Sõnastik

Learn about the commonly used terms to make the most of Matomo Analytics.

Mõõdikud

% Search Exits (Tegevused)


exit_rate (API)

Allalaadimised


nb_downloads (API)

Amendments


nb_field_amendments (API)

Average cost per click


avg_cpc (API)

Avg. Completion


avg_completion_rate (API)

Avg. Media Length


avg_media_length (API)

Avg. Time To Play


avg_time_to_play (API)

Avg. field size


avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion


avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit


avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted


avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time


avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position


position (API)

Avg. time spent


avg_field_time_spent (API)

Avg. time spent


avg_time_watched (API)

CTR


ctr (API)

Changes


nb_field_changes (API)

Clicks


nb_clicks (API)

Content Interactions


nb_interactions (API)

Cost


cost (API)

Cursor rate


field_cursor_rate (API)

Cursors


nb_field_cursor (API)

Deletes


nb_field_deletes (API)

Deletion rate


field_delete_rate (API)

Drop offs


nb_field_dropoff (API)

Entries


nb_field_entries (API)

Event value


sum_event_value (API)

Events with a value


nb_events_with_value (API)

Field conversions


nb_field_views_converted (API)

Field submissions


nb_field_views_submitted (API)

Finish rate


finish_rate (API)

Finishes


nb_finishes (API)

Form amendment rate


field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time


avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent


avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion


avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate


form_conversion_rate (API)

Form conversions


nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate


form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters


nb_form_resubmitters (API)

Form starters


nb_form_starters (API)

Form starters rate


form_starters_rate (API)

Form starts


nb_form_starts (API)

Form submissions


nb_form_submissions (API)

Form submitter rate


form_submitter_rate (API)

Form submitters


nb_form_submitters (API)

Form viewers


nb_form_viewers (API)

Form views


nb_form_views (API)

Fullscreen rate


fullscreen_rate (API)

Funnel abandoned rate


funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate


funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions


funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries


funnel_sum_entries (API)

Funnel exits


funnel_sum_exits (API)

Hesitation time


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation time


nb_field_hesitation_time (API)

Impr. (Abs. Top)


first_impr_rate (API)

Impr. (Top)


top_impr_rate (API)

Impressions


nb_impressions (API)

Impressions by unique visitors


nb_unique_visitors_impressions (API)

Interactions


nb_field_interactions (API)

Interactions on submit


nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted


nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Kasutajaid


nb_users (API)

Keskmine külastuse kestvus (sek)


avg_time_on_site (API)

Keskmine lehe genereerimise aeg


avg_time_generation (API)

Keskmine lehel viibitud aeg


avg_time_on_page (API)

Klikke otsingutulemustes


nb_hits_following_search (API)

Koostoime mõju


interaction_rate (API)

Külastused


nb_visits (API)

Left blank on conversion


nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit


nb_field_leftblank_submitted (API)

Lehevaatamisi


nb_pageviews (API)

Lehevaatamisi


nb_hits (API)

Maximum Event value


max_event_value (API)

Minimum Event value


min_event_value (API)

Number of audio impressions


sum_total_audio_impressions (API)

Number of audio plays


sum_total_audio_plays (API)

Number of video impressions


sum_total_video_impressions (API)

Number of video plays


sum_total_video_plays (API)

Otsingu tulemuste lehed


nb_pages_per_search (API)

Otsinguid


nb_searches (API)

Otsinguid (Tegevused)


nb_visits (API)

Play rate


play_rate (API)

Plays


nb_plays (API)

Plays by unique visitors


nb_unique_visitors_plays (API)

Proceeded


nb_proceeded (API)

Proceeded Rate


proceeded_rate (API)

Põrked


entry_bounce_count (API)

Põrkemäär


bounce_rate (API)

Põrkemäär (Tegevused)


bounce_rate (API)

Rate left blank on conversion


avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit


avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate


field_refocus_rate (API)

Refocuses


nb_field_refocuses (API)

Sisenemised


entry_nb_visits (API)

Step entries


step_nb_entries (API)

Step exits


step_nb_exits (API)

Step proceeded


step_nb_proceeded (API)

Step visits


step_nb_visits (API)

Sündmused


nb_events (API)

Tegevused


nb_actions (API)

Tegevusi külastuse jooksul


nb_actions_per_visit (API)

The average of all values for this event


avg_event_value (API)

Time spent


nb_form_time_spent (API)

Time spent


nb_field_time_spent (API)

Time spent on media


sum_total_time_watched (API)

Time to first submit


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion


nb_form_time_to_conversion (API)

Tulu First Interaction


nb_attribution_revenue_firstInteraction (API)

Tulu Last Interaction


nb_attribution_revenue_lastInteraction (API)

Tulu Last Non-Direct


nb_attribution_revenue_lastNonDirect (API)

Tulu Linear


nb_attribution_revenue_linear (API)

Tulu Position Based


nb_attribution_revenue_positionBased (API)

Tulu Time Decay


nb_attribution_revenue_timeDecay (API)

Tulu tekitamised First Interaction


nb_attribution_conversions_firstInteraction (API)

Tulu tekitamised Last Interaction


nb_attribution_conversions_lastInteraction (API)

Tulu tekitamised Last Non-Direct


nb_attribution_conversions_lastNonDirect (API)

Tulu tekitamised Linear


nb_attribution_conversions_linear (API)

Tulu tekitamised Position Based


nb_attribution_conversions_positionBased (API)

Tulu tekitamised Time Decay


nb_attribution_conversions_timeDecay (API)

Tulumäär


conversion_rate (API)

Unikaalsed külastajad


nb_uniq_visitors (API)

Unikaalsed väljuvad lingid


nb_uniq_outlinks (API)

Unikaalseid Allalaadimisi


nb_uniq_downloads (API)

Unikaalseid Allalaadimisi (Tegevused)


nb_visits (API)

Unikaalseid Klikke (Tegevused)


nb_visits (API)

Unikaalseid lehe vaatamisi


nb_uniq_pageviews (API)

Unikaalseid lehe vaatamisi (Tegevused)


nb_visits (API)

Unique amendments


nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes


nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors


nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes


nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs


nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries


nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions


nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses


nb_field_uniq_refocuses (API)

Väljumisi


exit_nb_visits (API)

Väljumisi


nb_exits (API)

Väljumiste määr


exit_rate (API)

Väljumiste määr (Tegevused)


exit_rate (API)

Väljuvad lingid


nb_outlinks (API)

impression_rate


impression_rate (API)

Raportid

Allalaadimised (Tegevused)

Audio Resource URLs (Media)

Audio Resources URLs Grouped (Media)

Audio Titles (Media)

Audio per hour in website's timezone (Media)

Erinevaid lehti külastuse kohta (Tegevused)

Forms Overview (Forms)

Ilma tulemusteta otsingu võtmesõnad (Tegevused)

Kanali liik (Viitajad)

Kohandatud muutujad (Külastajad)

Konfiguratsioonid (Külastajad)

Kontinent (Külastajad)

Kõik kanalid (Viitajad)

Külastused kohaliku kellaaja järgi (Külastajad)

Külastused külastuste arvu järgi (Tegevused)

Külastused nädalapäeva järgi (Külastajad)

Külastused serveri kellaaja järgi (Külastajad)

Külastused viimase külastusaja järgi (Tegevused)

Külastuste kestvus (Tegevused)

Lehe URL'id (Tegevused)

Lehe otsingu võtmesõnad (Tegevused)

Lehe pealkirjad (Tegevused)

Linn (Külastajad)

Media Players (Media)

Media Summary (Media)

Otsingu Kategooriad (Tegevused)

Otsingumootorid (Viitajad)

Peale otsingut külastatud lehed (Tegevused)

Peale otsingut külastatud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Regioon (Külastajad)

Riik (Külastajad)

Sirviku lisatarkvarad (Külastajad)

Sisenetud lehed (Tegevused)

Sisenetud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Sotsiaalvõrgustikud (Viitajad)

Teenusepakkuja (Külastajad)

Veebilehed (Viitajad)

Veebimootorid (Külastajad)

Veebisirvijad (Külastajad)

Video Resolutions (Media)

Video Resource URLs (Media)

Video Resource URLs Grouped (Media)

Video Titles (Media)

Videos per hour in website's timezone (Media)

Väljutud lehed (Tegevused)

Väljutud lehtede pealkirjad (Tegevused)

Väljuvad lingid (Tegevused)

Võtmesõnad (Viitajad)

Tag Manager

AddThis Tag

All Downloads Click Trigger

All Elements Click Trigger

All Links Click Trigger

Bing Ads UET Tag Tag

Browser Language Variable


{⁣{BrowserLanguage}}

Bugsnag Tag

Canonical URL Variable


{⁣{SeoCanonicalUrl}}

Click Classes Variable


{⁣{ClickClasses}}

Click Destination URL Variable


{⁣{ClickDestinationUrl}}

Click Element Variable


{⁣{ClickElement}}

Click ID Variable


{⁣{ClickId}}

Click Node Name Variable


{⁣{ClickNodeName}}

Click Text Variable


{⁣{ClickText}}

Constant Variable

Container ID Variable


{⁣{ContainerId}}

Container Revision Variable


{⁣{ContainerRevision}}

Container Version Name Variable


{⁣{ContainerVersion}}

Custom Event Trigger

Custom HTML Tag

Custom Image Tag

Custom JavaScript Variable

DNS Lookup Time Variable


{⁣{DnsLookupTime}}

DOM Element Variable

DOM Ready Trigger

Data-Layer Variable

Element Visibility Trigger

Emarsys Tag

Environment Name Variable


{⁣{Environment}}

Error Line Variable


{⁣{ErrorLine}}

Error Message Variable


{⁣{ErrorMessage}}

Error Url Variable


{⁣{ErrorUrl}}

Facebook Pixel Tag

First URL Directory Variable


{⁣{FirstDirectory}}

First-Party Cookie Variable

Form Classes Variable


{⁣{FormClasses}}

Form Destination URL Variable


{⁣{FormDestionation}}

Form Element Variable


{⁣{FormElement}}

Form ID Variable


{⁣{FormId}}

Form Name Variable


{⁣{FormName}}

Form Submit Trigger

Full screen Trigger

Google Analytics (Universal) Tag

History Change Trigger

History Source Variable


{⁣{HistorySource}}

Honeybadger Tag

ISO Date Variable


{⁣{IsoDate}}

JavaScript Error Trigger

JavaScript Variable Variable

Lehe URL Variable


{⁣{PageUrl}}

Lehe pealkiri Variable


{⁣{PageTitle}}

LinkedIn Insight Tag Tag

Livezilla Chat / Monitoring Tag

Local Date Variable


{⁣{LocalDate}}

Local Hour Variable


{⁣{LocalHour}}

Local Time Variable


{⁣{LocalTime}}

Matomo Analytics Tag

Matomo Configuration Variable

Number of H1 Elements Variable


{⁣{SeoNumH1}}

Number of H2 Elements Variable


{⁣{SeoNumH2}}

Page Hash Variable


{⁣{PageHash}}

Page Hostname Variable


{⁣{PageHostname}}

Page Load Time Total Variable


{⁣{PageLoadTimeTotal}}

Page Meta Content Variable

Page Origin Variable


{⁣{PageOrigin}}

Page Path Variable


{⁣{PagePath}}

Page Render Time Variable


{⁣{PageRenderTime}}

Pageview Trigger

Pingdom Real User Monitoring (RUM) Tag

Preview Mode Variable


{⁣{PreviewMode}}

Random Number Variable


{⁣{RandomNumber}}

Raygun Tag

Screen Height Available Variable


{⁣{ScreenHeightAvailable}}

Screen Height Variable


{⁣{ScreenHeight}}

Screen Width Available Variable


{⁣{ScreenWidthAvailable}}

Screen Width Variable


{⁣{ScreenWidth}}

Scroll Horizontal Percentage Variable


{⁣{ScrollHorizontalPercentage}}

Scroll Left Pixel Variable


{⁣{ScrollLeftPixel}}

Scroll Reach Trigger

Scroll Source Variable


{⁣{ScrollSource}}

Scroll Top Pixel Variable


{⁣{ScrollTopPixel}}

Scroll Vertical Percentage Variable


{⁣{ScrollVerticalPercentage}}

Sentry.io Raven.js Tag

Shareaholic Tag

Tawk.to Tag

Theme Color Tag

Time since page load Variable

Timer Trigger

URL Parameter Variable

URL Variable Variable

UTC Date Variable


{⁣{UtcDate}}

User Agent Variable


{⁣{UserAgent}}

Viitaja URL Variable


{⁣{Referrer}}

Viitaja URL Variable

Visible Element Classes Variable


{⁣{VisibleElementClasses}}

Visible Element Destination URL Variable


{⁣{VisibleElementUrl}}

Visible Element ID Variable


{⁣{VisibleElementId}}

Visible Element Node Name Variable


{⁣{VisibleElementNodeName}}

Visible Element Text Variable


{⁣{VisibleElementText}}

Visual Website Optimizer Tag

Weekday Variable


{⁣{Weekday}}

Window Leave Trigger

Window Loaded Trigger

Window Unload Trigger

Zendesk Chat (formerly Zopim) Tag

etracker web analysis Tag

Custom Reports

Actions In Visit

Dimension

Allahindlus

Dimension

Allalaadimise URL

Dimension

Allikas

Dimension

Avg. Completion

Mõõdik


avg_media_completion (API)

Avg. Media Length

Mõõdik


avg_media_length (API)

Avg. Time Spent

Mõõdik


avg_spent_time (API)

Bandwidth

Dimension

Campaign Name

Dimension

Category (Site Search)

Dimension

Click ID

Dimension

Clicked Outlink

Dimension

Content Interaction

Dimension

Content Target

Dimension

Event URL

Dimension

Event Value

Dimension

Events With A Value

Mõõdik


events_with_event_value (API)

Finish Rate

Mõõdik


media_finish_rate (API)

Finishes

Mõõdik


nb_media_finishes (API)

Form Avg. Hesitation Time

Mõõdik


avg_form_time_hesitation (API)

Form Avg. Time Spent

Mõõdik


avg_form_time_spent (API)

Form Avg. Time To First Submit

Mõõdik


avg_form_time_to_first_submission (API)

Form Conversion Rate

Mõõdik


form_conversion_rate (API)

Form Conversions

Dimension

Form Conversions

Mõõdik


nb_form_conversions (API)

Form Re-submitter Rate

Mõõdik


form_resubmitters_rate (API)

Form Re-submitters

Mõõdik


nb_form_resubmitters (API)

Form Starters

Mõõdik


nb_form_starters (API)

Form Starters Rate

Mõõdik


form_starters_rate (API)

Form Starts

Mõõdik


nb_form_starts (API)

Form Starts

Dimension

Form Submissions

Dimension

Form Submissions

Mõõdik


nb_form_submissions (API)

Form Submitters

Mõõdik


nb_form_submitters (API)

Form Viewers

Mõõdik


nb_form_viewers (API)

Form Views

Dimension

Form Views

Mõõdik


nb_form_views (API)

Grouped Resource

Dimension

Hesitation Time

Mõõdik


nb_form_time_hesitation (API)

Hesitation Time

Dimension

Hour

Dimension

Impressions

Dimension

Impressions

Mõõdik


nb_media_impressions (API)

Impressions By Unique Visitors

Mõõdik


nb_media_uniq_impressions (API)

Interaction Position

Dimension

Kampaania ID

Dimension

Kanali Liik

Dimension

Kasutaja ID

Dimension

Keel

Dimension

Kekm. Actions In Visit Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_per_visits (API)

Kekm. Allahindlus Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuediscount_per_uniq_orders (API)

Kekm. Kohaletoimetamine Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenueshipping_per_uniq_orders (API)

Kekm. Kokku Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuesubtotal_per_uniq_orders (API)

Kekm. Külastuse Kestvus (sekundites) Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visittotaltime_per_visits (API)

Kekm. Külastused Viimase Külastusaja Järgi Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit_per_visits (API)

Kekm. Maksud Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenuetax_per_uniq_orders (API)

Kekm. Number Of Items In Cart Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_items_per_uniq_orders (API)

Kekm. Order Value Order ID Kohta

Mõõdik


avg_sum_ecommerce_revenue_per_uniq_orders (API)

Kekm. Päevi Esmasest Külastusest Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visitordayssincefirst_per_visits (API)

Kekm. Päevi Viimasest E-tellimusest Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_corehome_visitordayssinceorder_per_visits (API)

Kekm. Sisemiste Otsingute Arv Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_visittotalsearches_per_visits (API)

Kekm. Suhtluste Arv Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_actions_visittotalinteractions_per_visits (API)

Kekm. Sündmused Külastus Kohta

Mõõdik


avg_sum_events_totalevents_per_visits (API)

Keskmine

Dimension

Keskmine Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


avg_page_generation_time (API)

Keskmine Väärtus

Mõõdik


avg_event_value (API)

Klikke

Mõõdik


hits (API)

Kohaletoimetamine

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (scope Conversion)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Külastus)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Lehekülg)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (scope Conversion)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Külastus)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Lehekülg)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (scope Conversion)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Külastus)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Lehekülg)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (scope Conversion)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Külastus)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Lehekülg)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (scope Conversion)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Külastus)

Dimension

Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Lehekülg)

Dimension

Kokku

Dimension

Kokku Actions In Visit

Mõõdik


sum_actions (API)

Kokku Allahindlus

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuediscount (API)

Kokku Bandwidth

Mõõdik


sum_bandwidth_bandwidth (API)

Kokku Event Value

Mõõdik


sum_events_eventvalue (API)

Kokku Interaction Position

Mõõdik


sum_actions_interactionposition (API)

Kokku Kohaletoimetamine

Mõõdik


sum_ecommerce_revenueshipping (API)

Kokku Kokku

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Kokku Külastuse Kestvus (sekundites)

Mõõdik


sum_corehome_visittotaltime (API)

Kokku Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Mõõdik


sum_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Kokku Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


sum_actions_pagegenerationtime (API)

Kokku Maksud

Mõõdik


sum_ecommerce_revenuetax (API)

Kokku Media Length (in Seconds)

Mõõdik


sum_media_length (API)

Kokku Number Of Items In Cart

Mõõdik


sum_ecommerce_items (API)

Kokku Order Value

Mõõdik


sum_ecommerce_revenue (API)

Kokku Overall Revenue

Mõõdik


sum_goals_revenue (API)

Kokku Product Price

Mõõdik


sum_ecommerce_productprice (API)

Kokku Product Quantity

Mõõdik


sum_ecommerce_productquantity (API)

Kokku Päevi Esmasest Külastusest

Mõõdik


sum_corehome_visitordayssincefirst (API)

Kokku Päevi Viimasest E-tellimusest

Mõõdik


sum_corehome_visitordayssinceorder (API)

Kokku Sisemiste Otsingute Arv

Mõõdik


sum_actions_visittotalsearches (API)

Kokku Suhtluste Arv

Mõõdik


sum_actions_visittotalinteractions (API)

Kokku Sündmused

Mõõdik


sum_events_totalevents (API)

Kokku Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mõõdik


sum_mediaanalytics_spenttime (API)

Kokku Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mõõdik


sum_mediaanalytics_timetoplay (API)

Kontinent

Dimension

Külastaja ID

Dimension

Külastaja IP

Dimension

Külastus Tõi Tulu Spetsiifilise Eesmärgi ID'ga

Dimension

Külastuse Kestvus (sekundites)

Dimension

Külastuse Tüüp

Dimension

Külastused

Mõõdik


nb_visits (API)

Külastused Tulu Tekitamisega

Mõõdik


nb_visits_converted (API)

Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Dimension

Külastusega Täideti Vähemalt 1 Eesmärk

Dimension

Külastuste Arv

Dimension

Laiuskraad

Dimension

Lehe Genereerimise Aeg

Dimension

Lehe Pealkiri

Dimension

Lehe URL

Dimension

Lehe Vaatamisi Koos Genereerimiseks Kulunud Ajaga

Mõõdik


pageviews_with_generation_time (API)

Lehevaatamisi

Mõõdik


pageviews (API)

Linn

Dimension

Local Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Local Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Maks Actions In Visit

Mõõdik


max_actions (API)

Maks Allahindlus

Mõõdik


max_ecommerce_revenuediscount (API)

Maks Bandwidth

Mõõdik


max_bandwidth_bandwidth (API)

Maks Event Value

Mõõdik


max_events_eventvalue (API)

Maks Form Views

Mõõdik


max_form_views (API)

Maks Hesitation Time

Mõõdik


max_form_time_hesitation (API)

Maks Interaction Position

Mõõdik


max_actions_interactionposition (API)

Maks Kohaletoimetamine

Mõõdik


max_ecommerce_revenueshipping (API)

Maks Kokku

Mõõdik


max_ecommerce_revenuesubtotal (API)

Maks Külastuse Kestvus (sekundites)

Mõõdik


max_corehome_visittotaltime (API)

Maks Külastused Viimase Külastusaja Järgi

Mõõdik


max_visitorinterest_visitsbydayssincelastvisit (API)

Maks Lehe Genereerimise Aeg

Mõõdik


max_actions_pagegenerationtime (API)

Maks Maksud

Mõõdik


max_ecommerce_revenuetax (API)

Maks Media Length (in Seconds)

Mõõdik


max_media_length (API)

Maks Number Of Items In Cart

Mõõdik


max_ecommerce_items (API)

Maks Order Value

Mõõdik


max_ecommerce_revenue (API)

Maks Overall Revenue

Mõõdik


max_goals_revenue (API)

Maks Product Price

Mõõdik


max_ecommerce_productprice (API)

Maks Product Quantity

Mõõdik


max_ecommerce_productquantity (API)

Maks Päevi Esmasest Külastusest

Mõõdik


max_corehome_visitordayssincefirst (API)

Maks Päevi Viimasest E-tellimusest

Mõõdik


max_corehome_visitordayssinceorder (API)

Maks Sisemiste Otsingute Arv

Mõõdik


max_actions_visittotalsearches (API)

Maks Suhtluste Arv

Mõõdik


max_actions_visittotalinteractions (API)

Maks Sündmused

Mõõdik


max_events_totalevents (API)

Maks Time Spent

Mõõdik


max_form_time_spent (API)

Maks Time Spent Playing Media (in Seconds)

Mõõdik


max_mediaanalytics_spenttime (API)

Maks Time To First Submit

Mõõdik


max_form_time_to_first_submission (API)

Maks Time To Initial Media Play (in Seconds)

Mõõdik


max_mediaanalytics_timetoplay (API)

Maksud

Dimension

Measurable

Dimension

Media Length (in Seconds)

Dimension

Media Progress

Dimension

Media Title

Dimension

Min Event Value

Mõõdik


min_events_eventvalue (API)

Märksõna

Dimension

Nimi

Dimension

Number Of Items In Cart

Dimension

OP-süsteemi Tüüp

Dimension

Order ID

Dimension

Order ID

Mõõdik


nb_uniq_orders (API)

Order Value

Dimension

Overall Revenue

Dimension

Pikkuskraad

Dimension

Play Rate

Mõõdik


media_play_rate (API)

Player Name

Dimension

Plays

Mõõdik


nb_media_plays (API)

Product Price

Dimension

Product Quantity

Dimension

Provider

Dimension

Päevi Esmasest Külastusest

Dimension

Päevi Viimasest E-tellimusest

Dimension

Põrked

Mõõdik


bounce_count (API)

Põrkemäär

Mõõdik


bounce_rate (API)

Regioon

Dimension

Resolution

Dimension

Resolutsioon

Dimension

Resource

Dimension

Riik

Dimension

Seadme Bränd

Dimension

Seadme Mudel

Dimension

Seadme Tüüp

Dimension

Server Time - Date (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Week (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Day Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour

Dimension

Server Time - Hour (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Hour (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute

Dimension

Server Time - Minute (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Minute (Start Of Visit)

Dimension

Server Time - Month (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Quarter (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Second (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Week Of Year (End Of Visit)

Dimension

Server Time - Year (End Of Visit)

Dimension

Sirvija Versioon

Dimension

Sisemiste Otsingute Arv

Dimension

Sisenetud Lehe Pealkiri

Dimension

Sisenetud Lehe URL

Dimension

Sisu

Dimension

Sisu Nimi

Dimension

Sisu Tükk

Dimension

Suhtluste Arv

Dimension

Sõrmejälg

Dimension

Sündmuse Kategooria

Dimension

Sündmuse Nimi

Dimension

Sündmuse Tegevus

Dimension

Sündmused

Dimension

Teenusepakkuja

Dimension

Time Spent

Mõõdik


nb_form_time_spent (API)

Time Spent

Dimension

Time Spent Playing Media (in Seconds)

Dimension

Time To First Submit

Dimension

Time To First Submit

Mõõdik


nb_form_time_to_first_submission (API)

Time To Initial Media Play (in Seconds)

Dimension

Toote Nimi

Dimension

Tootekood

Dimension

Tulumäär

Mõõdik


visits_conversion_rate (API)

Unikaalne Allikas

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignsource (API)

Unikaalne Brauseri Versioonid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browserversion (API)

Unikaalne Campaign Name

Mõõdik


nb_uniq_advertising_campaignname (API)

Unikaalne Click ID

Mõõdik


nb_uniq_advertising_adclickid (API)

Unikaalne Clicked Outlinks

Mõõdik


nb_uniq_actions_clickedurl (API)

Unikaalne Content Interactions

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentinteraction (API)

Unikaalne Content Names

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentname (API)

Unikaalne Content Pieces

Mõõdik


nb_uniq_contents_contentpiece (API)

Unikaalne Content Targets

Mõõdik


nb_uniq_contents_contenttarget (API)

Unikaalne Continents

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_continent (API)

Unikaalne Device Brands

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicebrand (API)

Unikaalne Device Models

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicemodel (API)

Unikaalne Device Types

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_devicetype (API)

Unikaalne Download URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_downloadurl (API)

Unikaalne Ekraani Resolutsioonid

Mõõdik


nb_uniq_resolution_resolution (API)

Unikaalne Entry Page URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_entrypageurl (API)

Unikaalne Event URLs

Mõõdik


nb_uniq_events_eventurl (API)

Unikaalne Exit Page URLs

Mõõdik


nb_uniq_actions_exitpageurl (API)

Unikaalne Grouped Resources

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_groupedresource (API)

Unikaalne Kampaania ID

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignid (API)

Unikaalne Kanali Liigid

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrertype (API)

Unikaalne KAsutaja ID-d

Mõõdik


nb_uniq_corehome_userid (API)

Unikaalne Keeled

Mõõdik


nb_uniq_userlanguage_language (API)

Unikaalne Keskmine

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignmedium (API)

Unikaalne Keywords (Site Search)

Mõõdik


nb_uniq_actions_searchkeyword (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 1 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage1 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 2 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage2 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 3 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage3 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 4 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage4 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (scope Conversion)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariableconversion5 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Külastus)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablevisit5 (API)

Unikaalne Kohandatud Muutuja Väärtus 5 (skoop: Lehekülg)

Mõõdik


nb_uniq_customvariables_customvariablepage5 (API)

Unikaalne Külastaja IP

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitip (API)

Unikaalne Külastuste Liigid

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitorreturning (API)

Unikaalne Latitudes

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_latitude (API)

Unikaalne Lehe Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_pagetitle (API)

Unikaalne Lehe URL'id

Mõõdik


nb_uniq_actions_pageurl (API)

Unikaalne Linnad

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_city (API)

Unikaalne Longitudes

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_longitude (API)

Unikaalne Measurables

Mõõdik


nb_uniq_corehome_idsite (API)

Unikaalne Media Titles

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_mediatitle (API)

Unikaalne Märksõna

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignkeyword (API)

Unikaalne Nimi

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaignname (API)

Unikaalne Operatsioonisüsteemid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_os (API)

Unikaalne Operatsioonisüsteemide Versioonid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_osversion (API)

Unikaalne Player Names

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_playername (API)

Unikaalne Product Names

Mõõdik


nb_uniq_ecommerce_productname (API)

Unikaalne Product SKUs

Mõõdik


nb_uniq_ecommerce_productsku (API)

Unikaalne Provider

Mõõdik


nb_uniq_advertising_adprovider (API)

Unikaalne Referrer Names

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrername (API)

Unikaalne Referrer URLs

Mõõdik


nb_uniq_referrers_referrerurl (API)

Unikaalne Regioonid

Mõõdik


nb_uniq_geoip2_region (API)

Unikaalne Regioonid

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_region (API)

Unikaalne Resources

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_mediaresource (API)

Unikaalne Riigid

Mõõdik


nb_uniq_usercountry_country (API)

Unikaalne Sisenetud Lehtede Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_entrypagetitle (API)

Unikaalne Sisu

Mõõdik


nb_uniq_marketingcampaignsreporting_campaigncontent (API)

Unikaalne Sündmuste Nimed

Mõõdik


nb_uniq_events_eventname (API)

Unikaalne Sündmuste Tegevused

Mõõdik


nb_uniq_events_eventaction (API)

Unikaalne Teenusepakkujad

Mõõdik


nb_uniq_provider_provider (API)

Unikaalne Veebimootorid

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browserengine (API)

Unikaalne Veebisirvijad

Mõõdik


nb_uniq_devicesdetection_browsername (API)

Unikaalne Video Resolutions

Mõõdik


nb_uniq_mediaanalytics_resolution (API)

Unikaalne Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Mõõdik


nb_uniq_corehome_visitgoalbuyer (API)

Unikaalne Väljutud Lehtede Pealkirjad

Mõõdik


nb_uniq_actions_exitpagetitle (API)

Unikaalne Võtmesõnad

Mõõdik


nb_uniq_referrers_keyword (API)

Unikaalne Ürituse Kategooriad

Mõõdik


nb_uniq_events_eventcategory (API)

Unikaalsed Külastajad

Mõõdik


nb_uniq_visitors (API)

Veebisirvija

Dimension

Veebisirvija

Dimension

Viitaja Nimi

Dimension

Viitaja URL

Dimension

Visit Ecommerce Status At The End Of The Visit

Dimension

Visitor_Fingerprint

Mõõdik


nb_uniq_visitors_fingerprints (API)

Väljutud Lehe Pealkiri

Dimension

Väljutud Lehe URL

Dimension

Võtmesõna

Dimension

Võtmesõna (lehe Otsing)

Dimension

Available shortcuts

 

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 56 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Esperanto, Español (Argentina), Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Matomo, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.

See also our Privacy Policy