Ordliste

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Måltall

% Search Exits (Handlinger)


exit_rate (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

Besøk


nb_visits (API)

Brukere


nb_users (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Gj.snitt. besøksvarighet (i sekunder)


avg_time_on_site (API)

Gj.snitt. genereringstid


avg_time_generation (API)

Gj.snitt. tid på side


avg_time_on_page (API)

Gjennomsnittet av alle verdier for denne hendelsen


avg_event_value (API)

Handlinger


nb_actions (API)

Handlinger per besøk


nb_actions_per_visit (API)

Hendelser


nb_events (API)

Hendelser med en verdi


nb_events_with_value (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Innganger


entry_nb_visits (API)

Inntekter First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Inntekter Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Inntekter Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Inntekter Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Inntekter Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Inntekter Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Interaksjonsrate


interaction_rate (API)

Klikket i søkeresultat


nb_hits_following_search (API)

Konvertering First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Konvertering Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Konvertering Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Konvertering Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Konvertering Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Konvertering Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Konverteringsrate


conversion_rate (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Nedlastinger


nb_downloads (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sidevisninger


nb_hits (API)

Sidevisninger


nb_pageviews (API)

Sprett


entry_bounce_count (API)

Sprettfrekvens


bounce_rate (API)

Sprettfrekvens (Handlinger)


bounce_rate (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Søk


nb_searches (API)

Søk (Handlinger)


nb_visits (API)

Søkeresultatsider


nb_pages_per_search (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Unike besøkere


nb_uniq_visitors (API)

Unike klikk (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike nedlastinger


nb_uniq_downloads (API)

Unike nedlastinger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike sidevisninger


nb_uniq_pageviews (API)

Unike sidevisninger (Handlinger)


nb_visits (API)

Unike utlenker


nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Utganger


exit_nb_visits (API)

Utganger


nb_exits (API)

Utgangsfrekvens


exit_rate (API)

Utgangsfrekvens (Handlinger)


exit_rate (API)

Utlenker


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Rapporter

All Channels (Henvisere)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Besøk etter besøksnummer (Handlinger)

Besøk etter dager siden siste besøk (Handlinger)

Besøk etter ukedag (Besøkere)

Besøk pr. lokaltid (Besøkere)

Besøk pr. servertid (Besøkere)

Besøkslengde (Handlinger)

By (Besøkere)

Channel Type (Henvisere)

Egendefinerte variabler (Besøkere)

Forms Overview (Forms)

Inngangssider (Handlinger)

Internett-leverandør (Besøkere)

Konfigurasjoner (Besøkere)

Kontinent (Besøkere)

Land (Besøkere)

Liste over utvidelser (Besøkere)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Nedlastinger (Handlinger)

Nettlesere (Besøkere)

Nettlesermotorer (Besøkere)

Nettsteder (Henvisere)

Nøkkelord (Henvisere)

Nøkkelord for sidesøk (Handlinger)

Nøkkelord uten resultater (Handlinger)

Region (Besøkere)

Side-URLer (Handlinger)

Sider per besøk (Handlinger)

Sider som følger etter et nettstedssøk (Handlinger)

Sidetitler (Handlinger)

Sidetittel fulgt av ett nettstedssøk (Handlinger)

Sosiale nettverk (Henvisere)

Søkekategorier (Handlinger)

Søkemotorer (Henvisere)

Titler på inngangssider (Handlinger)

Titler på utgangssider (Handlinger)

Utgangssider (Handlinger)

Utlenker (Handlinger)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

Henvisnings-URL Variable


{⁣{Referrer}}

Henvisnings-URL Variable

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Side-URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Sidetittel Variable


{⁣{PageTitle}}

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Antall Besøk

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Antall Interaksjoner

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Antall Interne Søk

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Avg. Actions In Visit Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_per_visits (API)

Avg. Antall Interaksjoner Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Avg. Antall Interne Søk Per Besøk

Måltall


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Avg. Besøk Etter Dager Siden Siste Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Avg. Besøksvarighet (i Sekunder) Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Avg. Completion

Måltall


avg_media_completion (API)

Avg. Dager Siden Første Besøk Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Avg. Dager Siden Siste E-handelordre Per Besøk

Måltall


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Avg. Delsum Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Avg. Frakt Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Avg. Hendelser Per Besøk

Måltall


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Avg. Media Length

Måltall


avg_media_length (API)

Avg. Number Of Items In Cart Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Avg. Order Value Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Avg. Rabatt Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Avg. Skatt Per Order ID

Måltall


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Avg. Time Spent

Måltall


avg_spent_time (API)

Besøk

Måltall


nb_visits (API)

Besøk E-handelstatus Etter Slutten Av Besøket

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Besøk Etter Dager Siden Siste Besøk

Dimension


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Besøk Konvertert Til Et Spesifikt Mål-ID

Dimension


Goals.IdGoal

Besøk Med Konvertering

Måltall


nb_visits_converted (API)

Besøk Som Er Konvertert Til Minst Ett Mål

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Besøker-ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Besøkstype

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Besøksvarighet (i Sekunder)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Breddegrad

Dimension


UserCountry.Latitude

Bruker-ID

Dimension


CoreHome.UserId

By

Dimension


UserCountry.City

Båndbredde

Dimension


Bandwidth.Bandwidth

Campaign Name

Dimension


Advertising.CampaignName

Campaign Name

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Category (Site Search)

Dimension


CustomVariables.SearchCategory

Channel Type

Dimension


Referrers.ReferrerType

Click ID

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Click ID

Dimension


Advertising.AdClickId

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Dager Siden Første Besøk

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Dager Siden Siste E-handelordre

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Delsum

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Enhetsmerke

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Enhetsmodell

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Enhetstype

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Fingeravtrykk

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Finish Rate

Måltall


media_finish_rate (API)

Finishes

Måltall


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Måltall


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Måltall


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Måltall


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Måltall


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Måltall


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Måltall


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Måltall


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Måltall


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Måltall


form_starters_rate (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Starts

Måltall


nb_form_starts (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submissions

Måltall


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Måltall


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Måltall


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Form Views

Måltall


nb_form_views (API)

Frakt

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Gj.snitt. Genereringstid

Måltall


avg_page_generation_time (API)

Gjennomsnittlig Verdi

Måltall


avg_event_value (API)

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hendelsekategori

Dimension


Events.EventCategory

Hendelser

Dimension


Events.TotalEvents

Hendelser Med En Verdi

Måltall


events_with_event_value (API)

Hendelseshandling

Dimension


Events.EventAction

Hendelsesnavn

Dimension


Events.EventName

Henvisnings-URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Måltall


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Måltall


nb_media_impressions (API)

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions By Unique Visitors

Måltall


nb_media_uniq_impressions (API)

Innhold

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Innholdsdel

Dimension


Contents.ContentPiece

Innholdsmål

Dimension


Contents.ContentTarget

Innholdsnavn

Dimension


Contents.ContentName

Interaction Position

Dimension


Actions.InteractionPosition

Internett-leverandør

Dimension


Provider.Provider

IP For Besøker

Dimension


CoreHome.VisitIp

Kampanje-ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kilde

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Konverteringsrate

Måltall


visits_conversion_rate (API)

Land

Dimension


UserCountry.Country

Lengdegrad

Dimension


UserCountry.Longitude

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Maks Actions In Visit

Måltall


max_actions (API)

Maks Antall Interaksjoner

Måltall


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks Antall Interne Søk

Måltall


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks Besøk Etter Dager Siden Siste Besøk

Måltall


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks Besøksvarighet (i Sekunder)

Måltall


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks Båndbredde

Måltall


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks Dager Siden Første Besøk

Måltall


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks Dager Siden Siste E-handelordre

Måltall


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks Delsum

Måltall


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks Event Value

Måltall


max_events_eventvalue (API)

Maks Form Views

Måltall


max_form_views (API)

Maks Frakt

Måltall


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks Hendelser

Måltall


max_events_totalevents (API)

Maks Hesitation Time

Måltall


max_form_time_hesitation (API)

Maks Interaction Position

Måltall


max_actions_interactionposition (API)

Maks Media Length (in Seconds)

Måltall


max_media_length (API)

Maks Number Of Items In Cart

Måltall


max_ecommerce_items (API)

Maks Order Value

Måltall


max_ecommerce_revenue (API)

Maks Overall Revenue

Måltall


max_goals_revenue (API)

Maks Product Price

Måltall


max_ecommerce_productprice (API)

Maks Product Quantity

Måltall


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks Rabatt

Måltall


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks Sidegenereringstid

Måltall


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks Skatt

Måltall


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks Time Spent

Måltall


max_form_time_spent (API)

Maks Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måltall


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks Time To First Submit

Måltall


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måltall


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Medium

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Min Event Value

Måltall


min_events_eventvalue (API)

Navn

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Nedlastings-URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Nettleser

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Nettlesermotor

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Nettleserversjon

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

Nøkkel

Dimension


Referrers.Keyword

Nøkkelord

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Nøkkelord (Sidesøk)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Område

Dimension


CoreHome.IdSite

Operativsystemfamilie

Dimension


DevicesDetection.Os

Oppløsning

Dimension


Resolution.Resolution

Order ID

Måltall


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Pageviews With Generation Time

Måltall


pageviews_with_generation_time (API)

Play Rate

Måltall


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Måltall


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Produkt-SKU

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Produktnavn

Dimension


Ecommerce.ProductName

Provider

Dimension


Advertising.AdProvider

Provider

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Rabatt

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Referrer Name

Dimension


Referrers.ReferrerName

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Server Time - Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Server Time - Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Side-URL

Dimension


Actions.PageUrl

Sidegenereringstid

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Sidetittel

Dimension


Actions.PageTitle

Sidevisninger

Måltall


pageviews (API)

Skatt

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Sprett

Måltall


bounce_count (API)

Sprettfrekvens

Måltall


bounce_rate (API)

Språk

Dimension


UserLanguage.Language

Time Spent

Måltall


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Måltall


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Tittel På Inngangsside

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Tittel På Utgangsside

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Totalt Actions In Visit

Måltall


sum_actions (API)

Totalt Antall Interaksjoner

Måltall


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Totalt Antall Interne Søk

Måltall


sum_actions_visittotalsearches (API)

Totalt Besøk Etter Dager Siden Siste Besøk

Måltall


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Totalt Besøksvarighet (i Sekunder)

Måltall


sum_corehome_visittotaltime (API)

Totalt Båndbredde

Måltall


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Totalt Dager Siden Første Besøk

Måltall


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Totalt Dager Siden Siste E-handelordre

Måltall


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Totalt Delsum

Måltall


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Totalt Event Value

Måltall


sum_events_eventvalue (API)

Totalt Frakt

Måltall


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Totalt Hendelser

Måltall


sum_events_totalevents (API)

Totalt Interaction Position

Måltall


sum_actions_interactionposition (API)

Totalt Media Length (in Seconds)

Måltall


sum_media_length (API)

Totalt Number Of Items In Cart

Måltall


sum_ecommerce_items (API)

Totalt Order Value

Måltall


sum_ecommerce_revenue (API)

Totalt Overall Revenue

Måltall


sum_goals_revenue (API)

Totalt Product Price

Måltall


sum_ecommerce_productprice (API)

Totalt Product Quantity

Måltall


sum_ecommerce_productquantity (API)

Totalt Rabatt

Måltall


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Totalt Sidegenereringstid

Måltall


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Totalt Skatt

Måltall


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Totalt Time Spent Playing Media (in Seconds)

Måltall


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Totalt Time To Initial Media Play (in Seconds)

Måltall


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Treff

Måltall


hits (API)

Unik Besøk E-handelstatus Etter Slutten Av Besøket

Måltall


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unik Besøker IPer

Måltall


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unik Besøker Typer

Måltall


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unik Bruker IDer

Måltall


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unik Byer

Måltall


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unik Campaign Name

Måltall


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Unik Campaign Name

Måltall


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unik Channel Types

Måltall


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unik Click ID

Måltall


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unik Click ID

Måltall


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Unik Clicked Outlinks

Måltall


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unik Content Interactions

Måltall


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unik Content Names

Måltall


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unik Content Pieces

Måltall


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unik Content Targets

Måltall


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unik Continents

Måltall


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unik Device Brands

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unik Device Models

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unik Device Types

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unik Download URLs

Måltall


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unik Entry Page URLs

Måltall


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unik Event URLs

Måltall


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unik Exit Page URLs

Måltall


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unik Grouped Resources

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unik Hendelseshandlinger

Måltall


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unik Hendelseskategorier

Måltall


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unik Hendelsesnavn

Måltall


nb_uniq_events_eventname (API)

Unik Innhold

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unik Internett-leverandører

Måltall


nb_uniq_provider_provider (API)

Unik Kampanje-ID

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unik Keywords (Site Search)

Måltall


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unik Kilde

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unik Land

Måltall


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unik Latitudes

Måltall


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unik Longitudes

Måltall


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unik Media Titles

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unik Medium

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unik Navn

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unik Nettleser-versjoner

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unik Nettlesere

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unik Nettlesermotorer

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unik Nøkkelord

Måltall


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unik Nøkkelord

Måltall


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unik Områder

Måltall


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unik Operativsystem

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unik Operativsystem-versjoner

Måltall


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unik Oppløsninger

Måltall


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unik Player Names

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unik Product Names

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unik Product SKUs

Måltall


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unik Provider

Måltall


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unik Provider

Måltall


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Unik Referrer Names

Måltall


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unik Referrer URLs

Måltall


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unik Regioner

Måltall


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unik Regioner

Måltall


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unik Resources

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unik Side-URLer

Måltall


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unik Sidetitler

Måltall


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unik Språk

Måltall


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unik Titler På Inngangssider

Måltall


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unik Titler På Utgangssider

Måltall


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 1 (scope Conversion)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 2 (scope Conversion)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 3 (scope Conversion)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 4 (scope Conversion)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Besøk)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Side)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unik Verdi På Egendefinert Variabel 5 (scope Conversion)

Måltall


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unik Video Resolutions

Måltall


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unike Besøkere

Måltall


nb_uniq_visitors (API)

URL På Inngangsside

Dimension


Actions.EntryPageUrl

URL På Utgangsside

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Verdi På Egendefinert Variabel 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Verdi På Egendefinert Variabel 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Verdi På Egendefinert Variabel 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Verdi På Egendefinert Variabel 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Besøk)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (gjelder Side)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Verdi På Egendefinert Variabel 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Visitor_Fingerprint

Måltall


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy