Glosář

Přečtěte si o běžně používaných výrazech, abyste mohli co nejlépe využít Matomo Analytics.

Měření

% odchodů z vyhledávání (Akce)


exit_rate (API)

Akce


nb_actions (API)

Akcí za návštěvu


nb_actions_per_visit (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Externí odkazy


nb_outlinks (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Frekvence konverzí


conversion_rate (API)

Frekvence odchodů


exit_rate (API)

Frekvence odchodů (Akce)


exit_rate (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Ihned odchozí


entry_bounce_count (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interakce s obsahem


nb_interactions (API)

Jedinečná zobrazení stránek


nb_uniq_pageviews (API)

Jedinečná zobrazení stránek (Akce)


nb_visits (API)

Jedinečné externí odkazy


nb_uniq_outlinks (API)

Jedineční návštěvníci


nb_uniq_visitors (API)

Jedinečných prokliků (Akce)


nb_visits (API)

Jedinečných stažení


nb_uniq_downloads (API)

Jedinečných stažení (Akce)


nb_visits (API)

Kliknuto ve výsledcích vyhledávání


nb_hits_following_search (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Návštěv


nb_visits (API)

Odchody


exit_nb_visits (API)

Odchody


nb_exits (API)

Odchozí frekvence


bounce_rate (API)

Odchozí frekvence (Akce)


bounce_rate (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Průměr všech hodnot pro tuto událost


avg_event_value (API)

Průměrná doba trvání návštěv (v sekundách)


avg_time_on_site (API)

Průměrný čas generování


avg_time_generation (API)

Průměrný čas na stránce


avg_time_on_page (API)

Převody First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Převody Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Převody Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Převody Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Převody Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Převody Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Příjem First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Příjem Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Příjem Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Příjem Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Příjem Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Příjem Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Rychlost interakcí


interaction_rate (API)

Stažení


nb_downloads (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Stránka hledaných výsledků


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Události


nb_events (API)

Události s hodnotou


nb_events_with_value (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Uživatelé


nb_users (API)

Vstupy


entry_nb_visits (API)

Vyhledávání


nb_searches (API)

Vyhledávání (Akce)


nb_visits (API)

Zobrazení stránek


nb_hits (API)

Zobrazení stránek


nb_pageviews (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Hlášení

All Channels (Doporučení)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Channel Type (Doporučení)

Doba návštěv (Akce)

Externí odkazy (Akce)

Forms Overview (Forms)

Hledaná Klíčová slova bez výsledku hledání (Akce)

Klíčová slova (Doporučení)

Klíčová slova hledané stránky (Akce)

Kontinent (Návštěvníci)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Město (Návštěvníci)

Nastavení (Návštěvníci)

Návstěvy podle pořadí (Akce)

Návštěvy po dnech od posledního navštívení (Akce)

Návštěvy podle dnů v týdnu (Návštěvníci)

Návštěvy podle lokálního času (Návštěvníci)

Návštěvy podle času na serveru (Návštěvníci)

Odchozí stránky (Akce)

Poskytovatel (Návštěvníci)

Region (Návštěvníci)

Seznam zásuvných modulů (Návštěvníci)

Sociální sítě (Doporučení)

Stažení (Akce)

Stránek za návštěvu (Akce)

Stránky (Doporučení)

Stránky po hledání na stránce (Akce)

Státy (Návštěvníci)

Titulky stránek (Akce)

Titulky stránky po hledání na stránce (Akce)

Titulky vstupních stránek (Akce)

Titulky výstupních stránek (Akce)

URL stránky (Akce)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Vlastní proměnné (Návštěvníci)

Vstupní stránky (Akce)

Vyhledávače (Doporučení)

Vyhledávání kategorií (Akce)

Vykreslovací jádra (Návštěvníci)

Web prohlížeče (Návštěvníci)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Odkazující URL Variable


{⁣{Referrer}}

Odkazující URL Variable

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

Titulek stránky Variable


{⁣{PageTitle}}

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL stránky Variable


{⁣{PageUrl}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Akce Během Návštěvy

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Akce Události

Dimension


Events.EventAction

Avg. Completion

Měření


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Měření


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Měření


avg_spent_time (API)

Campaign Name

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Campaign Name

Dimension


Advertising.CampaignName

Celkem Akce Během Návštěvy

Měření


sum_actions (API)

Celkem Celkové Příjmy

Měření


sum_goals_revenue (API)

Celkem Cena Produktu

Měření


sum_ecommerce_productprice (API)

Celkem Daň

Měření


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Celkem Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Měření


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Celkem Dnů Od První Návštěvy

Měření


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Celkem Doba Generování Stránky

Měření


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Celkem Doba Návštěvy (v Sekundách)

Měření


sum_corehome_visittotaltime (API)

Celkem Doprava

Měření


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Celkem Event Value

Měření


sum_events_eventvalue (API)

Celkem Hodnota Objednávky

Měření


sum_ecommerce_revenue (API)

Celkem Media Length (in Seconds)

Měření


sum_media_length (API)

Celkem Mezisoučet

Měření


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Celkem Množství Produktu

Měření


sum_ecommerce_productquantity (API)

Celkem Návštěvy Po Dnech Od Posledního Navštívení

Měření


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Celkem Pozice Interakce

Měření


sum_actions_interactionposition (API)

Celkem Počet Interakcí

Měření


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Celkem Počet Interních Vyhledávání

Měření


sum_actions_visittotalsearches (API)

Celkem Počet Položek V Košíku

Měření


sum_ecommerce_items (API)

Celkem Sleva

Měření


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Celkem Time Spent Playing Media (in Seconds)

Měření


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Celkem Time To Initial Media Play (in Seconds)

Měření


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Celkem Události

Měření


sum_events_totalevents (API)

Celkem Šířka Pásma

Měření


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Celkové Příjmy

Dimension


Goals.Revenue

Cena Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Click ID

Dimension


Advertising.AdClickId

Click ID

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Cíl Obsahu

Dimension


Contents.ContentTarget

Daň

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Dnů Od První Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Doba Generování Stránky

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Doba Návštěvy (v Sekundách)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Doprava

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Finish Rate

Měření


media_finish_rate (API)

Finishes

Měření


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Měření


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Měření


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Měření


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Měření


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Měření


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Měření


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Měření


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Měření


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Měření


form_starters_rate (API)

Form Starts

Měření


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Měření


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Měření


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Měření


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Měření


nb_form_views (API)

Frekvence Konverzí

Měření


visits_conversion_rate (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Měření


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hodnota Objednávky

Dimension


Ecommerce.Revenue

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Konverze)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Návštěvy)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Stránky)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Id Kampaně

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

ID Návštěvníka

Dimension


CoreHome.VisitorId

ID Uživatele

Dimension


CoreHome.UserId

Ihned Odchozí

Měření


bounce_count (API)

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Měření


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Měření


nb_media_uniq_impressions (API)

Interakce S Obsahem

Dimension


Contents.ContentInteraction

IP Návštěvníka

Dimension


CoreHome.VisitIp

Jazyk

Dimension


UserLanguage.Language

Jedineční Návštěvníci

Měření


nb_uniq_visitors (API)

Jméno

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Jméno Obsahu

Dimension


Contents.ContentName

Jméno Referreru

Dimension


Referrers.ReferrerName

Jméno Události

Dimension


Events.EventName

Kategorie (Vyhledávání Na Webu)

Dimension


CustomVariables.SearchCategory

Kategorie Události

Dimension


Events.EventCategory

Klíčová Slova (Vyhledávání)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Klíčové Slovo

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Klíčové Slovo

Dimension


Referrers.Keyword

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Max Akce Během Návštěvy

Měření


max_actions (API)

Max Celkové Příjmy

Měření


max_goals_revenue (API)

Max Cena Produktu

Měření


max_ecommerce_productprice (API)

Max Daň

Měření


max_ecommerce_revenuetax (API)

Max Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky

Měření


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Max Dnů Od První Návštěvy

Měření


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Max Doba Generování Stránky

Měření


max_actions_pagegenerationtime (API)

Max Doba Návštěvy (v Sekundách)

Měření


max_corehome_visittotaltime (API)

Max Doprava

Měření


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Max Event Value

Měření


max_events_eventvalue (API)

Max Form Views

Měření


max_form_views (API)

Max Hesitation Time

Měření


max_form_time_hesitation (API)

Max Hodnota Objednávky

Měření


max_ecommerce_revenue (API)

Max Media Length (in Seconds)

Měření


max_media_length (API)

Max Mezisoučet

Měření


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Max Množství Produktu

Měření


max_ecommerce_productquantity (API)

Max Návštěvy Po Dnech Od Posledního Navštívení

Měření


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Max Pozice Interakce

Měření


max_actions_interactionposition (API)

Max Počet Interakcí

Měření


max_actions_visittotalinteractions (API)

Max Počet Interních Vyhledávání

Měření


max_actions_visittotalsearches (API)

Max Počet Položek V Košíku

Měření


max_ecommerce_items (API)

Max Sleva

Měření


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Max Time Spent

Měření


max_form_time_spent (API)

Max Time Spent Playing Media (in Seconds)

Měření


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Max Time To First Submit

Měření


max_form_time_to_first_submission (API)

Max Time To Initial Media Play (in Seconds)

Měření


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Max Události

Měření


max_events_totalevents (API)

Max Šířka Pásma

Měření


max_bandwidth_bandwidth (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Mezisoučet

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Min Event Value

Měření


min_events_eventvalue (API)

Množství Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Model Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Médium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Místní čas - Hodina (začátek Návštěvy)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Místní čas - Minuta (začátek Návštěvy)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Město

Dimension


UserCountry.City

Měřitelné

Dimension


CoreHome.IdSite

Návštěv

Měření


nb_visits (API)

Návštěva, Která Provedla Alespoň Jednu Konverzi Cíle.

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Návštěva, Která Provedla Konverzi Konkrétního ID Cíle.

Dimension


Goals.IdGoal

Návštěvy Po Dnech Od Posledního Navštívení

Dimension


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Návštěvy S Konverzí

Měření


nb_visits_converted (API)

Název Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductName

Obsah

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Odchozí Frekvence

Měření


bounce_rate (API)

Odkazující URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Operační Systém

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Měření


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Otisk Prstu

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Play Rate

Měření


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Měření


nb_media_plays (API)

Poskytovatel

Dimension


Provider.Provider

Pozice Interakce

Dimension


Actions.InteractionPosition

Počet Interakcí

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Počet Interních Vyhledávání

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Počet Návštěv

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Počet Položek V Košíku

Dimension


Ecommerce.Items

Provider

Dimension


Advertising.AdProvider

Provider

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Prům. Akce Během Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_per_visits (API)

Prům. Daň Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Prům. Dnů Od Poslední Elektronické Objednávky Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Prům. Dnů Od První Návštěvy Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Prům. Doba Návštěvy (v Sekundách) Za Návštěva

Měření


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Prům. Doprava Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Prům. Hodnota Objednávky Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Prům. Mezisoučet Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Prům. Návštěvy Po Dnech Od Posledního Navštívení Za Návštěva

Měření


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Prům. Počet Interakcí Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Prům. Počet Interních Vyhledávání Za Návštěva

Měření


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Prům. Počet Položek V Košíku Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Prům. Sleva Za Order ID

Měření


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Prům. Události Za Návštěva

Měření


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Průměrná Hodnota

Měření


avg_event_value (API)

Průměrný čas Generování

Měření


avg_page_generation_time (API)

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Rozlišení

Dimension


Resolution.Resolution

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

SKU Produktu

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Sleva

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Stav Elektronického Obchodu Na Konci Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Státy

Dimension


UserCountry.Country

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Měření


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Měření


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Titulek Stránky

Dimension


Actions.PageTitle

Titulek Vstupní Stránky

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Titulek Výstupní Stránky

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Typ Návštěvy

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Typ Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Události

Dimension


Events.TotalEvents

Události S Hodnotou

Měření


events_with_event_value (API)

Unikátní Akce Události

Měření


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikátní Campaign Name

Měření


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unikátní Campaign Name

Měření


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Unikátní Channel Types

Měření


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikátní Click ID

Měření


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Unikátní Click ID

Měření


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unikátní Clicked Outlinks

Měření


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikátní Cíle Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikátní Device Types

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikátní Grouped Resources

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 1 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 2 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 3 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 4 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Konverze)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Návštěvy)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikátní Hodnota Vlastní Proměnné 5 (rozsah Stránky)

Měření


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikátní Id Kampaně

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikátní ID Uživatelů

Měření


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikátní Interakce S Obsahem

Měření


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikátní IP Návštěvníků

Měření


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikátní Jazyky

Měření


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikátní Jména Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikátní Jméno

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikátní Kategorie Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikátní Klíčová Slova

Měření


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikátní Klíčová Slova (vyhledávání Na Webu)

Měření


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikátní Klíčové Slovo

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikátní Kontinenty

Měření


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikátní Media Titles

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikátní Modely Zařízení

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikátní Médium

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikátní Města

Měření


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikátní Měřitelná

Měření


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikátní Název Titulky Odchozí Stránky

Měření


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikátní Název Titulky Vstupní Stránky

Měření


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikátní Názvy Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikátní Názvy Produktů

Měření


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikátní Obsah

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikátní Operační Systémy

Měření


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikátní Player Names

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikátní Poskytovatelé

Měření


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikátní Provider

Měření


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unikátní Provider

Měření


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Unikátní Referrer Names

Měření


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikátní Referrer URLs

Měření


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikátní Regiony

Měření


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikátní Regiony

Měření


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unikátní Resources

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikátní Rozlišení

Měření


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikátní SKU Produktů

Měření


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikátní Stav Elektronického Obchodu Na Konci Návštěvy

Měření


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikátní Stažené Adresy URL

Měření


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikátní Titulky Stránek

Měření


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikátní Typy Návštěv

Měření


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikátní URL Odchozích Stránek

Měření


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikátní URL Stránky

Měření


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikátní URL Událostí

Měření


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikátní URL Vstupních Stránek

Měření


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikátní Verze Operačního Systému

Měření


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikátní Verze Prohlížečů

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikátní Video Resolutions

Měření


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikátní Vykreslovací Jádra

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikátní Web Prohlížeče

Měření


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikátní Zdroj

Měření


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikátní Země

Měření


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikátní Zeměpisné Délky

Měření


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikátní Zeměpisné šířky

Měření


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikátní Značky Zařízení

Měření


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikátní Části Obsahu

Měření


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

URL Stažení

Dimension


Actions.DownloadUrl

URL Stránky

Dimension


Actions.PageUrl

URL Události

Dimension


Events.EventUrl

URL Vstupní Stránky

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL Výstupní Stránky

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Verze Prohlížeče

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Visitor_Fingerprint

Měření


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Vykreslovací Jádro

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Web Prohlížeč

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Zdroj

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Zeměpisná Délka

Dimension


UserCountry.Longitude

Zeměpisná šířka

Dimension


UserCountry.Latitude

Značka Zařízení

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Zobrazení Stránek

Měření


pageviews (API)

Zobrazení Stránek S Dobou Vygenerování

Měření


pageviews_with_generation_time (API)

Zásahy

Měření


hits (API)

Čas Na Serveru - Hodina

Dimension


CoreHome.ServerTime

Čas Na Serveru - Hodina (Konec Návštěvy)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Čas Na Serveru - Hodina (Začátek Návštěvy)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Čas Na Serveru - Minuta

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Čas Na Serveru - Minuta (Konec Návštěvy)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Čas Na Serveru - Minuta (Začátek Návštěvy)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Část Obsahu

Dimension


Contents.ContentPiece

Šířka Pásma

Dimension


Bandwidth.Bandwidth

Dostupné zkratky

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy