Sõnastik

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Mõõdikud

% Search Exits (Tegevused)


exit_rate (API)

Allalaadimised


nb_downloads (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kasutajaid


nb_users (API)

Keskmine külastuse kestvus (sek)


avg_time_on_site (API)

Keskmine lehe genereerimise aeg


avg_time_generation (API)

Keskmine lehel viibitud aeg


avg_time_on_page (API)

Klikke otsingutulemustes


nb_hits_following_search (API)

Koostoime mõju


interaction_rate (API)

Külastused


nb_visits (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Lehevaatamisi


nb_pageviews (API)

Lehevaatamisi


nb_hits (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Otsingu tulemuste lehed


nb_pages_per_search (API)

Otsinguid


nb_searches (API)

Otsinguid (Tegevused)


nb_visits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Põrked


entry_bounce_count (API)

Põrkemäär


bounce_rate (API)

Põrkemäär (Tegevused)


bounce_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sisenemised


entry_nb_visits (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Sündmused


nb_events (API)

Tegevused


nb_actions (API)

Tegevusi külastuse jooksul


nb_actions_per_visit (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Tulu First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tulu Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tulu Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tulu Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tulu Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tulu Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Tulu tekitamised First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Tulu tekitamised Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Tulu tekitamised Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Tulu tekitamised Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Tulu tekitamised Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Tulu tekitamised Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Tulumäär


conversion_rate (API)

Unikaalsed külastajad


nb_uniq_visitors (API)

Unikaalsed väljuvad lingid


nb_uniq_outlinks (API)

Unikaalseid Allalaadimisi


nb_uniq_downloads (API)

Unikaalseid Allalaadimisi (Tegevused)


nb_visits (API)

Unikaalseid Klikke (Tegevused)


nb_visits (API)

Unikaalseid lehe vaatamisi


nb_uniq_pageviews (API)

Unikaalseid lehe vaatamisi (Tegevused)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Väljumisi


exit_nb_visits (API)

Väljumisi


nb_exits (API)

Väljumiste määr


exit_rate (API)

Väljumiste määr (Tegevused)


exit_rate (API)

Väljuvad lingid


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raportid

Allalaadimised (Tegevused)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Erinevaid lehti külastuse kohta (Tegevused)

Forms Overview (Forms)

Ilma tulemusteta otsingu võtmesõnad (Tegevused)

Kanali liik (Viitajad)

Kohandatud muutujad (Külastajad)

Konfiguratsioonid (Külastajad)

Kontinent (Külastajad)

Kõik kanalid (Viitajad)

Külastused kohaliku kellaaja järgi (Külastajad)

Külastused külastuste arvu järgi (Tegevused)

Külastused nädalapäeva järgi (Külastajad)

Külastused serveri kellaaja järgi (Külastajad)

Külastused viimase külastusaja järgi (Tegevused)

Külastuste kestvus (Tegevused)

Lehe URL'id (Tegevused)

Lehe otsingu võtmesõnad (Tegevused)

Lehe pealkirjad (Tegevused)

Linn (Külastajad)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Otsingu Kategooriad (Tegevused)

Otsingumootorid (Viitajad)

Peale otsingut külastatud lehed (Tegevused)

Peale otsingut külastatud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Regioon (Külastajad)

Riik (Külastajad)

Sirviku lisatarkvarad (Külastajad)

Sisenetud lehed (Tegevused)

Sisenetud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Sotsiaalvõrgustikud (Viitajad)

Teenusepakkuja (Külastajad)

Veebilehed (Viitajad)

Veebimootorid (Külastajad)

Veebisirvijad (Külastajad)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Väljutud lehed (Tegevused)

Väljutud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Väljuvad lingid (Tegevused)

Võtmesõnad (Viitajad)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

Lehe URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Lehe pealkiri Variable


{⁣{PageTitle}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Viitaja URL Variable


{⁣{Referrer}}

Viitaja URL Variable

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension


Actions.VisitTotalActions

Allahindlus

Dimension


Ecommerce.RevenueDiscount

Allalaadimise URL

Dimension


Actions.DownloadUrl

Allikas

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignSource

Avg. Completion

Mõõdik


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Mõõdik


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Mõõdik


avg_spent_time (API)

Bandwidth

Dimension


Bandwidth.Bandwidth

Campaign Name

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.CampaignName

Campaign Name

Dimension


Advertising.CampaignName

Category (Site Search)

Dimension


CustomVariables.SearchCategory

Click ID

Dimension


Advertising.AdClickId

Click ID

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdClickId

Clicked Outlink

Dimension


Actions.ClickedUrl

Content Interaction

Dimension


Contents.ContentInteraction

Content Target

Dimension


Contents.ContentTarget

Event URL

Dimension


Events.EventUrl

Event Value

Dimension


Events.EventValue

Events With A Value

Mõõdik


events_with_event_value (API)

Finish Rate

Mõõdik


media_finish_rate (API)

Finishes

Mõõdik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Mõõdik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Mõõdik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Mõõdik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Mõõdik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Mõõdik


nb_form_conversions (API)

Form Conversions

Dimension


FormAnalytics.FormConverted

Form Re-submitter Rate

Mõõdik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Mõõdik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Mõõdik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Mõõdik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Mõõdik


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension


FormAnalytics.FormStarts

Form Submissions

Mõõdik


nb_form_submissions (API)

Form Submissions

Dimension


FormAnalytics.FormSubmissions

Form Submitters

Mõõdik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Mõõdik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Mõõdik


nb_form_views (API)

Form Views

Dimension


FormAnalytics.FormViews

Grouped Resource

Dimension


MediaAnalytics.GroupedResource

Hesitation Time

Dimension


FormAnalytics.FormTimeHesitation

Hesitation Time

Mõõdik


nb_form_time_hesitation (API)

Hour

Dimension


MediaAnalytics.Hour

Impressions

Dimension


MediaAnalytics.IdVisit

Impressions

Mõõdik


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Mõõdik


nb_media_uniq_impressions (API)

Interaction Position

Dimension


Actions.InteractionPosition

Kampaania ID

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignId

Kanali Liik

Dimension


Referrers.ReferrerType

Kasutaja ID

Dimension


CoreHome.UserId

Keel

Dimension


UserLanguage.Language

Kekm. Actions In Visit Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Kekm. Allahindlus Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Kekm. Kohaletoimetamine Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Kekm. Kokku Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Kekm. Külastuse Kestvus (sekundites) Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Kekm. Külastused Viimase Külastusaja Järgi Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Kekm. Maksud Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Kekm. Number Of Items In Cart Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Kekm. Order Value Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Kekm. Päevi Esmasest Külastusest Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Kekm. Päevi Viimasest E-tellimusest Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Kekm. Sisemiste Otsingute Arv Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Kekm. Suhtluste Arv Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Kekm. Sündmused Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Keskmine

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignMedium

Keskmine Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


avg_page_generation_time (API)

Keskmine Väärtus

Mõõdik


avg_event_value (API)

Klikke

Mõõdik


hits (API)

Kohaletoimetamine

Dimension


Ecommerce.RevenueShipping

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion1

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Külastus)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit1

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Lehekülg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage1

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion2

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Külastus)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit2

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Lehekülg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage2

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion3

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Külastus)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit3

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Lehekülg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage3

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion4

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Külastus)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit4

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Lehekülg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage4

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (scope Conversion)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableConversion5

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Külastus)

Dimension


CustomVariables.CustomVariableVisit5

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Lehekülg)

Dimension


CustomVariables.CustomVariablePage5

Kokku

Dimension


Ecommerce.RevenueSubtotal

Kokku Actions In Visit

Mõõdik


sum_actions (API)

Kokku Allahindlus

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Kokku Bandwidth

Mõõdik


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Kokku Event Value

Mõõdik


sum_events_eventvalue (API)

Kokku Interaction Position

Mõõdik


sum_actions_interactionposition (API)

Kokku Kohaletoimetamine

Mõõdik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Kokku Kokku

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Kokku Külastuse Kestvus (sekundites)

Mõõdik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Kokku Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Mõõdik


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Kokku Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Kokku Maksud

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Kokku Media Length (in Seconds)

Mõõdik


sum_media_length (API)

Kokku Number Of Items In Cart

Mõõdik


sum_ecommerce_items (API)

Kokku Order Value

Mõõdik


sum_ecommerce_revenue (API)

Kokku Overall Revenue

Mõõdik


sum_goals_revenue (API)

Kokku Product Price

Mõõdik


sum_ecommerce_productprice (API)

Kokku Product Quantity

Mõõdik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Kokku Päevi Esmasest Külastusest

Mõõdik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Kokku Päevi Viimasest E-tellimusest

Mõõdik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Kokku Sisemiste Otsingute Arv

Mõõdik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Kokku Suhtluste Arv

Mõõdik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Kokku Sündmused

Mõõdik


sum_events_totalevents (API)

Kokku Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mõõdik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Kokku Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mõõdik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Kontinent

Dimension


UserCountry.Continent

Külastaja ID

Dimension


CoreHome.VisitorId

Külastaja IP

Dimension


CoreHome.VisitIp

Külastus Tõi Tulu Spetsiifilise Eesmärgi ID'ga

Dimension


Goals.IdGoal

Külastuse Kestvus (sekundites)

Dimension


CoreHome.VisitTotalTime

Külastuse Tüüp

Dimension


CoreHome.VisitorReturning

Külastused

Mõõdik


nb_visits (API)

Külastused Tulu Tekitamisega

Mõõdik


nb_visits_converted (API)

Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Dimension


VisitorInterest.VisitsByDaysSinceLastVisit

Külastusega Täideti Vähemalt 1 Eesmärk

Dimension


CoreHome.VisitGoalConverted

Külastuste Arv

Dimension


CoreHome.VisitsCount

Laiuskraad

Dimension


UserCountry.Latitude

Lehe Genereerimise Aeg

Dimension


Actions.PageGenerationTime

Lehe Pealkiri

Dimension


Actions.PageTitle

Lehe URL

Dimension


Actions.PageUrl

Lehe Vaatamisi Koos Genereerimiseks Kulunud Ajaga

Mõõdik


pageviews_with_generation_time (API)

Lehevaatamisi

Mõõdik


pageviews (API)

Linn

Dimension


UserCountry.City

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalTime

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


VisitTime.LocalMinute

Maks Actions In Visit

Mõõdik


max_actions (API)

Maks Allahindlus

Mõõdik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks Bandwidth

Mõõdik


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks Event Value

Mõõdik


max_events_eventvalue (API)

Maks Form Views

Mõõdik


max_form_views (API)

Maks Hesitation Time

Mõõdik


max_form_time_hesitation (API)

Maks Interaction Position

Mõõdik


max_actions_interactionposition (API)

Maks Kohaletoimetamine

Mõõdik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks Kokku

Mõõdik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks Külastuse Kestvus (sekundites)

Mõõdik


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Mõõdik


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks Maksud

Mõõdik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks Media Length (in Seconds)

Mõõdik


max_media_length (API)

Maks Number Of Items In Cart

Mõõdik


max_ecommerce_items (API)

Maks Order Value

Mõõdik


max_ecommerce_revenue (API)

Maks Overall Revenue

Mõõdik


max_goals_revenue (API)

Maks Product Price

Mõõdik


max_ecommerce_productprice (API)

Maks Product Quantity

Mõõdik


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks Päevi Esmasest Külastusest

Mõõdik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks Päevi Viimasest E-tellimusest

Mõõdik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks Sisemiste Otsingute Arv

Mõõdik


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks Suhtluste Arv

Mõõdik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks Sündmused

Mõõdik


max_events_totalevents (API)

Maks Time Spent

Mõõdik


max_form_time_spent (API)

Maks Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mõõdik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks Time To First Submit

Mõõdik


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mõõdik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maksud

Dimension


Ecommerce.RevenueTax

Measurable

Dimension


CoreHome.IdSite

Media Length (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.MediaLength

Media Progress

Dimension


MediaAnalytics.MediaProgress

Media Title

Dimension


MediaAnalytics.MediaTitle

Min Event Value

Mõõdik


min_events_eventvalue (API)

Märksõna

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignKeyword

Nimi

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignName

Number Of Items In Cart

Dimension


Ecommerce.Items

OP-süsteemi Tüüp

Dimension


DevicesDetection.Os

Order ID

Mõõdik


nb_uniq_orders (API)

Order ID

Dimension


Ecommerce.Order

Order Value

Dimension


Ecommerce.Revenue

Overall Revenue

Dimension


Goals.Revenue

Pikkuskraad

Dimension


UserCountry.Longitude

Play Rate

Mõõdik


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension


MediaAnalytics.PlayerName

Plays

Mõõdik


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension


Ecommerce.ProductPrice

Product Quantity

Dimension


Ecommerce.ProductQuantity

Provider

Dimension


PaidAdvertisingPerformance.AdProvider

Provider

Dimension


Advertising.AdProvider

Päevi Esmasest Külastusest

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceFirst

Päevi Viimasest E-tellimusest

Dimension


CoreHome.VisitorDaysSinceOrder

Põrked

Mõõdik


bounce_count (API)

Põrkemäär

Mõõdik


bounce_rate (API)

Resolution

Dimension


MediaAnalytics.Resolution

Resolutsioon

Dimension


Resolution.Resolution

Resource

Dimension


MediaAnalytics.MediaResource

Riik

Dimension


UserCountry.Country

Seadme Bränd

Dimension


DevicesDetection.DeviceBrand

Seadme Mudel

Dimension


DevicesDetection.DeviceModel

Seadme Tüüp

Dimension


DevicesDetection.DeviceType

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfMonth

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfWeek

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionDayOfYear

Server Time - Hour

Dimension


CoreHome.ServerTime

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionTime

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionTime

Server Time - Minute

Dimension


CoreHome.ServerMinute

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMinute

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitFirstActionMinute

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionMonth

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionQuarter

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionSecond

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionWeekOfYear

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension


CoreHome.VisitLastActionYear

Sirvija Versioon

Dimension


DevicesDetection.BrowserVersion

Sisemiste Otsingute Arv

Dimension


Actions.VisitTotalSearches

Sisenetud Lehe Pealkiri

Dimension


Actions.EntryPageTitle

Sisenetud Lehe URL

Dimension


Actions.EntryPageUrl

Sisu

Dimension


MarketingCampaignsReporting.CampaignContent

Sisu Nimi

Dimension


Contents.ContentName

Sisu Tükk

Dimension


Contents.ContentPiece

Suhtluste Arv

Dimension


Actions.VisitTotalInteractions

Sõrmejälg

Dimension


CoreHome.VisitorFingerprint

Sündmuse Kategooria

Dimension


Events.EventCategory

Sündmuse Nimi

Dimension


Events.EventName

Sündmuse Tegevus

Dimension


Events.EventAction

Sündmused

Dimension


Events.TotalEvents

Teenusepakkuja

Dimension


Provider.Provider

Time Spent

Dimension


FormAnalytics.FormTimeSpent

Time Spent

Mõõdik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.SpentTime

Time To First Submit

Dimension


FormAnalytics.FormTimeToFirstSubmission

Time To First Submit

Mõõdik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension


MediaAnalytics.TimeToPlay

Toote Nimi

Dimension


Ecommerce.ProductName

Tootekood

Dimension


Ecommerce.ProductSku

Tulumäär

Mõõdik


visits_conversion_rate (API)

Unikaalne Allikas

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikaalne Brauseri Versioonid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikaalne Campaign Name

Mõõdik


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unikaalne Campaign Name

Mõõdik


nb_uniq_paidadvertisingperformance_campaignname (API)

Unikaalne Click ID

Mõõdik


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unikaalne Click ID

Mõõdik


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adclickid (API)

Unikaalne Clicked Outlinks

Mõõdik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikaalne Content Interactions

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikaalne Content Names

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikaalne Content Pieces

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikaalne Content Targets

Mõõdik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikaalne Continents

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikaalne Device Brands

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikaalne Device Models

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikaalne Device Types

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikaalne Download URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikaalne Ekraani Resolutsioonid

Mõõdik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikaalne Entry Page URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikaalne Event URLs

Mõõdik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikaalne Exit Page URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikaalne Grouped Resources

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikaalne Kampaania ID

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikaalne Kanali Liigid

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikaalne KAsutaja ID-d

Mõõdik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikaalne Keeled

Mõõdik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikaalne Keskmine

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikaalne Keywords (Site Search)

Mõõdik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikaalne Külastaja IP

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikaalne Külastuste Liigid

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikaalne Latitudes

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikaalne Lehe Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikaalne Lehe URL'id

Mõõdik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikaalne Linnad

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikaalne Longitudes

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikaalne Measurables

Mõõdik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikaalne Media Titles

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikaalne Märksõna

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikaalne Nimi

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikaalne Operatsioonisüsteemid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikaalne Operatsioonisüsteemide Versioonid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikaalne Player Names

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikaalne Product Names

Mõõdik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikaalne Product SKUs

Mõõdik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikaalne Provider

Mõõdik


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unikaalne Provider

Mõõdik


nb_uniq_paidadvertisingperformance_adprovider (API)

Unikaalne Referrer Names

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikaalne Referrer URLs

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikaalne Regioonid

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikaalne Regioonid

Mõõdik


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unikaalne Resources

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikaalne Riigid

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikaalne Sisenetud Lehtede Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikaalne Sisu

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikaalne Sündmuste Nimed

Mõõdik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikaalne Sündmuste Tegevused

Mõõdik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikaalne Teenusepakkujad

Mõõdik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikaalne Veebimootorid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikaalne Veebisirvijad

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikaalne Video Resolutions

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikaalne Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikaalne Väljutud Lehtede Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikaalne Võtmesõnad

Mõõdik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikaalne Ürituse Kategooriad

Mõõdik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikaalsed Külastajad

Mõõdik


nb_uniq_visitors (API)

Veebisirvija

Dimension


DevicesDetection.BrowserEngine

Veebisirvija

Dimension


DevicesDetection.BrowserName

Viitaja Nimi

Dimension


Referrers.ReferrerName

Viitaja URL

Dimension


Referrers.ReferrerUrl

Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Dimension


CoreHome.VisitGoalBuyer

Visitor_Fingerprint

Mõõdik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Väljutud Lehe Pealkiri

Dimension


Actions.ExitPageTitle

Väljutud Lehe URL

Dimension


Actions.ExitPageUrl

Võtmesõna

Dimension


Referrers.Keyword

Võtmesõna (lehe Otsing)

Dimension


Actions.SearchKeyword

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy