Ordliste

Lær mer om ofte brukt orbruk for å få mest mulig ut av Matomo-analyse.

Måltall

% søkeutganger (Handlinger)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Besøk


nb_visits (API)

Brukere


nb_users (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Desktop CLS


nb_cls_numericvalue_desktop (API)

Desktop FCP


nb_fcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop FID


nb_fid_numericvalue_desktop (API)

Desktop Information


audit_display_value_desktop (API)

Desktop LCP


nb_lcp_numericvalue_desktop (API)

Desktop Numeric score


nb_audit_numeric_desktop (API)

Desktop Page Speed Score


performance_score_desktop (API)

Desktop Score Percentage


nb_audit_score_desktop (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gj.snitt. besøksvarighet (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Gj.snitt. genereringstid


avg_time_generation (API)

Gj.snitt. tid på side


avg_time_on_page (API)

Gjennomsnittet av alle verdier for denne hendelsen


avg_event_value (API)

Gjennomsnittlig DOM-behandlingstid


avg_time_dom_processing (API)

Gjennomsnittlig DOM-fullføringstid


avg_time_dom_completion (API)

Gjennomsnittlig innlastingstid


avg_time_on_load (API)

Gjennomsnittlig nettverkstid


avg_time_network (API)

Gjennomsnittlig overføringstid


avg_time_transfer (API)

Gjennomsnittlig tid for lasting av side


avg_page_load_time (API)

Gjennomsnittlig tjenertid


avg_time_server (API)

Handlinger


nb_actions (API)

Handlinger per besøk


nb_actions_per_visit (API)

Hendelser


nb_events (API)

Hendelser med en verdi


nb_events_with_value (API)

Hendelsesverdi


sum_event_value (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Innganger


entry_nb_visits (API)

Innholdsinteraksjoner


nb_interactions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaksjonsrate


interaction_rate (API)

Klikket i søkeresultat


nb_hits_following_search (API)

Konvertering First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konvertering Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konvertering Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konvertering Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konvertering Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konvertering Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverteringsrate


conversion_rate (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maks. hendelsesverdi


max_event_value (API)

Min. hendelsesverdi


min_event_value (API)

Mobile CLS


nb_cls_numericvalue_mobile (API)

Mobile FCP


nb_fcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile FID


nb_fid_numericvalue_mobile (API)

Mobile Information


audit_display_value_mobile (API)

Mobile LCP


nb_lcp_numericvalue_mobile (API)

Mobile Numeric score


nb_audit_numeric_mobile (API)

Mobile Page Speed Score


performance_score_mobile (API)

Mobile Score Percentage


nb_audit_score_mobile (API)

Nedlastinger


nb_downloads (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Omsetning First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Omsetning Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Omsetning Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Omsetning Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Omsetning Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Omsetning Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidevisninger


nb_hits (API)

Sidevisninger


nb_pageviews (API)

Sprett


entry_bounce_count (API)

Sprettfrekvens


bounce_rate (API)

Sprettfrekvens (Handlinger)


bounce_rate (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Søk


nb_searches (API)

Søk (Handlinger)


nb_visits (API)

Søkeresultatsider


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unike besøkere


nb_uniq_visitors (API)

Unike klikk (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike nedlastinger


nb_uniq_downloads (API)

Unike nedlastinger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike sidevisninger


nb_uniq_pageviews (API)

Unike sidevisninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike utlenker


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Utganger


exit_nb_visits (API)

Utganger


nb_exits (API)

Utgangsfrekvens


exit_rate (API)

Utgangsfrekvens (Handlinger)


exit_rate (API)

Utlenker


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

Alle kanaler (Henvisere)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besøk etter besøksnummer (Handlinger)

Besøk etter dager siden siste besøk (Handlinger)

Besøk etter ukedag (Besøkere)

Besøk per konvertering (Mål)

Besøk per time i sidens tidssone (Besøkere)

Besøk pr. lokaltid (Besøkere)

Besøksammendrag (Besøkere)

Besøkslengde (Handlinger)

Bruker IDer (Besøkere)

By (Besøkere)

Dager til konvertering (Mål)

Egendefinerte variabler (Besøkere)

Enhetsmerke (Besøkere)

Enhetsmodell (Besøkere)

Enhetstype (Besøkere)

Form "UserForm" - Forms Overview (Forms)

Form "UserForm" - Page URLs (Forms)

Form "add-read" - Forms Overview (Forms)

Form "add-read" - Page URLs (Forms)

Form "profile_data_form" - Forms Overview (Forms)

Form "profile_data_form" - Page URLs (Forms)

Form "storeForm" - Forms Overview (Forms)

Form "storeForm" - Page URLs (Forms)

Form "xpather-form" - Forms Overview (Forms)

Form "xpather-form" - Page URLs (Forms)

Forms Overview (Forms)

Handlinger - Hovedmåltall (Handlinger)

Hendelseshandlinger (Handlinger)

Hendelseskategorier (Handlinger)

Hendelsesnavn (Handlinger)

Henviseroversikt (Henvisere)

Hovedmåltall (API)

Inngangssider (Handlinger)

Innholdsdel (Handlinger)

Innholdsnavn (Handlinger)

Internett-leverandør (Besøkere)

Kanaltype (Henvisere)

Konfigurasjoner (Besøkere)

Kontinent (Besøkere)

Land (Besøkere)

Liste over utvidelser (Besøkere)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Mål (Mål)

Måloversikt (Mål)

Måloversikt - Besøk per konvertering (Mål)

Måloversikt - Dager til konvertering (Mål)

Nedlastinger (Handlinger)

Nettlesere (Besøkere)

Nettlesermotorer (Besøkere)

Nettleserspråk (Besøkere)

Nettleserversjon (Besøkere)

Nettsteder (Henvisere)

Nøkkelord (Henvisere)

Nøkkelord for sidesøk (Handlinger)

Nøkkelord uten resultater (Handlinger)

Operativsystem-familier (Besøkere)

Operativsystem-versjoner (Besøkere)

Oversiktspanel for alle nettsteder (Alle nettsteder)

Oversiktspanel for ett nettsted (Alle nettsteder)

Region (Besøkere)

SEO Web Vitals (Henvisere)

Side-URLer (Handlinger)

Sider per besøk (Handlinger)

Sider som følger etter et nettstedssøk (Handlinger)

Sidetitler (Handlinger)

Sidetittel fulgt av ett nettstedssøk (Handlinger)

Skjermoppløsninger (Besøkere)

Sosiale nettverk (Henvisere)

Språkkode (Besøkere)

Søkekategorier (Handlinger)

Søkemotorer (Henvisere)

Tilbakevendende besøk (Handlinger)

Titler på inngangssider (Handlinger)

Titler på utgangssider (Handlinger)

Utgangssider (Handlinger)

Utlenker (Handlinger)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Ytelsesoversikt (Handlinger)

Tagg-behandler

AddThis Tag

Alle klikk på element Trigger

Alle lenkeklikk Trigger

Alle nedlastningsklikk Trigger

Antall H1-elementer Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Antall H2-elementer Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Beholder-ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Beholder-revisjon Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Brukeragent Variable


{⁣{UserAgent}}

Bugsnag Tag

Cointainer-versjonsnavn Variable


{⁣{ContainerVersion}}

DNS-oppslagstid Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM klar Trigger

DOM-element Variable

Datalag Variable

Draktfarge Tag

Egendefinert HTML Tag

Egendefinert JavaScript Variable

Egendefinert begivenhet Trigger

Egendefinert bilde Tag

Element-klikk Variable


{⁣{ClickElement}}

Elementsynlighet Trigger

Emarsys Tag

Facebook-piksel Tag

Feil-nettadresse Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Feillinje Variable


{⁣{ErrorLine}}

Feilmelding Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Forhåndsvisningsmodus Variable


{⁣{PreviewMode}}

Fullskjerm Trigger

Første nettadressemappe Variable


{⁣{FirstDirectory}}

Førstepartskake Variable

Gammel historikknettadresse Variable


{⁣{HistoryHashOldUrl}}

Gammel historikksti Variable


{⁣{HistoryHashOldPath}}

Gammel historikksti Variable


{⁣{HistoryHashOldSearch}}

Google Analytics (universell) Tag

Henvisnings-URL Variable

Henvisnings-URL Variable


{⁣{Referrer}}

Historikk-kilde Variable


{⁣{HistorySource}}

Historikkendring Trigger

Honeybadger Tag

ISO-dato Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript-feil Trigger

JavaScript-variabel Variable

Klikk på knapp Variable


{⁣{ClickButton}}

Klikk på mål-nettadresse Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Klikk-ID Variable


{⁣{ClickId}}

Klikk-klasser Variable


{⁣{ClickClasses}}

Klikk-tekst Variable


{⁣{ClickText}}

Konstant Variable

LinkedIn Insight-tagg Tag

LiveZilla-slurding/overvåkning Tag

Lokal dato Variable


{⁣{LocalDate}}

Lokal tid Variable


{⁣{LocalTime}}

Lokal time Variable


{⁣{LocalHour}}

Matomo-analyse Tag

Matomo-oppsett Variable

Miljønavn Variable


{⁣{Environment}}

Navn på klikk-node Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Nettadresse for målet til det synlige elementet Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Nettadresse-parameter Variable

Nettadresse-variabel Variable

Nettleserspråk Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Ny historikknettadresse Variable


{⁣{HistoryHashNewUrl}}

Ny historikksjekksum Variable


{⁣{HistoryHashNew}}

Ny historikksti Variable


{⁣{HistoryHashNewPath}}

Nytt søk i historikk Variable


{⁣{HistoryHashNewSearch}}

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Prosentvis loddrett rulling Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Prosentvis vannrett rulling Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Raygun Tag

Rullingskilde Variable


{⁣{ScrollSource}}

Rullingsrekkevidde Trigger

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Side-URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Side-sjekksum Variable


{⁣{PageHash}}

Side-vertsnavn Variable


{⁣{PageHostname}}

Sidens metainnhold Variable

Sideopphav Variable


{⁣{PageOrigin}}

Sideopptegningstid Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Sidesti Variable


{⁣{PagePath}}

Sidetittel Variable


{⁣{PageTitle}}

Sidevisning Trigger

Sjekksum for gammel historikk Variable


{⁣{HistoryHashOld}}

Skjema-ID Variable


{⁣{FormId}}

Skjema-element Variable


{⁣{FormElement}}

Skjema-klasser Variable


{⁣{FormClasses}}

Skjemainnsendelse Trigger

Skjemamåls-nettadresse Variable


{⁣{FormDestination}}

Skjemanavn Variable


{⁣{FormName}}

Skjermbredde Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Skjermhøyde Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Skjermhøyde tilgjengelig Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Synlig element-ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Synlig elementnodenavn Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Synlig elementtekst Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Synlige elementklasser Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Tawk.to Tag

Tid siden sideinnlasting Variable

Tidsur Trigger

Tilfeldig nummer Variable


{⁣{RandomNumber}}

Tilgjengelig skjermbredde Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Topp-piksel for rulling Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Total sideinnlastingstid Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

UET-tagg for Bing-reklamer Tag

UTC-dato Variable


{⁣{UtcDate}}

Uforanderlig nettadresse Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Ukedag Variable


{⁣{Weekday}}

Venstre piksel for rulling Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Vindu forlatt Trigger

Vindu innlastet Trigger

Vindu ulastet Trigger

Visual Website Optimizer Tag

Zendesk-sludring (tidligere Zopim) Tag

etracker-vevanalyse Tag

Custom Reports

Ad Click ID

Dimension


AttributedConversionExport.AdClickId

Ad Provider

Dimension


AttributedConversionExport.AdProvider

Antall Artikler I Handlekurv

Dimension


Ecommerce.Items

Antall Besøk

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Antall Interaksjoner

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Antall Interne Søk

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Antall Søkeord (søk På Siden)

Dimension


Actions.SearchCount

Avg. Completion

Måltall


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Måltall


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Måltall


avg_spent_time (API)

Bestillingsverdi

Dimension


Ecommerce.Revenue

Besøk

Måltall


nb_visits (API)

Besøk E-handelstatus Etter Slutten Av Besøket

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Besøk Konvertert Til Et Spesifikt Mål-ID

Dimension


Goals.IdGoal

Besøk Med Konvertering

Måltall


nb_visits_converted (API)

Besøk Med Utvidelse (Cookie)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_plugincookie (API)

Besøk Med Utvidelse (Flash)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginflash (API)

Besøk Med Utvidelse (Java)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginjava (API)

Besøk Med Utvidelse (PDF)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginpdf (API)

Besøk Med Utvidelse (QuickTime)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginquicktime (API)

Besøk Med Utvidelse (RealPlayer)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginrealplayer (API)

Besøk Med Utvidelse (Silverlight)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginsilverlight (API)

Besøk Med Utvidelse (Windows Media)

Måltall


nb_visits_with_deviceplugins_pluginwindowsmedia (API)

Besøk Som Er Konvertert Til Minst Ett Mål

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Besøker-ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Besøkstype

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Besøksvarighet (i Sekunder)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Besøkt Produktnavn

Dimension


Ecommerce.ProductViewName

Breddegrad

Dimension


UserCountry.Latitude

Bruker-ID

Dimension


CoreHome.UserId

By

Dimension


UserCountry.City

Dager Siden Første Besøk

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dager Siden Siste Besøk

Dimension


VisitorInterest.VisitorDaysSinceLast

Dager Siden Siste E-handelordre

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Delsum

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

DOM-behandlingstid

Dimension


PagePerformance.TimeDomProcessing

DOM-fullføringstid

Dimension


PagePerformance.TimeDomCompletion

Enhetsmerke

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Enhetsmodell

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Enhetstype

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Fingeravtrykk

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Fingeravtrykk

Måltall


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Finish Rate

Måltall


media_finish_rate (API)

Finishes

Måltall


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Måltall


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Måltall


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Måltall


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Måltall


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Conversions

Måltall


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Måltall


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Måltall


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Måltall


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Måltall


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Måltall


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Måltall


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Måltall


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Måltall


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Måltall


nb_form_views (API)

Frakt

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Gj.snitt. Genereringstid

Måltall


avg_page_generation_time (API)

Gjennomsnittlig Antall Artikler I Handlekurv Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig Antall Interaksjoner Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Antall Interne Søk Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Bestillingsverdi Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig Besøksvarighet (i Sekunder) Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Dager Siden Første Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Dager Siden Siste Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_visitorinterest_visitordayssincelast_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Dager Siden Siste E-handelordre Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Delsum Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig DOM-behandlingstid

Måltall


avg_time_dom_processing (API)

Gjennomsnittlig DOM-fullføringstid

Måltall


avg_time_dom_completion (API)

Gjennomsnittlig Frakt Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig Handlinger I Løpet Av Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Hendelser Per Besøk

Måltall


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Innlastingstid

Måltall


avg_time_on_load (API)

Gjennomsnittlig Nettverkstid

Måltall


avg_time_network (API)

Gjennomsnittlig Overføringstid

Måltall


avg_time_transfer (API)

Gjennomsnittlig Profilerbar Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_profilable_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Rabatt Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig Sekunder Siden Første Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitorsecondssincefirst_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Sekunder Siden Siste Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Sekunder Siden Siste E-handelsbestilling Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitorsecondssinceorder_per_visits (API)

Gjennomsnittlig Skatt Per Ordre-ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Gjennomsnittlig Tjenertid

Måltall


avg_time_server (API)

Gjennomsnittlig Verdi

Måltall


avg_event_value (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Handlinger I Løpet Av Besøk

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Handlings-URL

Dimension


Actions.ActionUrl

Hendelsekategori

Dimension


Events.EventCategory

Hendelser

Dimension


Events.TotalEvents

Hendelser Med En Verdi

Måltall


events_with_event_value (API)

Hendelseshandling

Dimension


Events.EventAction

Hendelsesnavn

Dimension


Events.EventName

Hendelsesnettadresse

Dimension


Events.EventUrl

Hendelsesverdi

Dimension


Events.EventValue

Henvisnings-URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Henvisningsnavn

Dimension


Referrers.ReferrerName

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Måltall


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Måltall


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Måltall


nb_media_uniq_impressions (API)

Innholdsdel

Dimension


Contents.ContentPiece

Innholdsinteraksjon

Dimension


Contents.ContentInteraction

Innholdsmål

Dimension


Contents.ContentTarget

Innholdsnavn

Dimension


Contents.ContentName

Internett-leverandør

Dimension


Provider.Provider

IP For Besøker

Dimension


CoreHome.VisitIp

Kampanje-ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kampanje-nøkkelord

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Kampanjegruppe

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignGroup

Kampanjeinnhold

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Kampanjekilde

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kampanjemedium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Kampanjenavn

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Kampanjeplassering

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignPlacement

Kanaltype

Dimension


Referrers.ReferrerType

Klienttype

Dimension


DevicesDetection.ClientType

Klikket Utgående Lenke

Dimension


Actions.ClickedUrl

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Konverteringsrate

Måltall


visits_conversion_rate (API)

Land

Dimension


UserCountry.Country

Lengdegrad

Dimension


UserCountry.Longitude

Lokal Tid - Minutt (besøkets Start)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Lokal Time - Time (besøkets Begynnelse)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Maks Antall Artikler I Handlekurv

Måltall


max_ecommerce_items (API)

Maks Antall Interaksjoner

Måltall


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks Antall Interne Søk

Måltall


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks Bestillingsverdi

Måltall


max_ecommerce_revenue (API)

Maks Besøksvarighet (i Sekunder)

Måltall


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks Dager Siden Første Besøk

Måltall


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks Dager Siden Siste Besøk

Måltall


max_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Maks Dager Siden Siste E-handelordre

Måltall


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks Delsum

Måltall


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks DOM-behandlingstid

Måltall


max_time_dom_processing (API)

Maks DOM-fullføringstid

Måltall


max_time_dom_completion (API)

Maks Form Views

Måltall


max_form_views (API)

Maks Frakt

Måltall


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks Handlinger I Løpet Av Besøk

Måltall


max_actions (API)

Maks Hendelser

Måltall


max_events_totalevents (API)

Maks Hendelsesverdi

Måltall


max_events_eventvalue (API)

Maks Hesitation Time

Måltall


max_form_time_hesitation (API)

Maks Media Length (in Seconds)

Måltall


max_media_length (API)

Maks Nettverkstid

Måltall


max_time_network (API)

Maks Overføringstid

Måltall


max_time_transfer (API)

Maks Produktmengde

Måltall


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks Produktpris

Måltall


max_ecommerce_productprice (API)

Maks Rabatt

Måltall


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks Sekunder Siden Første Besøk

Måltall


max_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Maks Sekunder Siden Siste Besøk

Måltall


max_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Maks Sekunder Siden Siste E-handelsbestilling

Måltall


max_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Maks Servertid

Måltall


max_time_server (API)

Maks Sidegenereringstid

Måltall


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks Sidevisningsposisjon

Måltall


max_actions_pageviewposition (API)

Maks Skatt

Måltall


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks Tid Brukt I Henvisningsforetagende

Måltall


max_actions_timespentrefaction (API)

Maks Time Spent

Måltall


max_form_time_spent (API)

Maks Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måltall


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks Time To First Submit

Måltall


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måltall


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maks Total Omsetning

Måltall


max_goals_revenue (API)

Maks Ved Innlastingstid

Måltall


max_time_on_load (API)

Maks Vist Produktpris

Måltall


max_ecommerce_productviewprice (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min DOM-behandlingstid

Måltall


min_time_dom_processing (API)

Min DOM-fullføringstid

Måltall


min_time_dom_completion (API)

Min Hendelsesverdi

Måltall


min_events_eventvalue (API)

Min Nettverkstid

Måltall


min_time_network (API)

Min Overføringstid

Måltall


min_time_transfer (API)

Min Servertid

Måltall


min_time_server (API)

Min Ved Innlastingstid

Måltall


min_time_on_load (API)

Nedlastings-URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Nettleser

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Nettlesermotor

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Nettleserversjon

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Nettverkstid

Dimension


PagePerformance.TimeNetwork

Nøkkel

Dimension


Referrers.Keyword

Nøkkelord (Sidesøk)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Operativsystemfamilie

Dimension


DevicesDetection.Os

Oppløsning

Dimension


Resolution.Resolution

Ordre-ID

Dimension


Ecommerce.Order

Ordre-ID

Måltall


nb_uniq_orders (API)

Overføringstid

Dimension


PagePerformance.TimeTransfer

Play Rate

Måltall


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Måltall


nb_media_plays (API)

Produkt-SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Produktmengde

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Produktnavn

Dimension


Ecommerce.ProductName

Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Profilerbar

Dimension


CoreHome.Profilable

Rabatt

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Sekunder Siden Første Besøk

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceFirst

Sekunder Siden Siste Besøk

Dimension


VisitorInterest.VisitorSecondsSinceLast

Sekunder Siden Siste E-handelsbestilling

Dimension


CoreHome.VisitorSecondsSinceOrder

Servertid

Dimension


PagePerformance.TimeServer

Side-URL

Dimension


Actions.PageUrl

Sidegenereringstid

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Sidetid — Time

Dimension


CoreHome.ServerTime

Sidetid — Time (begynnelsen På Besøket)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Sidetid — Time (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Sidetittel

Dimension


Actions.PageTitle

Sidevisninger

Måltall


pageviews (API)

Sidevisninger Med DOM- Behandlingstid

Måltall


pageviews_with_time_dom_processing (API)

Sidevisninger Med DOM-fullførelsestid

Måltall


pageviews_with_time_dom_completion (API)

Sidevisninger Med Genereringstid

Måltall


pageviews_with_generation_time (API)

Sidevisninger Med Innlastingstid

Måltall


pageviews_with_time_on_load (API)

Sidevisninger Med Nettverkstid

Måltall


pageviews_with_time_network (API)

Sidevisninger Med Overføringstid

Måltall


pageviews_with_time_transfer (API)

Sidevisninger Med Tjenertid

Måltall


pageviews_with_time_server (API)

Sidevisningsposisjon

Dimension


Actions.PageViewPosition

Skatt

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Sprett

Måltall


bounce_count (API)

Sprettfrekvens

Måltall


bounce_rate (API)

Språk

Dimension


UserLanguage.Language

Søkekategori

Dimension


Actions.SearchCategory

Tid Brukt I Henvisningsforetagende

Dimension


Actions.TimeSpentRefAction

Tid I UTC — Dag I Måneden (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Tid I UTC — Dag I Uken (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Tid I UTC — Dag I året (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Tid I UTC — Kvartal (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Tid I UTC — Minutt

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Tid I UTC — Minutt (besøksstart)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Tid I UTC — Minutt (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Tid I UTC — Måned (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Tid I UTC — Sekund (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Tid I UTC — Uke I året (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Tid I UTC — år (tidspunkt For Siste Foretagende)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Måltall


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Måltall


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Tittel På Inngangsside

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Tittel På Utgangsside

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Total Omsetning

Dimension


Goals.Revenue

Totalt Antall Artikler I Handlekurv

Måltall


sum_ecommerce_items (API)

Totalt Antall Interaksjoner

Måltall


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totalt Antall Interne Søk

Måltall


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totalt Bestillingsverdi

Måltall


sum_ecommerce_revenue (API)

Totalt Besøksvarighet (i Sekunder)

Måltall


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totalt Dager Siden Første Besøk

Måltall


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totalt Dager Siden Siste Besøk

Måltall


sum_visitorinterest_visitordayssincelast (API)

Totalt Dager Siden Siste E-handelordre

Måltall


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totalt Delsum

Måltall


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totalt DOM-behandlingstid

Måltall


sum_time_dom_processing (API)

Totalt DOM-fullføringstid

Måltall


sum_time_dom_completion (API)

Totalt Frakt

Måltall


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totalt Handlinger I Løpet Av Besøk

Måltall


sum_actions (API)

Totalt Hendelser

Måltall


sum_events_totalevents (API)

Totalt Hendelsesverdi

Måltall


sum_events_eventvalue (API)

Totalt Media Length (in Seconds)

Måltall


sum_media_length (API)

Totalt Nettverkstid

Måltall


sum_time_network (API)

Totalt Overføringstid

Måltall


sum_time_transfer (API)

Totalt Produktmengde

Måltall


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totalt Produktpris

Måltall


sum_ecommerce_productprice (API)

Totalt Profilerbar

Måltall


sum_corehome_profilable (API)

Totalt Rabatt

Måltall


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totalt Sekunder Siden Første Besøk

Måltall


sum_corehome_visitorsecondssincefirst (API)

Totalt Sekunder Siden Siste Besøk

Måltall


sum_visitorinterest_visitorsecondssincelast (API)

Totalt Sekunder Siden Siste E-handelsbestilling

Måltall


sum_corehome_visitorsecondssinceorder (API)

Totalt Servertid

Måltall


sum_time_server (API)

Totalt Sidegenereringstid

Måltall


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totalt Sidevisningsposisjon

Måltall


sum_actions_pageviewposition (API)

Totalt Skatt

Måltall


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totalt Tid Brukt I Henvisningsforetagende

Måltall


sum_actions_timespentrefaction (API)

Totalt Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måltall


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totalt Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måltall


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Totalt Total Omsetning

Måltall


sum_goals_revenue (API)

Totalt Ved Innlastingstid

Måltall


sum_time_on_load (API)

Totalt Vist Produktpris

Måltall


sum_ecommerce_productviewprice (API)

Treff

Måltall


hits (API)

Unik Ad Click ID

Måltall


nb_uniq_attributedconversionexport_adclickid (API)

Unik Ad Provider

Måltall


nb_uniq_attributedconversionexport_adprovider (API)

Unik Antall Nøkkelord (søk På Siden)

Måltall


nb_uniq_actions_searchcount (API)

Unik Besøk E-handelstatus Etter Slutten Av Besøket

Måltall


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unik Besøker IPer

Måltall


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unik Besøker Typer

Måltall


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unik Besøkt Produktnavn

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewname (API)

Unik Breddegrader

Måltall


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unik Bruker IDer

Måltall


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unik Byer

Måltall


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unik Enhetsmerker

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unik Enhetsmodeller

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unik Enhetstyper

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unik Grouped Resources

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unik Handlings-URL

Måltall


nb_uniq_actions_actionurl (API)

Unik Hendelseshandlinger

Måltall


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unik Hendelseskategorier

Måltall


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unik Hendelsesnavn

Måltall


nb_uniq_events_eventname (API)

Unik Hendelsesnettadresser

Måltall


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unik Henviser-nettadresser

Måltall


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unik Henvisernavn

Måltall


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unik Inngangsside-nettadresser

Måltall


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unik Innholdsdeler

Måltall


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unik Innholdsinteraksjoner

Måltall


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unik Innholdsmål

Måltall


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unik Innholdsnavn

Måltall


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unik Internett-leverandører

Måltall


nb_uniq_provider_provider (API)

Unik Kampanje-ID

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unik Kampanje-nøkkelord

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unik Kampanjegruppe

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigngroup (API)

Unik Kampanjeinnhold

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unik Kampanjekilde

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unik Kampanjemedium

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unik Kampanjenavn

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unik Kampanjeplassering

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignplacement (API)

Unik Kanaltyper

Måltall


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unik Kategorier (sidesøk)

Måltall


nb_uniq_actions_searchcategory (API)

Unik Klienttyper

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_clienttype (API)

Unik Klikkede Utgående Lenker

Måltall


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unik Kontinenter

Måltall


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unik Land

Måltall


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unik Last Ned Nettadresser

Måltall


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unik Lengdegrader

Måltall


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unik Media Titles

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unik Nettadresser For Utgangssider

Måltall


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unik Nettleser-versjoner

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unik Nettlesere

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unik Nettlesermotorer

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unik Nøkkelord

Måltall


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unik Nøkkelord (sidesøk)

Måltall


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unik Områder

Måltall


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unik Operativsystem

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unik Operativsystem-versjoner

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unik Oppløsninger

Måltall


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unik Player Names

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unik Produktnavn

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unik Produktvarianter

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unik Regioner

Måltall


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unik Resources

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unik Side-URLer

Måltall


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unik Sidetitler

Måltall


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unik Språk

Måltall


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unik Titler På Inngangssider

Måltall


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unik Titler På Utgangssider

Måltall


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (ramme-konvertering)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (ramme-konvertering)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (ramme-konvertering)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (ramme-konvertering)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (ramme-konvertering)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unik Video Resolutions

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unik Vist Produkt-SKU

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewsku (API)

Unik Vist Produktkategori 1

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory (API)

Unik Vist Produktkategori 2

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory2 (API)

Unik Vist Produktkategori 3

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory3 (API)

Unik Vist Produktkategori 4

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory4 (API)

Unik Vist Produktkategori 5

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productviewcategory5 (API)

Unike Besøkere

Måltall


nb_uniq_visitors (API)

URL På Inngangsside

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL På Utgangsside

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Utvidelse (Cookie)

Dimension


DevicePlugins.PluginCookie

Utvidelse (Flash)

Dimension


DevicePlugins.PluginFlash

Utvidelse (Java)

Dimension


DevicePlugins.PluginJava

Utvidelse (PDF)

Dimension


DevicePlugins.PluginPdf

Utvidelse (QuickTime)

Dimension


DevicePlugins.PluginQuickTime

Utvidelse (RealPlayer)

Dimension


DevicePlugins.PluginRealPlayer

Utvidelse (Silverlight)

Dimension


DevicePlugins.PluginSilverlight

Utvidelse (Windows Media)

Dimension


DevicePlugins.PluginWindowsMedia

Ved Innlastingstid

Dimension


PagePerformance.TimeOnLoad

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (ramme-konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (ramme-konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (ramme-konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (ramme-konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (ramme-konvertering)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Vist Produkt-SKU

Dimension


Ecommerce.ProductViewSku

Vist Produktkategori 1

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory

Vist Produktkategori 2

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory2

Vist Produktkategori 3

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory3

Vist Produktkategori 4

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory4

Vist Produktkategori 5

Dimension


Ecommerce.ProductViewCategory5

Vist Produktpris

Dimension


Ecommerce.ProductViewPrice

Website Name

Dimension


CoreHome.IdSite

Tilgjengelige snarveier

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 57 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, Ქართული, 한국어, Kurdî, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Norsk nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy