akce)

Akce události (Akce)

All Channels (Doporučení)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Channel Type (Doporučení)

Cíle (Cíle)

Dnů do konverze (Cíle)

Doba návštěv (Akce)

Externí odkazy (Akce)

Formulář "UserForm" - Přehled formulářů (Formuláře)

Formulář "UserForm" - URL stránek (Formuláře)

Formulář "add-read" - Přehled formulářů (Formuláře)

Formulář "add-read" - URL stránek (Formuláře)

Formulář "profile_data_form" - Přehled formulářů (Formuláře)

Formulář "profile_data_form" - URL stránek (Formuláře)

Formulář "storeForm" - Přehled formulářů (Formuláře)

Formulář "storeForm" - URL stránek (Formuláře)

Formulář "xpather-form" - Přehled formulářů (Formuláře)

Formulář "xpather-form" - URL stránek (Formuláře)

Hlavní měření (API)

Hledaná Klíčová slova bez výsledku hledání (Akce)

ID uživatelů (Návštěvníci)

Jazyk prohlížeče (Návštěvníci)

Jazykový kód (Návštěvníci)

Jména událostí (Akce)

Jméno obsahu (Akce)

Kategorie událostí (Akce)

Klíčová slova (Doporučení)

Klíčová slova hledané stránky (Akce)

Kontinent (Návštěvníci)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Model zařízení (Návštěvníci)

Město (Návštěvníci)

Nastavení (Návštěvníci)

Nástěnka pro jedny stránky (Všechny weby)

Nástěnka pro všechny weby (Všechny weby)

Návstěvy podle pořadí (Akce)

Návštěv ke konverzi (Cíle)

Návštěvy po dnech od posledního navštívení (Akce)

Návštěvy podle dnů v týdnu (Návštěvníci)

Návštěvy podle lokálního času (Návštěvníci)

Odchozí stránky (Akce)

Opětovných návštěv (Akce)

Performance overview (Akce)

Poskytovatel (Návštěvníci)

Přehled cílů (Cíle)

Přehled cílů - Dnů do konverze (Cíle)

Přehled cílů - Návštěv ke konverzi (Cíle)

Přehled formulářů (Formuláře)

Přehled referrerů (Doporučení)

Region (Návštěvníci)

Rodiny operačních systémů (Návštěvníci)

Rozlišení obrazovky (Návštěvníci)

SEO Web Vitals (Doporučení)

Seznam zásuvných modulů (Návštěvníci)

Shrnutí návštěv (Návštěvníci)

Sociální sítě (Doporučení)

Stažení (Akce)

Stránek za návštěvu (Akce)

Stránky (Doporučení)

Stránky po hledání na stránce (Akce)

Státy (Návštěvníci)

Titulek výstupní stránky (Akce)

Titulky stránek (Akce)

Titulky stránky po hledání na stránce (Akce)

Titulky vstupních stránek (Akce)

Typ zařízení (Návštěvníci)

URL stránky (Akce)

Verze operačního systému (Návštěvníci)

Verze prohlížeče (Návštěvníci)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (Návštěvníci)

Vlastní proměnné (Návštěvníci)

Vstupní stránky (Akce)

Vyhledávače (Doporučení)

Vyhledávání kategorií (Akce)

Vykreslovací jádra (Návštěvníci)

Web prohlížeče (Návštěvníci)

Značka zařízení (Návštěvníci)

Část obsahu (Akce)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Odkazující URL Variable

Odkazující URL Variable


{⁣{Referrer}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Titulek stránky Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL stránky Variable


{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Akce Během Návštěvy

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Akce Události

Dimension


Events.EventAction

Avg. Completion

Měření


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

Měření


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

Měření


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

Měření


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

Měření


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

Měření


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

Měření


avg_time_server (API)

Avg. Transfer Time

Měření


avg_time_transfer (API)

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Keyword

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Name

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Source

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Celkem Akce Během Návštěvy

Měření


sum_actions (API)

Celkem Celkové Příjmy

Měření


sum_goals_revenue (API)

Celkem Cena Produktu

Měření


sum_ecommerce_productprice (API)

Celkem Daň

Měření


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Celkem Dnů Od Poslední Ecommerce Objednávky

Měření


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Celkem Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Měření


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Celkem Dnů Od Poslední Návštěvy

Měření


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Celkem Dnů Od První Návštěvy

Měření


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Celkem Doba Generování Stránky

Měření


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Celkem Doba Návštěvy (v Sekundách)

Měření


sum_corehome_visittotaltime (API)

Celkem DOM Completion Time

Měření


sum_time_dom_completion (API)

Celkem DOM Processing Time

Měření


sum_time_dom_processing (API)

Celkem Doprava

Měření


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Celkem Hodnota Objednávky

Měření


sum_ecommerce_revenue (API)

Celkem Hodnota Události

Měření


sum_events_eventvalue (API)

Celkem Media Length (in Seconds)

Měření


sum_media_length (API)

Celkem Mezisoučet

Měření


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Celkem Množství Produktu

Měření


sum_ecommerce_productquantity (API)

Celkem Network Time

Měření


sum_time_network (API)

Celkem On Load Time

Měření


sum_time_on_load (API)

Celkem Pozice Zobrazení Stránek

Měření


sum_actions_pageviewposition (API)

Celkem Počet Interakcí

Měření


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Celkem Počet Interních Vyhledávání

Měření


sum_actions_visittotalsearches (API)

Celkem Počet Položek V Košíku

Měření


sum_ecommerce_items (API)

Celkem Profilovatelné

Měření


sum_corehome_profilable (API)

Celkem Sleva

Měření


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Celkem Time Spent Playing Media (in Seconds)

Měření


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Celkem Time To Initial Media Play (in Seconds)

Měření


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Celkem Transfer Time

Měření


sum_time_transfer (API)

Celkem Události

Měření


sum_events_totalevents (API)

Celkem Viewed Product Price

Měření


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Celkem Vteřin Od Poslední Návštěvy

Měření


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Celkem Vteřin Od První Návštěvy

Měření


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Celkem Čas Na Serveru

Měření


sum_time_server (API)

Celkem Čas Strávený V Odkazující Akci

Měření


sum_actions_timespentrefaction (API)

Celkové Příjmy

Dimension


Goals.Revenue

Cena Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Cíl Obsahu

Dimension


Contents.ContentTarget

Daň

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Dnů Od Poslední Ecommerce Objednávky

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dnů Od Poslední Návštěvy

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dnů Od První Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Doba Generování Stránky

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Doba Neaktivity

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Doba Neaktivity

Měření


nb_form_time_hesitation (API)

Doba Návštěvy (v Sekundách)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Doprava

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Finish Rate

Měření


media_finish_rate (API)

Finishes

Měření


nb_media_finishes (API)

Formulář Průměrné Doby Neaktivity

Měření


avg_form_time_hesitation (API)

Formulář Průměrného Stráveného času Před První Odezvou

Měření


avg_form_time_to_first_submission (API)

Formulář Průměrně Stráveného času

Měření


avg_form_time_spent (API)

Frekvence Konverzí

Měření


visits_conversion_rate (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hledání Kategorie

Dimension


Actions.SearchCategory

Hodnota Objednávky

Dimension


Ecommerce.Revenue

Hodnota Události

Dimension


Events.EventValue

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Id Kampaně

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID Návštěvníka

Dimension


CoreHome.VisitorId

ID Uživatele

Dimension


CoreHome.UserId

Ihned Odchozí

Měření


bounce_count (API)

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Měření


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Měření


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakce S Obsahem

Dimension


Contents.ContentInteraction

IP Návštěvníka

Dimension


CoreHome.VisitIp

Jazyk

Dimension


UserLanguage.Language

Jedineční Návštěvníci

Měření


nb_uniq_visitors (API)

Jméno Obsahu

Dimension


Contents.ContentName

Jméno Referreru

Dimension


Referrers.ReferrerName

Jméno Události

Dimension


Events.EventName

Kategorie Události

Dimension


Events.EventCategory

Kliknutý Externí Odkaz

Dimension


Actions.ClickedUrl

Klíčové Slovo

Dimension


Referrers.Keyword

Klíčové Slovo (Vyhledávání)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Konverze

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Konverze

Měření


nb_form_conversions (API)

Max Akce Během Návštěvy

Měření


max_actions (API)

Max Celkové Příjmy

Měření


max_goals_revenue (API)

Max Cena Produktu

Měření


max_ecommerce_productprice (API)

Max Daň

Měření


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Dnů Od Poslední Ecommerce Objednávky

Měření


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Max Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Měření


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Dnů Od Poslední Návštěvy

Měření


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Max Dnů Od První Návštěvy

Měření


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Doba Generování Stránky

Měření


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Doba Neaktivity

Měření


max_form_time_hesitation (API)

Max Doba Návštěvy (v Sekundách)

Měření


max_corehome_visittotaltime (API)

Max DOM Completion Time

Měření


max_time_dom_completion (API)

Max DOM Processing Time

Měření


max_time_dom_processing (API)

Max Doprava

Měření


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Hodnota Objednávky

Měření


max_ecommerce_revenue (API)

Max Hodnota Události

Měření


max_events_eventvalue (API)

Max Media Length (in Seconds)

Měření


max_media_length (API)

Max Mezisoučet

Měření


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Množství Produktu

Měření


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Network Time

Měření


max_time_network (API)

Max On Load Time

Měření


max_time_on_load (API)

Max Pozice Zobrazení Stránek

Měření


max_actions_pageviewposition (API)

Max Počet Interakcí

Měření


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Počet Interních Vyhledávání

Měření


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Počet Položek V Košíku

Měření


max_ecommerce_items (API)

Max Sleva

Měření


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Strávený čas

Měření


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Měření


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Měření


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Transfer Time

Měření


max_time_transfer (API)

Max Události

Měření


max_events_totalevents (API)

Max Viewed Product Price

Měření


max_ecommerce_productviewprice (API)

Max Vteřin Od Poslední Návštěvy

Měření


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Max Vteřin Od První Návštěvy

Měření


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Max Zobrazení

Měření


max_form_views (API)

Max Čas Do První Odezvy

Měření


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Čas Na Serveru

Měření


max_time_server (API)

Max Čas Strávený V Odkazující Akci

Měření


max_actions_timespentrefaction (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Mezisoučet

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Min DOM Completion Time

Měření


min_time_dom_completion (API)

Min DOM Processing Time

Měření


min_time_dom_processing (API)

Min Hodnota Události

Měření


min_events_eventvalue (API)

Min Network Time

Měření


min_time_network (API)

Min On Load Time

Měření


min_time_on_load (API)

Min Transfer Time

Měření


min_time_transfer (API)

Min Čas Na Serveru

Měření


min_time_server (API)

Množství Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Model Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Míra Konverze Formuláře

Měření


form_conversion_rate (API)

Míra Opětovného Odeslání Formuláře

Měření


form_resubmitters_rate (API)

Místní čas - Hodina (začátek Návštěvy)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Místní čas - Minuta (začátek Návštěvy)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Město

Dimension


UserCountry.City

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Návštěv

Měření


nb_visits (API)

Návštěv S Plugin (Cookie)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Návštěv S Plugin (Flash)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Návštěv S Plugin (Java)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Návštěv S Plugin (PDF)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Návštěv S Plugin (QuickTime)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Návštěv S Plugin (RealPlayer)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Návštěv S Plugin (Silverlight)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Návštěv S Plugin (Windows Media)

Měření


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Návštěva, Která Provedla Alespoň Jednu Konverzi Cíle.

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Návštěva, Která Provedla Konverzi Konkrétního ID Cíle.

Dimension


Goals.IdGoal

Návštěvy S Konverzí

Měření


nb_visits_converted (API)

Název Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductName

Odchozí Frekvence

Měření


bounce_rate (API)

Odkazující URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Operační Systém

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

Měření


nb_uniq_orders (API)

Otisk Prstu

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Otisk Prstu

Měření


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Pageviews With DOM Completion Time

Měření


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

Měření


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

Měření


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

Měření


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

Měření


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

Měření


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

Měření


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Měření


nb_media_plays (API)

Plugin (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Plugin (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Plugin (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Plugin (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Plugin (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Plugin (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Plugin (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Plugin (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Podání

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Podání

Měření


nb_form_submissions (API)

Poskytovatel

Dimension


Provider.Provider

Pozice Zobrazení Stránek

Dimension


Actions.PageViewPosition

Počet Interakcí

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Počet Interních Vyhledávání

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Počet Klíčových Slov (Vyhledávání)

Dimension


Actions.SearchCount

Počet Návštěv

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Počet Položek V Košíku

Dimension


Ecommerce.Items

Počáteční Sazba Formuláře

Měření


form_starters_rate (API)

Profilovatelné

Dimension


CoreHome.Profilable

Prohlížející

Měření


nb_form_viewers (API)

Prům. Akce Během Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_per_visits (API)

Prům. Daň Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Prům. Dnů Od Poslední Ecommerce Objednávky Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Prům. Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Prům. Dnů Od Poslední Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Prům. Dnů Od První Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Prům. Doba Návštěvy (v Sekundách) Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Prům. Doprava Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Prům. Hodnota Objednávky Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Prům. Mezisoučet Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Prům. Počet Interakcí Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Prům. Počet Interních Vyhledávání Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Prům. Počet Položek V Košíku Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Prům. Profilovatelné Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Prům. Sleva Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Prům. Události Za Návštěva

Měření


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Prům. Vteřin Od Poslední Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Prům. Vteřin Od První Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Průměrná Hodnota

Měření


avg_event_value (API)

Průměrný Strávený čas

Měření


avg_spent_time (API)

Průměrný čas Generování

Měření


avg_page_generation_time (API)

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Rozlišení

Dimension


Resolution.Resolution

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

SKU Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Sleva

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Spouštěče

Měření


nb_form_starters (API)

Stav Elektronického Obchodu Na Konci Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Stažení URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Strávený čas

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Strávený čas

Měření


nb_form_time_spent (API)

Státy

Dimension


UserCountry.Country

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Titulek Stránky

Dimension


Actions.PageTitle

Titulek Vstupní Stránky

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Titulek Výstupní Stránky

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Typ Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Typ Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Události

Dimension


Events.TotalEvents

Události S Hodnotou

Měření


events_with_event_value (API)

Unikátní Ad Click ID

Měření


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unikátní Ad Provider

Měření


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unikátní Akce Události

Měření


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikátní Campaign Content

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikátní Campaign Group

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unikátní Campaign Keyword

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikátní Campaign Medium

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikátní Campaign Name

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikátní Campaign Placement

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unikátní Campaign Source

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikátní Channel Types

Měření


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikátní Client Types

Měření


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unikátní Cíle Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikátní Device Types

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikátní Grouped Resources

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikátní Id Kampaně

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikátní ID Uživatelů

Měření


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikátní Interakce S Obsahem

Měření


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikátní IP Návštěvníků

Měření


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikátní Jazyky

Měření


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikátní Jména Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikátní Kategorie (Vyhledávání Na Webu)

Měření


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unikátní Kategorie Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikátní Kliknuté Externí Odkazy

Měření


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikátní Klíčová Slova

Měření


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikátní Klíčová Slova (vyhledávání Na Webu)

Měření


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikátní Kontinenty

Měření


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikátní Media Titles

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikátní Modely Zařízení

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikátní Města

Měření


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikátní Měřitelná

Měření


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikátní Názvy Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikátní Názvy Produktů

Měření


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikátní Operační Systémy

Měření


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikátní Player Names

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikátní Poskytovatelé

Měření


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikátní Počty Klíčových Slov (Vyhledávání)

Měření


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unikátní Referrer Names

Měření


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikátní Referrer URLs

Měření


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikátní Regiony

Měření


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikátní Resources

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikátní Rozlišení

Měření


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikátní SKU Produktu

Měření


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikátní Stav Elektronického Obchodu Na Konci Návštěvy

Měření


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikátní Stáhnout Adresy URL

Měření


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikátní Titulky Stránek

Měření


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikátní Titulky Vstupní Stránky

Měření


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikátní Titulky Výstupní Stránky

Měření


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikátní Typy Návštěv

Měření


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikátní URL Akce

Měření


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unikátní URL Stránky

Měření


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikátní URL Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikátní URL Vstupních Stránek

Měření


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikátní URL Výstupních Stránek

Měření


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikátní Verze Operačního Systému

Měření


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikátní Verze Prohlížečů

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikátní Video Resolutions

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikátní Viewed Product Category 1

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unikátní Viewed Product Category 2

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unikátní Viewed Product Category 3

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unikátní Viewed Product Category 4

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unikátní Viewed Product Category 5

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unikátní Viewed Product Name

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unikátní Viewed Product SKU

Měření


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unikátní Vykreslovací Jádra

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikátní Web Prohlížeče

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikátní Země

Měření


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikátní Zeměpisné Délky

Měření


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikátní Zeměpisné šířky

Měření


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikátní Značky Zařízení

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikátní Části Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

URL Akce

Dimension


Actions.ActionUrl

URL Stránky

Dimension


Actions.PageUrl

URL Události

Dimension


Events.EventUrl

URL Vstupní Stránky

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Výstupní Stránky

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Verze Prohlížeče

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Vteřin Od Poslední Návštěvy

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Vteřin Od První Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Vykreslovací Jádro

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Web Prohlížeč

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Zadavatelé

Měření


nb_form_submitters (API)

Začátky

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Začátky

Měření


nb_form_starts (API)

Zeměpisná Délka

Dimension


UserCountry.Longitude

Zeměpisná šířka

Dimension


UserCountry.Latitude

Značka Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Znovuodesílatelé Formuláře

Měření


nb_form_resubmitters (API)

Zobrazení

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Zobrazení

Měření


nb_form_views (API)

Zobrazení Stránek

Měření


pageviews (API)

Zobrazení Stránek S Dobou Vygenerování

Měření


pageviews_with_generation_time (API)

Zásahy

Měření


hits (API)

Čas Do První Odezvy

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Čas Do První Odezvy

Měření


nb_form_time_to_first_submission (API)

Čas Na Serveru

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Čas Strávený V Odkazující Akci

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Část Obsahu

Dimension


Contents.ContentPiece

Dostupné zkratky

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy