واژه‌ نامه

برای استفاده‌ی هر چه بیشتر از داده‌های تحلیلی Matomo، درباره‌ی واژه‌های کاربردی مطالعه کنید.

معیار ها

% خروج‌ها جستجو (فعالیت‌ها)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interaction Rate


interaction_rate (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

impression_rate


impression_rate (API)

بازدید ها


nb_visits (API)

بازدید کنندگان یکتا


nb_uniq_visitors (API)

تعداد بازدید صفحات


nb_pageviews (API)

تعداد بازدید صفحات


nb_hits (API)

تعداد نمایش صفحه منحصر به فرد


nb_uniq_pageviews (API)

تعداد نمایش صفحه منحصر به فرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

جستجوها


nb_searches (API)

جستجوها (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

خروجی ها


exit_nb_visits (API)

خروجی ها


nb_exits (API)

دانلودها


nb_downloads (API)

دانلودهای منحصربفرد


nb_uniq_downloads (API)

دانلودهای منحصربفرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

درآمد First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

درآمد Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

درآمد Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

درآمد Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

درآمد Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

درآمد Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

رویداد ها


nb_events (API)

صفحات نتایج جستجو


nb_pages_per_search (API)

عملیات


nb_actions (API)

فعالیت‌ها در هر بازدید


nb_actions_per_visit (API)

لینک های خروجی


nb_outlinks (API)

لینک های خروجی منحصر به فرد


nb_uniq_outlinks (API)

میانگین زمان بازدید (بر اساس ثانیه)


avg_time_on_site (API)

میانگین زمان تولید


avg_time_generation (API)

میانگین زمان سپری شده در صفحه


avg_time_on_page (API)

میزان پس‌زدگی - بانس ریت


bounce_rate (API)

میزان پس‌زدگی - بانس ریت (فعالیت‌ها)


bounce_rate (API)

نرخ تبدیل


conversion_rate (API)

نرخ تبدیل First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

نرخ تبدیل Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

نرخ تبدیل Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

نرخ تبدیل Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

نرخ تبدیل Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

نرخ تبدیل Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

نرخ خروج


exit_rate (API)

نرخ خروج (فعالیت‌ها)


exit_rate (API)

ورودی ها


entry_nb_visits (API)

پس زدگی


entry_bounce_count (API)

کاربران


nb_users (API)

کلیک شده در نتایج جستجو


nb_hits_following_search (API)

کلیک های منحصر به فرد (فعالیت‌ها)


nb_visits (API)

گزارش ها

All Channels (ارجاع دهنده ها)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Browser engines (بازدید کننده ها)

Channel Type (ارجاع دهنده ها)

Forms Overview (Forms)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

آدرس صفحات (فعالیت‌ها)

ارائه دهنده خدمات (بازدید کننده ها)

بازدید تعداد بازدید (فعالیت‌ها)

بازدید ها بر اساس زمان سرور (بازدید کننده ها)

بازدید ها بر اساس زمان محلی (بازدید کننده ها)

بازدیدها براساس روزهای هفته (بازدید کننده ها)

جستجوی بخش ها (فعالیت‌ها)

جستجوی کلیدواژه ها بدون نتیجه بود (فعالیت‌ها)

خروج از عنوان های صفحه (فعالیت‌ها)

دانلودها (فعالیت‌ها)

شبکه های اجتماعی (ارجاع دهنده ها)

شهر (بازدید کننده ها)

صفحات در هر نمایش (فعالیت‌ها)

صفحه های خروجی (فعالیت‌ها)

صفحه های ورودی (فعالیت‌ها)

طول بازدید (فعالیت‌ها)

عناوین صفحه ها (فعالیت‌ها)

عنوان های صفحه پیرو جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

عنوان های صفحه پیرو جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

قاره (بازدید کننده ها)

لیست افزونه ها (بازدید کننده ها)

لینک های خروجی (فعالیت‌ها)

متغیرهای سفارشی (بازدید کننده ها)

مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید (فعالیت‌ها)

مرورگر ها (بازدید کننده ها)

منطقه (بازدید کننده ها)

موتور های جستجو (ارجاع دهنده ها)

وب سایت ها (ارجاع دهنده ها)

ورود به عنوان های صفحه (فعالیت‌ها)

پیکربندی (بازدید کننده ها)

کشور (بازدید کننده ها)

کلمات کلیدی (ارجاع دهنده ها)

کلیدواژه های جستجوی سایت (فعالیت‌ها)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

URL بازگشتی Variable


{⁣{Referrer}}

URL بازگشتی Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

آدرس صفحه Variable


{⁣{PageUrl}}

عنوان صفحه Variable


{⁣{PageTitle}}

Custom Reports

(کلمه (جستجوی سایت

Dimension

Avg. Completion

معیار


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

معیار


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

معیار


avg_spent_time (API)

Bandwidth

Dimension

Browser Enginesیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Campaign Id

Dimension

Campaign Idیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Campaign Name

Dimension

Campaign Nameیکتا

معیار


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Channel Type

Dimension

Channel Typesیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Click ID

Dimension

Click IDیکتا

معیار


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Content

Dimension

Content Interaction

Dimension

Content Interactionsیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Content Name

Dimension

Content Namesیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentname (API)

Content Piece

Dimension

Content Piecesیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Content Target

Dimension

Content Targetsیکتا

معیار


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Contentیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Continentsیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Device Brandsیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Device Modelsیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Device Typesیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Event Actionsیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventaction (API)

Event Categoriesیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Event Namesیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventname (API)

Event URL

Dimension

Event URLsیکتا

معیار


nb_uniq_events_eventurl (API)

Event Value

Dimension

Events With A Value

معیار


events_with_event_value (API)

Finish Rate

معیار


media_finish_rate (API)

Finishes

معیار


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

معیار


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

معیار


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

معیار


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

معیار


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

معیار


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

معیار


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

معیار


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

معیار


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

معیار


form_starters_rate (API)

Form Starts

معیار


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

معیار


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension

Form Submitters

معیار


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

معیار


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

معیار


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension

Grouped Resourcesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Hesitation Time

معیار


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hour

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

معیار


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

معیار


nb_media_uniq_impressions (API)

Latitudesیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Longitudesیکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Media Titlesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Medium

Dimension

Mediumیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Number Of Items In Cart

Dimension

Order ID

Dimension

Order ID

معیار


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension

Overall Revenue

Dimension

Play Rate

معیار


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Player Namesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Plays

معیار


nb_media_plays (API)

Product Namesیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Product Price

Dimension

Product Quantity

Dimension

Product SKUsیکتا

معیار


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Provider

Dimension

Providerیکتا

معیار


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Referrer Namesیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Referrer URLsیکتا

معیار


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Resolution

Dimension

Resource

Dimension

Resourcesیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Time Spent

معیار


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

معیار


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To First Submit

Dimension

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

URL بازگشتی

Dimension

Video Resolutionsیکتا

معیار


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Visitor_Fingerprint

معیار


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

آدرس دانلود شده

Dimension

آدرس صفحات خروجی

Dimension

آدرس صفحات ورودی

Dimension

آدرس صفحاتیکتا

معیار


nb_uniq_actions_pageurl (API)

آدرس صفحه

Dimension

آدرس کلیک شده

Dimension

آدرس‌های دانلودیکتا

معیار


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

آدرس‌های صفحه خروجییکتا

معیار


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

آدرس‌های صفحه ورودییکتا

معیار


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

آدرس‌های کلیک شدهیکتا

معیار


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

آی دی بازدید کننده

Dimension

آی پی بازدید کننده

Dimension

آی پی بازدیدکنندگانیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitip (API)

اثر انگشت

Dimension

ارائه دهنده خدمات

Dimension

ارائه دهندگانیکتا

معیار


nb_uniq_provider_provider (API)

اقدامات رویداد

Dimension

انواع بازدیدکنندگانیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

بازدید حداقل یک بار به هدف رسیده

Dimension

بازدید ها

معیار


nb_visits (API)

بازدید های موثر

معیار


nb_visits_converted (API)

بازدید کنندگان یکتا

معیار


nb_uniq_visitors (API)

بازدید که به یک هدف مشخص تبدیل شده

Dimension

بازدیدها

معیار


hits (API)

تخفیف

Dimension

تعداد بازدید صفحات

معیار


pageviews (API)

تعداد بازدید ها

Dimension

تعداد جستجوهای داخلی

Dimension

تعداد فعل و انفعالات

Dimension

جمع کل

Dimension

جمع کل Bandwidth

معیار


sum_bandwidth_bandwidth (API)

جمع کل Event Value

معیار


sum_events_eventvalue (API)

جمع کل Media Length (in Seconds)

معیار


sum_media_length (API)

جمع کل Number Of Items In Cart

معیار


sum_ecommerce_items (API)

جمع کل Order Value

معیار


sum_ecommerce_revenue (API)

جمع کل Overall Revenue

معیار


sum_goals_revenue (API)

جمع کل Product Price

معیار


sum_ecommerce_productprice (API)

جمع کل Product Quantity

معیار


sum_ecommerce_productquantity (API)

جمع کل Time Spent Playing Media (in Seconds)

معیار


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

جمع کل Time To Initial Media Play (in Seconds)

معیار


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

جمع کل تخفیف

معیار


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

جمع کل تعداد جستجوهای داخلی

معیار


sum_actions_visittotalsearches (API)

جمع کل تعداد فعل و انفعالات

معیار


sum_actions_visittotalinteractions (API)

جمع کل جمع کل

معیار


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

جمع کل روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

معیار


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

جمع کل روز بعد از اولین بازدید

معیار


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

جمع کل رویداد ها

معیار


sum_events_totalevents (API)

جمع کل طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

معیار


sum_corehome_visittotaltime (API)

جمع کل فعالیت‌های زمان بازدید

معیار


sum_actions (API)

جمع کل مالیات

معیار


sum_ecommerce_revenuetax (API)

جمع کل مدت زمان ایجاد صفحه

معیار


sum_actions_pagegenerationtime (API)

جمع کل مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید

معیار


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

جمع کل موقعیت تعامل

معیار


sum_actions_interactionposition (API)

جمع کل هزینه پستی

معیار


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

حداقل Event Value

معیار


min_events_eventvalue (API)

حداکثر Bandwidth

معیار


max_bandwidth_bandwidth (API)

حداکثر Event Value

معیار


max_events_eventvalue (API)

حداکثر Form Views

معیار


max_form_views (API)

حداکثر Hesitation Time

معیار


max_form_time_hesitation (API)

حداکثر Media Length (in Seconds)

معیار


max_media_length (API)

حداکثر Number Of Items In Cart

معیار


max_ecommerce_items (API)

حداکثر Order Value

معیار


max_ecommerce_revenue (API)

حداکثر Overall Revenue

معیار


max_goals_revenue (API)

حداکثر Product Price

معیار


max_ecommerce_productprice (API)

حداکثر Product Quantity

معیار


max_ecommerce_productquantity (API)

حداکثر Time Spent

معیار


max_form_time_spent (API)

حداکثر Time Spent Playing Media (in Seconds)

معیار


max_mediaanalytics_spenttime (API)

حداکثر Time To First Submit

معیار


max_form_time_to_first_submission (API)

حداکثر Time To Initial Media Play (in Seconds)

معیار


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

حداکثر تخفیف

معیار


max_ecommerce_revenuediscount (API)

حداکثر تعداد جستجوهای داخلی

معیار


max_actions_visittotalsearches (API)

حداکثر تعداد فعل و انفعالات

معیار


max_actions_visittotalinteractions (API)

حداکثر جمع کل

معیار


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

حداکثر روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

معیار


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

حداکثر روز بعد از اولین بازدید

معیار


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

حداکثر رویداد ها

معیار


max_events_totalevents (API)

حداکثر طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

معیار


max_corehome_visittotaltime (API)

حداکثر فعالیت‌های زمان بازدید

معیار


max_actions (API)

حداکثر مالیات

معیار


max_ecommerce_revenuetax (API)

حداکثر مدت زمان ایجاد صفحه

معیار


max_actions_pagegenerationtime (API)

حداکثر مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید

معیار


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

حداکثر موقعیت تعامل

معیار


max_actions_interactionposition (API)

حداکثر هزینه پستی

معیار


max_ecommerce_revenueshipping (API)

خانواده سیستم عامل

Dimension

دسته رویداد

Dimension

دسته‌بندی (جستجوی سایت)

Dimension

رزلوشن

Dimension

رزلوشنیکتا

معیار


nb_uniq_resolution_resolution (API)

روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی

Dimension

روز بعد از اولین بازدید

Dimension

رویداد ها

Dimension

زبان

Dimension

زبان هایکتا

معیار


nb_uniq_userlanguage_language (API)

سیستم عاملیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

شناسه های کاربرییکتا

معیار


nb_uniq_corehome_userid (API)

شناسه کاربری

Dimension

شهر

Dimension

شهرهایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_city (API)

طول جغرافیایی

Dimension

طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه)

Dimension

عرض جغرافیایی

Dimension

عنوان صفحات خروجی

Dimension

عنوان صفحات ورودی

Dimension

عنوان صفحه

Dimension

عنوان صفحه خروجییکتا

معیار


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

عنوان صفحه ورودییکتا

معیار


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

عنوان های صفحهیکتا

معیار


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

فعالیت‌های زمان بازدید

Dimension

قابل اندازه گیری

Dimension

قابل اندازه گیری هایکتا

معیار


nb_uniq_corehome_idsite (API)

قاره

Dimension

مارک وسیله

Dimension

مالیات

Dimension

محصول SKU

Dimension

مدت زمان ایجاد صفحه

Dimension

مدل وسیله

Dimension

مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید

Dimension

مرورگر

Dimension

مرورگر

Dimension

مرورگر هایکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (scope Conversion)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 1 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (بازدید دامنه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 1 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 1 (حوزه صفحه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 1 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (scope Conversion)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 2 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (بازدید دامنه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 2 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 2 (حوزه صفحه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 2 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (scope Conversion)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 3 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (بازدید دامنه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 3 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 3 (حوزه صفحه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 3 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (scope Conversion)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 4 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (بازدید دامنه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 4 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 4 (حوزه صفحه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 4 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (scope Conversion)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 5 (scope Conversion)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (بازدید دامنه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 5 (بازدید دامنه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

مقدار متغیر سفارشی 5 (حوزه صفحه)

Dimension

مقدار متغیر سفارشی 5 (حوزه صفحه)یکتا

معیار


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

منبع

Dimension

منبعیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

منطقه

Dimension

منطقه هایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_region (API)

منطقه هایکتا

معیار


nb_uniq_geoip2_region (API)

موقعیت تعامل

Dimension

میانگین

معیار


avg_event_value (API)

میانگین Number Of Items In Cart در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

میانگین Order Value در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

میانگین تخفیف در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

میانگین تعداد جستجوهای داخلی در بازدید

معیار


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

میانگین تعداد فعل و انفعالات در بازدید

معیار


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

میانگین جمع کل در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

میانگین روز بعد از آخرین سفارش الکترونیکی در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

میانگین روز بعد از اولین بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

میانگین رویداد ها در بازدید

معیار


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

میانگین زمان تولید

معیار


avg_page_generation_time (API)

میانگین طول زمان بازدید (بر اساس ثانیه) در بازدید

معیار


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

میانگین فعالیت‌های زمان بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_actions_per_visits (API)

میانگین مالیات در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

میانگین مراجعه کننده در روز پس از آخرین بازدید در بازدید

معیار


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

میانگین هزینه پستی در Order ID

معیار


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

میزان پس‌زدگی - بانس ریت

معیار


bounce_rate (API)

نام

Dimension

نام رویداد

Dimension

نام محصول

Dimension

نام و نام خانوادگی ارجاع دهنده

Dimension

نامیکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

نرخ تبدیل

معیار


visits_conversion_rate (API)

نسخه سیستم عاملیکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

نسخه مرورگر

Dimension

نسخه مرورگریکتا

معیار


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

نمایش های صفحه با زمان تولید آن

معیار


pageviews_with_generation_time (API)

نوع نمایش

Dimension

نوع وسیله

Dimension

هزینه پستی

Dimension

وضعیت تجارت الکترونیک در پایان این دیدار است

Dimension

وضعیت تجارت الکترونیک در پایان این دیدار استیکتا

معیار


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

پس زدگی

معیار


bounce_count (API)

کشور

Dimension

کشورهایکتا

معیار


nb_uniq_usercountry_country (API)

کلمات کلیدییکتا

معیار


nb_uniq_referrers_keyword (API)

کلمه کلیدی

Dimension

کلمه کلیدی

Dimension

کلمه کلیدییکتا

معیار


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

کلیدواژه‌ها (جستجوی سایت)یکتا

معیار


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

میانبرهای در دسترس

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy