واژه‌ نامه

برای استفاده‌ی هر چه بیشتر از داده‌های تحلیلی Matomo، درباره‌ی واژه‌های کاربردی مطالعه کنید.

معیار ها

% خروج‌ها جستجو (فعالیت‌ها)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. DOM completion time


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM processing time


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. network time


avg_time_network (API)

Avg. on load time


avg_time_on_load (API)

Avg. position


position (API)

Avg. server time


avg_time_server (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Avg. transfer time


avg_time_transfer (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

بازدید ها


nb_visits (API)

بازدید کنندگان یکتا


nb_uniq_visitors (API)

تعداد بازدید صفحات


nb_hits (API)

تعداد بازدید صفحات


nb_pageviews (API)

تعداد نمایش صفحه منحصر به فرد


nb_uniq_pageviews (API)

تعداد نمایش صفحه منحصر به فرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

جستجوها


nb_searches (API)

جستجوها (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

خروجی ها


exit_nb_visits (API)

خروجی ها


nb_exits (API)

دانلودها


nb_downloads (API)

دانلودهای منحصربفرد


nb_uniq_downloads (API)

دانلودهای منحصربفرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

درآمد First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

درآمد Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

درآمد Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

درآمد Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

درآمد Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

درآمد Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

رویداد ها


nb_events (API)

صفحات نتایج جستجو


nb_pages_per_search (API)

عملیات


nb_actions (API)

فعالیت‌ها در هر بازدید


nb_actions_per_visit (API)

لینک های خروجی


nb_outlinks (API)

لینک های خروجی منحصر به فرد


nb_uniq_outlinks (API)

میانگین زمان بارگیری صفحه


avg_page_load_time (API)

میانگین زمان بازدید (بر اساس ثانیه)


avg_time_on_site (API)

میانگین زمان تولید


avg_time_generation (API)

میانگین زمان سپری شده در صفحه


avg_time_on_page (API)

نرخ تبدیل


conversion_rate (API)

نرخ تبدیل First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

نرخ تبدیل Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

نرخ تبدیل Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

نرخ تبدیل Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

نرخ تبدیل Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

نرخ تبدیل Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

نرخ خروج


exit_rate (API)

نرخ خروج (فعالیت‌ها)


exit_rate (API)

نرخ فرار


bounce_rate (API)

نرخ فرار (فعالیت‌ها)


bounce_rate (API)

ورودی ها


entry_nb_visits (API)

پس زدگی


entry_bounce_count (API)

کاربران


nb_users (API)

کلیک شده در نتایج جستجو


nb_hits_following_search (API)

کلیک های منحصر به فرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

گزارش ها

All Channels (ارجاع دهنده ها)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (بازدید کننده ها)

Channel Type (ارجاع دهنده ها)

Content Name (فعالیت‌ها)

Content Piece (فعالیت‌ها)

Event Actions (فعالیت‌ها)

Event Categories (فعالیت‌ها)

Event Names (فعالیت‌ها)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Performance overview (فعالیت‌ها)

SEO Web Vitals (ارجاع دهنده ها)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Visits per hour in the site's timezone (بازدید کننده ها)

آدرس صفحات (فعالیت‌ها)

ارائه دهنده خدمات (بازدید کننده ها)

اهداف (اهداف)

بازدید تعداد بازدید (فعالیت‌ها)

بازدید ها بر اساس زمان محلی (بازدید کننده ها)

بازدید کننده بازگشتی (فعالیت‌ها)

بازدیدها براساس روزهای هفته (بازدید کننده ها)

بازدیدهای به هدف رسیده (اهداف)

بررسی اجمالی اهداف (اهداف)

بررسی اجمالی اهداف - بازدیدهای به هدف رسیده (اهداف)

بررسی اجمالی اهداف - روزها تا تبدیل موثر (اهداف)

جستجوی بخش ها (فعالیت‌ها)

جستجوی کلیدواژه ها بدون نتیجه بود (فعالیت‌ها)

خانواده سیستم عامل (بازدید کننده ها)

خروج از عنوان های صفحه (فعالیت‌ها)

خلاصه بازدیدها (بازدید کننده ها)

داشبورد همه وبسايت‌ها (همه وب سايت ها)

داشبورد یک وبسایت (همه وب سايت ها)

دانلودها (فعالیت‌ها)

رزلوشن نمایشگر (بازدید کننده ها)

روزها تا تبدیل موثر (اهداف)

زبان مرورگر وب (بازدید کننده ها)

شبکه های اجتماعی (ارجاع دهنده ها)

شناسه های کاربری (بازدید کننده ها)

شهر (بازدید کننده ها)

صفحات در هر نمایش (فعالیت‌ها)

صفحه های خروجی (فعالیت‌ها)

صفحه های ورودی (فعالیت‌ها)

طول بازدید (فعالیت‌ها)

عناوین صفحه ها (فعالیت‌ها)

عنوان های صفحه پیرو جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

عنوان های صفحه پیرو جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

فعالیت‌ها - معیار های اصلی (فعالیت‌ها)

قاره (بازدید کننده ها)

لیست افزونه ها (بازدید کننده ها)

لینک های خروجی (فعالیت‌ها)

مارک وسیله (بازدید کننده ها)

متغیرهای سفارشی (بازدید کننده ها)

مدل وسیله (بازدید کننده ها)

مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید (فعالیت‌ها)

مرورگر ها (بازدید کننده ها)

معیار های اصلی (API)

منطقه (بازدید کننده ها)

موتور های جستجو (ارجاع دهنده ها)

نسخه سیستم عامل (بازدید کننده ها)

نسخه مرورگر (بازدید کننده ها)

نمایش معرف ها (ارجاع دهنده ها)

نوع وسیله (بازدید کننده ها)

وب سایت ها (ارجاع دهنده ها)

ورود به عنوان های صفحه (فعالیت‌ها)

پیکربندی (بازدید کننده ها)

کد زبان (بازدید کننده ها)

کشور (بازدید کننده ها)

کلمات کلیدی (ارجاع دهنده ها)

کلیدواژه های جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Button Variable


{⁣{ClickButton}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestination}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL بازگشتی Variable

URL بازگشتی Variable


{⁣{Referrer}}

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

آدرس صفحه Variable


{⁣{PageUrl}}

عنوان صفحه Variable


{⁣{PageTitle}}

Custom Reports

(کلمه (جستجوی سایت

Dimension


Actions.SearchKeyword

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Click IDیکتا

معیار


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Ad Providerیکتا

معیار


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Avg. Completion

معیار


avg_media_completion (API)

Avg. DOM Completion Time

معیار


avg_time_dom_completion (API)

Avg. DOM Processing Time

معیار


avg_time_dom_processing (API)

Avg. Media Length

معیار


avg_media_length (API)

Avg. Network Time

معیار


avg_time_network (API)

Avg. On Load Time

معیار


avg_time_on_load (API)

Avg. Server Time

معیار


avg_time_server (API)

Avg. Time Spent

معیار


avg_spent_time (API)

Avg. Transfer Time

معیار


avg_time_transfer (API)

Browser Enginesیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Campaign Content

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Campaign Contentیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Campaign Group

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Campaign Groupیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Campaign Id

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Campaign Idیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Campaign Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Campaign Mediumیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Campaign Placement

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Campaign Placementیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Channel Typesیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Clicked Outlinksیکتا

معیار


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Client Type

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Client Typesیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Interactionsیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Content Name

Dimension


Contents.ContentName

Content Namesیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentname (API)

Content Piece

Dimension


Contents.ContentPiece

Content Piecesیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Content Target

Dimension


Contents.ContentTarget

Content Targetsیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Continentsیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Device Brandsیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Device Modelsیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Device Typesیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

DOM Completion Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

DOM Processing Time

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

Event Actionsیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventaction (API)

Event Categoriesیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Event Namesیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventname (API)

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event URLsیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventurl (API)

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Events With A Value

معیار


events_with_event_value (API)

Finish Rate

معیار


media_finish_rate (API)

Finishes

معیار


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

معیار


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

معیار


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

معیار


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

معیار


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

معیار


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

معیار


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

معیار


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

معیار


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

معیار


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

معیار


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

معیار


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

معیار


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

معیار


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

معیار


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Grouped Resourcesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

معیار


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

معیار


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

معیار


nb_media_uniq_impressions (API)

Keyword Count (Site Search)

Dimension


Actions.SearchCount

Keyword Counts (Site Search)یکتا

معیار


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Latitudesیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Local Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time — Minute (start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Longitudesیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Media Titlesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Network Time

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

On Load Time

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order ID

معیار


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Pageview Position

Dimension


Actions.PageViewPosition

Pageviews With DOM Completion Time

معیار


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Pageviews With DOM Processing Time

معیار


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Pageviews With Network Time

معیار


pageviews_with_time_network (API)

Pageviews With On Load Time

معیار


pageviews_with_time_on_load (API)

Pageviews With Server Time

معیار


pageviews_with_time_server (API)

Pageviews With Transfer Time

معیار


pageviews_with_time_transfer (API)

Play Rate

معیار


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Player Namesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Plays

معیار


nb_media_plays (API)

Product Namesیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Product SKUsیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Profilable

Dimension


CoreHome.Profilable

Referrer Namesیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Referrer URLsیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Resourcesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Seconds Since First Visit

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Seconds Since Last Ecommerce Order

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Seconds Since Last Visit

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Site Time — Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Site Time — Hour (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Site Time — Hour (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Time In UTC — Day Of Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Time In UTC — Day Of Week (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Time In UTC — Day Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Time In UTC — Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Time In UTC — Minute (start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Time In UTC — Minute (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Time In UTC — Month (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Time In UTC — Quarter (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Time In UTC — Second (Time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Time In UTC — Week Of Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Time In UTC — Year (time Of Last Action)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

معیار


nb_form_time_spent (API)

Time Spent In Referring Action

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

معیار


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Transfer Time

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

URL بازگشتی

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Video Resolutionsیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Viewed Product Category 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Viewed Product Category 1یکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Viewed Product Category 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Viewed Product Category 2یکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Viewed Product Category 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Viewed Product Category 3یکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Viewed Product Category 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Viewed Product Category 4یکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Viewed Product Category 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Viewed Product Category 5یکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Viewed Product Name

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Viewed Product Nameیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Viewed Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Viewed Product SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Viewed Product SKUیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

آدرس دانلود شده

Dimension


Actions.DownloadUrl

آدرس صفحات خروجی

Dimension


Actions.ExitPageUrl

آدرس صفحات ورودی

Dimension


Actions.EntryPageUrl

آدرس صفحاتیکتا

معیار


nb_uniq_actions_pageurl (API)

آدرس صفحه

Dimension


Actions.PageUrl

آدرس فعالیت

Dimension


Actions.ActionUrl

آدرس فعالیتیکتا

معیار


nb_uniq_actions_actionurl (API)

آدرس‌های دانلودیکتا

معیار


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

آدرس‌های صفحه خروجییکتا

معیار


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

آدرس‌های صفحه ورودییکتا

معیار


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

آی دی بازدید کننده

Dimension


CoreHome.VisitorId

آی پی بازدید کننده

Dimension


CoreHome.VisitIp

آی پی بازدیدکنندگانیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitip (API)

اثر انگشت

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

اثر انگشت

معیار


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

ارائه دهنده خدمات

Dimension


Provider.Provider

ارائه دهندگانیکتا

معیار


nb_uniq_provider_provider (API)

افزونه (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

افزونه (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

افزونه (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

افزونه (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

افزونه (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

افزونه (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

افزونه (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

افزونه (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

اقدامات رویداد

Dimension


Events.EventAction

انواع بازدیدکنندگانیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

بازدید حداقل یک بار به هدف رسیده

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

بازدید ها

معیار


nb_visits (API)

بازدید ها با افزونه (Cookie)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

بازدید ها با افزونه (Flash)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

بازدید ها با افزونه (Java)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

بازدید ها با افزونه (PDF)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

بازدید ها با افزونه (QuickTime)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

بازدید ها با افزونه (RealPlayer)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

بازدید ها با افزونه (Silverlight)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

بازدید ها با افزونه (Windows Media)

معیار


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

بازدید های موثر

معیار


nb_visits_converted (API)

بازدید کنندگان یکتا

معیار


nb_uniq_visitors (API)

بازدید که به یک هدف مشخص تبدیل شده

Dimension


Goals.IdGoal

بازدیدها

معیار


hits (API)

تخفیف

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

تعداد بازدید صفحات

معیار


pageviews (API)

تعداد بازدید ها

Dimension


CoreHome.VisitsCount

تعداد جستجوهای داخلی

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

تعداد فعل و انفعالات

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

جمع کل

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

جمع کل DOM Completion Time

معیار


sum_time_dom_completion (API)

جمع کل DOM Processing Time

معیار


sum_time_dom_processing (API)

جمع کل Event Value

معیار


sum_events_eventvalue (API)

جمع کل Media Length (in Seconds)

معیار


sum_media_length (API)

جمع کل Network Time

معیار


sum_time_network (API)

جمع کل Number Of Items In Cart

معیار


sum_ecommerce_items (API)

جمع کل On Load Time

معیار


sum_time_on_load (API)

جمع کل Order Value

معیار


sum_ecommerce_revenue (API)

جمع کل Overall Revenue

معیار


sum_goals_revenue (API)

جمع کل Pageview Position

معیار


sum_actions_pageviewposition (API)

جمع کل Product Price

معیار


sum_ecommerce_productprice (API)

جمع کل Product Quantity

معیار


sum_ecommerce_productquantity (API)

جمع کل Profilable

معیار


sum_corehome_profilable (API)

جمع کل Seconds Since First Visit

معیار


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

جمع کل Seconds Since Last Ecommerce Order

معیار


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

جمع کل Seconds Since Last Visit

معیار


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

جمع کل Time Spent In Referring Action

معیار


sum_actions_timespentrefaction (API)

جمع کل Time Spent Playing Media (in Seconds)

معیار


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

جمع کل Time To Initial Media Play (in Seconds)

معیار


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

جمع کل Transfer Time

معیار


sum_time_transfer (API)

جمع کل Viewed Product Price

معیار


sum_ecommerce_productviewprice (API)

جمع کل تخفیف

معیار


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

جمع کل تعداد جستجوهای داخلی

معیار


sum_actions_visittotalsearches (API)

جمع کل تعداد فعل و انفعالات

معیار


sum_actions_visittotalinteractions (API)

جمع کل جمع کل

معیار


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

جمع کل روز بعد از آخرین بازدید

معیار


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

جمع کل روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

معیار


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

جمع کل روز بعد از اولین بازدید

معیار


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

جمع کل رویداد ها

معیار


sum_events_totalevents (API)

جمع کل زمان سرور

معیار


sum_time_server (API)

جمع کل طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

معیار


sum_corehome_visittotaltime (API)

جمع کل فعالیت‌های زمان بازدید

معیار


sum_actions (API)

جمع کل مالیات

معیار


sum_ecommerce_revenuetax (API)

جمع کل مدت زمان ایجاد صفحه

معیار


sum_actions_pagegenerationtime (API)

جمع کل هزینه حمل

معیار


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

حداقل DOM Completion Time

معیار


min_time_dom_completion (API)

حداقل DOM Processing Time

معیار


min_time_dom_processing (API)

حداقل Event Value

معیار


min_events_eventvalue (API)

حداقل Network Time

معیار


min_time_network (API)

حداقل On Load Time

معیار


min_time_on_load (API)

حداقل Transfer Time

معیار


min_time_transfer (API)

حداقل زمان سرور

معیار


min_time_server (API)

حداکثر DOM Completion Time

معیار


max_time_dom_completion (API)

حداکثر DOM Processing Time

معیار


max_time_dom_processing (API)

حداکثر Event Value

معیار


max_events_eventvalue (API)

حداکثر Form Views

معیار


max_form_views (API)

حداکثر Hesitation Time

معیار


max_form_time_hesitation (API)

حداکثر Media Length (in Seconds)

معیار


max_media_length (API)

حداکثر Network Time

معیار


max_time_network (API)

حداکثر Number Of Items In Cart

معیار


max_ecommerce_items (API)

حداکثر On Load Time

معیار


max_time_on_load (API)

حداکثر Order Value

معیار


max_ecommerce_revenue (API)

حداکثر Overall Revenue

معیار


max_goals_revenue (API)

حداکثر Pageview Position

معیار


max_actions_pageviewposition (API)

حداکثر Product Price

معیار


max_ecommerce_productprice (API)

حداکثر Product Quantity

معیار


max_ecommerce_productquantity (API)

حداکثر Seconds Since First Visit

معیار


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

حداکثر Seconds Since Last Ecommerce Order

معیار


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

حداکثر Seconds Since Last Visit

معیار


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

حداکثر Time Spent

معیار


max_form_time_spent (API)

حداکثر Time Spent In Referring Action

معیار


max_actions_timespentrefaction (API)

حداکثر Time Spent Playing Media (in Seconds)

معیار


max_mediaanalytics_spenttime (API)

حداکثر Time To First Submit

معیار


max_form_time_to_first_submission (API)

حداکثر Time To Initial Media Play (in Seconds)

معیار


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

حداکثر Transfer Time

معیار


max_time_transfer (API)

حداکثر Viewed Product Price

معیار


max_ecommerce_productviewprice (API)

حداکثر تخفیف

معیار


max_ecommerce_revenuediscount (API)

حداکثر تعداد جستجوهای داخلی

معیار


max_actions_visittotalsearches (API)

حداکثر تعداد فعل و انفعالات

معیار


max_actions_visittotalinteractions (API)

حداکثر جمع کل

معیار


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

حداکثر روز بعد از آخرین بازدید

معیار


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

حداکثر روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

معیار


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

حداکثر روز بعد از اولین بازدید

معیار


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

حداکثر رویداد ها

معیار


max_events_totalevents (API)

حداکثر زمان سرور

معیار


max_time_server (API)

حداکثر طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

معیار


max_corehome_visittotaltime (API)

حداکثر فعالیت‌های زمان بازدید

معیار


max_actions (API)

حداکثر مالیات

معیار


max_ecommerce_revenuetax (API)

حداکثر مدت زمان ایجاد صفحه

معیار


max_actions_pagegenerationtime (API)

حداکثر هزینه حمل

معیار


max_ecommerce_revenueshipping (API)

خانواده سیستم عامل

Dimension


DevicesDetection.Os

دسته بندی جستجو

Dimension


Actions.SearchCategory

دسته رویداد

Dimension


Events.EventCategory

دسته‌بندی‌ها (جستجوی سایت)یکتا

معیار


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

رزلوشن

Dimension


Resolution.Resolution

رزلوشنیکتا

معیار


nb_uniq_resolution_resolution (API)

روز بعد از آخرین بازدید

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

روز بعد از اولین بازدید

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

رویداد ها

Dimension


Events.TotalEvents

زبان

Dimension


UserLanguage.Language

زبان هایکتا

معیار


nb_uniq_userlanguage_language (API)

زمان سرور

Dimension


PagePerformance.TimeServer

سیستم عاملیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

شناسه های کاربرییکتا

معیار


nb_uniq_corehome_userid (API)

شناسه کاربری

Dimension


CoreHome.UserId

شهر

Dimension


UserCountry.City

شهرهایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_city (API)

طول جغرافیایی

Dimension


UserCountry.Longitude

طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

عرض جغرافیایی

Dimension


UserCountry.Latitude

عنوان صفحات خروجی

Dimension


Actions.ExitPageTitle

عنوان صفحات ورودی

Dimension


Actions.EntryPageTitle

عنوان صفحه

Dimension


Actions.PageTitle

عنوان صفحه خروجییکتا

معیار


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

عنوان صفحه ورودییکتا

معیار


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

عنوان های صفحهیکتا

معیار


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

فعالیت‌های زمان بازدید

Dimension


Actions.VisitTotalActions

قابل اندازه گیری هایکتا

معیار


nb_uniq_corehome_idsite (API)

قاره

Dimension


UserCountry.Continent

مارک وسیله

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

مالیات

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

محصول SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

مدت زمان ایجاد صفحه

Dimension


Actions.PageGenerationTime

مدل وسیله

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

مرورگر

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

مرورگر

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

مرورگر هایکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

مقدار متغیر سفارشی 1 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (بازدید دامنه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

مقدار متغیر سفارشی 1 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (حوزه صفحه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

مقدار متغیر سفارشی 1 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

مقدار متغیر سفارشی 2 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (بازدید دامنه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

مقدار متغیر سفارشی 2 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (حوزه صفحه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

مقدار متغیر سفارشی 2 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

مقدار متغیر سفارشی 3 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (بازدید دامنه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

مقدار متغیر سفارشی 3 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (حوزه صفحه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

مقدار متغیر سفارشی 3 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

مقدار متغیر سفارشی 4 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (بازدید دامنه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

مقدار متغیر سفارشی 4 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (حوزه صفحه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

مقدار متغیر سفارشی 4 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

مقدار متغیر سفارشی 5 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (بازدید دامنه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

مقدار متغیر سفارشی 5 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (حوزه صفحه)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

مقدار متغیر سفارشی 5 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

منبع

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

منبعیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

منطقه هایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_region (API)

میانگین

معیار


avg_event_value (API)

میانگین Number Of Items In Cart در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

میانگین Order Value در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

میانگین Profilable در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

میانگین Seconds Since First Visit در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

میانگین Seconds Since Last Ecommerce Order در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

میانگین Seconds Since Last Visit در بازدید

معیار


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

میانگین تخفیف در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

میانگین تعداد جستجوهای داخلی در بازدید

معیار


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

میانگین تعداد فعل و انفعالات در بازدید

معیار


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

میانگین جمع کل در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

میانگین روز بعد از آخرین بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

میانگین روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

میانگین روز بعد از اولین بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

میانگین رویداد ها در بازدید

معیار


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

میانگین زمان تولید

معیار


avg_page_generation_time (API)

میانگین طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه) در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

میانگین فعالیت‌های زمان بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_actions_per_visits (API)

میانگین مالیات در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

میانگین هزینه حمل در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

نام

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

نام رویداد

Dimension


Events.EventName

نام محصول

Dimension


Ecommerce.ProductName

نام و نام خانوادگی ارجاع دهنده

Dimension


Referrers.ReferrerName

نامیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

نرخ تبدیل

معیار


visits_conversion_rate (API)

نرخ فرار

معیار


bounce_rate (API)

نسخه سیستم عاملیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

نسخه مرورگر

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

نسخه مرورگریکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

نمایش های صفحه با زمان تولید آن

معیار


pageviews_with_generation_time (API)

نوع نمایش

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

نوع وسیله

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

هزینه حمل

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

وضعیت تجارت الکترونیک در پایان این دیدار است

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

وضعیت تجارت الکترونیک در پایان این دیدار استیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

پس زدگی

معیار


bounce_count (API)

کشور

Dimension


UserCountry.Country

کشورهایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_country (API)

کلمات کلیدییکتا

معیار


nb_uniq_referrers_keyword (API)

کلمه کلیدی

Dimension


Referrers.Keyword

کلمه کلیدی

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

کلمه کلیدییکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

کلیدواژه‌ها (جستجوی سایت)یکتا

معیار


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

میانبرهای در دسترس

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy